Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Huispersoneel

Dienstboden

Dienstboden verrichten hoofdzakelijk manuele prestaties van huishoudelijke aard (wassen, strijken, kuisen,...) ten behoeve van de huishouding van hun werkgever (natuurlijke persoon) of van zijn gezin. Indien een werknemer gedeeltelijk prestaties verricht voor het huishouden, en gedeeltelijk voor de beroepsactiviteit van dezelfde werkgever, moet op basis van de feitelijke toestand worden uitgemaakt welke prestaties hoofdzakelijk zijn. In dat geval heeft de werknemer voor het geheel van zijn prestaties de hoedanigheid van de hoofdzakelijke activiteit (= arbeider, bediende of dienstbode).

Indien echter de prestaties als dienstbode en de andere prestaties volledig van elkaar gescheiden worden uitgevoerd (d.w.z. elk op vooraf bepaalde en van elkaar onderscheiden tijdstippen en op van elkaar onderscheiden plaatsen), wordt voor de beoordeling of de prestaties als dienstbode bij de RSZ moeten worden aangegeven, alleen rekening gehouden met die prestaties. In dat geval zijn de prestaties in de andere hoedanigheid uiteraard steeds verplicht onderworpen.

Is geen dienstbode :

 • de werknemer die in opdracht van een bedrijf de hierboven beschreven werkzaamheden verricht bij privégezinnen ;
 • de werknemer die deze prestaties verricht voor een leefgemeenschap waarvan de leden geen feitelijk gezin vormen (bv. een klooster) ;
 • de werknemer die instaat voor het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw.

Opgelet: vanaf 1 oktober 2014 moet u dienstboden steeds aangeven, ongeacht het aantal gepresteerde uren.

Ander huispersoneel

Aan het begrip "ander huispersoneel dan dienstboden" beantwoorden de volgende twee categorieën van werknemers :

 • zij die voor het huishouden prestaties van intellectuele aard verrichten (zoals babysitting, gezelschap houden van oudere personen en boodschappen helpen doen of minder mobiele personen begeleiden) ;
 • zij die voor het huishouden manuele prestaties verrichten die niet van huishoudelijke aard zijn (zoals klusjes uitvoeren, de tuin onderhouden).

Enkel voor de prestaties van intellectuele aard is er geen aangifte vereist voor de weken waarin de duur van deze prestaties niet meer dan acht uur bedraagt. Indien deze prestaties bij meerdere werkgevers plaatsvinden, houdt men rekening met hun globale duur.

Opgelet: vanaf 1 oktober 2014 moet u manuele prestaties onder arbeidsovereenkomst steeds aangeven, ongeacht het aantal gepresteerde uren.

Bijkomende informatie 2

Bijkomende informatie DmfA - Aangifte van ander huispersoneel dan dienstboden

Tot 4/2010

Tot 31/12/2010 werd ander huispersoneel dan dienstboden in de DmfA aangegeven met de gewone werknemerskengetallen 015, 027, 487 of 495 in blok 90012 “werknemerslijn” en de werkgevers die dit personeel moesten aangeven, werden geïdentificeerd onder categorie 039.

De werkgevers konden in voorkomend geval een specifieke vermindering voor huispersoneel genieten (verminderingscode 1131) en waren de basisbijdrage voor het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen niet verschuldigd.

Vanaf 1/2011

Ten gevolge van de creatie van een nieuw paritair comité nr. 337 voor de non-profitsector werden deze werknemers van de paritaire comités 100 of 200 overgebracht naar dit nieuw paritair comité 337, met uitzondering van de handarbeiders die een activiteit uitoefenen die valt onder het paritair comité voor de landbouw (PC 144), het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf (PC 145) of het paritair comité voor het bosbouwbedrijf (PC 146).

In de paritaire comités 144 en 145 zijn er bijdragen voorzien voor het Fonds voor bestaanszekerheid en het huispersoneel is deze bijdragen verschuldigd.

Vanaf de DMFA voor 1/2011 werden voor de aangifte van ander huispersoneel dan dienstboden specifieke werknemerskengetallen gecreëerd, te gebruiken in het blok 90012 “werknemerslijn”.

Het betreft

 • code 043 voor handarbeiders-huispersoneel vanaf het jaar waarin ze 19 worden
 • en code 044 voor handarbeiders-huispersoneel tot 31 december van het jaar waarin ze 18 worden.

Deze werknemerskengetallen werden ingevoerd onder de werkgeverscategorieën

 • 193 (voor verzorging van paarden, onderhoud van stallen,…),
 • 094 (onderhoud van parken en tuinen,…) en
 • 039 (voor andere activiteiten met inbegrip van bosbeheer)
 • 099 - 299 (voor de Fondsen van de PC van deze activiteiten)

Het bediendenpersoneel moet nog altijd aangegeven worden onder de codes 495 of 487 onder categorie 039.

Vanaf 3/2017 is het huispersoneel dat afhangt van PC 337 een bijdrage voor het Fonds voor Bestaanszekerheid verschuldigd. Deze bijdrage (codes 820/830) werd ingevoerd in de categorie 039, maar werknemer van deze categorie met PC 146 zijn de bijdrage niet verschuldigd.

Het huispersoneel dat aangegeven is onder werknemerskengetallen 043, 044, 487 of 495 kan in voorkomend geval nog altijd de doelgroepvermindering voor huispersoneel genieten (verminderingscode 4200) en is de basisbijdrage voor het Fonds voor sluiting van ondernemingen niet verschuldigd.

Het is mogelijk om met terugwerkende kracht vanaf 3/2010 het huispersoneel, dat werd aangegeven met kengetallen 015 en 027, over te boeken naar de categoriën 193 of 094 met de nieuwe werknemerskengetallen.

Samengevat:

PC

Werkgeverscategorie

Werknemer

Werknemerskengetal

Bijdragetype

PC 337

039 - 099 - 299

Huispersoneel-handarbeiders vanaf het jaar waarin ze 19 worden

043

1

Huispersoneel-handarbeiders tot en met het jaar waarin ze 18 worden

044

1

Huispersoneel-bedienden vanaf het jaar waarin ze 19 worden

495

0

Huispersoneel-bedienden tot en met het jaar waarin ze 18 worden

487

0

PC 144

193 - 099 - 299

Huispersoneel-handarbeiders vanaf het jaar waarin ze 19 worden

043

1

Huispersoneel-handarbeiders tot en met het jaar waarin ze 18 worden

044

1

PC 145

094 - 099 - 299

Huispersoneel-handarbeiders vanaf het jaar waarin ze 19 worden

043

1

Huispersoneel-handarbeiders tot en met het jaar waarin ze 18 worden

044

1

PC 146

039 - 099 - 299

Huispersoneel-handarbeiders vanaf het jaar waarin ze 19 worden

043

1

Huispersoneel-handarbeiders tot en met het jaar waarin ze 18 worden

044

1

Bijkomende informatie DmfA - Aangifte van dienstboden

In DMFA is een specifiek werknemerskengetal voorzien voor de aangifte van dienstboden.
Het betreft de code 045 te vermelden in het blok 90012 “werknemerslijn”.

De werkgevers die dienstboden moeten aangeven, worden geïdentificeerd met categorie 037 of 437.

Vanaf 2011 vallen alle werknemers die tewerkgesteld worden met een arbeidsovereenkomst voor dienstboden onder het paritair comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden (PC 323) ingevolge de uitbreiding van het toepassingsgebied van dit comité.
Het is niet meer nodig dat hun werkgevers uitsluitend of hoofdzakelijk dienstboden tewerkstellen.

Vanaf 4/2014, werden de bijdragevoeten voor dienstboden verhoogd omdat dienstboden voortaan onderworpen zijn aan alle stelsels van sociale zekerheid en in de privésector (categorie 037) zijn ze de loonmatigingsbijdrage verschuldigd.