Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Referentie van de weddebijslag

Dit gegeven is onmisbaar. Het moet dus worden aangegeven op elke weddebijslaglijn.

Weddebijslagen worden bepaald en beschreven in verscheidene wettelijke, reglementaire of andere bepalingen die van toepassing zijn op de overheidssector.

We wijzen er nogmaals op dat alle bijslagen die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het pensioen in de lijn van weddebijslag moeten worden aangegeven.

De bijslagen die, ofwel niet in rekening worden gebracht voor de berekening van het pensioen maar wel voor de perequatie, of die niet in rekening worden gebracht voor de berekening van het pensioen noch voor de perequatie, moeten niet in de weddebijslaglijn worden aangegeven.

Deze weddebijslagen worden uitgedrukt in ofwel een forfaitair bedrag op jaarbasis, ofwel als percentage van de baremieke wedde, ofwel een forfaitair bedrag of een percentage per eenheid.

Dit percentage wordt mogelijk vastgelegd in de wettelijke of reglementaire bepaling op basis waarvan de bijslag wordt toegekend. Het kan echter ook gaan om een variabel percentage dat door de werkgever wordt vastgesteld.

De bedragen van deze bijslagen evolueren in de tijd. De bedragen van de forfaitaire bijslagen die in aanmerking kunnen worden genomen voor het pensioen zijn evenwel geplafonneerd.

Het is dus de taak van de instelling belast met de berekening van het pensioen van het vastbenoemde werknemer van de overheidssector om de bijslag correct te identificeren, opdat kan worden nagegaan om welke type bijslag het precies gaat en welk bedrag in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van het pensioen.

Daarom wordt aan iedere bijslag een specifieke referentie toegekend, die op dezelfde manier is samengesteld als de referentie voor de baremieke wedde.

Ook hier betreft het een referentie van twaalf cijfers, met de laatste twee cijfers als controlesleutel.

Deze referentie wordt toegekend door de Pensioendienst voor de Overheidssector die in zijn database de weddebijslagen opslaat die in de overheidssector worden toegepast en die de evolutie daarvan opvolgt.

De FPD stelt voor iedere werkgever een lijst op van referenties die, voor iedere weddebijslag die in aanmerking kan worden genomen voor de berekening van het pensioen en van toepassing bij die werkgever, op de weddebijslaglijn moeten worden ingevuld.

Dit referentiesysteem voor weddebijslagen wordt ter beschikking gesteld van de werkgevers via de dmfA-Atlas op de website van de FPD.

Met deze toepassing kan de werkgever of zijn rekencentrum niet alleen de weddebijslagen raadplegen waarvoor de FPD over gegevens beschikt, maar kan hij bovendien, mits invoer van verscheidene gegevens, een referentie aanvragen voor een bijslag waarvoor de FPD nog niet over gegevens zou beschikken.

Vermits het niet invullen van een referentie in de weddebijslaglijn aanleiding geeft tot een blokkerende anomalie, verbindt de FPD zich ertoe deze referentie binnen de 24 uur na verzending van de aanvraag via deze online toepassing te verstrekken.

Elke wijziging in de referentie van de weddebijslag geeft aanleiding tot het openen van een nieuwe lijn van weddebijslag.