Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

DmfA - Multifunctionele aangifte

voor: werkgevers (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen)

Naar de DmfA voor provinciale en plaatselijke besturen

Info

01/04/2021: Aangifte eerste kwartaal 2021

Momenteel is het mogelijk om uw originele DmfA-aangifte voor het 1ste kwartaal 2021 door te sturen.

26/01/2021: Jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen

Tussen 01 februari en 28 februari 2021 verzendt de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan alle ondernemingen die onder de wet op de cao’s en de paritaire comités vallen het jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen (Trillium) voor de periode 2019/4 tot en met 2020/3. Het overzicht wordt verzonden naar de e-Box van uw onderneming. Als u niet in het bezit bent van een actieve e-Box, dan krijgt u het overzicht op papier.

Voor elke maatregel waarvan een werkgever in de kwartalen vanaf 4/2019 tot en met 3/2020 heeft gebruikgemaakt, worden opgenomen:

  • het aantal betrokken werknemers in absolute aantallen en in voltijdse equivalenten (prestaties waarvoor de tewerkstellingsmaatregel werd toegepast),
  • het financiële voordeel dat de maatregel heeft opgeleverd.

De werkgever moet het jaaroverzicht schriftelijk aan de ondernemingsraad bezorgen. Indien er geen ondernemingsraad is geïnstalleerd, dan moet de werkgever het overzicht bezorgen aan de vakbondsafvaardiging. Indien er ook geen vakbondsafvaardiging is, dan moeten werknemers het document kunnen raadplegen.

Deze mededeling moet gebeuren binnen de maand volgend op de ontvangst of, in geval er binnen de onderneming een ondernemingsraad of een syndicale afvaardiging bestaat, op het moment van de mededeling van de jaarlijks informatie over de werkgelegenheid.

Meer weten?

Meer informatie vindt u op de Trilliumpagina en in de administratieve instructies RSZ.

De DmfA bevat de loon- en arbeidstijdgegevens van alle werknemers die bij een werkgever tewerkgesteld zijn gedurende een bepaald kwartaal. Meer info in Over DmfA.

Technische info

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Db notes - Nieuw venster, bijdragevoeten en macro's) over DmfA zijn gegroepeerd in de TechLib

Toegang tot de instructies aan de werkgevers en de instructies aan de sociale secretariaten van de kwartalen voorafgaand aan het vierde kwartaal 2010.

Aangiftetermijnen 2021

U kunt uw aangifte indienen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het betreffende kwartaal. Uiterlijk op de laatste dag van die maand moet uw aangifte ingediend zijn.

Opgelet : Indien u uw aangifte niet tijdig indient, worden er sancties geheven.

Kwartaal Aangiftetermijnen
2021/1 30 april 2021
2021/2 31 juli 2021
2021/3 31 oktober 2021
2021/4 31 januari 2022

Kwaliteitscontroles

Bijkomende kwaliteitscontroles op de Dimona- en DmfA-gegevens worden vanaf 2006/3 uitgevoerd.