Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

DmfA - Multifunctionele aangifte

voor: werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

Naar de DmfA voor provinciale en plaatselijke besturen

Info

01/04/2019: Aangifte eerste kwartaal 2020

Momenteel is het mogelijk om uw originele DmfA-aangifte voor het 1ste kwartaal 2020 door te sturen.

21/01/2020: Trillium – Jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen

Tussen 1 en 29 februari 2020 stuurt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid het jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen (Trillium) voor de periode 2018/4 - 2019/3 op naar alle werkgevers die onder de wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités vallen.

Ondernemingen met een actieve e-Box ontvangen dit overzicht in hun e-Box. Als uw e-Box niet actief is, krijgt u het overzicht op papier.

Doel

U bent verplicht het jaaroverzicht schriftelijk aan uw ondernemingsraad te bezorgen. Is er geen ondernemingsraad, dan moet u het overzicht aan de vakbondsafvaardiging geven. Als er ook geen vakbondsafvaardiging is, moeten uw werknemers het document kunnen raadplegen.

Deze mededeling moet normaal gebeuren binnen de maand volgend op de ontvangst. Als uw onderneming een ondernemingsraad of een syndicale afvaardiging heeft, bezorgt u hen Trillium op het moment dat u de jaarlijkse informatie over werkgelegenheid meedeelt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina van Trillium.

29/08/2019: Administratieve instructies voor DmfA en DmfAPPL samengebracht

Vanaf het 3de kwartaal 2019 zijn de ‘administratieve instructies DmfAPPL voor provinciale en plaatselijke besturen’ opgenomen in de structuur van de ‘administratieve instructies DmfA’ en vormen ze samen de administratieve instructies RSZ.
De DmfAPPL-instructies tot en met het 2de kwartaal 2019 blijven gearchiveerd op hun oude pagina.

De DmfA bevat de loon- en arbeidstijdgegevens van alle werknemers die bij een werkgever tewerkgesteld zijn gedurende een bepaald kwartaal. Meer info in Over DmfA.

Technische info

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Db notes - Nieuw venster, bijdragevoeten en macro's) over DmfA zijn gegroepeerd in de TechLib

Toegang tot de instructies aan de werkgevers en de instructies aan de sociale secretariaten van de kwartalen voorafgaand aan het vierde kwartaal 2010.

Aangiftetermijnen 2020

U kunt uw aangifte indienen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het betreffende kwartaal. Uiterlijk op de laatste dag van die maand moet uw aangifte ingediend zijn.

Opgelet : Indien u uw aangifte niet tijdig indient, worden er sancties geheven.

Kwartaal Aangiftetermijnen
2020/1 30 april 2020
2020/2 31 juli 2020
2020/3 31 oktober 2020
2020/4 31 januari 2021

Kwaliteitscontroles

Bijkomende kwaliteitscontroles op de Dimona- en DmfA-gegevens worden vanaf 2006/3 uitgevoerd.