Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De inhouding op de dubbel vakantiegeld van de privésector

Een bijzondere werknemersbijdrage werd ingesteld op het gedeelte van het wettelijk vakantiegeld dat niet overeenstemt met het normale loon voor de vakantiedagen (doorgaans dubbel vakantiegeld genoemd; het gedeelte dat overeenstemt met het normale loon voor de vakantiedagen is het enkel vakantiegeld). Hoewel het dubbel vakantiegeld geen loon is waarop de "gewone" sociale zekerheidsbijdragen berekend worden, is het percentage van de inhouding identiek aan dat van de door de werknemers verschuldigde socialezekerheidsbijdragen (13,07%).

Deze bijzondere werknemersbijdrage van 13,07% is ook verschuldigd op het vakantiegeld bij activiteitsaanvang of -hervatting.

Betrokken werknemers

Alle werknemers onderworpen aan de wetgeving inzake de jaarlijkse vakantie van de privésector, zijn deze bijdrage verschuldigd.

Zijn dus uitgesloten:

  • de betaalde sportbeoefenaars;
  • de geneesheren in opleiding tot geneesheer-specialist;
  • de gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouw;
  • sommige personeelsleden van sommige onderwijsinrichtingen;
  • sommige personeelsleden van de diensten voor school- en beroepsoriëntering of van de psycho-medico-sociale centra;
  • de meeste personen die in de openbare sector tewerkgesteld zijn.

Sommige personeelsleden van de provinciale en plaatselijke besturen volgen eveneens de regeling van de privésector. Handarbeiders worden aangegeven aan 100%.  

Bedrag van de inhouding

Deze inhouding bedraagt momenteel 13,07 % van het gedeelte van het wettelijk vakantiegeld dat niet overeenstemt met het normale loon voor de vakantiedagen.

Opmerkingen:
De inhouding moet niet gebeuren op het gedeelte van het wettelijk dubbel vakantiegeld dat overeenstemt met het loon vanaf de derde dag van de vierde vakantieweek.

Het dubbel vertrekvakantiegeld voor een bediende bedraagt 7,67% van het brutoloon van het lopende en eventueel van het voorbije jaar. De bijzondere bijdrage wordt berekend op 6,80% van het brutoloon.

Te vervullen formaliteiten

Deze inhouding dient aan de RSZ te worden gestort uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal waarin het vakantiegeld werd betaald. Het ingehouden bedrag voor het totaal van de onderneming vermeldt men in DmfA globaal bij de aangifte en niet voor iedere werknemer afzonderlijk. In DmfAPPL wordt het ingehouden bedrag bij voorkeur op het niveau van de werknemer aangegeven.

Voor de handarbeiders van een private werkgever wordt het bedrag van het vakantiegeld berekend en gestort door het vakantiefonds van de sector of, bij gebrek daaraan, door de RJV. Het zijn deze instellingen die de inhouding verrichten en doorstorten aan de RSZ.

De werkgevers die moeilijkheden ondervinden om het bedrag van het dubbel vakantiegeld van bedienden of handarbeiders van een openbare werkgever te berekenen, kunnen alle inlichtingen daarover krijgen bij de FOD Sociale Zekerheid - Algemene Directie der Sociale Zekerheid - Dienst Jaarlijkse Vakantie, Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower, Kruidtuinlaan 50, bus 1 te 1000 Brussel (tel. 02 528 63 97).

Bijkomende informatie 2

Bijkomende informatie DmfA - Bijdrage voor dubbel vakantiegeld

In DMFA wordt deze bijdrage globaal aangegeven per werkgeverscategorie in blok 90002 “Bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon” met werknemerskengetal 870.

De berekeningsbasis, die overeenstemt met het totaal aan dubbel vakantiegeld dat gestort werd in de onderneming, moet vermeld worden

Als DMFA wordt ingediend via web moet de berekeningsbasis vermeld worden bij de bijdragen verschuldigd voor het geheel van de onderneming en de bijdrage wordt automatisch berekend.

Bijkomende informatie DmfAPPL - Bijdrage voor dubbel vakantiegeld

Het dubbel vakantiegeld wordt bij voorkeur op het niveau van de werknemer aangegeven met een specifieke looncode, en dan berekent de RSZ de inhouding van 13,07% automatisch. 

Het dubbel vakantiegeld privésector dat onderworpen is aan de inhouding van 13,07% kan ook per werkgeverscategorie aangegeven worden in het blok 90002 'Bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon' met

  • het werknemerskengetal bijdragen 870 voor alle personeelsleden met uitzondering van de stagiairs met het oog op een vaste benoeming;
  • het werknemerskengetal bijdragen 871 voor de stagiairs met het oog op een vaste benoeming.

In het blok 90002 moet de berekeningsbasis die overeenkomt met het totaal van het door de werkgever gestorte dubbel vakantiegeld, vermeld worden.

Als DmfAPPL wordt ingediend via web moet de berekeningsbasis vermeld worden bij de bijdragen verschuldigd voor het geheel van de onderneming en de bijdrage wordt automatisch berekend.