Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Algemene principes

Niet alle werknemers van de overheidssector hebben recht op weddebijslagen, of hebben slechts gedurende bepaalde loopbaanperiodes recht op dergelijke supplementen.

Daarom is de lijn 'weddebijslag' optioneel.

Dit betekent dat - in tegenstelling tot de lijnen met de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector en de baremieke wedde, die systematisch moeten worden ingevuld - de lijn weddebijslag enkel moet worden ingevuld wanneer de verplichtende voorwaarden vervuld zijn.

Wanneer een dergelijke lijn wordt aangemaakt, moet deze evenwel alle verplichte gegevens bevatten, om anomalieën te vermijden.

Door de verschillende overheidsinstellingen worden uiteenlopende weddebijslagen toegekend.

Sommige van deze bijslagen worden niet in aanmerking genomen voor de berekening, noch voor de perequatie van het pensioen. De perequatie van de pensioenen is het systeem van de aanpassing van de pensioenen aan de evolutie van de wedden van de ambtenaren in actieve dienst.

Andere bijslagen worden uitsluitend in rekening gebracht voor de perequatie en mogen niet in aanmerking worden genomen voor de berekening van het pensioen.

Nog andere bijslagen kunnen tot slot wel in aanmerking worden genomen voor de berekening van het pensioen en worden derhalve ook in rekening gebracht bij de perequatie.

Alleen de bijslagen die in aanmerking worden genomen voor de berekening van het pensioenbedrag moeten worden aangegeven in de weddebijslaglijn. Deze bijslagen worden bepaald in artikel 8, §2 van de wet van 21-7-1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen.

Met andere woorden, voor de bijslagen die niet in dit artikel zijn opgenomen (= de bijslagen die dus niet in aanmerking worden genomen voor het pensioen, noch voor de perequatie, of die niet in aanmerking worden genomen voor het pensioen, maar wel voor de perequatie) moet geen weddebijslaglijn worden aangemaakt.

De weddebijslaglijn wordt evenmin aangemaakt als de weddebijslag niet wordt uitbetaald.  Als het statutair personeelslid zich in een administratieve stand bevindt die niet verenigbaar is met de betaling van een weddebijslag (bijvoorbeeld bij volledige loopbaanonderbreking), dan wordt geen weddebijslaglijn aangemaakt. 


Wanneer de bijslagen worden toegekend tijdens de gekozen referentieperiode voor de vaststelling van de wedde die als basis dient voor de berekening van het pensioen (meestal de vijf laatste jaren van de loopbaan), worden de bijslagen die in aanmerking worden genomen voor het pensioen bij de baremieke wedden opgeteld om de geldelijke grondslag te leggen voor de berekening van het pensioen.

De lijn van weddebijslag hangt af van de lijn van de baremieke wedde, maar heeft wel een eigen begin- en einddatum. In 'Begin- en einddata van de weddebijslaglijn'. lichten we toe hoe sommige bij-slagen per periode moeten worden aangegeven, onafhankelijk van de begindatum van de baremieke weddelijn, en hoe andere binnen de kwartaalperiode moeten worden aangegeven.

De lijn van weddebijslag bevat zeven verschillende gegevens. Sommige van die gegevens zijn onontbeerlijk; ze moeten dus in elke lijn worden vermeld. Andere zijn in bepaalde omstandigheden verplicht; ze moeten m.a.w. slechts in bepaalde gevallen worden vermeld.

Er wordt een nieuwe lijn van weddebijslag geopend zodra één van de volgende gegevens wijzigt.