Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Dmfa en Capelo

DmfA

De werkgevers vinden hier de nodige uitleg om de DmfA in te vullen. Het gaat om een toelichting bij de gegevens die u in de aangifte moet vermelden en van de principes die de aangifte beheersen. Deze uitleg is dus geldig ongeacht de wijze waarop u de aangifte doet.

Er zijn twee fundamenteel verschillende manieren om de aangifte te doen.

Werkgevers die veel personeel tewerkstellen of ondernemingen die een groot aantal aangiften moeten doen (sociale secretariaten, softwarehuizen,...) kunnen de aangifte doen via File transfer. Specifiek voor deze aangiftevorm vindt u een meer technische uitleg in het glossarium.

Kleinere werkgevers kunnen de aangifte doen via internet. Deze interactieve toepassing heeft een on-line help die u kunt raadplegen terwijl u bezig bent de aangifte in te vullen.

DmfA zeevarenden

Vanaf 1 januari 2018 is de aangifte van de zeevarenden geïntegreerd in het algemeen systeem van de DmfA. Voor hen zijn een aantal specifieke aanduidingen opgenomen in de aangifte. Tijdens een overgangsperiode zal de aangifte nog in verschillende delen kunnen binnenkomen (walpersoneel - zeevarenden), wat vóór 2018 ook reeds het geval was.

 

Capelo openbare sector

Vanaf het 1ste kwartaal 2011 wordt de DmfA met drie nieuwe gegevensblokken uitgebreid. Het gaat om het blok 'Gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector', met daaronder het blok 'Baremieke wedde' en daaronder het blok 'Weddebijslag'.

Deze blokken bevatten een reeks gegevens die nodig zijn om de rechten te bepalen en de bedragen te berekenen van de pensioenen in de stelsels van de overheidssector, meer bepaald de gegevens in verband met de tantièmes (noemers van de loopbaanbreuken) en de gegevens met betrekking tot de wedden die als basis dienen voor de berekening van het pensioen.

De nieuwe gegevens, die toegevoegd zijn aan die welke reeds in de DmfA aanwezig waren, zullen de loopbaangegevensbank voor de overheidssector aanvullen en de elementen van het elektronisch pensioendossier van de overheidssector verschaffen.

De nieuwe blokken zijn enkel verplicht voor de werkgevers die deel uitmaken van het toepassingsgebied Capelo, namelijk de werkgevers die personeel tewerkstellen dat een recht op het rustpensioen in een pensioenstelsel van de overheidssector kan openen, of die het beheer van hun statutaire pensioendossiers geheel of gedeeltelijk aan de Federale Pensioendienst (FPD) voor de overheidssector (PDOS) toevertrouwd hebben.

Onder 'personeel dat een recht op het rustpensioen in een van de pensioenstelsels van de overheidssector kan openen' verstaat men het personeel met een vaste benoeming of een benoeming die hieraan gelijkgesteld is EN het tijdelijk of contractueel personeel dat een dergelijke benoeming tijdens zijn loopbaan kan verkrijgen.

Behoudens een uitzonderlijk geval waarin uitdrukkelijk voorzien is, zijn deze nieuwe blokken niet van toepassing op de werkgevers uit de privésector. Bijgevolg moeten ze hun DmfA-aangiftes zonder voornoemde blokken blijven indienen.

Voor de werkgevers uit het toepassingsgebied van Capelo daarentegen, zijn de blokken 'Gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector' en 'Baremieke wedde' verplicht. Het blok 'Weddebijslag' blijft optioneel.