Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Bijzondere bijdrage niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn uitgesloten uit het loonbegrip tot een maximumbedrag van 3.100,00 EUR per kalenderjaar per werknemer per werkgever (niet-geïndexeerd, vanaf 2013). Vanaf 1 januari 2016 wordt het maximumbedrag (niet-geïndexeerd) verhoogd tot 3.169,00 EUR. Zij zijn wel onderworpen aan een bijzondere bijdrage van 33% en een solidariteitsbijdrage van 13,07 % verschuldigd door de werknemer (eveneens vanaf 2013 voor de vanaf dan uitbetaalde bedragen). Het maximumbedrag is met inbegrip van de solidariteitsbijdrage van de werknemer.

Elk bedrag uitbetaald in het kader van een systeem niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen moet aangegeven worden met een specifieke code in een apart blok in de aangifte van het kwartaal waarin de premie wordt uitbetaald. Wanneer de werkgever een premie uitkeert aan een werknemer die dat kwartaal niet meer in dienst is, moet hij dit voordeel bijvoegen bij de aangifte van het laatste kwartaal dat de werknemer tewerkgesteld was. De gezamenlijke bijdrage wordt gerealiseerd door een verhoging van het percentage onder werknemerskengetal 888.

Wanneer de werknemer een bedrag ontvangt maar in de loop van dat kalenderjaar (jaar n) bij de werkgever geen prestaties meer heeft verricht, moeten deze voordelen ook bijgevoegd worden bij de aangifte van het laatste kwartaal met prestaties, maar op een onderscheiden manier. Het controleprogramma houdt met dit bedrag dan geen rekening bij de confrontatie met het maximumbedrag voor het kalenderjaar waarop de aangifte betrekking heeft (jaar n – 1). Als de werknemer in de loop van het kalenderjaar van uitbetaling (jaar n), opnieuw tewerkgesteld wordt bij dezelfde werkgever, wordt dit bedrag wel in rekening gebracht bij het totaal van dat jaar (jaar n).

Concreet:

Uitbetaling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in het jaar 2022, bijgevoegd in een aangifte 2021:
werknemerskengetal 888, type 1 en maximumgrens op jaarbasis 2022 van 3.558,00 EUR;

Uitbetaling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in het jaar 2022, aangifte in 2022:
werknemerskengetal 888, type 0 en maximumgrens op jaarbasis 2022 van 3.558,00 EUR.

Voorgaande jaren

 

Uitbetaling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in het jaar 2017, bijgevoegd in een aangifte 2016:
werknemerskengetal 888, type 1 en maximumgrens op jaarbasis 2017 van 3.255,00 EUR;

Uitbetaling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in het jaar 2017, aangifte in 2017:
werknemerskengetal 888, type 0 en maximumgrens op jaarbasis 2017 van 3.255,00 EUR.

 

Uitbetaling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in het jaar 2018, bijgevoegd in een aangifte 2017:
werknemerskengetal 888, type 1 en maximumgrens op jaarbasis 2018 van 3.313,00 EUR;

Uitbetaling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in het jaar 2018, aangifte in 2018:
werknemerskengetal 888, type 0 en maximumgrens op jaarbasis 2018 van 3.313,00 EUR.

 

Uitbetaling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in het jaar 2019, bijgevoegd in een aangifte 2018
werknemerskengetal 888, type 1 en maximumgrens op jaarbasis 2019 van 3.383,00 EUR;

Uitbetaling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in het jaar 2019, aangifte in 2019:
werknemerskengetal 888, type 0 en maximumgrens op jaarbasis 2019 van 3.383,00 EUR.

 

Uitbetaling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in het jaar 2020, bijgevoegd in een aangifte 2019:
werknemerskengetal 888, type 1 en maximumgrens op jaarbasis 2020 van 3.413,00 EUR;

Uitbetaling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in het jaar 2020, aangifte in 2020:
werknemerskengetal 888, type 0 en maximumgrens op jaarbasis 2020 van 3.413,00 EUR.

 

Uitbetaling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in het jaar 2021, bijgevoegd in een aangifte 2020:
werknemerskengetal 888, type 1 en maximumgrens op jaarbasis 2021 van 3.447,00 EUR;

Uitbetaling van de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in het jaar 2021, aangifte in 2021:
werknemerskengetal 888, type 0 en maximumgrens op jaarbasis 2021 van 3.447,00 EUR.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Bijdrage voor niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen

In DMFA wordt de bijdrage voor niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen aangegeven per werknemerslijn in blok 90001 “Bijdrage verschuldigd voor de werknemerslijn” met werknemerskengetal 888
- met type 0 voor de voordelen gestort in het aangiftejaar
- met type 1 voor de voordelen gestort in een jaar verschillend van dat van de aangifte als de werknemer niet meer in dienst is op het moment van de betaling.

De berekeningsbasis moet vermeld worden.

Als de DMFA wordt ingediend via web moet de berekeningsbasis ingevuld worden bij de verschuldigde bijdragen voor een betrokken werknemer.

Vanaf 1/1/2013, worden de werknemers- en werkgeversbijdragen samen geïnd onder het werknemerskengetal 888 en worden de bijdragevoeten van de werknemers en de werkgevers samengeteld.