Project ‘Vorming 600’ openbare sector: opleiding tot verpleegkundige

Wat is project ‘Vorming 600’?

‘Vorming 600’ biedt werknemers uit de federale gezondheidssector de kans om een opleiding te volgen tot bachelor in de verpleegkunde (A1) of gegradueerde verpleegkundige (A2). De opleiding tot bachelor in de verpleegkunde mag maximaal 4 jaar duren. De opleiding tot gegradueerde verpleegkundige mag maximaal 3 jaar duren in het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap en maximaal drieënhalf jaar in het onderwijs van de Franse gemeenschap. De deelnemers behouden intussen hun loon. Elk jaar wordt bepaald of het project wordt verlengd en hoeveel werknemers kunnen instappen.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Je moet op 31 augustus aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • tewerkgesteld zijn in een instelling die behoort tot de federale gezondheidssector: ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, diensten voor thuisverpleging, initiatieven van beschut wonen, rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, wijkgezondheidscentra en revalidatiecentra;
 • tenminste halftijds tewerkgesteld zijn als statutair, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur met de garantie van de werkgever dat de werknemer, eenmaal geselecteerd voor de opleiding, in dienst gehouden wordt voor de duur van de opleiding;
 • een minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen die behoren tot de federale gezondheidssector (privé of openbaar);
 • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat de werknemer wil volgen;
 • niet in het bezit zijn van een brevet, een graduaat of een diploma van bachelor in de verpleegkunde. Als de kandidaat al een deelcertificaat van de opleiding tot verpleegkunde heeft, en dit dateert van meer dan 5 jaar geleden, wordt niettemin gevraagd de volledige opleiding van 3 jaar te volgen;
 • bij aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar per studiejaar;
 • zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te zullen werken als verpleegkundige (voltijds of halftijds) binnen de federale gezondheidssector.

Hoe verloopt de procedure?

Project ‘Vorming 600’ voor de openbare sector wordt georganiseerd door het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector bij de RSZ. De RSZ brengt werkgevers van de lokale openbare sector elk jaar via een nieuwsbrief op de hoogte van een eventuele verlenging van het project.

Wil je je inschrijven? Vraag dan de formulieren op bij de personeelsdienst van je werkgever of via deze website:

 • een inschrijvingsformulier in te vullen door de werknemer;
 • een werkgeversattest;
 • een schoolattest.

Deze formulieren moet je binnen een voorziene datum volledig ingevuld en bij voorkeur per e-mail bezorgen aan  het adres vermeld op de formulieren. Let op: de indiendatum kan elk jaar verschillen. Hij wordt vermeld in de nieuwsbrief.

Voor het schooljaar 2022-2023 moet je het inschrijvingsformulier bezorgen vóór 4 april 2022.

Wil je meer weten over de selectie 2022-2023 en de inschrijvingsvoorwaarden? Lees dan ons bericht aan de werknemers van de federale gezondheidssector.

Hoe verloopt de selectie?

Het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector bij de RSZ selecteert de kandidaten op basis van objectieve criteria. Deze objectieve criteria houden rekening met het aantal studiejaren dat een kandidaat nog moet afleggen en het aantal jaren voorziene loopbaan. Ze kunnen jaarlijks aangepast worden.

Wat gebeurt er na de selectie?

Na de selectie krijgt elke kandidaat schriftelijk bericht of hij al dan niet geselecteerd is.

Ben je niet geselecteerd, dan kan je je bij een volgende selectie opnieuw kandidaat stellen.

Ben wel geselecteerd, dan ontvang je het reglement van ‘Vorming 600’, luik werknemer, en moet je je daarmee akkoord verklaren. Pas dan is je selectie definitief. Je kunt je dan inschrijven in een school naar keuze om vanaf september de opleiding volgen. Ook je werkgever ontvangt het reglement van ‘Vorming 600’, maar dan het luik werkgever. Ook hij moet zich akkoord verklaren.

Tijdens de opleiding

Wat ontvangen de werkgever en de werknemer?

Je werkgever ontvangt van het Fonds Sociale Maribel een financiële tussenkomst om gedurende jouw opleiding een vervanger in dienst te nemen.

Jij blijft gedurende je opleiding werknemer van je huidige werkgever en je ontvangt:

 • je geïndexeerd brutoloon, rekening houdend met de haard- of standplaatstoelage en loonschaalverhogingen;
 • je eindejaarspremie;
 • je attractiviteitspremie;
 • je vakantiegeld;
 • alle sociale voordelen toegekend aan het personeel van je werkgever, zoals maaltijdcheques (met uitzondering voor de dagen van gewettigde afwezigheid), verzekering, bijkomend pensioen, hospitalisatieverzekering enzovoort.

Je hebt geen recht op een vergoeding voor onregelmatige prestaties en avondprestaties, of op vergoedingen voor zaterdagwerk, zondagwerk, of werk op feestdagen. Tijdens je opleiding werk je immers niet (behalve in de maanden juli/augustus/september gedurende de periode die niet gedekt wordt door de jaarlijkse vakantie en waarin je wel werkt).

Vergoeding voor verplaatsingen

Voor je verplaatsingen tussen je woonplaats en je onderwijsinstelling en/of stageplaats krijg je van je werkgever dezelfde tussenkomst die voorzien is voor je woon-werkverkeer.

Vergoeding schoolkosten

Je werkgever mag een tussenkomst in je studiekosten voorzien, maar is daar niet toe verplicht.

Arbeidsprestaties

Tijdens het schooljaar mag je geen arbeidsprestaties verrichten bij je huidige of een andere werkgever. Je mag dat wel in de maanden juli/augustus/september gedurende de periode die niet gedekt wordt door je jaarlijkse vakantie.

Combinatie met een andere job

Je mag tijdens de duur van je opleiding geen nieuwe winstgevende activiteit als zelfstandige, werknemer of in het kader van uitzendarbeid uitoefenen.

Vakantie

Je hebt recht op je jaarlijks wettelijk toegekende vakantie. Deze vakantie moet je opnemen in de maanden juli, augustus en/of september (vóór het begin van het schooljaar). Je moet ze aanvragen bij je werkgever binnen de termijn voorgeschreven in het arbeidsreglement.

Als je herexamens moet afleggen, geniet je voorrang om je dagen jaarlijkse vakantie op te nemen tijdens de maand augustus.

Gedurende de dagen die niet gedekt worden door de jaarlijkse vakantie moet je werken bij je huidige werkgever.

Als je aanvaard wordt voor het project ‘Vorming 600’, moet je je vakantiedagen van het jaar waarin je de toelating krijgt, opnemen vóór de start van de opleiding. Als dit niet mogelijk is, heb je het recht om ze op te nemen tijdens de maanden juli, augustus en/of september volgend op het jaar waarin je de opleiding hebt aangevat.

Moet je vakantie nemen tijdens de schoolvakanties?

Tijdens de schoolvakanties buiten de zomermaanden juli, augustus en/of september (= herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie en paasvakantie) moet je geen vakantie nemen.

Wat wordt er van jou verwacht?

Je gaat akkoord met het studieprogramma en het huisreglement van de school waar je de opleiding volgt. Je werktijden zijn de uren van de lessen op school en de uren van de stage.

Je levert volgende attesten af aan je werkgever:

 • het inschrijvingsformulier van de school, binnen de 15 dagen na aanvang van de module (HBO5) of van het academiejaar (Bachelor);
 • het trimestriële bewijs van nauwgezetheid (= bewijs van de school dat de studerende werknemer de lessen regelmatig bijwoont) binnen de 15 dagen na het einde van ieder kwartaal;
 • het attest van slagen of niet-slagen, binnen de 15 dagen na het einde van elke module (HBO5) of na het einde van het academiejaar (Bachelor);
 • in geval van tweede zittijd (Bachelor), een attest waaruit blijkt dat je een tweede zittijd moet afleggen, binnen de 15 dagen na het einde van de eerste zittijd. Binnen de 15 dagen na het einde van de tweede zittijd, een attest van slagen of niet-slagen.

Attesten gewettigde afwezigheid: als je gewettigd afwezig bent wegens ziekte, omstandigheidsverlof, enzovoort, dan moet je hiervan een attest bezorgen aan de school en je werkgever. Voor jezelf bewaar je een kopie. Het arbeidsreglement blijft van toepassing gedurende de periode van opleiding, ook voor wat betreft afwezigheden (medische attesten, controles, termijn voor indiening van attesten.

Als je je attesten niet aan je werkgever bezorgt, kan hij je loon schorsen.

Wat als je niet geslaagd bent?

In principe mag je een module (HBO5) of een volledig /gedeelte academiejaar (Bachelor) niet opnieuw doen. Je mag de voorziene duur van je studies niet verlengen. Ben je niet geslaagd, dan moet je onmiddellijk je werkgever contacteren en je werk hervatten.

Als je je studies toch moeten verlengen, kan je in uitzonderlijke omstandigheden een gemotiveerd schrijven richten aan het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector. Dit Beheerscomité zal dan beslissen of je al dan niet mag herbeginnen en/of de voorziene studieduur verlengen. Enkel omstandigheden buiten jouw wil kunnen ingeroepen worden. Het Beheerscomité zal de gemotiveerde beslissing aan jou en je werkgever betekenen.

Ben je niet geslaagd of heb je je studies stopgezet, dan kan je je niet meer opnieuw inschrijven voor dit project. Je kunt wel nog opgenomen worden in het project voor de volgende schooljaren of modules als je je niet-geslaagde schooljaar of module opnieuw doet op eigen initiatief. Die kans krijg je maar één keer. Je moet je jaar dan hernemen aansluitend op het jaar waarin je niet slaagde.

Wat als je je diploma behaald hebt?

Je huidige werkgever zal je in principe uitbetalen in het barema dat overeenkomt met je diploma, en minstens overeenstemt met de anciënniteit die je zou gehad hebben als je niet in opleiding was geweest. Hij mag daarbij geen afbreuk doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen.

Waar kan je terecht met vragen?

Algemene inlichtingen:

Dirk Peynsaert – tel. 02/509.31.75
Algemeen mailadres: maribel@rsz.fgov.be

Hulp nodig tijdens je studies?

Tijdens je opleiding kan je een beroep doen op een begeleider van ‘Vorming 600’. Deze begeleider staat in voor:

 • het opvolgen en steun bieden aan de studenten;
 • het zoeken naar oplossingen voor de moeilijkheden die de studenten tijdens hun opleiding ondervinden;
 • het als tussenpersoon fungeren tussen de student, de school en het Beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel.

Begeleider: Christelle Rodrigus
Tel.: 02/509.32.08
Gsm: 0474 /74. 65. 81
E-mail: christelle.rodrigus@rsz.fgov.be

De begeleider komt op de scholen langs om de studenten op te volgen. Je kunt ook altijd een individueel gesprek aanvragen. Elke situatie wordt discreet en vertrouwelijk behandeld.

Veelgestelde vragen

Antwoorden op de meest gestelde vragen vind je in onze FAQ.

Uitbreiding van het project 600 naar de brugopleiding verpleegkunde

In het schooljaar 2022-2023 wordt binnen het project 600 een proefproject opgestart en worden een beperkt aantal plaatsen voorbehouden voor gegradueerde verpleegkundigen (A2) die een diploma van bachelor-verpleegkundige (A1) wensen te behalen. 

De brugopleiding bestaat uit een opleiding van 2,5 jaar waarin in het totaal 150 studiepunten dienen behaald te worden. Het is een combinatie van theoretische lessen in de school, stage en een aanzienlijk deel zelfstudie. Over de periode van 2,5 jaar moet de student in het totaal ongeveer 800 uren stage afleggen. Deze uren worden hoofdzakelijk afgelegd op de eigen werkplek.

De brugopleiding is een volwaardige voltijdse opleiding die door de wijze waarop ze is georganiseerd in het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap, kan gecombineerd worden met werken. Indien men deze opleiding volgt via het project 600, is er een vrijstelling van prestaties voorzien van de helft van het aantal uren de arbeidsovereenkomst van de werknemer in opleiding.

Voorbeeld: voor een werknemer met een voltijdse tewerkstelling (1 VTE) is de vrijstelling van prestaties 0,5 VTE. Voor een werknemer met een tewerkstelling van 80% (0,8 VTE) is de vrijstelling 0,4 VTE.

Personen die het graduaatsdiploma verpleegkunde hebben behaald via het project 600 van de openbare sector, komen in aanmerking voor dit project.
Het beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector zal prioriteitsregels vastleggen waarbij rekening zal gehouden worden met dit gegeven.

Toelatingsvoorwaarden

Om deze opleiding te kunnen volgen dient de werknemer op 31 augustus 2022 aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Tewerkgesteld zijn in een openbare instelling behorend tot de federale en geregionaliseerde zorgsectoren: ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, diensten voor thuisverpleging, rustoorden voor bejaarden en rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, wijkgezondheidscentra en revalidatiecentra;
 • Tenminste halftijds tewerkgesteld zijn als statutair, met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur of met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur met de garantie van de werkgever dat de werknemer, eenmaal geselecteerd voor de opleiding, in dienst gehouden wordt voor de duur van de opleiding (schriftelijk bewijs noodzakelijk bij kandidatuurstelling);
 • Een minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen behorend tot de federale en geregionaliseerde gezondheidssector (privé of openbaar);
 • Bij de aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar per studiejaar;
 • In het bezit zijn van een graduaatsdiploma in de verpleegkunde;
 • Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat de werknemer wenst te volgen;
 • Zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te zullen werken als verpleegkundige (voltijds of deeltijds) in de sector.

Procedure

De werknemers die geïnteresseerd zijn in dit aanbod en die voldoen aan de toelatingsvoorwaarden, kunnen zich kandidaat stellen door het inschrijvingsformulier, het werkgeversattest en het schoolattest volledig ingevuld, bij voorkeur per e-mail, te bezorgen aan de RSZ tegen 4 april 2022 op het adres maribel@rsz.fgov.be

Vervanging

De werknemer die tot de opleiding is toegelaten, dient vervangen te worden door een andere werknemer. Tot financiering van de tewerkstelling van deze vervanger zal de werkgever van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector een tegemoetkoming ontvangen ten bedrage van maximaal 20.000,00 euro op jaarbasis per werknemer gezien de deeltijdse vrijstelling van de prestaties.