Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

DmfA - Multifunctionele aangifte

voor: werkgevers RSZ
Info

Binnenkort in uw e-Box: het jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen

Tussen 5 en 28 februari 2015 stuurt de RSZ aan alle ondernemingen die onder de wet op de cao’s en de paritaire comités vallen het jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen (Trillium) voor 2014. Het overzicht wordt verzonden naar de e-Box van uw onderneming. Als uw e-Box niet actief is, krijgt u het overzicht op papier.
U bent verplicht het jaaroverzicht schriftelijk aan uw ondernemingsraad te bezorgen. Is er geen ondernemingsraad, dan moet u het overzicht aan de vakbondsafvaardiging geven. Als er ook geen vakbondsafvaardiging is, moeten uw werknemers het document kunnen raadplegen.
Deze mededeling moet normaal gebeuren binnen de maand volgend op de ontvangst. Als uw onderneming een ondernemingsraad of een syndicale afvaardiging heeft, bezorgt u hen Trillium op het moment dat u de jaarlijkse informatie over werkgelegenheid meedeelt.

DmfA-aangifte 1ste kwartaal 2015

Momenteel kunt u uw originele DmfA-aangifte voor het 1ste kwartaal 2015 indienen.

De DmfA bevat de loon- en arbeidstijdgegevens van alle werknemers die bij een werkgever tewerkgesteld zijn gedurende een bepaald kwartaal. Meer info in Over DmfA.

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Db notes - Nieuw venster, bijdragevoeten en macro's) over DmfA zijn gegroepeerd in de TechLib

Toegang tot de instructies aan de werkgevers en de instructies aan de sociale secretariaten van de kwartalen voorafgaand aan het vierde kwartaal 2010.

Aangiftetermijnen 2015

U kunt uw aangifte indienen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het betreffende kwartaal. Uiterlijk op de laatste dag van die maand moet uw aangifte ingediend zijn.

Opgelet : Indien u uw aangifte niet tijdig indient, worden er sancties geheven.

  • Eerste kwartaal 2015: 30 april 2015,
  • Tweede kwartaal 2015: 31 juli 2015,
  • Derde kwartaal 2015: 31 oktober 2015,
  • Vierde kwartaal 2015: 31 januari 2016.

Kwaliteitscontroles

Bijkomende kwaliteitscontroles op de Dimona- en DmfA-gegevens worden vanaf 2006/3 uitgevoerd.