Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Het opleidingsproject tot verpleegkundigen "vorming 600"

De bevoegde Minister kan een deel van de middelen van de Sociale Maribel toewijzen aan het project “vorming 600 - openbare sector”. Dit project biedt aan de werknemers uit de federale gezondheidssectoren de mogelijkheid om, met behoud van loon, een opleiding tot bachelor in de verpleegkunde (A1) gedurende maximum vier schooljaren of gegradueerde verpleegkundige (A2) gedurende maximum drie schooljaren in het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en maximum drie en een half jaar in het onderwijs van de Waalse Gemeenschap te volgen.

De informatie over de toelatingsvoorwaarden van de werknemer, de procedure, de selectie... in het kader van het project "vorming 600" vindt U op de portaalsite van de sociale zekerheid en in het protocol raamakkoord van 28 oktober 2009

Nieuwe selecties in het kader van het “project “vorming 600 – openbare sector” worden door de RSZ aan de werkgevers van de federale gezondheidssectoren met een Tussentijdse instructie ter kennis gebracht.

De werkgever kan zich niet verzetten tegen een werknemer die zich bij een nieuwe selectie kandidaat stelt. Indien een werkgever van oordeel is dat een te groot aantal werknemers van zijn instelling hun kandidatuur neerleggen en dat een gunstig antwoord op hun kandidatuur organisatorische problemen schept voor zijn instelling, kan hij dit aan het advies van het overlegcomité bevoegd voor zijn instelling voorleggen. Het advies van dit comité dient binnen de 5 dagen doorgestuurd te worden aan het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector dat vervolgens een gemotiveerde beslissing neemt.

Tijdens de duur van de opleiding moet de werkgever de loonkost van de werknemer die geselecteerd werd en de opleiding volgt, ten laste nemen, maar hij kan een vervanger in dienst nemen. Het Fonds Sociale Maribel financiert de tewerkstelling van de vervanger ten bedrage van maximaal 35.065,96 EUR per voltijds tewerkgestelde werknemer.

In het deel "burger" van de portaalsite van de sociale zekerheid vindt de werknemer die het opleidingsproject volgt, alle informatie over de toelatingsvoorwaarden tot het project 600, het verloop van de selectie en de te volgen procedure, een FAQ en de contactgegevens van de medewerkers van de dienst Sociale Maribel van de Overheidssector van de RSZ. 

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfAPPL - Opleidingsproject tot verpleegkundigen

In de zone "maatregelen non profit" van het blok "tewerkstelling - inlichtingen" van de DmfAPPL wordt 

  • de werknemer die een opleiding tot verpleegkundige volgt, aangeduid met de code 3, 4 of 5;
  • de contractuele werknemer die aangeworven wordt ter vervanging van een werknemer die een opleiding volgt in het kader van het opleidingsproject tot verpleegkundige, aangeduid met de code 6.