Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Contractuele vervangers openbare sector

Vanaf 1 januari 2014 wordt de vermindering voor de tewerkstelling contractuele vervangers in de openbare sector geïntegreerd als doelgroepvermindering in het systeem van de geharmoniseerde verminderingen. Het betreft de contractuele werknemers ter vervanging van bepaalde ambtenaren in loopbaanonderbreking of in prestatievermindering.

Betrokken werkgevers

  • De werkgevers uit de openbare sector waarvan het personeel gebruik kan maken van het systeem van loopbaanonderbreking (ingevoerd door de artikelen 99 tot 107 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen). De zelfde modaliteiten gelden voor vervangers van ambtenaren in het systeem van loopbaanonderbreking in de openbare sector Vlaanderen (het zogenaamde 'zorgkrediet').
  • De werkgevers die contractuelen in dienst hebben genomen ter vervanging van werknemers bedoeld in artikel 4 van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector. Het betreft dan ook enkel de openbare sector.
  • De werkgevers die nog contractuelen in dienst hebben bedoeld in artikel 9, §1, artikel 10quater §1, en artikel 12, §1 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. Het betreft eveneens enkel de openbare sector.

Betrokken werknemers

  • De contractuele vervangers van (contractuele en statutaire) ambtenaren die een loopbaanonderbreking (ingevoerd door de artikelen 99 tot 107 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen) genieten
  • De contractuele vervangers van ambtenaren bedoeld in artikel 4 van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector; het zijn de vervangers van werknemers die hun prestaties met 1/5de verminderd hebben in combinatie met de 4-dagenweek en compenserende premie.
  • De contractuele vervangers bedoeld in artikel 9, §1, artikel 10quater §1, en artikel 12, §1 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector; het zijn eveneens vervangers van werknemers die hun prestaties met 1/5de verminderd hebben in combinatie met de 4-dagenweek en compenserende premie.

Bedrag van de vermindering

Een doelgroepvermindering G7 wordt toegekend voor de contractuele vervangers gedurende de volledige duur van de tewerkstelling. 

Te vervullen formaliteiten

Geen bijzondere formaliteiten.

De RSZ is niet bevoegd om uit te maken of een personeelslid ingevolge de Wet van 19 juli 2012 voor de 4-dagenweek kan opteren. De betrokken openbare dienst moet die beslissing nemen, eventueel na raadpleging van de FOD Beleid en Organisatie.

Voor provinciale en plaatselijke besturen moet de bevoegde overheid van het betrokken Gewest aan de federale minister of de federale staatssecretaris, bevoegd voor Ambtenarenzaken, een verzoek richten opdat de Koning de bijzondere bepalingen inzake de sociale zekerheid toepasselijk zou maken op de personeelsleden van het betrokken bestuur. Als de (federale) Ministerraad het verzoek van het bestuur tot toetreding tot het stelsel goedkeurt en dit concretiseert in een Koninklijk Besluit, zijn de bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid van toepassing op de personeelsleden die bij het bestuur genieten van het recht op de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar.

Bijkomende informatie 2

Bijkomende informatie DmfA - aangifte van vervangers van werknemers die kiezen voor de vierdagenweek

In DMFA, worden vervangers van werknemers die kiezen voor de vierdagenweek aangegeven in blok 90012 "werknemerslijn" met specifieke werknemerskengetallen :

  • 021 type 0 voor de vervangers gewone handarbeiders
  • 481 type 0 voor de vervangers gewone bedienden

Vanaf 1/2014 houden deze toegepaste bijdragevoeten geen rekening meer met de uitsluiting van bijdragen maar de structurele vermindering en een specifieke doelgroepvermindering moeten aangegeven worden op niveau van de tewerkstelling met volgende gegevens :

Vermindering

Forfait/Bedrag

Duur

Verminderingscode

Berekeningsbasis

Bedrag van de vermindering

Structurele

Zie berekening structurele

volledige duur van de tewerkstelling

3000

/

ja

Doelgroepvermindering Vervanger in de openbare sector

G7 (saldo van de basisbijdragen)

volledige duur van de tewerkstelling

4100

/

ja

Voor de doelgroepvermindering "Vervangers in de openbare sector" worden geen minimale prestaties opgelegd (maar wel voor de structurele vermindering).

De vermindering Sociale Maribel wordt nooit toegepast met de DGV voor deze vervangers in de openbare sector, maar men moet de structurele vermindering berekenen met categorie 2 als de werkgever afhangt van een Paritair Comité dat betrokken is bij de Sociale Maribel.

Bij aangifte via de webtoepassing worden de verminderingen 3000 en 4100 automatisch berekend als men ze aanduidt.

Bijkomende informatie DmfAPPL - aangifte van vervangers van werknemers die kiezen voor de vierdagenweek

In DmfAPPL worden de 'vervangers van werknemers die kiezen voor de vierdagenweek' aangegeven in blok 90012 'werknemerslijn' met specifieke werknemerskengetallen :

  • 102 type 0 voor handarbeiders
  • 202 type 0 voor bedienden.

Een specifieke doelgroepvermindering moet aangegeven worden op niveau van de tewerkstelling met volgende gegevens :

Vermindering

Forfait/Bedrag

Duur

Verminderingscode

Berekeningsbasis

Bedrag van de vermindering

Doelgroepvermindering vervanger in de openbare sector

G7 (saldo van de basisbijdragen)

volledige duur van de tewerkstelling

4100

/

optioneel

Voor de doelgroepvermindering 'vervangers in de openbare sector' worden geen minimale prestaties opgelegd.

De vermindering Sociale Maribel wordt nooit toegepast met de doelgroepvermindering 'vervangers in de openbare sector'.

In de DmfAPPL wordt de vermindering 4100 automatisch berekend als ze wordt aangeduid.