Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Huispersoneel

Vanaf 1 januari 2014 wordt de vermindering voor de aanwerving van een 1ste werknemer in de hoedanigheid van huispersoneel als doelgroepvermindering geïntegreerd in het systeem van de geharmoniseerde verminderingen.

Betrokken werkgevers

Het zijn de natuurlijke personen die sinds 1 januari 1980 niet onderworpen geweest zijn aan de socialezekerheidswet van 27 juni 1969 wegens tewerkstelling van dienstboden, en die een eerste werknemer in de hoedanigheid van huispersoneel, onderworpen aan de socialezekerheidswet, in dienst nemen.

Betrokken werknemers

Het zijn de werknemers die op het ogenblik van de aanwerving, sedert minstens 6 maanden ofwel:

  • uitkeringsgerechtigde volledig werkloze zijn;
  • het voordeel genieten van een beslissing tot toekenning van het leefloon (het vroegere bestaansminimum);
  • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister en recht hebben op sociale bijstand, doch ingevolge hun nationaliteit geen recht hebben op het leefloon.

De tewerkstelling met een startbaanovereenkomst van een laaggeschoolde jongere wordt beschouwd als een periode van uitkeringsgerechtigd volledige werkloosheid.

Onder huispersoneel verstaat men:

  • de dienstbode, d.w.z. de werknemer die zich verbindt tegen loon en onder gezag van de werkgever, in hoofdzaak huishoudelijke handarbeid te verrichten in verband met de huishouding van de werkgever of van zijn gezin;
  • de werknemer die zich verbindt tegen loon onder het gezag van de werkgever, hoofd- of handarbeid uit te voeren binnen het onroerend goed, binnenshuis of buiten het huis, voor de privébehoeften van de werkgever of zijn gezin.

Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap):

Vanaf 1 juli 2017 kan voor werknemers die in dienst treden bij een werkgever voor een tewerkstelling in Wallonië niet langer de 'doelgroepvermindering huispersoneel' toegepast worden.

Als overgangsmaatregel kunnen werkgevers die werknemers hebben die in dienst getreden zijn vóór 1 juli 2017 en ononderbroken verder in dienst blijven (met een doorlopende of aansluitende arbeidsovereenkomst), voor deze werknemers voor de hen resterende kwartalen en onder dezelfde voorwaarden, van de vermindering blijven genieten. Er zijn specifieke verminderingscodes voor deze overgangsmaatregelen. De vermindering stopt definitief op 30 juni 2020. 

Bedrag van de vermindering

Een doelgroepvermindering G7 wordt toegekend gedurende de volledige duur van de tewerkstelling.

Wanneer de arbeidsovereenkomst van deze werknemer een einde neemt, blijft de vermindering behouden indien, binnen de 3 maanden na het einde van de overeenkomst, de werkgever een andere werknemer in de hoedanigheid van huispersoneel aanwerft die de genoemde voorwaarden vervult.

Te vervullen formaliteiten

Geen bijzondere formaliteiten. De werkgever moet kunnen aantonen dat de werknemer waarvoor de vermindering wordt gevraagd beantwoordt aan de voorwaarden.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - aangifte vermindering voor huispersoneel

Vanaf 1/2014 wordt de specifieke doelgroepvermindering voor de eerste aanwerving van huispersoneel aangegeven in blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende gegevens:

1. Vlaanderen, Brussel en Duitstalige Gemeenschap

Vermindering

Forfait/Bedrag

Duur

Verminderingscode

Berekeningsbasis

Bedrag van de vermindering

Doelgroep huispersoneel

G7 (saldo van basisbijdragen)

Volledige duur van de tewerkstelling van de eerste werknemer

4200

/

ja

Bij aangifte via de webtoepassing wordt de vermindering 4200 automatisch berekend als ze wordt aangeduid.

De doelgroepvermindering voor huispersoneel is cumuleerbaar met de structurele vermindering.

 

2. Waals Gewest zonder de Duitstalige Gemeenschap

Voor de werknemers aangeworven vanaf 1/7/2017 in een vestigingseenheid in het Waals Gewest (buiten Duitstalige Gemeenschap) mag de doelgroepvermindering voor huispersoneel niet meer toegepast worden.

De lopende vermindering blijven van toepassing tot het einde van hun termijn en ten laatste tot 30/06/2020.

! De te vermelden code in DmfA werd gewijzigd vanaf de aangiften van 3/2017.

Overgangsvermindering

Forfait/Bedrag

Duur

Verminderingscode

Berekeningsbasis

Bedrag van de vermindering

Doelgroep huispersoneel

G7 (saldo van de basisbijdragen)

De volledige duur van tewerkstelling van de eerste werknemer

8020

/

ja

Bij aangifte via de webtoepassing wordt de vermindering 8020 automatisch berekend als ze wordt aangeduid.

De doelgroepvermindering voor huispersoneel is cumuleerbaar met de structurele vermindering.