Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Pretracing buitenlandse arbeidskrachten - coronamaatregel

In het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, is elke werkgever of gebruiker die voor werkzaamheden in België in de sectoren bouw, schoonmaak en land- en tuinbouw en in de vleessector tijdelijk beroep doet op een in het buitenland verblijvende of wonende werknemer of zelfstandige, verplicht een aantal gegevens in te zamelen en bij te houden. Een uitzondering hierop zijn de uitvoering voor natuurlijke personen van werkzaamheden voor strikt persoonlijke doeleinden (zoals bijvoorbeeld installatie of herstelling van een verkoelingssysteem in de private woning).

Als 'gebruiker' wordt verstaan degene die hetzij rechtstreeks hetzij via onderaanneming beroep doet op de diensten van deze werknemers of zelfstandigen.

De gegevens moeten opgenomen zijn in een lijst, die ter beschikking moet worden gehouden van de diensten belast met de strijd tegen de verspreiding van het virus of met het toezicht op de naleving van de opgelegde  dringende maatregelen om de verspreiding ervan tegen te gaan.

De geactualiseerde lijst moet bijgehouden worden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de 14de dag na het einde ervan met volgende gegevens over de werknemer of de zelfstandige:

  • identificatiegegevens
    • naam en voornamen
    • geboortedatum
    • INSZ-nummer (rijksregisternummer of bis-nummer)
  • verblijfplaats gedurende de werkzaamheden in België
  • telefoonnummer waarop de werknemer of zelfstandige kan worden gecontacteerd
  • in voorkomend geval, aanduiding van de personen waarmee hij samenwerkt bij zijn werkzaamheden in België.

Deze gegevens mogen enkel gebruikt worden in het kader van de strijd tegen COVID-19, zoals voor het opsporen en onderzoeken van clusters op hetzelfde adres. Na deze periode moeten ze worden vernietigd.

Als de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige ertoe gehouden is een 'Passenger Locator Form' in te vullen, moet de werkgever of gebruiker bij gebrek aan bewijs dat dit werd ingevuld, erover waken dat nog vóór het begin van de werkzaamheden in België het nodige wordt gedaan.

Contactgegevens en meer informatie over contacttracing vindt u terug op de pagina van Corona virus COVID-19.

Referenties naar de betrokken sectoren zijn opgenomen in het gepubliceerde ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (ministerieel besluit van 22 augustus 2020 - BS van 22 augustus 2020).