Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De arbeidsongevallen

De verplichte arbeidsongevallenverzekering

Iedere werkgever (natuurlijke persoon, vennootschap, vzw, ...) die personeel tewerkstelt, is wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering aan te gaan bij een in België toegelaten verzekeringsonderneming. Een aansluiting bij de RSZ houdt immers geen dekking inzake arbeidsongevallen in.

Deze verplichting geldt vanaf de eerste dag van tewerkstelling van de eerste werknemer. Retroactieve dekking is niet toegestaan.

De arbeidsongevallenwet is van toepassing op alle werknemers, zowel arbeiders als bedienden, dienstboden, leerlingen, studenten, enz. Ook in de proefperiode is de verzekering verplicht. De verzekeringsplicht geldt ook voor personen die wegens de korte duur van hun prestaties niet onderworpen zijn aan de wet.

Op basis van het principe van ‘eenheid van verzekering’ dekt een arbeidsongevallenpolis alle personeelscategorieën. De mogelijkheid om afzonderlijke polissen af te sluiten voor verschillende exploitatiezetels en voor huispersoneel (al of niet onderworpen aan de sociale zekerheid) blijft bestaan.

Het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) heeft in samenwerking met de verzekeringsondernemingen die toegelaten zijn voor de tak arbeidsongevallen, een elektronisch polissenrepertorium gecreëerd.

De werkgever die voor de eerste maal personeel aanwerft, moet zich bij de RSZ identificeren als werkgever, en krijgt een RSZ-inschrijvingsnummer. Op basis van dit RSZ-nummer kan de arbeidsongevallenverzekeraar de polis in het repertorium integreren.

Het elektronisch polissenrepertorium

Het polissenrepertorium vermeldt voor elke werkgever ingeschreven bij de RSZ bij welke verzekeringsonderneming hij een arbeidsongevallenverzekering afgesloten heeft en voor welke periode.

Dit repertorium heeft onder meer tot doel:

  • de elektronische aangifte van arbeidsongevallen te vergemakkelijken en deze te doen toekomen bij de juiste verzekeringsonderneming;
  • de DmfA-gegevens ter beschikking te stellen van de verzekeringsondernemingen voor de berekening van de premies;
  • het toezicht op de naleving van de verzekeringsplicht, die op elke werkgever rust, te optimaliseren.

Een sleutelgegeven voor de werking van dit repertorium is het inschrijvingsnummer van de werkgever bij de RSZ. Zonder dit nummer kan de verzekeringsonderneming de polis niet integreren in het repertorium.

Het is dus van het grootste belang dat uw arbeidsongevallenverzekeraar over uw correct RSZ-nummer beschikt. Als dit niet het geval is, deelt u of uw makelaar dit nummer samen met het nummer van de polis(sen) best zo snel mogelijk mee aan uw verzekeringsonderneming.

Mocht u tegen alle verwachtingen en verplichtingen in toch niet verzekerd zijn, sluit dan onmiddellijk en arbeidsongevallenpolis af. Bij niet-verzekering stelt u zich niet alleen bloot aan strafsancties, maar u loopt ook zware financiële risico’s.

Fedris

Fedris is verplicht niet of niet tijdig verzekerde werkgevers ambtshalve aan te sluiten. De daarvoor geëiste bijdrage is niet te beschouwen als een verzekeringspremie, maar als een geldboete waarvan de hoogte bepaald wordt door de duur van de niet-verzekering en het aantal werknemers in dienst gedurende de niet-verzekerde periode.

Indien er een arbeidsongeval gebeurt tijdens een niet-verzekerde periode, zal het Federaal agentschap voor beroepsrisico's instaan voor de vergoeding van het slachtoffer, maar zijn kosten verhalen op de niet-verzekerde werkgever. Wanneer het gaat om een ernstig ongeval, kunnen deze kosten hoog oplopen. De financiële gevolgen voor de niet-verzekerde werkgever zullen dan belangrijk zijn.

Voor bijkomende inlichtingen of voor een lijst van de toegelaten verzekeringsondernemingen kan u steeds terecht bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris), Dienst Ambtshalve Aansluitingen, tel. 02 506 84 77, fax. 02 506 84 15.

Aangifte Sociaal Risico (ASR) - arbeidsongevallen

De werkgever moet in sommige gevallen een elektronische ASR indienen bij een arbeidsongeval van een werknemer. Naargelang het sociaal risico worden er verschillende scenario's onderscheiden voor de sector arbeidsongevallen.

Een elektronische ASR-scenario 1 'aangifte van een arbeidsongeval' moet binnen een termijn van acht dagen ingediend worden als een werknemer of een student het slachtoffer wordt van een ongeval op de arbeidsplaats of op de arbeidsweg. Op basis van het polissenrepertorium kan de ASR gekoppeld worden aan de juiste verzekeringsonderneming. De werkgever kan er ook voor opteren om een papieren aangifte in te dienen bij Fedris.

Een elektronische ASR-scenario 3 'mededeling werkhervatting kan ingediend worden op het ogenblik dat het slachtoffer van een arbeidsongeval het werk volledig hervat.  

Meer informatie over de verschillende scenario's voor een arbeidsongeval vindt U op de portaalsite van de sociale zekerheid. Voor elk scenario vindt U in de technische 'instructies voor de werkgever' alle uitleg over de betrokken personen, het tijdstip waarop de aangifte ingediend moet worden, en de in te vullen gegevens.

Openbare sector

Voor de publieke sector geldt er een specifieke regeling waarbij de werkgever zelf instaat voor het beroepsrisico inzake arbeidsongevallen.

De publieke regeling is ook van toepassing op de provinciale en plaatselijke besturen. Evenwel vallen de verenigingen van gemeenten, de verenigingen van provincies, de autonome gemeentebedrijven, de autonome provinciebedrijven en de OCMW-verenigingen zonder statutair personeel onder de hierboven vermelde private regeling. 

Een werkgever van de publieke sector moet elk arbeidsongeval elektronisch melden aan Fedris via de toepassing Publiato op de portaalsite van de sociale zekerheid.