Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Bijzondere bijdrage fonds sluiting ondernemingen (DmfA)

Andere opdrachten dan deze waarvan sprake hiervoor, werden toevertrouwd aan het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen waaronder met name, een tussenkomst in de vergoeding van bepaalde werkloosheidsdagen. Deze tussenkomst wordt gefinancierd door een andere werkgeversbijdrage, "bijzondere bijdrage" genaamd.

Het toepassingsgebied van deze bijdrage, gebaseerd op een fundamenteel verschillend criterium, is beduidend ruimer dan dat van de basisbijdrage.

Betrokken werkgevers

Alle werkgevers (zowel uit de openbare als de privé-sector) die verzekeringsplichtig personeel tewerkstellen, vallen onder het toepassingsgebied van deze bijdrage.

Betrokken werknemers

De bijdrage is verschuldigd voor alle personen onderworpen aan de werkloosheidsregeling.

Zijn dus uitgesloten:

  • de personeelsleden van de openbare sector die enkel onderworpen zijn aan het stelsel van de ziekte- en invaliditeitsverzekering (sector van de geneeskundige verzorging);
  • de 'leerlingen' in het kader van het alternerend leren, tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden;
  • de geneesheren in opleiding tot geneesheer-specialist;.

Bedrag van de bijdrage

Bijdragepercentages

Te vervullen formaliteiten

Geen bijzondere formaliteiten.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Bijzondere bijdrage voor FSO

In DMFA wordt de bijzondere bijdrage voor FSO aangegeven per werknemerslijn in blok 90001 “Bijdrage verschuldigd voor de werknemerslijn” met werknemerskengetal 810:
- met type 0 voor de werknemers met loonmatigingsbijdrage
- met type 2 voor de werknemers zonder loonmatigingsbijdrage of GESCO of vervangers in de openbare sector
- met type 8 voor de zeevarenden indien de werkgever is vrijgesteld van bijdragen

 

De berekeningsbasis moet vermeld worden.

Als DMFA wordt ingediend via web wordt deze bijdrage automatisch aangerekend voor de werknemers voor wie ze verschuldigd is.