Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Eerste aanwervingen

Deze doelgroepvermindering wordt toegekend aan nieuwe werkgevers gedurende een aantal kwartalen voor maximaal 6 werknemers.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de doelgroepvermindering uitgebreid en versterkt:

 • de indiensttreding van een 1ste werknemer opent het recht op een vermindering G7 (onbeperkt in de tijd); dit wil zeggen dat na het in mindering brengen van de doelgroepvermindering eerste aanwerving voor een 1ste werknemer er geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd meer zijn van het resterende deel van de werkgeversbijdrage bekomen na afhouding van het forfait sociale maribel en na toepassing van de structurele vermindering,
 • een doelgroepvermindering voor een 6de werknemer wordt voorzien,
 • de forfaits en het aantal kwartalen waarin ze konden worden toegepast voor de 1ste tot de 5de werknemer, worden integraal doorgeschoven naar de 2de tot de 6de werknemer.

Vanaf 1 januari 2017 worden de verminderingsforfaits en het aantal kwartalen waarvoor ze kunnen worden toegepast verhoogd. Dit geldt enkel voor de opening van het recht vanaf 1 januari 2017. Naargelang de periode waarin het recht geopend werd kan het verminderingsforfait dus verschillen evenals het aantal kwartalen dat de vermindering kan worden toegepast.


Betrokken werkgevers

Alle werkgevers uit de privésector die werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

De werkgever kan gedurende 20 kwartalen nadat hij een 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de of 6de werknemer in dienst neemt, een aantal kwartalen deze doelgroepvermindering genieten. Het is belangrijk te bepalen wanneer deze periode van 20 kwartalen aanvangt. Voor alle duidelijkheid zal de situatie voor een 1ste, een 2de,een 3de, een 4de, een 5de of een 6de aanwerving apart worden toegelicht.

Voor de indienstname van een 1ste werknemer tijdens de periode 1 januari 2016 en 31 december 2020, kan de werkgever de vermindering voor één werknemer voor onbepaalde duur genieten.

In de bespreking die volgt wordt voor de kwalificatie ‘nieuwe werkgever’ en voor het toekennen van de vermindering, nooit rekening gehouden met:

 • jongeren tot 31 december van het jaar dat zij 18 worden;
 • leerlingen in het kader van het alternerend leren zoals bepaald in artikel 1bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969;
 • dienstboden;
 • gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector;
 • alle andere werknemers die niet onder de socialezekerheidswet van 27 juni 1969 vallen (jobstudenten, IBO'ers, vrijwilligers, bepaalde stagiairs,  …).

Voor de doelgroepvermindering eerste aanwervingen is het dus alsof werknemers die tot een van deze categorieën behoren niet bestaan.

Een flexi-jobwerknemer telt wel mee en opent in principe het recht (dit is belangrijk om te weten vanaf wanneer de periode van 20 kwartalen begint te lopen en om te bepalen of het recht op een 1ste, respectievelijk 2de, 3de .... werknemer al werd geopend), maar omdat zij geen gewone werkgeversbijdragen betalen kan er niets verminderd worden voor zulk een tewerkstelling.

 

Aanwerving van een 1ste werknemer

Op het moment van indienstneming mag de werkgever nooit onderworpen geweest zijn aan de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders of, sedert ten minste 4 opeenvolgende kwartalen die het kwartaal van indienstneming voorafgaan, hieraan niet meer onderworpen geweest zijn (nieuwe werkgever).

Is deze voorwaarde vervuld, dan moet men nagaan of de werkgever samen met andere werkgevers geen zelfde technische bedrijfseenheid uitmaakt. De 1ste werknemer mag immers geen werknemer vervangen die in de loop van de 12 maanden (dag op dag) voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam geweest is.

De aanwerving van de 1ste werknemer opent voor een periode van 20 kwartalen met ingang van het kwartaal van indienstneming, het recht van de werkgever op deze doelgroepvermindering voor één werknemer. Als de 1ste werknemer in dienst wordt genomen na 31 december 2015, opent hij het recht op deze doelgroepvermindering voor onbepaalde tijd.

 

Aanwerving van een 2de werknemer

Op het moment van indienstneming mag de werkgever sedert ten minste 4 opeenvolgende kwartalen die het kwartaal van indienstneming voorafgaan, nooit meer dan 1 werknemer onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tegelijkertijd in dienst hebben gehad. De 2de werknemer mag tevens geen werknemer vervangen die in de loop van de 12 maanden (dag op dag) voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam geweest is.

De aanwerving van de 2de werknemer opent voor een periode van 20 kwartalen met ingang van het kwartaal van indienstneming, het recht van de werkgever op de doelgroepvermindering voor een 2de werknemer, in zoverre tijdens het betreffende kwartaal minstens 2 werknemers, al dan niet tegelijkertijd, bij de werkgever tewerkgesteld zijn. Indien 2 werknemers tegelijkertijd in dienst geweest zijn, kan een volgende periode van 20 kwartalen enkel beginnen na een periode van 4 opeenvolgende kwartalen gedurende welke niet meer dan 1 werknemer tegelijkertijd in dienst geweest is.

 

Aanwerving van een 3de, 4de, 5de en 6de werknemer

Op het moment van indienstneming mag de werkgever sedert ten minste 4 opeenvolgende kwartalen die het kwartaal van indienstneming voorafgaan, nooit meer dan 2 (respectievelijk 3, 4 en 5) werknemers onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tegelijkertijd in dienst hebben gehad. De 3de (respectievelijk 4de, 5de en 6de) werknemer mag tevens geen werknemer vervangen die in de loop van de 12 maanden (dag op dag) voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam geweest is.

De aanwerving van de 3de (respectievelijk 4de, 5de en 6de) werknemer opent voor een periode van 20 kwartalen met ingang van het kwartaal van indienstneming, het recht van de werkgever op de doelgroepvermindering voor een 3de (respectievelijk 4de, 5de en 6de) werknemer in zoverre tijdens het betreffende kwartaal minstens 3 (respectievelijk 4, 5 en 6) werknemers, al dan niet tegelijkertijd, bij de werkgever tewerkgesteld zijn. Indien 3 (respectievelijk 4, 5 en 6) werknemers tegelijkertijd in dienst geweest zijn, kan een volgende periode van 20 kwartalen enkel beginnen na een periode van 4 opeenvolgende kwartalen gedurende welke niet meer dan 2 (respectievelijk 3, 4 en 5) werknemers tegelijkertijd in dienst geweest zijn.

 

Betrokken werknemers

Voorwaarden toekenning:

Het betreft alle werknemers die onderworpen zijn aan de wet van 27 juni 1969 behalve de reeds opgesomde werknemers. De werknemer moet dus vóór zijn aanwerving aan geen enkele specifieke voorwaarde voldoen. Om voor de doelgroepvermindering in aanmerking te komen moet de werknemer uiteraard wel voldoen aan de algemene voorwaarden om van een doelgroepvermindering gebruik te kunnen maken, in het bijzonder wat betreft de prestaties, die, als de werknemer niet verbonden is door een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst, 27,5% moeten bedragen van voltijdse prestaties tijdens het ganse kwartaal (µ(glob) ten minste gelijk aan 0,275).

Voorwaarde vervanging:

Om het recht op de vermindering te openen mag de nieuwe werknemer geen werknemer vervangen binnen dezelfde technische bedrijfseenheid. Het moet dus gaan om een meertewerkstelling.

Dit geldt zowel voor de doelgroepvermindering eerste aanwerving van een 1ste werknemer als voor de daarop volgende verminderingen (2de tot en met 6de werknemer).

Om na te gaan of er geen 'vervanging' is in dezelfde technische bedrijfseenheid, gaat men als volgt te werk:

 • eerst bepaalt men het maximum aantal werknemers (koppen) dat gelijktijdig in dezelfde technische bedrijfseenheid tewerkgesteld was in de loop van de 12 maanden (dag op dag) die de indienstname voorafgaan (A);
 • vervolgens neemt men het totaal aantal werknemers dat op de eerste dag door de nieuwe werkgever aangeworven wordt, verhoogd met het aantal werknemers dat eventueel nog tewerkgesteld is door andere werkgevers in dezelfde technische bedrijfseenheid (B).

Indien (B) ten minste één meer bedraagt dan (A), wordt het recht op de vermindering voor de aanwerving van de 1ste (2de, 3de, 4de, 5de of 6de) werknemer geopend. Indien de verhoging van het aantal werknemers evenwel kunstmatig wordt veroorzaakt (door bijvoorbeeld de aanwerving van enkele werknemers met een overeenkomst voor één dag), dan zal de RSZ het recht op de vermindering opnieuw ter discussie stellen

In het kader van de geharmoniseerde verminderingen is er sprake van dezelfde technische bedrijfseenheid als:

 • twee (of meerdere) juridische entiteiten (ondernemingen, verenigingen, ...) verbonden zijn door minstens één gemeenschappelijke persoon; dit kan een werknemer zijn, maar ook de bedrijfsleider, ...;
 • en deze juridische entiteiten een gemeenschappelijke socio-economische basis hebben; elementen die daarop kunnen wijzen zijn:
  • plaats: wanneer de gebouwen waar de activiteiten worden uitgeoefend op dezelfde plaats of in elkaars nabijheid liggen;
  • activiteiten: gaat het om verwante en/of aanvullende activiteiten
  • bedrijfsmateriaal: geheel of gedeeltelijk hetzelfde
  • klandizie

Voorbeeld

Werkgever A neemt in februari 2015 zijn 1ste en 2de werknemer in dienst die het recht openen op de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor een 1ste en 2de werknemer. Op 15 januari 2016 start werkgever B, die tot dezelfde technische bedrijfseenheid behoort als werkgever A, met één van de twee werknemers van werkgever A. Werkgever A heeft dus nog maar één werknemer in dienst waarvoor hij verder de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor een 1ste werknemer blijft genieten (saldo van de nog niet opgenomen kwartalen, maar dan met het forfait G7).

Werkgever B daarentegen kan niet genieten van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor een 1ste werknemer, omdat zijn werknemer een werknemer van werkgever A vervangt die daar werkzaam was gedurende de 12 maanden voorafgaand aan zijn indiensttreding (namelijk zichzelf). Werkgever B kan evenmin de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor een 2de werknemer verkrijgen, want hij heeft slechts één werknemer in dienst in de loop van het 1ste kwartaal 2016.

De vermindering is niet gebonden aan een bepaalde werknemer. De werkgever kan dus elk kwartaal opnieuw kiezen voor welke werknemer hij de vermindering toepast. Het is dus best mogelijk dat de werknemer die oorspronkelijk het recht opende, niet meer in dienst is.

In de loop van het kwartaal kan een vermindering ook maar bij 1 werknemer in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor een 1ste werknemer), ook al wordt hij in de loop van het kwartaal vervangen door een andere werknemer, die dan op zijn beurt eventueel het recht opent op de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor een 2de werknemer).

 

Bedrag van de vermindering

Periode 4 - indienstnames vanaf 1 januari 2017

Forfaits en absolute bedragen bij maximale verminderingen en bij volledige prestaties(in EUR):

tellingforfaitsabsolute bedragen in EUR
1steG7saldo (*)
2de5 x G14 4 x G15  4 x G16 5 x 1.550,004 x 1.050,00 4 x 450,00
3de5 x G15 4 x G15 4 x G165 x 1.050,004 x 1.050,00 4 x 450,00
4de5 x G154 x G15 4 x G165 x 1.050,00 4 x 1.050,00 4 x 450,00
5de5 x G154 x G15 4 x G165 x 1.050,004 x 1.050,004 x 450,00
6de5 x G15 4 x G15 4 x G165 x 1.050,004 x 1.050,00 4 x 450,00

(*) het saldo van de verschuldigde basisbijdragen na de eventuele sociale maribel aftrek en na toepassing van de structurele vermindering.

1ste werknemer

De werkgever geniet voor één fysieke persoon een forfaitaire vermindering G7. Indien de werkgever aangesloten is bij een sociaal secretariaat, heeft hij recht op een tussenkomst in de aansluitingskosten van 36,45 EUR voor de kwartalen waarin hij een doelgroepvermindering voor de aanwerving van een 1ste werknemer aanvraagt (deze tussenkomst wordt niet geproratiseerd).

2de werknemer

De werkgever geniet voor één fysieke persoon een forfaitaire vermindering G14 voor maximaal 5 kwartalen, vervolgens G15 voor maximaal 4 kwartalen en daarna een forfaitaire vermindering G16 voor maximaal 4 kwartalen op te nemen binnen de 20 kwartalen te rekenen vanaf het kwartaal waarin de werkgever voor het eerst recht had op deze doelgroepvermindering. De werkgever bepaalt zelf de kwartalen waarin hij de vermindering wenst aan te rekenen, voor zover hij voor het gekozen kwartaal aan alle voorwaarden voldoet. Deze vermindering kan slechts toegepast worden als in de loop van het kwartaal minstens 2 werknemers werkzaam geweest zijn (tegelijkertijd of opeenvolgend).

3de, 4de, 5de en 6de werknemer

De werkgever geniet voor één fysieke persoon een forfaitaire vermindering G15 voor maximaal 9 kwartalen en G16 voor maximaal 4 kwartalen op te nemen binnen de 20 kwartalen te rekenen vanaf het kwartaal waarin de werkgever voor het eerst recht had op deze doelgroepvermindering. De werkgever bepaalt zelf de kwartalen waarin hij de vermindering wenst aan te rekenen, voor zover hij voor het gekozen kwartaal aan alle voorwaarden voldoet. Deze vermindering kan slechts toegepast worden als in de loop van het kwartaal minstens 3, respectievelijk 4, 5 en 6, werknemers werkzaam geweest zijn (tegelijkertijd of opeenvolgend).

 

Periode 3 - Overgangsmaatregelen voor indienstnames vanaf 1 januari 2016 maar vóór 1 januari 2017

 De forfaitbedragen en het aantal toepasselijke kwartalen periode 3 gelden voor de werknemers die het recht op de doelgroepvermindering hebben geopend in 2016.

Forfaits en absolute bedragen bij maximale verminderingen en bij volledige prestaties(in EUR):

tellingforfaitsabsolute bedragen in EUR
1steG7saldo (*)
2de5 x G14 4 x G15  4 x G16 5 x 1.550,004 x 1.050,00 4 x 450,00
3de5 x G15 4 x G16 4 x G165 x 1.050,004 x 450,00 4 x 450,00
4de5 x G154 x G16 ---5 x 1.050,00 4 x 450,00 ---
5de5 x G14 x G2 ---5 x 1.000,004 x 400,00---
6de5 x G1 4 x G2 ---5 x 1.000,004 x 400,00 ---

(*) het saldo van de verschuldigde basisbijdragen na de eventuele sociale maribel aftrek en na toepassing van de structurele vermindering.

 

Periode 2 - Overgangsmaatregelen voor indienstnames vanaf 1 januari 2015 maar vóór 1 januari 2016

De forfaitbedragen die gelden vanaf 1 januari 2016 worden gehanteerd voor de werknemers die het recht op de doelgroepvermindering hebben geopend in 2015 voor de resterende kwartalen van de doelgroepvermindering, wat wil zeggen dat:

 • als een 1ste werknemer werd in dienst genomen in 2015, de werkgever recht heeft op het forfait G7 voor het resterend aantal kwartalen (dus maximaal 13 op te nemen in een periode van 20 kwartalen te rekenen vanaf het kwartaal van opening recht),
 • als een 2de werknemer werd in dienst genomen in 2015, hij voor het resterend aantal kwartalen de nieuwe forfaits voor een 2de werknemer mag toepassen, (dus maximaal voor 13 kwartalen op te nemen in een periode van 20 kwartalen),
 • als een 3de werknemer werd in dienst genomen in 2015, hij voor het resterend aantal kwartalen de forfaits voor een 3de werknemer mag blijven toepassen (in het oude en het nieuwe systeem zijn de forfaits voor een 3de werknemer hetzelfde), voor maximaal 9 kwartalen op te nemen in een periode van 20 kwartalen,
 • als hij in het 4de kwartaal 2015 reeds 6 werknemers in dienst had, hij in 2016 geen vermindering voor een 6de werknemer kan verkrijgen.

Forfaits en absolute bedragen bij maximaal saldo resterende kwartalen, maximale verminderingen en bij volledige prestaties(in EUR):

tellingforfaitsabsolute bedragen in EUR
1ste13 x G713 x saldo (*)
2de5 x G14 4 x G154 x G16 5 x 1.550,004 x 1.050,00 4 x 450,00
3de5 x G15 4 x G16 ---5 x 1.050,004 x 450,00 ---
4de5 x G154 x G16 ---5 x 1.050,00 4 x 450,00 ---
5de5 x G14 x G2 ---5 x 1.000,004 x 400,00---

(*) het saldo van de verschuldigde basisbijdragen na de eventuele sociale maribel aftrek en na toepassing van de structurele vermindering.

 

Periode 1 - Overgangsmaatregelen voor het recht dat geopend werd vóór 1 januari 2015

De verminderingsforfaits en het aantal toepasselijke kwartalen blijven ongewijzigd ten opzichte van de situatie 4de kwartaal 2015.

Forfaits en absolute bedragen bij maximale verminderingen en bij volledige prestaties(in EUR):

tellingforfaitsabsolute bedragen in EUR
1ste5 x G14 4 x G154 x G16 5 x 1.550,004 x 1.050,00 4 x 450,00
2de5 x G15 4 x G16 4 x G165 x 1.050,004 x 450,00 4 x 450,00
3de5 x G154 x G16 ---5 x 1.050,00 4 x 450,00 ---
4de5 x G14 x G2 ---5 x 1.000,004 x 400,00---
5de5 x G1 4 x G2 ---5 x 1.000,004 x 400,00   ---

(*) het saldo van de verschuldigde basisbijdragen na de eventuele sociale maribel aftrek en na toepassing van de structurele vermindering.

De vermindering voor een 4de en een 5de werknemer gelden enkel voor indienstnames vanaf 1 januari 2014.

 

Te vervullen formaliteiten

Geen bijzondere formaliteiten.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - aangifte van de vermindering voor eerste aanwervingen

De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen wordt aangegeven in blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende gegevens:

doelgroep-
vermindering

Indienst-neming

Forfait/
bedrag

Duur

Verminderings-
code

Berekenings-
basis

Bedrag van
de vermindering

Begindatum recht

1ste werknemer

Vóór 2015

G14 (1550 €)

5 kwartalen*

3312

/

ja

Datum van aanwerving van de 1ste werknemer die het recht op de vermindering heeft geopend

G15 (1050 €)

4 kwartalen*

3313

/

ja

idem

G16 (450 €)

4 kwartalen*

3314

/

ja

idem

In 2015

G7 (saldo van de basisbijdragen)

 

13 kwartalen*

3312


/


ja

idem

Vanaf 2016


G7 (saldo van de basisbijdragen)

 

onbeperkt


3315

/

ja

idem

Tussenkomst in de administratiekosten
voor een ESS


36,45 €

kwartalen waarin de vermindering eerste aanwerving werd gevraagd

20011

/

/
Wordt berekend door RSZ
(buiten DMFA)

/

2de werknemer

Vóór 2015

G15 (1050 €)

5 kwartalen*

3321

/

ja

Datum van aanwerving van de 2de werknemer die het recht op de vermindering heeft geopend

G16 (450 €)

8 kwartalen*

3322

/

ja

idem

 

In 2015

G14 (1550 €)


5 kwartalen*

3321

/

ja

idem

G15 (1050 €)


4 kwartalen*

3322

/

ja

idem

G16 (450 €)


4 kwartalen*

3323

/

ja

idem

Vanaf 2016

G14 (1550 €)

 

5 kwartalen*

3324

/

ja

idem

G15 (1050 €)

4 kwartalen*

3325

/

ja

idem

G16 (450 €)

4 kwartalen*

3326

/

ja

idem

3de werknemer

Vóór 2015

en in 2015


G15 (1050 €)

5 kwartalen*

3331

/

ja

Datum van aanwerving van de 3de werknemer die het recht op de vermindering heeft geopend

G16 (450 €)

4 kwartalen*

3332

/

ja

idem

In 2016

G15 (1050 €)

5 kwartalen*

3333


/

ja

idem

G16 (450 €)

8 kwartalen*

3334


/

ja

idem

Vanaf 2017
G15 (1050€)
9 kwartalen
3333
/
ja
idem

G16 (450 €)

4 kwartalen*

3334

/

ja

idem

4de werknemer

 

Vóór 2015

G1 (1000 €)

5 kwartalen*

3340

/

ja

Datum van aanwerving van de 4de werknemer die het recht op de vermindering heeft geopend

G2 (400 €)

4 kwartalen*

3341

/

ja

idem

In 2015

G15 (1050 €)

 

5 kwartalen*

3340

/

ja

idem

G16 (450 €)

 

4 kwartalen*

3341

/

ja

idem

In 2016

G15 (1050 €)

5 kwartalen*

3342

/


ja


idem

G16 (450 €)

4 kwartalen*

3343

/


ja


idem

Vanaf 2017
G15 (1050€)
9 kwartalen
3342
/
ja
idem

G16 (450 €)

4 kwartalen*

3343

/

ja

idem

5de werknemer

Vóór 2015

en in 2015

G1 (1000 €)

5 kwartalen*

3350

/

ja

Datum van aanwerving van de 5de werknemer die het recht op de vermindering heeft geopend

G2 (400 €)

4 kwartalen*

3351

/

ja

idem

In 2016

G1 (1000 €)

 

5 kwartalen*

3352


/

ja

idem

G2 (400 €)

 

4 kwartalen*

3353


/

ja

idem


Vanaf 2017

G15 (1050€)

9 kwartalen

3352

/

ja

idem

G16 (450 €)

4 kwartalen*

3353

/

ja

idem

6de werknemer

In 2016


G1 (1000 €)

 

5 kwartalen*

3360

/

ja

Datum van aanwerving van de 6de werknemer die het recht op de vermindering heeft geopend


G2 (400 €)

 

4 kwartalen*

3361


/

ja

idem


Vanaf 2017

G15 (1050€)

9 kwartalen

3360

/

ja

idem

G16 (450 €)

4 kwartalen*

3361

/

ja

idem

* te kiezen uit 20 kwartalen vanaf de aanwerving van de werknemer die het recht op de vermindering geopend heeft.

1 in blok 90110 "vermindering werknemerslijn"

Bij aangifte via de webtoepassing worden de verminderingen automatisch berekend als ze worden aangeduid.