Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Extralegale pensioenen - bijkomende bijdrage van 3%

Naast de bijdrage van 8,86% is de werkgever vanaf het 4de kwartaal van 2012, telkens in het 4ede kwartaal van ieder bijdragejaar (het jaar n) een bijkomende bijdrage verschuldigd (de zogenaamde Wijninckxbijdrage). Deze bijdrage betreft de werknemers die aangesloten zijn bij een pensioenengagement van de werkgever.


Betrokken werkgevers

De werkgever is deze bijzondere bijdrage verschuldigd wanneer voor ten minste één van zijn werknemers de betaalde bedragen voor de opbouw van een aanvullend pensioen de pensioendoelstelling overschrijden.

 

De berekening van de bijdrage

In fase 1 (tot en met 2018) werd eerst de overschrijding berekend van de som van de bedragen betaald door zowel de werkgever als de werknemer ten opzichte van een vastgesteld bedrag om na te gaan of de werkgever voor zijn werknemer de bijzondere bijdrage 3% verschuldigd is. Vervolgens werd de 3 % berekend op het aandeel betaald door de werkgever met als maximum het bedrag van de overschrijding.

In fase 2 (vanaf 2019) wordt de som van 'het wettelijk pensioen' en van 'de verworven reserves' gedurende het referentiejaar afgetoetst aan een 'pensioendoelstelling'. Bij overschrijding van deze pensioendoelstelling is de werkgever een bijdrage van 3 % verschuldigd op zijn aandeel in de toename van de verworven reserves.

De berekeningen worden uitgevoerd door Sigedis die de werkgevers op de hoogte brengt van de verschuldigde bijdragen. De werkgever geeft enkel het totaal voor al zijn werknemers aan in de DmfA.

 

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA (en DmfAPPL) - extralegale pensioenen : bijkomende bijdrage van 3%

In DMFA wordt de bijkomende bijdrage van 3 % op de extralegale pensioenen per werkgever globaal aangegeven in het blok 90002 "bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon" met werknemerskengetal 867. De aangifte kan enkel gebeuren in het vierde kwartaal van elk jaar.
Het is toegelaten om alle gegevens van de onderneming aan te geven onder één enkele werkgeverscategorie.

De berekeningsbasis moet vermeld worden. Deze stemt overeen met het totaal van alle bedragen waarop de bijdrage verschuldigd is voor alle betrokken werknemers.

Als de DMFA wordt ingediend via web moet de berekeningsbasis vermeld worden bij de bijdragen voor het geheel van de onderneming en de bijdrage wordt automatisch berekend.