Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

KB 499 Kansarme jongeren

Het koninklijk besluit nr. 499 voorziet een onderwerping aan alle regelingen voor kansarme jongeren in bepaalde VZW's. Het voorziet echter ook dat zij niet moeten worden aangegeven bij beperkte verloning.

Het gaat om VZW's die:

  • de verplichting op zich nemen de hieronder bedoelde jongeren tewerk te stellen;
  • tot doel hebben de toegang tot de tewerkstelling van de jongeren te bevorderen om hun de vereiste bekwaamheid te geven om een beroepsactiviteit uit te oefenen of een herscholing te kunnen aanvatten en hen daartoe te begeleiden met voldoende gekwalificeerd of ervaren personeel;
  • daartoe erkend zijn door de bevoegde overheid;
  • zich ertoe verbinden de bewijzen voor te leggen die nodig zijn voor het toezicht op de naleving van het besluit.

Het gaat om jongeren die zich buiten het arbeidscircuit bevinden, geen sociale uitkeringen genieten en uitgesloten zijn van normale tewerkstellingskansen. Op het ogenblik van de aanwerving:

  • moeten deze jongeren ouder zijn dan 18 jaar en jonger dan 30 jaar;
  • mogen deze jongeren geen aanspraak kunnen maken op werkloosheids- of wachtuitkeringen;
  • mogen deze jongeren niet in aanmerking komen voor een beroepsopleiding in het kader van de wetgeving op arbeidsvoorziening en werkloosheid.

Zij worden onttrokken aan de wet van 27 juni 1969 in zoverre hun maandinkomsten niet ten minste 1/3de bereiken van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (GGMMI), vastgesteld door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43, van toepassing tijdens de laatste maand van het kalenderjaar dat de berekening van de bijdragen voorafgaat (531,27 EUR voor 2019 en voor 2020). Voor deze jongeren moet men wel een arbeidsongevallenverzekering afsluiten.