Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Aanvullend pensioen contractuelen in de openbare sector en bijdrage 8,86%

Openbare besturen, regionale overheden en de Federale Staat kunnen voor hun contractuelen in het kader van de 2de pensioenpijler een aanvullende pensioenregeling organiseren. Hiertoe sluiten zij een overeenkomst met een verzekeringsinstelling of richten zij een organisme ter financiering van de pensioenen (OFP) op waaraan de pensioenbijdragen voor de opbouw van het aanvullend pensioen betaald worden.

De bijzondere bijdrage van 8,86% op de stortingen van de werkgever / organisator voor extralegale pensioenen is verschuldigd op de bijdrage voor het aanvullend pensioen van de contractuelen van de openbare sector.

 

Provinciale en plaatselijke besturen (DmfAPPL)

Voor de provinciale en plaatselijke besturen int de RSZ de bijdrage voor de groepsverzekering ‘2de pensioenpijler contractuelen lokale besturen’ die ingericht wordt door ‘BI-Ethias’, voor de opbouw van het aanvullend pensioen evenals de bijzondere bijdrage 8,86 %. Zij stort vervolgens de pensioenbijdragen door aan de verzekeringsinstelling.

De lokale politie, als onderdeel van de geïntegreerde politie, volgt de federale regeling 2de pensioenpijler.

Meer informatie over de aansluitingsprocedure en de voorwaarden van de groepsverzekering ‘BI-Ethias’ vindt men op de website van de FPD.

 

Federale aanvullende pensioenregeling

Vanaf 1 juli 2019 organiseert de Federale Staat een 2de pensioenpijler voor zijn contractuele personeelsleden. De FOD BOSA (Beleid en Ondersteuning - Stratégie et Appui) treedt hierin op als 'organisator'. In eerste instantie betreft het contractueel personeel van

 • de FOD's, POD's en instellingen die ervan af hangen
 • burgerpersoneel van Landsverdediging
 • Instellingen van Openbaar Nut (ION's) en Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ)
 • Gerechtelijke Orde
 • rechtstreeks aangeworven personeelsleden van de Beleidscellen (Kabinetten)
 • Geïntegreerde Politie
 • Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT)
 • Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil)

De RSZ int hier niet de bijdragen voor de opbouw van het aanvullend pensioen. De FOD BOSA, als organisator, staat in eerste instantie in voor financiering van de kapitaalsopbouw én voor het doorstorten van de verschuldigde bijzondere bijdrage van 8,86% aan de RSZ.

Bijkomende informatie 2

Bijkomende informatie DmfA - Federale aanvullende pensioenregeling

De werknemers van de betrokken werkgevers aangegeven met de onderstaande parameters behoren tot het toepassingsgebied van de federale aanvullende pensioenregeling:

 • werkgeverscategorie  van de openbare sector verschillend van 232
 • werknemerskengetal 0XX of 4XX (contractuele werknemers)
 • de zone “notie gepensioneerd” bevat de waarde “0” (niet gepensioneerd)


Elke betrokken werkgever moet eenmaal per jaar het blok 90172 "Tweede pensioenpijler - Informatie" invullen.


Een beperkt aantal personeelsleden behoort evenmin tot het toepassingsgebied, maar wordt niet automatisch uitgesloten. Zij moeten worden aangeduid in de zone 01013  "Vrijstelling - aanvullende pensioenregeling" van het blok 90313 "Tewerkstelling - Inlichtingen".Bijkomende informatie DmfAPPL - Inning aanvullend pensioen contractuelen lokale sector

De bijdrage voor de ‘tweede pensioenpijler contractuele werknemers BI-Ethias’ wordt geïnd voor de werkgevers, aangegeven met de werkgeverscategorieën 951, 952, 981 en 982, en de werknemers, aangegeven met: 
•    de werknemerskengetallen 101 en 201 (contractuele werknemers);
•    de werknemerskengetallen 102 en 202 (vervangers van een werknemer die gekozen heeft voor de vrijwillige vierdagenweek);
•    de werknemerskengetallen 104 en 204 (mindervaliden, tewerkgesteld in een beschutte werkplaats);
•    de werknemerskengetallen 114 en 214 (gesubsidieerde contractuelen).

Een aantal personeelsleden behoren niet tot het toepassingsgebied van de groepsverzekering BI-Ethias en worden in de DmfAPPL automatisch uitgesloten van de inning van de bijdrage in het kader van de tweede pensioenpijler. Het betreft:
•    de werknemerskengetallen 121 en 221 of de waarde TW in de zone "statut" (werknemers tewerkgesteld op basis van artikel 60, § 7 van de ocmw-wet);
•    de werknemerskengetallen 131 en 231 (deeltijds leerplichtigen);
•    de werknemerskengetallen 133 en 233 (leerlingen tot 31 december van het jaar waarin zij de leeftijd van 18 jaar bereiken);
•    het werknemerskengetal 251 (geneesheren in opleiding tot geneesheer-specialist);
•    het werknemerskengetal 252 (contractuele geneesheren vrijgesteld)
•    de werknemerskengetallen 731 en 732 (vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers);
•    de waarde SP (beroepsbrandweerlieden) in de zone ‘statuut’;
•    de waarde P of PC (politiepersoneel) in de zone ‘statuut’.

Een beperkt aantal personeelsleden behoort evenmin tot het toepassingsgebied van de groepsverzekering BI-Ethias, maar wordt niet automatisch uitgesloten van de pensioenbijdrage voor de tweede pensioenpijler. Zij worden aangeduid in de zone 'vrijstelling van de aanvullende pensioenregeling van de contractuelen'.

De bijdrage voor het aanvullend pensioen wordt in de DmfAPPL automatisch berekend en geïnd op basis van de pensioenbijdrage van de aangesloten werkgever en de toepasselijke looncodes.   

De inhaaltoelage dient rechtstreeks betaald te worden aan BI-Ethias, maar moet in de DmfAPPL aangegeven worden met de looncode 793 in functie van de berekening en inning van de bijzondere bijdrage van 8,86% door de RSZ.

De bonusbijdrage voor de contractanten tewerkgesteld in de Vlaamse welzijnssectoren en waarvoor de werkgever in het kader van het 'Vlaams intersectoraal Akkoord 2011-2015' middelen ontvangt van de GSD-V, wordt aangegeven en geïnd op basis van het werknemerskengetal bijdrage 844. De bijzondere bijdrage van 8,86% is verschuldigd aan de RSZ en wordt automatisch berekend en geïnd.

De verzekeringsmaatschappij BI-Ethias staat in voor alle technische en inhoudelijke aspecten inzake de groepsverzekering. Eventuele vragen kunnen gesteld worden op het e-mail adres: