Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

DmfA - Multifunctionele aangifte

voor: werkgevers RSZ
Info

De 6de staatshervorming: belangrijke wijzigingen vanaf 1 januari 2016 m.b.t. sommige bijdrageverminderingen

 1. Doelgroepvermindering Activa & Jonge werknemers

  Vanaf 1 januari 2016 levert de FOREM in de plaats van de RVA, voor het Waalse landsgedeelte (niet voor de Duitstalige Gemeenschap) de volgende werkkaarten af:

  • Activa (niet voor PVP)
  • (Activa) Start

 2. Vermindering herstructureringen

  Vanaf 1 januari 2016 leveren de FOREM en ACTIRIS in de plaats van de RVA, voor zover de vestigingseenheid van tewerkstelling zich in respectievelijk het Waals Gewest (niet in de Duitstalige Gemeenschap) of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest situeerde, de verminderingskaart herstructureringen af (behalve voor aankondigingen van collectief ontslag voorafgaand aan 01/01/2016) die het recht op RSZ-voordelen voor de nieuwe werkgever kan openen. 
  De verminderingskaart herstructureringen die op basis van dezelfde criteria het recht op de RSZ-voordelen voor de werknemer kan openen, wordt verder door de RVA afgeleverd.

 3. Impact op de DmfA 1ste kwartaal 2016

  Omwille van technische redenen kan in dit verband in de DmfA de anomalie INSZ niet gekend bij de RVA (00086-070) gesignaleerd worden. 
  Niettemin worden de bijdrageverminderingen aanvaard onder voorbehoud van een hercontrole die zal gebeuren vanaf juli 2016.
  Indien na deze hercontrole de anomalie nog steeds gesignaleerd wordt moet contact opgenomen worden met de instantie die de kaart heeft afgeleverd.

  Indien de bovenstaande anomalie gesignaleerd wordt in de webtoepassing, is het voor de gebruiker onmogelijk om de bijdragevermindering toe te passen. In dat geval moet de DmfA verstuurd worden zonder toepassing van de vermindering en kan deze uitzonderlijk per brief aangevraagd worden met een kopie van de kaart in bijlage en met vermelding van alle nuttige gegevens (KBO-nr, INSZ, verminderingscode, datum begin recht en eventueel het bedrag van de vermindering).  De brief moet overgemaakt worden aan de Directie voor Bijzondere Toepassingen van de RSZ.

Trillium – Jaaroverzicht van de tewerkstellingsmaatregelen

Binnenkort in uw e-Box: het jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen

In februari 2016 stuurt de RSZ aan alle ondernemingen die onder de wet op de cao’s en de paritaire comités vallen het jaaroverzicht van tewerkstellingsmaatregelen (Trillium) voor 2015. Het overzicht wordt verzonden naar de e-Box van uw onderneming. Als uw e-Box niet actief is, krijgt u het overzicht op papier.

Doel

U bent verplicht het jaaroverzicht schriftelijk aan uw ondernemingsraad te bezorgen. Is er geen ondernemingsraad, dan moet u het overzicht aan de vakbondsafvaardiging geven. Als er ook geen vakbondsafvaardiging is, moeten uw werknemers het document kunnen raadplegen.

Deze mededeling moet normaal gebeuren binnen de maand volgend op de ontvangst. Als uw onderneming een ondernemingsraad of een syndicale afvaardiging heeft, bezorgt u hen Trillium op het moment dat u de jaarlijkse informatie over werkgelegenheid meedeelt.

Welke gegevens?

Voor elke maatregel waarvan een werkgever in de kwartalen vanaf 4/2014 tot en met 3/2015 heeft gebruikgemaakt, worden opgenomen:

 • het aantal betrokken werknemers in absolute aantallen en in voltijdse equivalenten (prestaties waarvoor de tewerkstellingsmaatregel werd toegepast), en
 • het financiële voordeel dat de maatregel heeft opgeleverd.

Dit overzicht houdt rekening met de regionalisering van bepaalde doelgroepverminderingen als gevolg van de zesde staatshervorming. Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen de federale maatregelen en de regionale maatregelen. De regionale maatregelen zijn uitgesplitst per regio.

Wijziging DMFA enkel nog met eID

Vanaf 29 september 2015 moet u zich aanmelden met uw elektronische identiteitskaart (eID) om een DMFA te kunnen wijzigen. Gebruikersnaam/wachtwoord en gekwalificeerd certificaat zijn dus niet meer geldig om een aangifte te wijzigen.

Gebruikt u nog geen eID? Bekijk dan de eID-website Nieuw venster voor meer informatie over het gebruik.

DMFA-aangifte 1ste kwartaal 2016

Momenteel is het mogelijk om uw originele DmfA-aangifte voor het 1ste kwartaal 2016 door te sturen.

De DmfA bevat de loon- en arbeidstijdgegevens van alle werknemers die bij een werkgever tewerkgesteld zijn gedurende een bepaald kwartaal. Meer info in Over DmfA.

Technische info

Alle technische info (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Db notes - Nieuw venster, bijdragevoeten en macro's) over DmfA zijn gegroepeerd in de TechLib

Toegang tot de instructies aan de werkgevers en de instructies aan de sociale secretariaten van de kwartalen voorafgaand aan het vierde kwartaal 2010.

Aangiftetermijnen 2016

U kunt uw aangifte indienen vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het betreffende kwartaal. Uiterlijk op de laatste dag van die maand moet uw aangifte ingediend zijn.

Opgelet : Indien u uw aangifte niet tijdig indient, worden er sancties geheven.

Kwartaal Aangiftetermijnen
2016/1 30 april 2016
2016/2 31 juli 2016
2016/3 31 oktober 2016
2016/4 31 januari 2017

Kwaliteitscontroles

Bijkomende kwaliteitscontroles op de Dimona- en DmfA-gegevens worden vanaf 2006/3 uitgevoerd.