Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Solidariteitsbijdrage niet-verzekeringsplichtige studenten

Onder bepaalde voorwaarden kunnen studenten tijdens het kalenderjaar werken zonder dat op hun loon socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Op dat loon is wel een solidariteitsbijdrage verschuldigd.

Betrokken werkgevers

Al de werkgevers die deze studenten tewerkstellen, zowel uit de private als de openbare sector.

Betrokken werknemers

Uitsluitend de studenten van wie de tewerkstelling voldoet aan de uitsluitingsvoorwaarden en die voorafgaandelijk een Dimona-aangifte 'STU' verricht hebben.

Op het loon van de andere studenten zijn de gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd.

Bedrag van de bijdrage

Het bijdragepercentage van de solidariteitsbijdrage bedraagt 8,13%. Hiervan is 5,42% ten laste van de werkgever en 2,71 ten laste van de student.

Het bijdragepercentage ten laste van de werkgever moet worden verhoogd met de bijdrage van 0,01 % (enkel geïnd het 1ste en het 2de kwartaal van het jaar) bestemd voor de financiering van het Asbestfonds.

Onder loon wordt verstaan, het loon waarop de gewone bijdragen zouden worden berekend indien de student niet aan de uitsluitingsvoorwaarden voldeed. De solidariteitsbijdrage is dus ook verschuldigd op het loon van de student voor een feestdag die buiten de studentenovereenkomst valt

Studenten werkzaam in de horeca kunnen ook in aanmerking komen voor de regeling 'overuren horeca'. Op deze overuren is de solidariteitsbijdrage niet verschuldigd. Ze moeten ook niet aangegeven worden in de DmfA.


Te vervullen formaliteiten (DmfA)

Werkgevers die ook ander personeel tewerkstellen

Geen bijzondere formaliteiten.

De aangifte biedt de mogelijkheid deze bijdrage te verrekenen.

Werkgevers die uitsluitend niet-verzekeringsplichtige studenten tewerkstellen

Vanaf 1 januari 2010 worden de werkgevers die geen gewone werknemers tewerkstellen, maar enkel studenten voor wie geen gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, niet langer ondergebracht in een speciale categorie. Zoals voor de andere werkgevers, kent de RSZ een werkgeverscategorie toe in functie van de hoofdactiviteit van de onderneming.

Bijkomende informatie 2

Bijkomende informatie DmfA - Solidariteitsbijdrage voor studenten

In DMFA wordt de solidariteitsbijdrage voor studenten aangegeven in een specifiek blok 90003 “Bijdrage werknemer – student” met werknemerskengetal 840 (handarbeiders) of 841 (bediende) onder de werknemerslijn waaraan ze gekoppeld is (zie "hoe invullen DMFA")

Bijkomende informatie DmfAPPL - Solidariteitsbijdrage voor studenten

In de DMFAPPL wordt de solidariteitsbijdrage voor studenten aangegeven in een specifiek blok 90003 “Bijdrage werknemer – student” met werknemerskengetal 701 onder de werknemerslijn waaraan ze gekoppeld is (zie "hoe invullen DmfAPPL").