Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Tussentijdse instructies - 2022/2

Inhoud

Maatregelen zorgsector - correctie

(10/08/2022)

Onder 'prestaties in de zorg' zijn eveneens begrepen de prestaties onder PC 322 (uitzendarbeid en erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren), voor zover de uitzendkracht wordt tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder één van de in de tussentijdse mededeling van 29 juli 2022 vermelde sectoren.

 

Flexi-loon

(02/08/2022)

In het kader van een flexi-job heeft de werknemer recht op een loon (bruto is netto aangezien er geen inhoudingen zijn) dat niet lager mag zijn dan 8,82 EUR per uur (niet-geïndexeerd). Eveneens wordt, samen met ieder loon, een flexi-vakantiegeld uitbetaald van 0,68 EUR per uur (niet-geïndexeerd, totaal dus 9,50 EUR per uur). Door een aanpassing voortvloeiend uit een indexoverschrijding, bedraagt  vanaf 1 augustus 2022 het minimumbedrag van het flexi-uurloon 10,54 EUR en het flexi-vakantiegeld 0,81 EUR per uur (totaal dus 11,35 EUR).

Decava - loonplafonds inhoudingen

(02/08/2022)

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er met ingang van 1 augustus 2022 een aanpassing van de grensbedragen voor de berekening van de maximale inhouding op de aanvullende vergoedingen:

Grensbedragen na indexering en met toepassing van de herwaarderingscoëfficiënt:

(in EUR)

voltijds, met gezinslast

voltijds, zonder gezinslast

halftijds, met gezinslast

halftijds, zonder gezinslast

basisbedrag 1.130,44 938,50 565,22 469,25
vanaf 01-01-2022 1.887,72 1.567,20 943,86 783,60
vanaf 01-03-2022 1.925,58 1.598,63 962,79 799,31
vanaf 01-05-2022 1.964,07 1.630,59 982,04 815,29
vanaf 01-08-2022 2.003,33 1.663,18 1.001,67 831,59

Huisarbeiders - aantal arbeidsdagen

(02/08/2022)

De RSZ aanvaardt dat het aantal arbeidsdagen voor huisarbeiders berekend wordt op basis van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. Als gevolg van de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, bedraagt het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 1.879,13 EUR met ingang van 1 augustus 2022.

Werkbonus - grensbedragen

(02/08/2022)

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er een aanpassing van de loongrenzen en van de maximale verminderingsbedragen voor de berekening van de werkbonus. Hieronder vindt u in tabelvorm de nieuwe bedragen vanaf 1 augustus 2022.

Bedienden (*)

S (refertemaandloon aan 100% in EUR)

R (basisbedrag in EUR)

1.935,50
1.935,50 en ≤ 2.963,04
> 2.963,04

237,71
237,71 - ( 0,2313 x (S - 1.935,50))
0,00

Arbeiders (**)

S (refertemaandloon aan 100% in EUR)

R (basisbedrag in EUR)

1.935,50
> 1.935,50 en ≤ 2.963,04
2.963,04

256,73
256,73 - (0,2498 x (S - 1.935,50))
0,00

(*) Onder 'Bedienden' moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 100 %, dus ook bijvoorbeeld arbeiders in de openbare sector.
(**) Onder 'Arbeiders' moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 108 %, dus ook bijvoorbeeld kunstenaars.

Maatregelen zorgsector

(29/07/2022)

De ministerraad heeft in zijn vergadering van 20 juli 2022 een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd die diverse maatregelen invoeren om het tekort aan personeel in de zorgsectoren op korte termijn op te vangen.

De volgende maatregelen zijn onder voorbehoud van goedkeuring bij de hervatting van de parlementaire werkzaamheden in september en ondertekening van de wet en een koninklijk besluit door de Koning. Van zodra duidelijk is dat de voorgelegde maatregelen definitief zijn, goedgekeurd en klaar voor publicatie in het Belgisch Staatsblad, zal dit bevestigd worden via een tussentijdse mededeling tezamen met de verdere details.

Het gaat het voor wat de RSZ betreft om volgende maatregelen voor prestaties in de zorg gedurende de periode 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022:

 • neutralisering van het aantal studentenuren; de aanpassing van het contingent met betrekking tot deze te neutraliseren uren zal gebeuren na de goedkeuring van de wettelijke bepalingen in september
 • een vermindering van de werknemersbijdrage bovenop de werkbonus voor gepensioneerden actief in de sector, overeenkomend met het saldo van de 13,07 % werknemersbijdrage; zij zijn dus geen werknemersbijdrage meer verschuldigd
 • een verhoging van het jaarbedrag tot 3.683,55 EUR voor de vrijwilligers in de zorg en de mogelijkheid om als dusdanig ook te worden ingeschakeld bij organisaties die niet als vereniging zonder winstoogmerk zijn opgericht, maar die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden
 • de mogelijkheid om als SWT’er bij de vroegere werkgever te werken waarbij de hertewerkstelling als een type 1 wordt beschouwd, dus zonder de bijzondere bijdrage en inhoudingen decava.

Onder 'prestaties in de zorg' worden prestaties bedoeld in volgende sectoren:

 • PC 318 (gezins- en bejaardenhulp - werkgeverscategorie 211 en 611)
 • PC 319 (opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten - werkgeverscategorie 062, 162, 462 en 962)
 • PC 330 (gezondheidsinrichtingen en -diensten - werkgeverscategorie 025 , 125, 311, 330, 422, 430, 511, 512, 522, 711, 722, 735,  812, 822, 830 en 911)
 • PC 331 (Vlaamse welzijns- en gezondheidssector - werkgeverscategorie 122 en 322)
 • PC 332 (Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector -- werkgeverscategorie 022 en 222)
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de exploitatie van COVID-19 vaccinatiecentra en dit voor alle activiteiten die verband houden met de exploitatie van een vaccinatiecentrum
 • de private en openbare instellingen of diensten die belast zijn met de contactopsporing in het kader van het COVID-19 coronavirus
 • openbare zorginstellingen voor hun activiteiten met volgende NACE-codes:

instellingen en diensten met de NACE-codes:

 • 86101 - algemene ziekenhuizen, muv geriatrische en gespecialiseerde ziekenhuizen
 • 86102 - geriatrische ziekenhuizen
 • 86103 - gespecialiseerde ziekenhuizen
 • 86104 - psychiatrische ziekenhuizen
 • 86109 - overige hospitalisatiediensten
 • 86210 - huisartspraktijken
 • 86901 - activiteiten medische laboratoria
 • 86903 - ziekenvervoer
 • 86904 - activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
 • 86905 - ambulante revalidatieactiviteiten
 • 86906 - verpleegkundige activiteiten
 • 86909 - overige menselijke gezondhgeidszorg n.e.g.
 • 87101 - rust- en verzorgingstehuizen
 • 87109 - overige verpleeginstellingen  met huisvesting
 • 87201 - Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een mentale handicap
 • 87202 - Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een mentale handicap
 • 87203 - Instellingen met huisvesting voor personen met psychiatrische problemen
 • 87204 - Instellingen met huisvesting voor drugs- en alcoholverslaafden
 • 87205 - Activiteiten van beschut wonen voor personen met psychiatrische problemen
 • 87209 - Andere instellingen met huisvesting voor personen met een mentale handicap of psychiatrische problemen en voor drugs- en alcoholverslaafden
 • 87301 - rusthuizen voor ouderen
 • 87302 - Serviceflats voor ouderen
 • 87303 - Instellingen met huisvesting voor minderjarigen met een lichamelijke handicap
 • 87304 - Instellingen met huisvesting voor volwassenen met een lichamelijke handicap
 • 87309 - Instellingen met huisvesting voor ouderen en voor personen met een lichamelijke handicap
 • 87901 - integrale jeugdhulp met huisvesting
 • 87902 - Algemeen welzijnswerk met huisvesting
 • 87909 - Overige maatschappelijke dienstverlening met huisvesting
 • 88101 - Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
 • 88102 - Activiteiten van dag- en dienstencentra voor ouderen
 • 88103 - Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
 • 88104 - Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
 • 88109 - Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
 • 88911 - Kinderdagverblijven en crèches
 • 88912 - Kinderopvang door onthaalmoeders
 • 88919 - Overige kinderopvang
 • 88991 - Activiteiten van dagcentra voor minderjarigen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
 • 88992 - Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
 • 88993 - Ambulante hulpverlening aan drugs- en alcoholverslaafden
 • 88994 - Integrale jeugdhulp zonder huisvesting
 • 88996 - Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting
 • 88999 - Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting.

Onder 'gepensioneerd' wordt verstaan:

 • een effectief gerechtigde op een rust- of overlevingspensioen op datum van 1 juli 2022
 • of een effectief gerechtigde op een rust- of overlevingspensioen die leeftijd van 65 jaar heeft bereikt voorafgaand aan de eerste dag van de betrokken maand.

Kilometervergoeding woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen

(29/07/2022)

Vanaf 1 juli 2022 wijzigt het bedrag van de kilometervergoeding voor de federale overheidsdiensten. Dit bedrag geldt ook als maximumbedrag dat aanvaard wordt als onkostenvergoeding vrij van RSZ  voor woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met een eigen voertuig.

De nieuwe maximale kilometervergoeding bedraagt 0,4170 EUR/km vanaf 1 juli 2022.

Vakantiegeld beroepssporters

(29/07/2022)

Sinds 1 januari 2022 vallen betaalde sportbeoefenaars onder de algemene vakantieregeling van de privésector. Dit wil zeggen dat de prestaties geleverd in 2022 rechten op wettelijk vakantiegeld en wettelijke vakantiedagen opbouwen voor het jaar 2023.

Voor sommige betaalde sportbeoefenaars (betaalde voetballers) voorziet de CAO van 7 juni 2006 van het PC 223 (nationaal paritair comité voor de sport) een uitbetaling van enkel en dubbel vakantiegeld. Het hier bedoelde dubbel vakantiegeld betreft echter geen ‘wettelijk’ dubbel vakantiegeld zoals bedoeld in het kader van de inhouding van de bijzondere werknemersbijdrage 13,07 % op het dubbel vakantiegeld. Dit 'dubbel vakantiegeld bij CAO' wordt beschouwd als een aanvulling bij het wettelijk dubbel vakantiegeld dat voor 2022 dus 0 EUR bedraagt en is op basis van de bepalingen van het KB van 14 februari 2022, evenmin onderworpen aan de gewone socialezekerheidsbijdragen.

Er zijn dus geen inhoudingen of bijdragen verschuldigd op dit ‘dubbel vakantiegeld bij CAO’ en dat moet dus niet aangegeven worden in de DmfA.

Als er loon voor afwezigheidsdagen / vakantiedagen (enkel vakantiegeld) of wettelijk vertrekvakantiegeld wordt uitbetaald, moet dit op dezelfde manier aangegeven worden als voor gewone werknemers in de privé-sector.

Dimona en C3.2A kaarten voor de bouwsector - coronamaatregel

(20/07/2022)

Het is tijdelijk niet verplicht om bij Dimona-aangiften voor de bouwsector C3.2A-kaartnummers (in het kader van tijdelijke werkloosheid) in te voeren voor de eerste twee maanden van tewerkstelling. Normaal gezien wordt, wanneer geen nummer wordt ingevoerd, de aangifte Dimona geweigerd. 

In het kader van de Coronacrisis was bij de RVA een tijdelijke vereenvoudigde procedure ingevoerd, waarbij het niet langer nodig was om deze kaarten af te leveren. Het gebruik van de vereenvoudigde procedure 'tijdelijke werkloosheid overmacht te wijten aan de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne' liep af op 30 juni 2022.

Een aantal versoepelingen blijven echter verder van toepassing. Zo blijft de werknemer vrijgesteld van het gebruik van een controlekaart C3.2A tot en met 31 december 2022 zodat de werkgever die dus niet moet overhandigen aan de werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld, ongeacht de reden van de tijdelijke werkloosheid. Tot 31 december 2022 moet het nummer van deze kaarten dan ook niet meegegeven worden in Dimona.

Meer informatie betreffende de afloop van de vereenvoudigde procedure en het gebruik van deze kaart kan u terugvinden op de website van de RVA

Stopzetten prestatiecode 77 - tijdelijke werkloosheid wegens overmacht - corona - Oekraïne

(20/07/2022)

Vanaf 1 juli 2022 stopt de 'vereenvoudigde procedure' voor de aanvraag 'tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona en de oorlog in Oekraïne' bij de RVA . Er is ook geen eventuele gelijkstelling voor de vakantieregeling voorzien.

Er blijven een aantal versoepelingen van toepassing. Het gaat dan onder andere over

 • het recht afwezig te zijn van het werk en uitkeringen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aan te vragen wanneer hij moet instaan voor de opvang van zijn kind dat niet naar het kinderdagverblijf of naar de school kan gaan;
 • de mogelijkheid om nog een 'tijdelijke werkloosheid wegens overmacht' aan te vragen wanneer de werknemer niet arbeidsongeschikt is, maar in quarantaine of in isolatie moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken en hij niet kan telewerken.

Meer informatie betreffende de afloop van de vereenvoudigde procedure en de voorwaarden en procedures 'tijdelijke werkloosheid overmacht' vanaf 1 juli 2022, kan u terugvinden op de website van de RVA.

De prestatiecode 77 wordt geschrapt vanaf 1 juli 2022 en 'tijdelijke werkloosheid wegens overmacht' moet opnieuw aangegeven worden met prestatiecode 70.

Aanpassing forfaits gelegenheidsarbeid en met fooien betaalden

(06/07/2022)

Als gevolg van het overschrijden van de spilindex tijdens de maand april (met fooien betaalden, gelegenheidswerknemers horeca, land- en tuinbouw) wijzigen de forfaitaire daglonen.

De tabel bevat de dagforfaits die gelden vanaf 1 juli 2022, variërend naargelang de sector, de uitgeoefende functie en de leeftijd van de werknemer op de laatste dag van het kwartaal.

De forfaitaire bedragen voor de zeevissers en de aangestelden toiletten buiten de horeca ondergaan geen wijzigingen ten opzichte van het 2de kwartaal 2022.

Vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers - vrijgestelde vergoedingen

(06/07/2022)

De vergoedingen voor ‘niet-uitzonderlijke’ prestaties van de vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen voor zover zij een maximumbedrag per kwartaal niet overschrijden. Door een aanpassing voortvloeiend uit de indexoverschrijding is het maximumbedrag vanaf 1 juli 2022 gelijk aan 1.215,08 EUR per kwartaal.

Aanpassing van loonplafonds verminderingen

(06/07/2022)

Als gevolg van een overschrijding van de spilindex in de loop van de maand april 2022, wijzigen een aantal loonplafonds voor de berekening van bijdrageverminderingen. Dit kan ook een impact hebben op sommige overgangsmaatregelen van de geregionaliseerde verminderingen vanaf 1 juli 2022.

Het grensbedrag voor de doelgroepvermindering kunstenaars is ook aangepast.

 

Structurele vermindering

Aanpassing van de bovenste loongrens van de lagelonencomponent (S0) en de zeerlagelonencomponent (S2) en aanpassing van de ondergrens van de hogelonencomponent (S1) van de structurele vermindering:

Rcategorie 1 = 0,1400 x (  9.975,37S) + 0,4000 x (6.007,49 - S); (algemene categorie)
Rcategorie 2 = 79,00 + 0,2557 x ( 8.379,97 – S) + 0,4000 x (6.169,87 - S) + 0,0600 x (W 14.628,86); (categorie sociale maribel)
Rcategorie 3 met loonmatiging = 0,1400 x ( 10.808,95 S) + 0,4000 x (6.007,49 - S); (categorie erkende beschutte werkplaats, werknemers met loonmatiging)
Rcategorie 3 zonder loonmatiging = 495,00 + 0,1785 x ( 10.262,43 S) + 0,4000 x (6.007,49 - S). (categorie erkende beschutte werkplaats, werknemers zonder loonmatiging)

Doelgroepvermindering oudere werknemers

 • Brussel: 11.824,70 EUR
 • Wallonië: 15.701,50 EUR

Doelgroepvermindering kunstenaars

 • Algemene regeling/overgangsmaatregelen: 5.526,84 EUR

Werknemersbijdragevermindering herstructurering

 • S0 = 3.325,12 EUR
 • S1 = 4.876,29 EUR