Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Langdurig werkzoekenden - de doorstromingsprogramma's

Dit hoofdstuk heeft betrekking op werknemers die aangenomen werden in het kader van een doorstromingsprogramma.

Betrokken werkgevers

Het betreft

 • de Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen en de instellingen van openbaar nut en de openbare instellingen die van de hiervoor genoemde overheden afhangen,
 • de plaatselijke en provinciale besturen,
 • de verenigingen zonder winstgevend doel en andere niet-commerciële verenigingen.

Vlaams Gewest:

Op 30 september 2015 lopen de laatste werkervaringsprojecten onder de vorm van doorstromingsprogramma's in Vlaanderen af. Dit wil zeggen dat voor werknemers die afhangen van vestigingseenheden in het Vlaamse Gewest deze doelgroepvermindering niet meer kan worden toegepast.

Op 1 september 2016 wordt de doelgroepvermindering geschrapt voor Vlaanderen.

Duitstalige Gemeenschap:

Vanaf 1 oktober 2016 wordt het systeem van doorstromingsprogramma's opgeheven voor de Duitstalige Gemeenschap.

Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap):

Vanaf 1 juli 2017 kan voor werknemers die in dienst treden bij een werkgever voor een tewerkstelling in Wallonië niet langer de 'doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden - doorstromingsprogramma's' toegepast worden.

Als overgangsmaatregel kunnen werkgevers die werknemers hebben die in dienst getreden zijn vóór 1 juli 2017, voor deze werknemers voor de hen resterende kwartalen en onder dezelfde voorwaarden, gedurende het doorstromingsprogramma van de vermindering blijven genieten. De overgangsmaatregel geldt ook voor de werknemers in dienst genomen na 30 juni 2017 als de beslissing tot toekenning of vernieuwing van het doorstromingsprogramma genomen werd vóór 1 juli 2017 ofwel na 30 juni 2017 maar enkel in het geval de initiële aanvraag aan de bevoegde administratie werd overgemaakt vóór 1 juli 2017.

Er zijn specifieke verminderingscodes voor deze overgangsmaatregelen. 

Betrokken werknemers

Het gaat om werkzoekenden, waarmee bedoeld wordt de niet-werkende werknemers die als werkzoekende ingeschreven zijn bij de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Deze werkzoekenden moeten aangeworven zijn in het kader van een doorstromingsprogramma zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 9 juni 1997 ter uitvoering van het artikel 7 § 1, 3de lid, m van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Volgende categorieën komen in aanmerking:

 • 1° hij die op de dag van indienstneming volledig uitkeringsgerechtigd werkloos is en
  • minder dan 45 jaar oud is op datum van indienstneming en
   • ofwel geen diploma, getuigschrift of brevet hoger secundair onderwijs heeft, jonger dan 25 is en gedurende minstens 9 maand zonder onderbreking een wacht- (inschakelings-) of werkloosheidsuitkering geniet,
   • ofwel gedurende ten minste 12 maanden zonder onderbreking een wachtuitkering (inschakelingsuitkering) geniet;
 • 2° hij die op de dag van indienstneming volledig uitkeringsgerechtigd werkloos is en
  • minder dan 45 jaar oud is op datum van indienstneming en
  • ten minste 24 maanden zonder onderbreking een werkloosheidsuitkering geniet;
 • 3° hij die op de dag van indienstneming volledig uitkeringsgerechtigd werkloos is en
  • minstens 45 jaar oud is op datum van indienstneming en
  • ten minste 12 maanden zonder onderbreking een wachtuitkering (inschakelingsuitkering) geniet;
 • 4° hij die op de dag van indienstneming volledig uitkeringsgerechtigd werkloos is en
  • minstens 45 jaar oud is op datum van indienstneming en
  • ten minste 24 maanden zonder onderbreking een werkloosheidsuitkering geniet.

Dezelfde categorieën van gerechtigden op maatschappelijke integratie en van rechthebbenden op financiële maatschappelijke hulp tewerkgesteld in een doorstromingsprogramma, komen in aanmerking.

Volgende werknemers komen niet in aanmerking voor de vermindering :

 • de werknemer die van het voordeel van de vrijstelling uitgesloten werd door een beslissing van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, genomen op basis van een rapport van de inspectiediensten van de Inspectie van de Sociale Wetten, de Sociale Inspectie, de RVA of de RSZ, indien na klacht werd vastgesteld dat de werknemer werd aangenomen ter vervanging en in eenzelfde functie van een ontslagen werknemer met als hoofdzakelijk doel de voordelen van dit koninklijk besluit te verkrijgen;
 • de werknemers die worden aangeworven vanaf het ogenblik dat zij zich in een statutaire toestand bevinden;

Bedrag van de vermindering

De werkgever kan volgende verminderingen genieten voor de werknemer van:

 • categorie 1°: G1 gedurende het kwartaal van indienstneming en de 4 daarop volgende kwartalen en vervolgens G2 gedurende 4 kwartalen;
 • categorie 2°: G1 gedurende het kwartaal van indienstneming en de 8 daarop volgende kwartalen;
 • categorie 3°: G1 gedurende het kwartaal van indienstneming en de 4 daarop volgende kwartalen en vervolgens G2 gedurende 8 kwartalen;
 • categorie 4°: G1 gedurende het kwartaal van indienstneming en de 12 daarop volgende kwartalen.

Te vervullen formaliteiten

De bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juni 1997 tot uitvoering van artikel 7, § 1, derde lid, m, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders betreffende de doorstromingsprogramma's moeten gerespecteerd worden. De RVA geeft aan de RSZ de gegevens van de werknemers door die recht geven op deze doelgroepvermindering. Meer informatie vindt u terug op de website van de RVA.

Bijkomende informatie 2

Bijkomende informatie DmfA - Aangifte van de verminderingen 'langdurig werkzoekenden doorstromingsprogramma'

De regionale doelgroepverminderingen voor langdurig werkzoekenden doorstromingsprogramma -  kunnen varieren volgens de vestigingseenheid waar de werknemer wordt tewerkgesteld of waar hij van afhangt.
Ze worden aangegeven in het blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende vermeldingen:
 Vermindering

 Forfait

 Duur Code

 Berekeningsbasis

 Datum begin recht

 Bedrag vermindering

werknemer jonger dan 45 jaar1 (12 maanden) of

werknemer jonger dan 25 jaar1 en laaggeschoold (9 maanden)
 

G1 (1000€)

kwartaal van aanwerving

+ 4 kwartalen

3220

/

/

ja


G2 (400€)
4 volgende kwartalen

werknemer jonger dan 45 jaar1 (24 maanden)
G1 (1000€)

kwartaal van aanwerving

+ 8 kwartalen

3221
/
/
ja

werknemer minstens 45 jaar1 (12 maanden)

G1 (1000€)

kwartaal van aanwerving

+ 4 kwartalen


3230

/
/

jaG2 (400€)
8 volgende kwartalen
werknemer minstens 45 jaar1 (24 maanden)
G1 (1000€)

kwartaal van aanwerving

+ 12 kwartalen

3231
/
/
ja

leeftijd op de dag van de aanwerving

 Als de DmfA wordt ingediend via web, worden de verminderingen 3220, 3221, 3230 en 3231 automatisch berekend als ze worden geactiveerd. 

Waals Gewest

Voor de werknemers aangeworven vanaf 1 juli 2017 in een vestigingseenheid van het Waals Gewest mag de doelgroepvermindering langdurig werkzekenden in een doorstromingsprogramma niet meer toegepast worden.

De lopende verminderingen blijven van toepassing tot het einde van hun termijn. 

De te vermelden codes in DmfA werden gewijzigd vanaf de aangiften voor 3/2017.
 

 Vermindering

 Forfait

 Duur Code

 Berekeningsbasis

 Datum begin recht

 Bedrag vermindering

werknemer jonger dan 45 jaar1 (12 maanden) of

werknemer jonger dan 25 jaar1 en laaggeschoold (9 maanden)

G1 (1000€)

kwartaal van aanwerving

+ 4 kwartalen

8009

/

/

ja


G2 (400€)
4 volgende kwartalen

werknemer jonger dan 45 jaar1

(24 maanden)

G1 (1000€)

kwartaal van aanwerving

+ 8 kwartalen

8010
/
/
ja

werknemer mintens 45 jaar1 

(12 maanden)

G1 (1000€)

kwartaal van aanwerving

+ 4 kwartalen


8011

/
/

jaG2 (400€)
8 volgende kwartalen

werknemer minstens 45 jaar1

(24 maanden)

G1 (1000€)

kwartaal van aanwerving

+ 12 kwartalen

8012
/
/
ja

leeftijd op de dag van de aanwerving

   Als de DmfA wordt ingediend via web, worden de verminderingen 8009, 8010, 8011 en 8012 automatisch berekend als ze worden aangeduid.


Integratie-uitkering

De integratie-uitkering van de RVA maakt deel uit van het brutoloon van de werknemer in een doorstromingsprogramma en is onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. De integratie-uitkeringen de rest van het brutoloon  worden in de DmfA aangegeven met de looncode 1.


Bijkomende informatie DmfAPPL - Aangifte van verminderingen 'langdurig werkzoekenden doorstromingsprogramma'

In de DmfAPPL kunnen de werknemers, tewerkgesteld in het kader van een doorstromingsprogramma, aangegeven worden met de werknemerskengetallen :

 • 101 type 0 voor de gewone handarbeiders
 • 104 type 0 voor de mindervaliden, tewerkgesteld in een beschutte werkplaats
 • 201 type 0 voor de gewone bedienden
 • 204 type 0 voor de mindervaliden, tewerkgesteld in een beschutte werkplaats.

Een specifieke doelgroepvermindering moet aangegeven worden op het niveau van de tewerkstelling met volgende gegevens

 Vermindering

 Forfait

 Duur Code

 Berekeningsbasis

 Datum begin recht

 Bedrag vermindering

werknemer jonger dan 45 jaar1 (12 maanden) of

werknemer jonger dan 25 jaar1 en laaggeschoold (9 maanden)
 

G1 (1000€)

kwartaal van aanwerving

+ 4 kwartalen

3220

/

/

optioneel


G2 (400€)
4 volgende kwartalen

werknemer jonger dan 45 jaar1 (24 maanden)
G1 (1000€)

kwartaal van aanwerving

+ 8 kwartalen

3221
/
/
optioneel

werknemer minstens 45 jaar1 (12 maanden)

G1 (1000€)

kwartaal van aanwerving

+ 4 kwartalen


3230

/
/

optioneelG2 (400€)
8 volgende kwartalen
werknemer minstens 45 jaar1 (24 maanden)
G1 (1000€)

kwartaal van aanwerving

+ 12 kwartalen

3231
/
/
optioneel

leeftijd op de dag van de aanwerving


In de DmfAPPL worden de verminderingen 3220, 3221, 3230 en 3231 automatisch berekend als ze worden geactiveerd. 


Waals Gewest

Voor de werknemers aangeworven vanaf 1 juli 2017 in een vestigingseenheid van het Waals Gewest mag de doelgroepvermindering langdurig werkzekenden in een doorstromingsprogramma niet meer toegepast worden.

De lopende verminderingen blijven van toepassing tot het einde van hun termijn. 

De te vermelden codes in DmfAPPL werden gewijzigd vanaf de aangiften voor 3/2017.
 

 Vermindering

 Forfait

 Duur Code

 Berekeningsbasis

 Datum begin recht

 Bedrag vermindering

werknemer jonger dan 45 jaar1 (12 maanden) of

werknemer jonger dan 25 jaar1 en laaggeschoold (9 maanden)

G1 (1000€)

kwartaal van aanwerving

+ 4 kwartalen

8009

/

/

optioneel


G2 (400€)
4 volgende kwartalen

werknemer jonger dan 45 jaar1

(24 maanden)

G1 (1000€)

kwartaal van aanwerving

+ 8 kwartalen

8010
/
/
optioneel

werknemer mintens 45 jaar1 

(12 maanden)

G1 (1000€)

kwartaal van aanwerving

+ 4 kwartalen


8011

/
/

optioneelG2 (400€)
8 volgende kwartalen

werknemer minstens 45 jaar1

(24 maanden)

G1 (1000€)

kwartaal van aanwerving

+ 12 kwartalen

8012
/
/
optioneel

leeftijd op de dag van de aanwerving

 

In de DmfAPPL worden de verminderingen 8009, 8010, 8011 en 8012 automatisch berekend als ze worden aangeduid.


Integratie-uitkering

De integratie-uitkering van de RVA maakt deel uit van het brutoloon van de werknemer in een doorstromingsprogramma en is onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. De integratie-uitkering wordt in de DmfAPPL aangegeven met de looncode 150 en de rest van het brutoloon wordt aangegeven met de looncode 101.