Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Dimona voor 'Kleine statuten' (niet-onderworpen stages)

De wet van 21 december 2018 (BS van 17 januari 2019) regelt een veralgemeende verzekerbaarheid voor arbeidsongevallen van niet aan de socialezekerheidsbijdragen onderworpen stagiairs.

De arbeidsongevallenwetgeving wordt toepasselijk gemaakt op alle arbeidsprestaties in het kader van een opleiding naar betaalde arbeid (dus niet in het kader van persoonlijke ontwikkeling of vrijetijdsbesteding). Dit geldt zowel voor de privé als de openbare sector.

Voor deze stagiairs zijn geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd. De RSZ treedt op als operator om de gegevens te verzamelen en de nodige informatie door te geven. Aangezien het een verplichting betreft in het kader van de arbeidsongevallenverzekering, zal de verzekeraar optreden bij onjuiste of ontbrekende aangiften. Deze stagiairs worden niet aangegeven in de DmfA maar wel met een 'verrijkte' Dimona.

Het koninklijk besluit van 29 juli 2019 (BS van 2 september 2019) licht toe voor welke stages de onderwijsinstelling of de instantie die de beroepsopleiding organiseert, als 'werkgever' fungeert (en dus de Dimona moet uitvoeren). Zo niet, dan rust deze aangifteplicht op de private onderneming of het openbaar bestuur waarbij de stagiair zijn arbeidsprestaties levert.

Meer informatie hierover vindt u op de website van Fedris  (>professional>privesector>wetgeving-rechtspraak onderaan pagina 'Kleine Statuten).

Aangifte Dimona ('verrijkte' Dimona):

Voor deze stagiairs zal er een Dimona aangifte met een nieuw gecreëerd type ‘STG’ uitgevoerd moeten worden. Deze vervangt voor een groot deel de Dimona ‘DWD’ (Dimona without DmfA) die vóór 1 januari 2020 gevraagd werd voor een aantal van de niet-onderworpen stagiairs. Het gaat om een verrijkte Dimona waarbij een aantal extra gegevens meegegeven moeten worden:

 • Gedekte periode (een begin - en einddatum is verplicht):
  • wanneer de aangifte gebeurt door de stagegever, het begin en het einde van de stageperiode;
  • wanneer de aangifte gebeurt door de opleidingsinstelling / school, de  periode gedurende welke stageactiviteiten kunnen worden uitgeoefend; voor scholen die stagiairs uitsturen komt dit overeen met het begin en het einde van het schooljaar.
 • Arbeider / bediende.
 • Aangifte van de risicoklasse voor arbeidsongevallen:
  • wanneer de aangifte moet gebeuren door de stagegever, volgt hij dezelfde regels als voor zijn gewone werknemers: enkel in te vullen indien de stagiair behoort tot een risicoklasse die verschillend is van de voornaamste activiteit van de werkgever; in geval van twijfel neemt hij best contact op met zijn verzekeraar;
  • wanneer de aangifte moet gebeuren door de school, de opleidingsinstelling, het vormingscentrum of de regionale arbeidsbemiddelingsdienst moet dit gegeven niet ingevuld worden.
 • Statuut
  • F1 : indien vergoedingsstelsel arbeidsongevallen zoals dat van de leerlingen (stagiairs met een bezoldigde leer-, stage- of ervaringsovereenkomst niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen);
  • F2 : indien afwijkend vergoedingsstelsel (stagiairs met een in principe niet-bezoldigde stage- of ervaringsovereenkomst – deze categorieën worden in het uitvoeringsbesluit vastgesteld).

Instapstages en Individuele Beroepsopleidingen behouden hun specifieke Dimona type (respectievelijk ‘TRI’ en ‘IVT’), maar bij de Dimona zullen vanaf 1 januari 2020 eveneens de bijkomende gegevens moeten worden meegegeven.

Lopende opleidingsovereenkomsten moeten met een Dimona OUT worden afgesloten op 31 december 2019 (technisch gezien moet een Dimona 'wijzigen' gebeuren om de reeds bestaande einddatum te vervroegen) en met een Dimona IN op datum van 1 januari 2020 opnieuw worden aangegeven, verrijkt met de bijkomende gegevens:

 • stagiairs met een Dimona type 'DWD' vóór 1 januari 2020, worden aangegeven met een Dimona IN, type 'STG', verrijkt met de bijkomende gegevens;
 • stagiairs met een Dimona type 'IVT' en 'TRI' blijven hun typologie behouden maar bij het uitvoeren van de Dimona IN op datum van 1 januari 2020, worden de bijkomende gegevens toegevoegd;
 • Voor stagiairs waarvoor nog geen Dimona aangifte werd gedaan moet op datum van 1 januari 2020 een Dimona IN, type 'STG', verrijkt met de bijkomende gegevens worden uitgevoerd.

Eenmaal de Dimona aangifte gedaan, is ze definitief. Als gegevens niet correct zijn of moeten worden gewijzigd, moet de Dimona geannuleerd worden en opnieuw uitgevoerd. Dit zal niet als 'laattijdig' worden beschouwd.

 

WIDE - Inschrijving RSZ:

De stagegevers / werkgevers en de opleidingsinstellingen die nog niet gekend zouden zijn bij de RSZ, zullen worden ingeschreven en een definitief RSZ-nummer ontvangen, met een werkgeverscategorie die overeenkomt  met de effectief uitgevoerde activiteiten. Zolang ze geen onderworpen werknemers tewerkstellen moeten zij geen DmfA uitvoeren.

Een handleiding met de schermen Dimona en Wide, bevindt zich op de portaalsite bij 'Nieuws' > ' 'Kleine statuten' geïntegreerd in Dimona' > 'Meer informatie?'.

 

Opmerkingen:

Meer informatie kan verkregen worden bij Fedris om in geval van twijfel,

 • uit te maken wie als werkgever moet worden aangezien van deze niet aan de socialezekerheidsbijdragen onderworpen stagiairs,
 • of het stagiairs zijn waarvoor de met de onderworpen leerlingen gelijkgestelde arbeidsongevallenregeling (F1) geldt, of de specifieke arbeidsongevallenregeling (F2).

Personen die een stage doorlopen, opgelegd door de reglementen die de toegang tot sommige vrije beroepen regelen (bv. advocaten, gerechtsdeurwaarders, architecten,...), vallen nooit onder deze regeling. 

De verplichte aangifte Dimona geldt voor alle stagiairs die arbeidsprestaties verrichten buiten de onderwijs- of opleidingsinrichting, in het kader van een opleiding tot betaalde arbeid, behalve voor opleidingen die buiten enig wettelijk kader worden ingericht.