Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Decava

De werkgeversbijdragen en de inhoudingen worden maandelijks berekend, maar worden per kwartaal gestort en aangegeven bij de RSZ in de DMFA.

Schema

In DMFA ziet het schema er als volgt uit:

Niveau : Werkgever = de debiteur(s) van de bijdragen van de aanvullende vergoeding

Niveau : Natuurlijk persoon = de werknemer onder SWT of SWAV
Niveau : Werknemerslijn : identificatie van het type werknemer door middel van het werknemerskengetal
879 : werknemer onder SWT in de DmfA
883 : werknemer onder SWAV
885 : oudere werknemer onder SWAV - tijdskrediet

Niveau "Aanvullende vergoeding" :
algemene gegevens betreffende de aanvullende vergoeding bij werkloosheid, tijdskrediet of SWT

Niveau "Aanvullende vergoeding - bijdrage" :
identificatie van de bijdrage(n) en de elementen voor de berekening

In ‘t algemeen, komt minstens 2 keer een blok "Aanvullende vergoeding - bijdrage" voor :
1 met werkgeversbijdrage;
1 met inhouding.

De precieze omschrijving van de verschillende in te vullen zones bevindt zich in het glossarium .
In het volgende overzicht vestigen wij de aandacht op de bijzonderheden en moeilijkheden eigen aan elke zone.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Decava

Blok "Aanvullende vergoeding" (blok 90336)

In te vullen zones :

Inleidende opmerking: de zones met * zijn sleutelzones die verplicht moeten ingevuld worden. Voor eenzelfde werknemer kunnen er meerdere blokken AV zijn als minstens 1 waarde van een sleutelveld verschilt.

Notie werkgever* (zone 00815) : als de aangifte wordt gedaan door een derde betalende moet men het stamnummer of KBO-nummer vermelden van de werkgever van de werknemer onder SWT of SWAV.

Paritair Comité* (zone 00046) : op het ogenblik van begin SWT of SWAV.

NACE-code * (zone 00228) : enkel voor de werkgevers van PPO. Aangezien deze zone niet nuttig is voor de andere werkgevers wordt de NACE-code op " 00000" gezet.

Type debiteur (zone 00949) : preciseert of de debiteur van de bijdragen de werkgever is, een derde betalende is, de hoofddebiteur is of er meerdere debiteurs zijn.

0 = de werkgever is de enige debiteur
1 = de werkgever is de hoofddebiteur en de enige die de aangifte doet
2 = het fonds of een andere derde is de enige debiteur
3 = het fonds of een andere derde is de hoofddebiteur en de enige die de aangifte doet
4 = er is of er waren verschillende aangevende debiteurs en het is de werkgever die deze aangifte doet
5 = er is of er waren verschillende aangevende debiteurs en het is het fonds of een andere derde die deze aangifte doet

Belangrijk gegeven want het bepaalt de toegepaste controles. Men moet blijven aanduiden dat er meerdere debiteurs zijn als één van de debiteurs zijn deel heeft gekapitaliseerd en de andere debiteurs een aanvullende vergoeding blijven storten. De vermelding dat er meerdere debiteurs zijn rechtvaardigt de proratisering van de minimumbijdragen, van de sociale uitkering en van de benedengrens. De controles worden a posteriori uitgevoerd op alle blokken aanvullende vergoeding aangegeven voor dat INSZ.

Opm: Als een Fonds hoofddebiteur is voor de inhouding, maar de werkgeversbijdragen worden gestort door meerdere debiteurs, dan moet het Fonds aanduiden dat het hoofddebiteur is behalve als de minima voor werkgeversbijdragen worden toegepast.

Datum eerste toekenning van de aanvullende vergoeding (zone 00823) : datum wordt gebruikt voor de bepaling van het percentage in combinatie met de datum van de betekening van de vooropzeg.

Notie type akkoord van de aanvullende vergoeding* (zone 00824) :
- 1 = Sectorale CAO of CAO gesloten in de NAR
- 2 = ondernemings- of collectief akkoord
- 3= individueel akkoord

Opm : als de aanvullende vergoedingen worden toegekend op basis van verschillende types akkoorden is het niet nodig elke AV te splitsen in een verschillend blok als de berekeningswijze van de bijdragen dezelfde is (geen verschillende verhoging of verlaging). In dat geval moet men het sectoraal akkoord vermelden.

Notie halftijds* (zone 00825) : enkel voor SWT en tijdskredieten.

0 = indien de werknemer niet in halftijdse loopbaanonderbreking (kengetal 885) of halftijds brugepensioen (kengetal 879) is
1= indien de werknemer in halftijdse loopbaanonderbreking (kengetal 885) of halftijds brugepensioen (kengetal 879) is
9 = “niet van toepassing” voor SWAV (kengetal 883)

Er zijn bijzondere regels van toepassing voor deze werknemers.
Halftijds bruggepensioneerde = een voltijds tewerkgestelde werknemer die halftijds blijft werken en halftijds op brugpensioen gaat. Uitdovend vanaf 1/1/2012: enkel de lopende gevallen op die datum blijven toegelaten of de werknemers die met hun werkgever een schriftelijk akkoord in het kader van halftijds brugpensioen hebben afgesloten vóór 28/11/2011 en voor zover de begindatum van het stelsel vóór 01/04/2012 valt.

Geen werkgeversbijdragen en verminderde inhouding voor halftijds bruggepensioneerden.

Notie vrijstelling van prestaties* (zone 00826) : enkel voor de werknemers met halftijds tijdskrediet

0 = indien de werknemer in halftijdse loopbaanonderbreking (kengetal 885) niet vrijgesteld wordt van prestaties
1 = indien de werknemer in halftijdse loopbaanonderbreking (kengetal 885) vrijgesteld wordt van prestaties
9 = “niet van toepassing” voor werknemerskengetal 879, 883 en 885 niet halftijds.

Als er geen vrijstelling is en AV toegekend werd op basis van een sectorale CAO wordt de berekeningsbasis van de inhouding verlaagd met 95%

Notie conforme vervanging* (zone 00827) :
- voor halftijds tijdskrediet zonder vrijstelling van prestaties : bij vervanging geregeld bij CAO van de NAR wordt de berekeningsbasis van de werkgeversbijdragen verlaagd met 95 %
- voor brugpensioen, bij vervanging door een sedert 1 jaar volledig uitkeringsgerechtigde werkloze : compenserende bijdrage verlaagd tot 33 %

0 = indien de werknemer niet vervangen werd : voor een werknemer in halftijdse loopbaanonderbreking (kengetal 885) niet vrijgesteld van prestaties of voor compenserende bijdrage (272)
1= indien de werknemer vervangen werd : voor een werknemer in halftijdse loopbaanonderbreking (kengetal 885) niet vrijgesteld van prestaties of voor compenserende bijdrage (272)
9 = “niet van toepassing” voor kengetal 879 waarvoor de bijdrage 272 niet verschuldigd is, voor kengetal 883 en voor kengetal 885 niet halftijds of halftijds, maar vrijgesteld van prestaties of met een type akkoord dat geen sectorale CAO is.

INSZ van de vervanger (zone 00749) : voor controle. Eén enkel INSZ wordt gevraagd per kwartaal

Maatregelen voorzien in geval van werkhervatting (zone 00853) : de inhoud van de overeenkomst moet bepaalde vermeldingen bevatten betreffende de doorbetaling van de AV in geval van werkhervatting (cfr punten A.4. en B.4.). Zoniet is er een verdubbeling van de berekeningsbasis van de werkgeversbijdragen en de inhoudingen.

0 = de overeenkomst of het akkoord voldoet niet aan de in het geval van werkhervatting vereiste voorwaarden
1 = de overeenkomst of het akkoord voldoet aan de in het geval van werkhervatting vereiste voorwaarden (altijd het geval voor SWT (kengetal 879) toegekend op basis van CAO n°17 of een sectorale CAO )
9 = “niet van toepassing” : voor SWT (kengetal 879) halftijds en voor tijdskrediet (kengetal 885)

Aantal delen van de aanvullende vergoeding (zone 00950) : om aan te duiden dat de AV is aangegeven in meerdere delen voor een zelfde periode omdat een sleutelzone verschilt voor een deel van de AV.

Het aantal delen mag enkel meer zijn dan 1 :

- indien de overeenkomst krachtens dewelke de AV toegekend wordt, niet conform is voor het extralegale deel waardoor het bedrag van deze aanvulling moet worden verdubbeld voor de berekening van de bijdrage
- indien, bij tijdskrediet, er een vermindering is van 95% voor het deel van de AV dat is toegekend op basis van een sectorale CAO, maar niet voor het deel van de AV toegekend ingevolge een individuele overeenkomst
- indien er sprake is van een gedeeltelijke kapitalisatie Geen meerdere delen aangeven voor AV'n die worden aangegeven over meerdere bijdrageblokken die betrekking hebben op verschillende maanden.

De aangifte in meerdere delen rechtvaardigt de proratisering van het minimum, van de sociale uitkering en de benedengrens.
De controles worden a posteriori uitgevoerd op alle blokken aanvullende vergoeding aangegeven voor dat INSZ.

! Het gebruik van deze zone beperken tot alleen die gevallen waarbij de toegekende aanvullende vergoeding bij eenzelfde werkgever moet gesplitst worden in de aangifte.

Zoniet zullen de controles niet gebeuren bij de registratie, maar zullen ze achteraf worden uitgevoerd door het toevoegen van de verschillende blokken AV'n die werden aangegeven.

Datum van de betekening van de vooropzeg (zone 00951) : datum wordt gebruikt voor de bepaling van het toepasbare percentage in combinatie met de datum van eerste toekenning van de aanvullende vergoeding.
Deze datum moet niet vermeld worden voor tijdskrediet; voor halftijds bruggepensioneerden of voor alle gevallen waarbij de aanvullende vergoeding voor het eerst werd toegekend vóór 01/04/2010.

Notie onderneming in moeilijkheden of in herstructurering (zone 00952) : enkel in te vullen als de begindatum van SWT valt in een periode van erkenning. Blijvend vermelden ook na de periode van erkenning voor de bepaling van de leeftijd op het einde van de periode.

Deze zone bijgevolg enkel invullen als een erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering effectief een impact heeft op de toe te passen bijdragevoet of bijdragekengetal.

Voor SWAV: enkel in te vullen ter verantwoording van de toepassing van overgangsbijdragevoeten (code 280) als een onderneming werd erkend als zijnde in moeilijkheden of in herstructurering voor 15/10/2009 of als het collectief ontslag in het kader van een herstructurering werd aangekondigd voor 15/10/2009.

De velden over de erkenning van de onderneming als zijnde in herstructurering of in moeilijkheden moeten voor de volgende bijdrage codes nooit vermeld worden:

 • 271, 272, 277  (codes SWT)
 • 281, 282, 283 en 284 (codes SWAV)
 • 290 (code Tijdskrediet)
 • 280 en 270 als “datum opzegging” (in zone 00951) < 16/10/2009 OF “datum eerste toekenning” (in zone 00823) < 01/04/2010
 • 295 (code inhouding)

Begindatum erkenning (zone 00953) : het SWT moet aanvangen tijdens de periode van erkenning.

Einddatum erkenning (zone 00954) : het betreft de laatste dag van de periode van erkenning.

* sleutelzones : voor een zelfde werknemer kunnen er meerdere blokken aanvullende vergoeding zijn voor zover de waarde van één van de sleutelzones verschilt.

Blok "Aanvullende vergoeding – Bijdrage " (blok 90337)

In te vullen zones:

 • Werknemerskengetal bijdrage (zone 00082): identificeert de verschuldigde bijdrage(n) voor een gegeven blok AV

A. SWT (879):

Soort van de werkgeversbijdrage

Profitsector

Overgang SWT

Profitsector

Nieuwe SWT

Profitsector

Start SWT vanaf 1/4/2012

Non-profit sector

Overgang SWT

Non-profitsector

Nieuwe SWT

Non-profit
sector

Start SWT vanaf 1/4/2012

Bijzondere werkgeversbijdrage

270

273

276

271

271

277

Compenserende werkgeversbijdrage

272

/

/

272

/

/

Bijzondere werkgeversbijdrage tijdens periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden

274

274

274

/

/

/

Bijzondere werkgeversbijdrage tijdens periode van erkenning als onderneming in herstructurering

/

275

278

/

/

/

Inhoudingen (werknemersbijdrage)

295

295

295

295

295

295

B. SWAV – werkloosheid (883):

Soort van de werkgeversbijdrage

Profitsector

Overgang SWAV

Profitsector

Nieuwe SWAV

Profitsector

Start SWAV
vanaf 1/4/2012

Non-profit sector

Overgang SWAV

Non-profitsector

Nieuwe SWAV

Non-profitsector

Start SWAV
vanaf 1/4/2012

Bijzondere werkgeversbijdrage

280

281

283

280

282

284

Inhoudingen (werknemersbijdrage)

295

295

295

295

295

295

C. SWAV – tijdskrediet (885):

Bijzondere werkgeversbijdrage

280

Inhoudingen (werknemersbijdrage)

295

 • Type bijdrage (zone 00083): bepaalt de bijdragevoet in combinatie met de periode :
  • Periodecode (zone 01129):vanaf 1/2016: de code voor de bepaling van de periode waarin SWT/SWAV/Tijdskrediet aanvangt en die in combinatie met het bijdragekengetal en het type bijdrage de bijdragevoet bepaalt.
   Deze code is verplicht voor de bijdragekengetallen 274, 276, 277, 278, 283, 284, 290 en is facultatief voor de andere.

   - 1 = Aanvang SWT, SWAV of Tijdskrediet vóór 1/4/2010
   OF, voor SWT/SWAV, betekening van de opzegging of einde arbeidsovereenkomst vóór 16/10/2009
   OF, voor de SWT die aanvangen tijdens de erkenningsperiode als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering: ministeriële erkenningsbeslissing vóór 15/10/2009
   OF, in geval van herstructurering, aankondiging collectief ontslag vóór 15/10/2009

   - 2 = Aanvang SWT, SWAV of Tijdskrediet vanaf 1/4/2010
   EN, voor de SWT/SWAT, betekening opzegging of einde arbeidsovereenkomst vanaf 16/10/2009
   EN, voor de SWT die aanvangen tijdens de erkenningsperiode als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering: ministeriële erkenningsbeslissing vanaf 15/10/2009
   EN, in geval van herstructurering, aankondiging collectief ontslag vanaf 15/10/2009

   - 3 = Aanvang SWT, SWAV of Tijdskrediet vanaf 1/4/2012
   EN, voor SWT/SWAV, betekening opzegging of einde arbeidsovereenkomst vanaf 29/11/2011
   EN, voor de SWT die aanvangen tijdens de erkenningsperiode als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering: ministeriële erkenningsbeslissing vanaf 1/4/2012
   EN, in geval van herstructurering, aankondiging collectief ontslag vanaf 1/4/2012

   - 4 = Aanvang SWT, SWAV of Tijdskrediet vanaf 1/1/2016
   EN, voor SWT/SWAT, betekening opzegging of einde arbeidsovereenkomst vanaf 11/10/2015
   EN, voor de SWT die aanvangen tijdens de erkenningsperiode als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering: ministeriële erkenningsbeslissing vanaf 11/10/2015
   EN, in geval van herstructurering, aankondiging collectief ontslag vanaf 11/10/2015

   - 5 = Aanvang SWT, SWAV of Tijdskrediet vanaf 01/01/2017
   EN, voor SWT/SWAT, betekening opzegging of einde arbeidsovereenkomst vanaf 1/11/2016
   EN, voor de SWT die aanvangen tijdens de erkenningsperiode als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering: ministeriële erkenningsbeslissing vanaf 1/11/2016
   EN, in geval van herstructurering, aankondiging collectief ontslag vanaf 1/11/2016
  • Nieuwe bijdragevoeten en minima zijn van toepassing vanaf 1 april 2012

   A. SWT:

   A.1. Periode 1 = Overgang, start SWT vóór 1/4/2010 in de profitsector (en gelijkgestelden):

   Bijzondere patronale bijdrage

   Leeftijd van werknemer onder SWT

   (Leeftijd bij begin SWT tijdens erkenningsperiode in moeilijkeden )

   Kengetal

   Type

   %

   Kengetal tijdens periode van erkenning
   als onderneming in moeilijkheden

   Type

   %

   < 52 jaar

   270

   0

   31,80%

   274

   0

   17,50%

   < 55 jaar

   270

   1

   25,44%

   274

   1

   13,50%

   < 58 jaar

   270

   2

   19,08%

   274

   2

   10%

   < 60 jaar

   270

   3

   12,72%

   274

   3

   6,50%

   < 62 jaar

   ≥  62 jaar

   270

   270

   4

   5

   6,36%

   6.36%

   274

   274

   4

   5

   3,50%

    3.50%

   Compenserende patronale bijdrage (tot 4/2015)

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   272

   0

   50%

   Verminderd percentage

   272

   1

   33%

   Inhouding

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   295

   0

   6,50%

   Verminderd percentage

   295

   1

   4,50%

   A.2. Periode 2 = Start SWT vanaf 1/4/2010 in de profitsector (en gelijkgestelden):

   Bijzondere patronale bijdragen

   Leeftijd bij begin SWT (of einde erkenningsperiode)

   Kengetal

   Type

   %

   Kengetal tijdens periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden

   Type

   %

   Kengetal tijdens periode van erkenning als onderneming in herstructurering

   Type

   %

   < 52 jaar

   273

   0

   53,00%

   274

   0

   17,50%

   275

   0

   50%

   < 55 jaar

   273

   1

   42,40%

   274

   1

   13,50%

   275

   1

   30%

   < 58 jaar

   273

   2

   31,80%

   274

   2

   10%

   275

   2

   20%

   < 60 jaar

   < 62 jaar

   273

   273

   3

   4

   21,20%

   10.60%

   274

   274

   3

   4

   6,50%

   3.50%

   275

   275

   3

   4

   20%

   10%

   ≥ 62 jaar

   273

   5

   10,60%

   274

   5

   3,50%

   275

   5

   10%

   Inhouding

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   295

   0

   6,50%

   Verminderd percentage

   295

   1

   4,50%

   A.3. Periode 3 = Start SWT vanaf 1/4/2012 in de profitsector (en gelijkgestelden) :

   Bijzondere patronale bijdragen

   Leeftijd bij begin SWT (of einde erkenningsperiode)

   Kengetal

   Type

   %

   Kengetal tijdens periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden

   Type

   %

   Kengetal tijdens periode van erkenning als onderneming in herstructurering

   Type

   %

   < 52 jaar

   276

   0

   100%

   274

   0

   17,5%

   278

   0

   75%

   < 55 jaar

   276

   1

   95%

   274

   1

   13,5%

   278

   1

   60%

   < 58 jaar

   276

   2

   50%

   274

   2

   10 %

   278

   2

   40%

   < 60 jaar

   276

   3

   50%

   274

   3

   6,5 %

   278

   3

   40%

   < 62 jaar

   ≥ 62 jaar

   276

   276

   4

   5

   25%

   25%

   274

   274

   4

   5

   3,5%

   3.5%

   278

   278

   4

   5

   20%

   20%

   Inhouding

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   295

   0

   6,5%

   A.4. Periode 4 = Start SWT vanaf 1/1/2016 in de profitsector:

   Bijzondere patronale bijdragen

   Leeftijd bij begin SWT (of einde erkenningsperiode)

   Kengetal

   Type

   %

   Kengetal tijdens periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden

   Type

   %

   Kengetal tijdens periode van erkenning als onderneming in herstructurering

   Type

   %

   < 52 jaar

   276

   0

   125%

   274

   0

   21,88%

   278

   0

   93,75%

   < 55 jaar

   276

   1

   118,75%

   274

   1

   16,88%

   278

   1

   75%

   < 58 jaar

   276

   2

   62,50%

   274

   2

   12,5 %

   278

   2

   50%

   < 60 jaar

   276

   3

   62,50%

   274

   3

   8,13 %

   278

   3

   50%

   < 62 jaar

   ≥ 62 jaar

   276

   276

   4

   5

   31,25%

   31,25%

   274

   274

   4

   5

   4,38%

   4,38%

   278

   278

   4

   5

   25%

   25%

   Inhouding

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   295

   0

   6,5%

   A.5. Periode 5 = Start SWT vanaf 1/1/2017 in de profitsector  :

     Bijzondere patronale bijdragen

   Leeftijd bij begin SWT (of einde erkeningsperiode

   Kengetal

   Type

   %

   Kengetal tijdens periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering. art 18, §7, alinea 4*

   Type

   %

   Kengetal tijdens de periode van erkenning als onderneming in herstruturering

   Type

   %

   < 55 jaar

   276 

   1

   142,50%

   274

   1

   16,88%

   278

   1

   142,50 %

   < 58 jaar

   276

   2

   75%

   274

   2

   12,50%

   278

   2

   75%

   < 60 jaar

   276

   3

   75%

   274

   3

   8,13 %

   278

   3

   75%

   < 62 jaar

   276

   4

   37,50%

   274

   4

   4,38%

   278

   4

   30%

   ≥62 jaar
   276
   5

   31,25%

   274
   5
   4,38%
   278
   5
   30%

   * - licenciement collectif d'au moins 20% des travailleurs
    - concerne tous les travailleurs d'une unité d'établissement (UTE)
   - l'UTE existe depuis au moins 2 ans au jour de l'annonce du licenciement collectif

   Inhouding

   Soort van het percentage


   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage


   295

   0

   6,5%

   A.6. Periode 1 en 2 = Overgang, start SWT vóór 1/4/2010 en start SWT vanaf 1/4/2010 in de non-profitsector (en gelijkgestelden):

   Bijzondere patronale bijdrage

   Leeftijd van werknemer onder SWT

   Kengetal

   Type

   %

   < 52 jaar

   271

   0

   5,30%

   < 55 jaar

   271

   1

   4,24%

   < 58 jaar

   271

   2

   3,18%

   < 60 jaar

   271

   3

   2,12%

   < 62 jaar

   ≥ 62 jaar

   271

   271

   4

   5

   0%

   0%

   Compenserende patronale bijdrage: enkel voor lopende SWT (tot 4/2015)

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   272

   0

   50%

   Verminderd percentage

   272

   1

   33%

   Inhouding

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   295

   0

   6,50%

   Verminderd percentage

   295

   1

   4,50%

   A.7. Periode 3 = Start SWT vanaf 1/4/2012 in de non-profitsector (en gelijkgestelden) :

   Bijzondere patronale bijdrage

   Leeftijd van werknemer onder SWT

   Kengetal

   Type

   %

   < 52 jaar

   277

   0

   10%

   < 55 jaar

   277

   1

   9,5%

   < 58 jaar

   277

   2

   8,5%

   < 60 jaar

   277

   3

   5,5%

   < 62 jaar

   ≥ 62 jaar

   277

   277

   4

   5

   0%

   0%

   Inhouding

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   295

   0

   6,5%

   Verminderd percentage

   295

   1

   4,5%

   A.8. Periode 4 =Start SWT vanaf 1/1/2016 in de non-profitsector  :

   Bijzondere patronale bijdrage

   Leeftijd van werknemer onder SWT

   Kengetal

   Type

   %

   < 52 jaar

   277

   0

   22,5%

   < 55 jaar

   277

   1

   21,38%

   < 58 jaar

   277

   2

   19,13%

   < 60 jaar

   277

   3

   12,38%

   < 62 jaar

   ≥ 62 jaar

   277

   277

   4

   5

   0%

   0%

   Inhouding

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   295

   0

   6,5%

   Verminderd percentage

   295

   1

   4,5%

    

   A.9. Periode 5 = Start SWT vanaf 1/1/2017 in de non-profitsector  :

   Bijzondere patronale bijdrage

   Leeftijd van werknemer onder SWT

   Kengetal


   Type

   %


   < 55 jaar

   277

   1

   48,11%

   < 58 jaar

   277

   2

   43,04%

   < 60 jaar

   277

   3

   27,86%

   < 62 jaar
   277
   4
   12,38%

   ≥ 62 jaar

   277

   5


   10 %

   Inhouding

   Soort van percentage

   Kengetal


   Type

   %


   Basisbijdrage


   295

   0

   6,5%

   Verminderd percentage


   295

   1

   4,5%

   B. SWAV - werkloosheid

   B.1. Periode 1 = SWAV - werkloosheid : overgang, start SWAV vóór 1/4/2010 in de profitsector (en gelijkgestelden)

   Bijzondere patronale bijdrage

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   280

   0

   38,82%

   Inhouding

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   295

   0

   6,50%

   B.2 Periode 2 = Start SWAV - werkloosheid vanaf 1/4/2010 in de profitsector (en gelijkgestelden)

   Bijzondere patronale bijdrage

   Aanvang pseudo-brugpensioen

   Kengetal

   Type

   %

   < 52 jaar

   281

   0

   53,00%

   < 55 jaar

   281

   1

   42,40%

   < 58 jaar

   281

   2

   38,82%

   < 60 jaar

   281

   3

   38,82%

   < 62 jaar

   ≥ 62 jaar

   281

   281

   4

   5

   38,82%

   38,82%

   Inhouding

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   295

   0

   6,50%

   B.3. Periode 3 = Start SWAV - werkloosheid vanaf 1/4/2012 in de profitsector

   Bijzondere patronale bijdrage

   Aanvang SWAV

   Kengetal

   Type

   %

   < 52 jaar

   283

   0

   100%

   < 55 jaar

   283

   1

   95%

   < 58 jaar

   283

   2

   50%

   < 60 jaar

   283

   3

   50%

   < 62 jaar

    ≥ 62 jaar

   283

   283

   4

   5

   38,82%

   38,82%

   Inhouding

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   295

   0

   6,50%

   B.4. Periode 4 = Start SWAV - werkloosheid vanaf 1/1/2016 in de profitsector

   Bijzondere patronale bijdrage

   Aanvang SWAV

   Kengetal

   Type

   %

   < 52 jaar

   283

   0

   125%

   < 55 jaar

   283

   1

   118,75%

   < 58 jaar

   283

   2

   62,50%

   < 60 jaar

   283

   3

   62,50%

   < 62 jaar

   ≥ 62 jaar

   283

   283

   4

   5

   48,53%

   48,53%

   Inhouding

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   295

   0

   6,50%

   B.5.Periode 5 = Start SWAV - werkloosheid vanaf 1/1/2017 in de profitsector 

   Bijzondere patronale bijdrage

   Aanvang SWAV

   Kengetal


   Type

   %

   < 52 jaar

   283

   0

   150%

   < 55 jaar

   283

   1

   142,50%

   < 58 jaar

   283

   2

   75%

   < 60 jaar

   283

   3

   75%

   < 62 jaar

   283

   4

   58,24%

   ≥ 62 jaar

   283

   5


   48,53%

   Inhouding

   Soort van percentage

   Kengetal


   Type

   %

   Basisbij


   295

   0

   6,50%

   B.6. Periode 1 = SWAV - werkloosheid : overgang, start SWAV vóór 1/4/2010 in de non-profitsector (en gelijkgestelden)

   Bijzondere patronale bijdrage

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   280

   0

   38,82%

   Inhouding

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   295

   0

   6,50%

   B.7 Periode 2 = Start SWAV - werkloosheid vanaf 1/4/2010 in de non-profitsector (en gelijkgestelden)

   Bijzondere patronale bijdrage

   Leeftijd

   Kengetal

   Type

   %

   < 52 jaar

   282

   0

   5,30%

   < 55 jaar

   282

   1

   4,24%

   < 58 jaar

   282

   2

   3,18%

   < 60 jaar

   282

   3

   2,12%

   < 62 jaar

   ≥ 62 jaar

   282

   282

   4

   5

   0%

   0%

   Inhouding

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   295

   0

   6,50%

   B.8. Periode 3 = Start SWAV - werkloosheid vanaf 1/4/2012 in de non-profitsector

   Bijzondere patronale bijdrage

   Leeftijd

   Kengetal

   Type

   %

   < 52 jaar

   284

   0

   10%

   < 55 jaar

   284

   1

   9,5%

   < 58 jaar

   284

   2

   8,5%

   < 60 jaar

   284

   3

   5,5%

   < 62 jaar

   ≥ 62 jaar

   284

   284

   4

   5

   0%

   0%

   Inhouding

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   295

   0

   6,50%

   B.9. Periode 4= Start SWAV - werkloosheid vanaf 1/1/2016 in de non-profitsector

   Bijzondere patronale bijdrage

   Leeftijd

   Kengetal

   Type

   %

   < 52 jaar

   284

   0

   22,50%

   < 55 jaar

   284

   1

   21,38%

   < 58 jaar

   284

   2

   19,13%

   < 60 jaar

   284

   3

   12,38%

   < 62 jaar

   ≥ 62 jaar

   284

   284

   4

   5

   0%

   0%

   Inhouding

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   295

   0

   6,50%

   B.10 Periode 5 = Start SWAV- werkloosheid vanaf 1/1/2017 in de non-profitsector 

   Bijzondere patronale bijdrage

   Leeftijd


   Kengetal


   Type

   %

   < 52 jaar

   284

   0

   50,63 %

   < 55 jaar

   284

   1

   48,11 %

   < 58 jaar

   284

   2

   43,04%

   < 60 jaar

   284

   3

   27,86%

   < 62 jaar
   284
   4
   12,38%

   ≥ 62 jaar

   284

   4

   10%

   Inhouding

   Soort van het percentage

   Kengetal


   Type

   %

   Basisbijdrage


   295

   0

   6,50%

   C. SWAV - tijdskrediet:

   C.1 Periode 1, 2 en 3 = Start tijdskrediet vóór 1/1/2016

   Bijzondere patronale bijdrage

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   290

   0

   38,82%

   Inhouding

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   295

   0

   6,50%

   C.2  Periode 4 en 5 = Start tijdskrediet vanaf 1/1/2016

   Bijzondere patronale bijdrage

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   290

   0

   48,53%

   Inhouding

   Soort van het percentage

   Kengetal

   Type

   %

   Basisbijdrage

   295

   0

   6,50%

   Notie aanpassing van het bedrag van de vergoeding of van de sociale uitkering* (zone 00829):
   in geval van indexering, herwaardering of wijziging in de loop van het kwartaal.
   Door een verschillende waarde in te vullen kan men een nieuw bijdrageblok creëren met hetzelfde werknemerskengetal bijdrage en type bijdrage om de verschillende bedragen in de loop van éénzelfde kwartaal aan te geven.

   • Volgnummer * (zone 00955): met een verschillend volgnummer kan men, indien nodig, een nieuw bijdrageblok creëren met hetzelfde werknemerskengetal bijdrage, type bijdrage en waarde aanpassing van het bedrag

   • Notie kapitalisatie (zone 00892) : geeft aan dat de bijdragen gestort worden
   - voorafgaandelijk en in één keer of om het saldo aan te zuiveren → waarde « 1 = volledige kapitalisatie »

   Indien de volledige kapitalisatie is gebeurd voor de aanvang van  het SWT/SWAV, dan is het mogelijk dat de bedragen van de sociale uitkering of van het toe te passen grensbedrag herzien worden indien bij de aanvang van het SWT/SWAV deze bedragen verschillend zijn van de gebruikte bedragen.

   - gedeeltelijk of volgens een bepaalde periodiciteit → waarde « 2 = gedeeltelijke kapitalisatie »

   • hetzij in geval van voorafgaandelijke storting in meerdere schijven
   • hetzij wanneer één van de debiteurs zijn AV of een gedeelte ervan kapitaliseert of gekapitaliseerd heeft
   • hetzij, voor SWT en SWAV die aanvangen vanaf 1 april 2010, wanneer de AV niet maandelijks gestort worden en/of niet tot de pensioenleeftijd of het einde van de periode voorzien voor tijdskrediet.

   Het vermelden van één van deze waarden laat toe een DmfA in te dienen met een aantal maanden hoger dan 3.

   Het rechtvaardigt in sommige gevallen de proratisering van het minimum, van het bedrag van de sociale uitkering en van de benedengrens.

   • Bedrag van de aanvullende vergoeding (zone 00830) : bedrag van de aanvullende vergoeding(en) op basis waarvan de bijdragen worden berekend.
   - Algemene regel = bedrag van de AV die maandelijks door de debiteur aan de begunstigde gestort wordt.
   Dit bedrag kan geïndexeerd of geherwaardeerd worden in de loop van het SWT of het SWAV.

   - Bijzondere gevallen :

   1. Wanneer de DmfA gedaan wordt door de hoofddebiteur :
    AV = som van de AV die maandelijks aan de begunstigde gestort worden
   2. Wanneer er meerdere debiteurs zijn die elk een aangifte doen :
    AV = het bedrag van de maandelijkse AV, gestort door de debiteur
   3. Wanneer er kapitalisatie is :
    AV = theoretische maandelijkse AV
    wordt bekomen door het totaal van de verschuldigde AV voor de hele periode van SWT of SWAV te delen door het aantal maanden tot de pensioenleeftijd (of door het aantal maanden van de door AV gedekte periode vanaf 01/04/2010, voor de tijdskredieten en door de voorafgaandelijke stortingen betreffende de SWT of SWAV die reeds liepen op 01/04/2010)
   4. Wanneer het om een onvolledige maand gaat :
    AV = maandelijkse AV voor een volledige maand
    want de proratisering in functie van de dagen waarvoor bijdragen verschuldigd zijn, wordt als laatste stap toegepast op het bedrag aan bijdragen dat bekomen wordt voor de volledige maand na eventuele toepassing van het minimum of de benedengrens.

   • Theoretisch bedrag van de sociale uitkering (zone 00956) : maandelijks theoretisch bedrag meegedeeld door de RVA of de uitbetalingsinstelling voor werkloosheidsvergoedingen zijnde :
   - Wanneer het om een voltijds volledig werkloze gaat :
   Het dagbedrag van de werkloosheidsuitkering X 26

   - Wanneer het om een volledig werkloze gaat na vrijwillig deeltijds werk :
   Het dagbedrag van een halve werkloosheidsuitkering X het aantal halve uitkeringen per week
   (= Q/S x 12) x 4,33

   - Wanneer het gaat om tijdskrediet :
   Het maandbedrag van de onderbrekingsuitkering

   Vanaf de DMFA van 1/2011, maar met terugwerkende kracht vanaf 2/2010, is het mogelijk een bedrag van sociale uitkering gelijk aan nul aan te geven voor bij zondere gevallen.

   Bijzondere gevallen

   1. In geval van gedeeltelijke kapitalisatie of als meerdere debiteurs de aangifte doen of als de aanvullende vergoedingen worden aangegeven in meerdere delen, moet de sociale uitkering verdeeld worden over de verschillende aangiften om niet dubbel in aanmerking genomen te worden.
   In die gevallen wordt de sociale uitkering vermenigvuldigd met A/B
   waarbij A = aanvullende vergoeding gestort door de debiteur
   B = totale bruto aanvullende vergoeding door alle debiteurs samen verschuldigd aan een rechthebbende

   of met Q/S, als er twee debiteurs zijn door 2 deeltijdse tewerkstellingen
   waarbij Q = gemiddeld aantal uren van de werknemer bij zijn laatste tewerkstelling bij de debiteur
   S = gemiddeld aantal uren van de maatpersoon van de laatste tewerkstelling bij de debiteur

   Het is het aldus berekende bedrag van de sociale uitkering dat moet worden aangegeven in DMFA.

   2. In geval van een onvolledige maand, moet het bedrag van de totale sociale uitkering van de maand worden aangegeven in DMFA, want de proratisering in f unctie van het aantal dagen waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn, wordt als laatste stap toegepast op het bedrag van de bijdragen bekomen voor een volledige maand na eventuele toepassing van minimum of drempel.

   • Aantal maanden (zone 00831) : aantal maanden voor dewelke AV, vermeld in het blok « AV – bijdragen » wordt aangegeven.

   Bijzondere gevallen :

   1. Volledige kapitalisatie :

   - voor SWT en SWAV - werkloosheid = aantal maanden tot aan het pensioen
   - voor tijdskrediet = aantal maanden tijdskrediet aangevraagd bij de RVA
   - voor de lopende SWT en SWAV vóór 1 april 2010 = aantal maanden vanaf 1/4/2010 tot het einde van de periode gedekt door de aanvullende vergoedingen

   ! voor de werkgeversbijdragen voor werknemers onder SWT met degressieve percentages of in de non-profitsector wordt dit aantal maanden verdeeld over de blokken (AV-type bijdrage) die de verschillende leeftijdsschijven dekken (degressieve percentages)

   2. Gedeeltelijke kapitalisatie :

   Het betreft een fictief aantal maanden bestemd voor de verdeling van het totaal aan bijdragen over het aantal voorziene stortingen en wordt bekomen door het aantal maanden tot aan het pensioen te delen door het aantal voorziene stortingen en het resultaat daarvan te vermenigvuldigen met het aantal stortingen tijdens het aangegeven kwartaal .

   Voorbeeld :
   AV maandelijks gestort tot 60 jaar (24 maand)
   Aantal maanden tot het pensioen (met inbegrip van de maand van 65 jaar) : 24 + 61 = 85 maand
   Aantal maanden per kwartaal aan te geven in DmfA gedurende 8 kwartalen : 85/24 x 3 = 10,62.

   • Decimalen voor het aantal maanden (zone 00957) : mag enkel gebruikt worden bij gedeeltelijke kapitalisatie en bij volledige kapitalisatie om de berekening van het aantal maanden te verfijnen. Het aantal maanden wordt afgerond op twee decimalen.

   • Aantal dagen onvolledige maand (zone 00958) : aantal dagen dat de aanvullende vergoeding en de sociale uitkering dekt als ze geen volledige maand dekken (26 dagen)

   Het betreft meestal het aantal dagen van de periode gedekt door een sociale uitkering geconverteerd in een arbeidsregeling van 6 dagen en 26 dagen per maand

   • Verantwoording aantal dagen – onvolledige maand (zone 00959) : duidt de reden aan die een onvolledige maand rechtvaardigt
   Het kan enkel gaan over:

   1. een werkhervatting (van type 1 of van type 2)
   2. een vergoeding die begint of eindigt in de loop van een maand
   3. dagen gedekt door vakantiegeld
   4. een wijziging van debiteur in de loop van de maand
   5. wijziging van het bedrag van de sociale uitkering in de loop van de maand

   • Notie toepassing benedengrens (drempel) (zone 00960) : geeft weer dat de inhouding verlaagd wordt of 0 wordt opdat de belastbare inkomsten van de werknemer onder SWT of SWAV lager zouden zijn dan de benedengr ens. Het is belangrijk dit te vermelden om te rechtvaardigen dat de aangegeven inhouding geen percentage is van de berekeningsbasis.

   Vanaf de DmfA van 4/2010 moet men, indien de inhouding verlaagd wordt, het soort benedengrens preciseren dat wordt toegepast :

   1. voor een voltijdse met gezinslast
   2. voor een voltijdse zonder gezinslast
   3. voor een halftijdse met gezinslast
   4. voor een halftijdse zonder gezinslast

   Wanneer er een verschil wordt vastgesteld met de benedengrens die vermeld is in de databank van de RVA wordt er een anomalie gesignaleerd. De aangever heeft 6 maanden de tijd om ofwel de DmfA aan te passen of om het RVA-bestand te laten aanpassen. Na deze termijn wordt de DmfA opnieuw gecontroleerd en zal de RSZ het bedrag van de inhouding aanpassen rekening houdend met de benedengrens vermeld in de eventueel bijgewerkte RVA-databank.

   De eerste hercontroles zullen aanvatten vanaf 1/7/2011 voor de DMFA van 4/2010.
   De hercontrole van de aangiften voor 1/2011 zal gebeuren eind oktober 2011.

   Opm : Wanneer de benedengrens ingevolge de wijziging van de gezinssituatie van betrokkene wordt aangepast in de loop van een maand, wordt deze aanpassing in acht genomen vanaf de maand die er op volgt.

   • Bedrag van de bijdrage (zone 00085) : Om dat bedrag te bekomen werkt men als volgt :

   - Werkgeversbijdragen :

   1° Bepaling van de berekeningsbasis:

   Bedrag van de aanvullende vergoeding x aantal maanden
   Behalve:

   - als er vrijstelling is van prestaties in geval van tijdskrediet (voor keng etal 290) :

   Bedrag van de aanvullende vergoeding x aantal maanden x 2

   - als het een sectorale overeenkomst betreft en bij vervanging in overeenstemming met een CAO gesloten in de NAR in geval van halftijds tijdskrediet zonder vrijstelling van prestaties (voor kengetal 290):

   Bedrag van de aanvullende vergoeding x aantal maanden x 5%

   - als de inhoud van de overeenkomst betreffende werkhervatting niet conform is (voor kengetal 270, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 281 of 282, 283 of 284 ) :

   Bedrag van de aanvullende vergoeding x aantal maanden x 2

   2° Berekening van de werkgeversbijdrage:

   Berekeningsbasis x percentage

   Uitzonderingen:

   - voor SWT (kengetal 270, 271, 273, 274, 275, 276, 278):
   Toepassing van een maandelijks minimum aan te storten bijdragen
   (vermenigvuldigd met Q/S als er meerdere debiteurs zijn ingevolge 2 deeltijdse tewerkstellingen)
   (vermenigvuldigd met A/B als er meerdere debiteurs zijn of gedeeltelijke kapitalisatie of aangifte in meerdere delen)

   - Bedrag van de bijdragen beperkt tot anderhalf maal de gestorte aanvullende vergoeding

   3° Bij een onvolledige maand:

   [Bedrag van de werkgeversbijdragen bekomen onder 2° voor een volledige maand

   x aantal dagen van de periode waarin de bijdragen verschuldigd zijn] / aa ntal maanden x 26

   - Inhoudingen:

   1° Bepaling van de berekeningsbasis:

   (bedrag aangegeven AV + bedrag aangegeven sociale uitkering) x aantal maanden

   Behalve:

   - Als er vrijstelling is van prestaties bij halftijds tijdskrediet:

   (bedrag aangegeven AV + bedrag aangegeven sociale uitkering) x aantal maanden x 2

   - Als het een sectorale overeenkomst betreft en er geen vrijstelling is van prestaties bij halftijds tijdskrediet:

   (bedrag aangegeven AV + bedrag aangegeven sociale uitkering) x aantal maanden x 5%

   - als de inhoud van de overeenkomst betreffende werkhervatting niet conform is:

   (bedrag aangegeven AV + bedrag aangegeven sociale uitkering) x aantal maanden x 2

   2° Berekening van de inhouding:

   Berekeningsbasis x percentage

   Uitzonderingen:

   - inhouding beperkt of verlaagd tot 0 zodat de inkomsten niet lager zijn dan de benedengrens

   - Bedrag van de bijdragen beperkt tot de gestorte aanvullende vergoeding

   3° bij onvolledige maand:

   [Bedrag van de inhoudingen bekomen onder 2° voor een volledige maand

   x aantal dagen van de periode waarin de bijdragen verschuldigd zijn] / aantal maanden x 26

   Aangifte tot regularisatie voor de kwartalen voorafgaand aan 2/2010 vanaf 01/07/2010

   De nieuwe regels voor de berekening en aangifte van de bijdragen en inhoudingen op SWT en SWAV zijn enkel van toepassing voor de aanvullende vergoedingen die de maand april 2010 of later dekken.

   Wanneer een werkgever een wijzigende aangifte wil uitvoeren of laattijdig aanvullende vergoedingen voor voorgaande maanden wil aangeven, blijft de vroegere wetgeving van toepassing en moet dit gebeuren op de DmfA die be trekking heeft op het betrokken kwartaal.

   Er moeten wel enkele aanpassingen worden uitgevoerd aan de manier van aangeven van de SWAV.

   Om de bijdrage SWT voorafgaand aan 01/04/2010 aan te geven (WK 879) :

   Het blok 90042 “Bijdrage bruggepensioneerd werknemer - EarlyRetirementContribution” blijven gebruiken met WK 879 met een kwartaal voorafgaand aan 2/2010
   en de drie vereiste zones (code bijdrage brugpensioen : 0 voor de forfaitaire bijdrage en 1 voor de compenserende, aantal maanden en bedrag van de bijdrage)

   Om de bijdrage SWAV voorafgaand aan 01/04/2010 aan te geven (WK 883 of 885) :

   De reeds voorziene blokken 90336 en 90337 gebruiken met werknemerskengetal 883 of 885 maar

   voor de aangiften < 2010/2, ingediend vanaf 01/07/2010, is het nood zakelijk dat de twee nieuwe sleutelzones (NACE-code en volgnummer), bijgevoegd vanaf 2/2010, op de volgende manier worden ingevuld :
   • NACE-code op 00000

   • Volgnummer bijdrage initialiseren op 1.