Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Gelegenheidsarbeid in de horeca

De ‘gelegenheidswerknemers’ in de horeca zijn volledig onderworpen. Voor hen geldt een aparte Dimona-regeling en een aparte aangifte in de DmfA. Vanaf 1 oktober 2013 wordt een systeem ingevoerd met voordelige forfaits voor een beperkt aantal dagen (zowel op het niveau van de werknemer als op niveau van de werkgever).

Begrip

Elke werknemer die door een werkgever in de horeca of door een uitzendkantoor bij een gebruiker in de horeca voor een maximumduur van 2 opeenvolgende dagen tewerkgesteld wordt met een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of een arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk, is een gelegenheidswerknemer.

De RSZ aanvaardt dat de werknemer als een gewone werknemer kan worden aangegeven zelfs indien hij niet meer dan twee opeenvolgende dagen werkt. Het omgekeerde is daarentegen niet mogelijk. Als een werknemer meer dan twee opeenvolgende dagen bij een werkgever/ gebruiker werkt, moet hij voor het geheel van de prestaties worden aangegeven als gewone werknemer.

Bijdrageberekening

De berekeningswijze van de socialezekerheidsbijdragen hangt af van de manier waarop de gelegenheidswerknemer in Dimona werd aangegeven. De socialezekerheidsbijdragen voor de gelegenheidswerknemers worden berekend op een forfait (te verhogen met 8 % voor de handarbeiders) van (geïndexeerd en aangepast aan de loonevolutie in de sector, forfaits vanaf het 4de kwartaal 2018):

 • 8,22 EUR/uur in het geval van een Dimona-uren; elk begonnen uur telt voor een volledig uur, met een maximum van 49,32 EUR;
 • 49,32 EUR/dag in het geval van een Dimona-dag (6 maal het uurforfait).

Contingenten

Begrenzing - het aantal werkdagen is beperkt tot:

 • 50 dagen per kalenderjaar per werknemer (= contingent werknemer);
 • 200 dagen per kalenderjaar per werkgever (= contingent werkgever).

Een dag wordt alleen in mindering gebracht wanneer er in beide contingenten nog dagen beschikbaar zijn.

Een dag = een dag, dit betekent dat één (enkele) dag in mindering wordt gebracht in:

 • het werknemerscontingent:
  • als de werknemer op dezelfde dag bij meerdere werkgevers werkt.
 • het werkgeverscontingent:
  • als de werkgever meerdere gelegenheidswerknemers tewerkstelt op dezelfde dag.
 • het werknemers- én werkgeverscontingent:
  • als de werknemer slechts enkele uren werkt die dag.
  • als het gaat om prestaties die zonder onderbreking geleverd worden op 2 aansluitende kalenderdagen.

Attest - resterende dagen

De werknemer kan aan zijn werkgever een attest bezorgen dat het aantal resterende dagen van zijn contingent weergeeft. Op dit attest staat een toegangscode die de werkgever toelaat om het werknemerscontingent elektronisch te consulteren. Deze toegangscode heeft een geldigheidsduur van 3 maanden, die maand waarin de code werd aangemaakt inbegrepen.

Overschrijding van het contingent van 50 dagen en/of van het contingent van 200 dagen(een waarschuwing wordt overgemaakt via Dimona)

De gelegenheidswerknemer kan nog worden tewerkgesteld maar dan in het systeem met gewone bijdragen (reële lonen of op basis van dagforfaits voor de met fooien betaalden). De werkgever moet hem aangeven:

 • op Dimona: met type werknemer 'EXT' wanneer de tewerkstelling gebeurt zonder geschreven arbeidsovereenkomst of met type 'OTH' wanneer er een arbeidsovereenkomst werd ondertekend.
 • op DmfA: met vermelding 'E' in de zone 'gelegenheidswerknemer horeca' van het blok 'tewerkstelling informatie'.

Via  de applicatie 'Horeca@work - 50 days' kan het contingent met de nog beschikbare dagen geraadpleegd worden.

 Uitzendkrachten

 • elke werknemer aangeworven door een uitzendkantoor voor een tewerkstelling van maximaal twee opeenvolgende dagen in het kader van een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur of voor een bepaald werk die tewerkgesteld wordt bij een gebruiker uit de horeca, is een gelegenheidswerknemer;
 • de dagen dat de uitzendkracht bij de gebruiker als gelegenheidswerknemer wordt tewerkgesteld, worden in mindering gebracht van het contingent werkgever van de gebruiker.

Als het uitzendkantoor de uitzendkracht meer dan twee dagen opeenvolgend, bij één of meerdere gebruikers uit de horeca, tewerkstelt, zal de uitzendkracht beschouwd worden als een gewone werknemer en niet meer als een gelegenheidswerknemer.

DmfA

 • Er moeten evenveel tewerkstellingslijnen zijn als er Dimona-aangiften zijn. Eén tewerkstellingslijn moet begonnen worden per werkdag. De begindatum van de tewerkstelling moet hetzelfde zijn als de einddatum.
 • De reële uren moeten steeds aangegeven worden. Dit maakt het mogelijk om de sociale rechten van de werknemer te berekenen (zoals de vakantiecheque voor de handarbeiders), op basis van het forfait 'kelner café' (111,14 EUR/dag of 14,62 EUR/uur ). De RSZ ligt aan de basis van de berekeningen uitgaande van het aantal opgegeven uren in de Dmfa.
 • Meer informatie (categorieën, functienummers, aantal aan te geven uren, ...) vindt u in de 'bijkomende informatie'.

Register voor werktijdregeling

De werknemers aangegeven in Dimona-dag (dus zonder vermelding van een einduur) moeten opgenomen worden in het register voor werktijdregeling, ook als er geen dagen meer overblijven in het contingent. Dit register kan verkregen worden bij het Waarborg- en sociaal fonds voor de hotel-, restaurant, café en aanverwante bedrijven, Anspachlaan 111, bus 4 te 1000 Brussel. Op de website van het Fonds vindt u meer informatie betreffende het register.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Gelegenheidswerknemers horeca

In DMFA worden gelegenheidswerknemers in de horeca aangegeven in blok 90012 « werknemerslijn » met bijzondere werknemerskengetallen als het aantal dagen de contingenten niet overschrijdt en met gewone werknemerskengetallen als de contingenten overschreden worden.

Er moet een blok 90015 “tewerkstelling van de werknemerslijn” per aangegeven dag in Dimona zijn.

Samengevat:

Binnen de contingenten (max. 50d/werknemer, 200d/werkgever) :

Type Dimona1

Categorie

Berekeningsbasis

Functienr.

Werknemers-kengetal

Type

Prestatie-code

Aantal uren

Loon-code

Aantal dagen

in dagen

"EXT"

317
097,497

Forfait 48,36 €/j

94

011, 020
486, 496

1
0

1

min 6
max 11

1

altijd 1

in uren

"EXT"

317
097,497

Forfait 8,06 €/h

max 48,36 €

95

011, 020 486,496

1
0

1

min 2
max 5,99

1

altijd 1

1 Als ten onrechte een Dimona werd aangegeven moet dit niet gewijzigd worden en in DMFA moet de aangifte gedaan worden met het type forfait (dag- of uurforfait) zoals in Dimona en met vermelding van het werkelijk aantal gepresteerde uren.

Als de contingenten overschreden worden :

Type loon

Categorie

Berekeningsbasis

Functienr.

Werknemers-kengetal

Type

In het blok "Tewerkstelling-inlichtingen"
zone 00795 "Extra in de Horeca"

Gelegenheidswerknemer met gewoon loon

017
097, 497

Reële wedde (aan108%)

/

015, 027,
487, 495

1
0

E

Gelegenheidswerknemer bezoldigd met fooien in een voorziene functie

017

Dagforfait

Functienr.
horeca
(zie tabel met forfaits)

011, 022

1

E