Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Toepassingsgebied

1. Betrokken personen

De Dimona aangifte moet gebeuren voor:

 • alle personen die worden vermeld op de DmfA / DmfAPPL; het betreft 
  • de personen die prestaties leveren onder het gezag van een werkgever (arbeiders, bedienden, leerlingen, waaronder sommige personen verbonden met een beroepsinlevingsovereenkomst, statutaire ambtenaren, studenten, gelegenheidswerknemers, vrijwillige ambulanciers [in DmfA enkel bij overschrijding van het drempelbedrag], enzovoort);
  • de personen die onderworpen zijn aan de sociale zekerheid zonder prestaties te leveren onder het gezag van een werkgever (niet beschermde lokale mandatarissen, artiesten, enzovoort);
 • personen die prestaties leveren onder het gezag van een provinciaal of plaatselijk bestuur en in de DmfAPPL worden aangegeven maar voor wie er geen bijdragen verschuldigd zijn:
 • alle personen die niet worden vermeld op de DmfA / DmfAPPL maar voor wie de werkgever of stagegever bepaalde verplichtingen inzake sociale documenten moet naleven of een voorafgaande kennisgeving moet doen; het gaat dan over personen die niet onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid zoals:
  • werknemers onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid die door hun werkgever uitgestuurd worden naar het buitenland (en daardoor niet meer onder de Belgische sociale zekerheid vallen);
  • stagiairs verbonden door een IBO, PFI / CFI of FPI overeenkomst ('Individuele Beroepsopleiding' in Vlaanderen, 'plan de formation insertion' en 'contrat formation-insertion' (overeenkomst voor een instapopleiding) in Wallonië of 'formation professionnelle individuelle en entreprise' in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) ;
  • personen tewerkgesteld in het kader van een (RVA-)instapstage;
  • werknemers die hun prestaties uitoefenen in meerdere landen van de Europese Economische Ruimte voor één of meerdere werkgevers, en die niet onderworpen zijn  (bijvoorbeeld omdat zij niet in België wonen);
  • stagiairs met een beroepsinlevingsovereenkomst die niet voldoen aan de criteria om beschouwd te worden als leerling in het kader van het alternerend leren;
  • stagiairs die verbonden zijn met een 'sui generis' stageovereenkomst op basis waarvan zij niet-onderworpen kunnen worden aan de sociale zekerheid.

 

2. Uitsluitingen

Alleen voor de personen hieronder opgesomd moet er geen Dimona gebeuren:

 • twee categorieën stagiairs voor stageactiviteiten waarvan de bevoegde overheid:
  • de duur niet expliciet vaststelt; het betreft stageactiviteiten uitgevoerd in het kader van een opleiding die zij volgen in een gesubsidieerde of erkende onderwijsinstelling of in een opleidingscentrum, voor zover de totale duur van de stage 60 dagen bij eenzelfde werk- of stagegever niet overschrijdt in de loop van een school- of academiejaar (wat de onderwijsinstellingen betreft) of in de loop van een burgerlijk jaar (wat de opleidingscentra betreft);
  • de duur expliciet vaststelt; het betreft stageactiviteiten geleverd bij een werk- of stagegever binnen het kader van een cursus die leidt tot het afleveren van een diploma, getuigschrift of bewijs van beroepsbekwaamheid;
 • de werknemers die arbeid verrichten in het kader van een PWA-overeenkomst;
 • het andere huispersoneel dat niet onderworpen is aan de sociale zekerheid;
 • de werknemers die maximum 25 dagen tewerkgesteld zijn in de loop van een kalenderjaar voor bepaalde taken in de hop-, teenwilgen- en tabaksteelt;
 • de vrijwilligers;
 • de kunstenaars met specifieke kleine vergoedingen;
 • de vrijwillige ambulanciers die niet moeten vermeld worden in DmfA;
 • de personen die prestaties leveren in de onderneming, en daarvoor onderworpen zijn aan het sociaal statuut der zelfstandigen;
 • de beschermde lokale mandatarissen;
 • de werknemers die vanuit een in het buitenland gevestigde onderneming naar België worden gedetacheerd, op voorwaarde dat zij ingevolge een internationaal akkoord tijdens hun tewerkstellingen in België onderworpen blijven aan een buitenlands stelsel voor sociale zekerheid (over het algemeen moet voor hen een Limosa aangifte gebeuren).