Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Oudere werknemers - Vlaanderen

Vanaf 1 juli 2016 introduceert Vlaanderen een nieuwe doelgroepvermindering voor oudere werknemers ter vervanging van de bestaande doelgroepvermindering ouderen. Dit geldt enkel voor de werknemers die werkzaam zijn in of afhangen van een vestigingseenheid in Vlaanderen. Voor de werknemers tewerkgesteld in een andere regio wijzigt er niets.

Het bedrag van de doelgroepvermindering hangt af van de leeftijd van de werknemer en of het gaat om een indienstname of een voortgezette tewerkstelling.

Betrokken werkgevers

Alle werkgevers die werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan het geheel der regelingen. Voor de RSZ zijn dit:

 • de rust- en overlevingspensioenen voor werknemers;
 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector geneeskundige verzorging;
 • de ziekte- en invaliditeitsverzekering, sector uitkeringen;
 • de werkloosheid;
 • de beroepsziekten;
 • de arbeidsongevallen;
 • de jaarlijkse vakantie.

 

Betrokken werknemers

Oudere niet-werkende werkzoekenden

 • Het gaat (zoals bij het vroegere systeem) enkel om werknemers uit categorie 1 van de structurele vermindering
 • die gedurende de 4 kwartalen voorafgaand aan de indienstname niet bij dezelfde werkgever in dienst zijn geweest
 • en ingeschreven zijn als niet werkend werkzoekende bij de VDAB (de VDAB stuurt via een elektronische flux de gegevens door naar de RSZ).
 • Enkel oudere werknemers van wie het refertekwartaalloon van het lopende kwartaal lager is dan 13.945,00 EUR komen in aanmerking.
  • In afwijking hiervan bedraagt de loongrens voor het 4de kwartaal telkens 18.545,00 EUR
  • behalve voor de interimsector waar deze verhoogde loongrens geldt voor het 1ste kwartaal van het jaar (met ingang van het 1ste kwartaal 2020).

Oudere zittende werknemers

 • Het gaat (zoals bij het vroegere systeem) enkel om werknemers uit categorie 1 van de structurele vermindering
 • die niet als 'Oudere niet-werkende werkzoekenden' kunnen worden beschouwd.
 • Oudere niet-werkende werkzoekenden waarvoor het aantal kwartalen verhoogde vermindering uitgeput is, komen in aanmerking voor de doelgroepvermindering voor oudere zittende werknemers.
 • Enkel oudere werknemers van wie het refertekwartaalloon van het lopende kwartaal lager is dan 13.945,00 EUR komen in aanmerking.
  • In afwijking hiervan bedraagt de loongrens voor het 4de kwartaal telkens 18.545,00 EUR
  • behalve voor de interimsector waar deze verhoogde loongrens geldt voor het 1ste kwartaal van het jaar (met ingang van het 1ste kwartaal 2020).

Uitsluitingen

Werknemers die het volledige kwartaal geen effectieve prestaties leveren, zijn uitgesloten, behalve in het geval van:

 • wettelijke volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst zoals
  • de schorsingen bepaald in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (ziekte en ongeval, ...)
  • bij volledige onderbreking in het kader van tijdskrediet
  • bij volledige onderbreking in het kader van een thematische verlof
 • vrijstelling van prestaties tijdens de periode van opzegging zoals bedoeld bij artikel 37 van diezelfde wet.

De werkgever duidt in het DmfA-blok 'tewerkstelling inlichtingen' in de zone 'vrijstelling prestaties' aan wat de situatie van de werknemer is.

 

Bedrag van de vermindering (vanaf 1 januari 2020)

Oudere niet-werkende werkzoekenden

 • De oudere werknemer die bij zijn indienstneming op de laatste dag van het kwartaal minstens 58 jaar is en jonger dan de wettelijke pensioenleeftijd, opent het recht op een doelgroepvermindering G7 het kwartaal van indienstname en de 7 daarop volgende kwartalen.
 • Het forfait G7 geldt vanaf het 1ste kwartaal 2019 voor nieuwe indiensttredingen en voor de resterende kwartalen van degene die het recht reeds geopend hadden.
 • De VDAB stuurt de gegevens elektronisch door naar de RSZ.
 • Bij een hertewerkstelling binnen de 4 kwartalen na de beëindiging van een vorige tewerkstelling wordt de oorspronkelijke tewerkstelling en de hertewerkstelling beschouwd als één tewerkstelling waarbij de telling van het aantal kwartalen doorloopt.

Oudere zittende werknemers

 • De oudere werknemer van minstens 58 jaar en jonger dan 60 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G4 (600,00 EUR).
 • De oudere werknemer van minstens 60 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G8 (1.500,00 EUR).

 

Overgangsmaatregelen:

Voor de oudere niet-werkende werkzoekenden

 • De oudere werknemer die vóór 1 januari 2020 in dienst is getreden bij de werkgever, minstens 55 jaar is op 31 december 2019 en jonger dan 58 jaar, opent het recht op een doelgroepvermindering G7 (saldo) het kwartaal van indienstname en de 7 daarop volgende kwartalen.
 • Oudere niet-werkende werkzoekenden waarvoor het aantal kwartalen verhoogde vermindering uitgeput is, komen in aanmerking voor de doelgroepvermindering voor oudere zittende werknemers, ook voor de overgangsperiode.
 • Het forfait G7 geldt vanaf het 1ste kwartaal 2019 voor nieuwe indiensttredingen en voor de resterende kwartalen van degene die het recht reeds geopend hadden.
 • De VDAB stuurt de gegevens elektronisch door naar de RSZ.
 • Bij een hertewerkstelling binnen de 4 kwartalen na de beëindiging van een vorige tewerkstelling wordt de oorspronkelijke tewerkstelling en de hertewerkstelling beschouwd als één tewerkstelling waarbij de telling van het aantal kwartalen doorloopt.

Voor oudere zittende werknemers

 • De oudere werknemer die op 31 december 2019 minstens 55 jaar was en jonger dan 58 jaar opent verder het recht op de doelgroepvermindering G4 (600,00 EUR).
 • De oudere werknemer van minstens 60 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) opent het recht op een doelgroepvermindering G8 (1.500,00 EUR).

 

Meer info

Bijkomende informatie vindt u op de website van Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/doelgroepverminderingen#doelgroepverminderingen-voor-55-plussers.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - Aangifte van verminderingen voor oudere werknemers - Vlaanderen

 

Vanaf 3/2016 worden de regionale doelgroepverminderingen voor oudere werknemers tewerkgesteld in een vestigingseenheid in Vlaanderen of die er van afhangen, aangegeven in het blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende vermeldingen:

 

Vlaanderen:

 

  1. Niet-werkende werkzoekenden aangeworven vanaf 1 juli 2016:

 Vermindering

 Forfait

 Duur  Code

 Berekeningsbasis

 Bedrag van de vermindering

 Datum begin recht 2

 Attest afgeleverd door

- Aanwervingsdatum < 01/01/2020 : Werknemer van minstens 55 jaar op de laatste dag van het kwartaal bij zijn indienstneming1

- Aanwervingsdatum >31/12/2019 : Werknemer van minstens 58 jaar op de laatste dag van het kwartaal bij zijn indienstneming1


G7 (saldo)

Kwartaal van aanwerving
+ de 7 volgende kwartalen 

6321

ja

ja

VDAB

  indien de werknemer aan de vereiste voorwaarden voldoet.

 

2. Zittende werknemers :

Vermindering

 Forfait

 Duur  Code

Berekeningsbasis

Bedrag van de vermindering

 Datum begin recht

 Attest afgeleverd door

Werknemer van 55 tot 57 jaar op 31/12/2019

of werknemer van 58 tot 59 jaar1

G4 (600€)

Alle betrokken kwartalen

6320

/

ja

/

/

Werknemer van 60 jaar en meer1 


G8 (1500€)
Alle betrokken kwartalen  6320 / ja / /

1 leeftijd op de laatste dag van het kwartaal en indien de werknemer aan de vereiste voorwaarden voldoet.

 

Vanaf 1/2018 worden de verminderingen 6320 of 6321 mogelijk enkel als de waarde « 0 » is aangegeven in de zone « Vrijstelling prestaties » (00826) in het blok « Tewerkstelling – Inlichtingen » (90313).

Als de DmfA wordt ingediend via web, wordt de vermindering  6320 of 6321 automatisch berekend als ze wordt geactiveerd.