Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

DmfA - Multifunctionele aangifte

voor: werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

Naar de DmfA voor provinciale en plaatselijke besturen

Info

03/08/2018: Vertraging in de verwerking van de DmfA-aangiften

Omwille van technische werkzaamheden op de DmfA-databases, blijven we vertraging ondervinden in de verwerking van de DmfA-aangiften.

Voor de batchverzenders kan er vertraging optreden bij de verzending van de notificaties na ontvangst van uw aangifte. Dit betreft zowel de originele alsook de wijzigende batch-aangiften van alle kwartalen.

Eventuele uitgevoerde Request/Answer alsook de PID- en DMNO-berichten die standaard volgen op de verwerkte en opgeladen DmfA-aangiften, kunnen eveneens met vertraging afgeleverd worden.

Voor webgebruikers worden de PDF-documenten binnen de gedefineerde termijnen afgeleverd. Echter kan het voorkomen dat bij ontvangst van een definitief PDF-document de verzonden gegevens nog niet in de DmfA-databank geladen zijn en bijgevolg nog niet beschikbaar zijn om een wijzigende aangifte op door te voeren.

Deze vertragingen hebben geen impact op de laattijdige ontvangst van de aangiften.

Wij brengen u op de hoogte zodra deze situatie hersteld is.
Gelieve ons te excuseren voor dit ongemak.

02/07/2018: Aangifte tweede kwartaal 2018

Momenteel is het mogelijk om uw originele DmfA-aangifte voor het 2de kwartaal 2018 door te sturen.

04/06/2018: Nieuwe macro ‘structurele vermindering’ beschikbaar

De macro ‘structurele vermindering’ die zich in de rubriek ‘DmfA/Bijdragevoeten en Macro’s’ op TechLib bevindt, is aangepast naar aanleiding van de regionalisering van de doelgroepverminderingen. Die is van kracht sinds het 3de kwartaal 2016.

In het kader van deze regionalisering heeft elke regio nieuwe maatregelen genomen of andere geschrapt. De voorwaarden en parameters van deze maatregelen kunnen verschillen van regio tot regio (bv. forfaits, loonplafonds, leeftijdsvoorwaarden…).

Vereenvoudigde berekening

In die context is de macro dan ook vereenvoudigd om de berekening van de structurele vermindering en de doelgroepvermindering mogelijk te maken.

Er is een nieuwe macro beschikbaar voor de kwartalen vanaf het 3de kwartaal 2016.

Die gebruikt u voor de berekening van de structurele vermindering in combinatie met eender welke doelgroepvermindering, en eventueel de sociale Maribel.

De vorige versie van de macro blijft beschikbaar om de berekening te kunnen maken voor het 1ste kwartaal 2003 tot en met het 2de kwartaal 2016.

De DmfA bevat de loon- en arbeidstijdgegevens van alle werknemers die bij een werkgever tewerkgesteld zijn gedurende een bepaald kwartaal. Meer info in Over DmfA.

Technische info

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Db notes - Nieuw venster, bijdragevoeten en macro's) over DmfA zijn gegroepeerd in de TechLib

Toegang tot de instructies aan de werkgevers en de instructies aan de sociale secretariaten van de kwartalen voorafgaand aan het vierde kwartaal 2010.

Aangiftetermijnen 2018

U kunt uw aangifte indienen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het betreffende kwartaal. Uiterlijk op de laatste dag van die maand moet uw aangifte ingediend zijn.

Opgelet : Indien u uw aangifte niet tijdig indient, worden er sancties geheven.

Kwartaal Aangiftetermijnen
2018/1 30 april 2018
2018/2 31 juli 2018
2018/3 31 oktober 2018
2018/4 31 januari 2019

Kwaliteitscontroles

Bijkomende kwaliteitscontroles op de Dimona- en DmfA-gegevens worden vanaf 2006/3 uitgevoerd.