Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Solidariteitsbijdrage op winstpremies

Een solidariteitsbijdrage in de vorm van een bijzondere werknemersbijdrage is ingesteld op de uitkering van winstpremies.

Betrokken werknemers

Het betreft alle werknemers die een winstpremie uitgekeerd hebben gekregen zoals omschreven in de wet van 22 mei 2001 betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal van de vennootschappen en tot instelling van een winstpremie voor de werknemers .

Dit geldt zowel voor de identieke als de gecategoriseerde winstpremie.

 

Bedrag van de bijdrage

De solidariteitsbijdrage wordt ingehouden op de winstpremie.

De bijdrage is 13,07 % van het uitgekeerde bedrag.

 

Formaliteiten

Het ingehouden bedrag voor het totaal van de onderneming vermeldt men globaal bij de aangifte en niet voor iedere werknemer afzonderlijk.

Bijkomende informatie 2

Bijkomende informatie DmfA - Bijdrage voor winstparticipaties

In DMFA wordt de bijdrage voor winstparticipaties globaal aangegeven per werkgeverscategorie in blok 90002 “Bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon” met werknemerskengetal 861.

De berekeningsbasis die overeenstemt met het globaal vereffende bedrag door de onderneming moet vermeld worden.

Als DMFA wordt ingediend via web moet de berekeningsbasis vermeld worden bij de bijdragen verschuldigd voor het geheel van de onderneming en de bijdrage wordt automatisch berekend.

PS.: het is toegelaten om de gegevens voor het geheel van de onderneming aan te geven onder 1 werkgeverscategorie.

Bijkomende informatie DmfAPPL - Bijdrage voor winstparticipaties

In DMFAPPL wordt de bijdrage voor winstparticipaties 

  • ofwel individueel aangegeven per tewerkstelling in blok 90019 "Bezoldigingscode" met looncode 780;
  • ofwel globaal aangegeven voor de werkgever in blok 90002 “Bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon” met werknemerskengetal 861.

Bij een globale aangifte moet de berekeningsbasis die overeenstemt met het globaal vereffende bedrag door de werkgever vermeld worden. Als DMFAPPL wordt ingediend via web moet de berekeningsbasis vermeld worden bij de bijdragen verschuldigd voor het geheel van de onderneming en de bijdrage wordt automatisch berekend.