Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

DmfA - Multifunctionele aangifte

voor: werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

Naar de DmfA voor provinciale en plaatselijke besturen

Info

19 en 20/02/2018: Technische interventie

Naar aanleiding van technische interventies op DmfA in Produktie, zullen de ingave van de DMFA aangiftes en de consultatie van de gegevens, voor het jaar 2011, niet mogelijk zijn op volgende datums:

  • Maandag 19/02 voor de eerste twee kwartalen
  • Dinsdag 20/02 voor de laatste kwartalen

De aangiftes en consultaties blijven mogelijk voor al de andere jaren.

22/01/2018: Trillium – Jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen

Tussen 1 en 28 februari 2018 stuurt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 2017 het jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen (Trillium) op naar alle werkgevers die onder de wet op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités vallen.

Ondernemingen met een actieve e-Box ontvangen dit overzicht in hun e-Box. Als uw e-Box niet actief is, krijgt u het overzicht op papier.

Doel

U bent verplicht het jaaroverzicht schriftelijk aan uw ondernemingsraad te bezorgen. Is er geen ondernemingsraad, dan moet u het overzicht aan de vakbondsafvaardiging geven. Als er ook geen vakbondsafvaardiging is, moeten uw werknemers het document kunnen raadplegen.

Deze mededeling moet normaal gebeuren binnen de maand volgend op de ontvangst. Als uw onderneming een ondernemingsraad of een syndicale afvaardiging heeft, bezorgt u hen Trillium op het moment dat u de jaarlijkse informatie over werkgelegenheid meedeelt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de pagina van Trillium.

02/01/2018: Aangifte vierde kwartaal 2017

Momenteel is het mogelijk om uw originele DmfA-aangifte voor het 4de kwartaal 2017 door te sturen.

De DmfA bevat de loon- en arbeidstijdgegevens van alle werknemers die bij een werkgever tewerkgesteld zijn gedurende een bepaald kwartaal. Meer info in Over DmfA.

Technische info

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Db notes - Nieuw venster, bijdragevoeten en macro's) over DmfA zijn gegroepeerd in de TechLib

Toegang tot de instructies aan de werkgevers en de instructies aan de sociale secretariaten van de kwartalen voorafgaand aan het vierde kwartaal 2010.

Aangiftetermijnen 2018

U kunt uw aangifte indienen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het betreffende kwartaal. Uiterlijk op de laatste dag van die maand moet uw aangifte ingediend zijn.

Opgelet : Indien u uw aangifte niet tijdig indient, worden er sancties geheven.

Kwartaal Aangiftetermijnen
2017/1 30 april 2017
2017/2 31 juli 2017
2017/3 31 oktober 2017
2017/4 31 januari 2018

Kwaliteitscontroles

Bijkomende kwaliteitscontroles op de Dimona- en DmfA-gegevens worden vanaf 2006/3 uitgevoerd.