Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Identificatienummer van de lokale eenheid

Voor elke tewerkstelling moet in het veld “identificatienummer van de lokale eenheid” moet het nummer van een vestigingseenheid aangeduid worden. Een vestigingseenheid is een functionele entiteit die gesitueerd is op een welbepaalde locatie en die identificeerbaar is met een postadres. Ook indien de werkgever slechts één vestiging heeft, moet het identificatienummer van de lokale eenheid aangeduid worden.

Indien de werknemer tewerkgesteld is op één permanente plaats van tewerkstelling, dan wordt het op de tewerkstellingslijn het nummer van de vestigingseenheid van deze locatie vermeld.

Indien de werknemer in een kwartaal gelijktijdig werkt op twee permanente plaatsen van tewerkstelling op basis van twee arbeidsovereenkomsten of aanstellingen, dan worden twee tewerkstellingslijnen, elk met hun respectieve nummer van de vestigingseenheid, aangemaakt.

De permanente plaats van tewerkstelling wijzigt niet, als een werknemer tijdelijk verandert van vestigingseenheid (bijv. om gedurende een paar maanden een zieke collega in een andere vestiging te vervangen). Als alle andere elementen van zijn tewerkstelling (arbeidsregime, aantal uren per week…) ongewijzigd blijven, dan wordt er geen nieuwe tewerkstellingslijn aangemaakt.

Een vestigingseenheid die verhuist, behoudt in principe zijn vestigingseenheidsnummer, zodat de verhuis geen aanleiding geeft tot het aanmaken van een nieuwe tewerkstellingslijn.

Indien de werknemer in de loop van een kwartaal verandert van permanente plaats van tewerkstelling en deze zich na de overplaatsing in een ander gewest bevindt, dan moet de werkgever die een geregionaliseerde doelgroepvermindering aanvraagt, een nieuwe tewerkstellingslijn aangemaken. Als de werkgever geen geregionaliseeerde doelgroepvermindering vraagt of als de overplaatsing zich situeert binnen hetzelfde gewest, mag een nieuwe tewerkstelling begonnen worden, maar is het niet verplicht.

In de vestigingseenheid worden doorgaans de opdrachten en instructies aan het personeelslid gegeven, worden hem alle mededelingen gedaan en wendt hij zich tot de werkgever.

De vestigingseenheid is niet altijd de plaats waar de werknemer fysiek aanwezig is, maar de plaats waar hij doorgaans zijn opdrachten en instructies krijgt en waar hij zich wendt tot de werkgever.

De vestigingseenheid voor een onthaalouder is de dienst voor opvanggezinnen waarvan hij afhangt of van waaruit het werk georganiseerd is. De personen, tewerkgesteld in het stelsel van de dienstencheques, worden toegewezen aan de vestigingseenheid van het kantoor van de dienstenchequeonderneming waarvan zij afhangen. De privé-adressen van thuiswerkende onthaalouders hebben geen vestigingseenheidsnummer.

Voor de personeelsleden die gedetacheerd zijn naar een andere juridische entiteit, wordt een vestigingseenheid van de juridische werkgever vermeld. Bijvoorbeeld: een OCMW dat een gerechtigde op een leefloon in dienst neemt op basis van artikel 60, § 7 van de OCMW-wet en deze persoon detacheert naar een privé-werkgever, vermeldt het vestigingsnummer van de hoofdzetel van het OCMW op de tewerkstellingslijn.

Indien de andere juridische entiteit een provinciaal of plaatselijk bestuur is en een bijkomend voordeel toekent aan het bij haar gedetacheerd personeelslid, dan vermeldt zij één van haar vestigingseenheden op de DmfAPPL.

De aangifte van de personeelsleden met een verbrekingvergoeding gebeurt met het nummer van de vestigingseenheid waaraan zij voor hun ontslag gekoppeld waren.

Er moet in de DmfAPPL geen vestigingseenheid opgegeven worden voor de studenten die de solidariteitsbijdrage verschuldigd zijn, de ontslagen statutairen en de werklozen met bedrijfstoeslag.

De geregionaliseerde doelgroepverminderingen worden toegekend op basis van de vestigingseenheid. Elke vestigingseenheid is gekoppeld aan één adres, en de vermindering wordt toegekend op basis van het adres van de vestigingseenheid waaraan de werknemer verbonden is.

Elk provinciaal en plaatselijk bestuur is verantwoordelijk voor het vervullen van de formaliteiten in verband met het toekennen van een vestigingseenheidsnummer in de KBO en het koppelen van de werknemer aan de juiste vestigingseenheid in de DmfAPPL. Alleen de vestigingseenheden die in de KBO geregistreerd zijn voor het bestuur, worden in de DmfAPPL aanvaard.

Wanneer de werknemer bij eenzelfde werkgever verandert van vestiging, dan wordt dit niet beschouwd als een nieuwe aanwerving die recht kan geven op een nieuwe periode van doelgroepvermindering. Als de vestiging in een ander gewest gelegen is, dan komt de persoon enkel in aanmerking voor een doelgroepvermindering voor zover de doelgroepvermindering conform de in dat Gewest toepasselijke regelgeving toegekend wordt.

Alleen de vestigingseenheden die in de KBO geregistreerd zijn voor het bestuur, worden in de DmfAPPL aanvaard. Als een bestuur in de zone “identificatienummer van de lokale eenheid” een vestigingseenheid vermeldt die niet in het KBO geregistreerd is voor het bestuur, dan kent de RSZ de gevraagde doelgroepvermindering niet toe.