Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Decava

Hier vindt U meer gedetailleerde informatie over de aangiftemodaliteiten bij SWT. 

De werkgeversbijdragen en de inhoudingen worden maandelijks berekend, maar worden per kwartaal gestort en aangegeven bij de RSZ in de DMFAPPL.

Schema

In DMFA ziet het schema er als volgt uit:

Niveau : Werkgever = de debiteur(s) van de bijdragen van de aanvullende vergoeding

Niveau : Natuurlijk persoon = de werknemer onder SWT 

Niveau : Werknemerslijn : identificatie van het type werknemer door middel van het werknemerskengetal
771 : werknemer onder SWT in de DmfAPPL

Niveau "Aanvullende vergoeding" :
algemene gegevens betreffende de aanvullende vergoeding bij werkloosheid of SWT

Niveau "Aanvullende vergoeding - bijdrage" :
identificatie van de bijdrage(n) en de elementen voor de berekening

In ‘t algemeen, komt minstens 2 keer een blok "Aanvullende vergoeding - bijdrage" voor :
1 met werkgeversbijdrage;
1 met inhouding.

De precieze omschrijving van de verschillende in te vullen zones bevindt zich in het glossarium.

In het volgende overzicht vestigen wij de aandacht op de bijzonderheden en moeilijkheden eigen aan elke zone.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfAPPL - Decava

De werkloze die geniet van een aanvullende vergoeding in het stelsel SWT, wordt op het niveau 'werknemerslijn' aangegeven met de werkgeverscategorie 959 en het werknemerskengetal 771. 

Op het niveau 'aanvullende vergoeding' (blok 90336) zijn de belangrijkste waarden die moeten vermeld worden:

 • het ondernemingsnummer van de debiteur van de bedrijfstoeslag als het lokaal of provinciaal bestuur niet de vroegere werkgever is;
 • de datum van de eerste toekenning van de bedrijfstoeslag;
 • de datum van de betekening van de opzegging van de arbeidsovereenkomst;
 • de nace-code van de werknemer;
 • de erkenning van de ex-werkgever als “onderneming in moeilijkheden” of als “onderneming in herstructurering”;
 • de datum van het begin en van het einde van de erkenning als “onderneming in moeilijkheden” of als “onderneming in herstructurering”;
 • de voorziene doorbetaling van de bedrijfstoeslag in het akkoord bij een herneming van de arbeid.

Op het niveau 'aanvullende vergoeding – bijdragen' (blok 90337) zijn de belangrijkste waarden die moeten vermeld worden:

 • het werknemerskengetal bijdrage;
 • het type bijdragen op basis waarvan het toepasselijke bijdragepercentage gegenereerd wordt;
 • het bedrag van de werkloosheidsuitkering;
 • het bedrag van de bedrijfstoeslag;
 • de notie kapitalisatie;
 • het aantal maanden dat de bedrijfstoeslag uitbetaald wordt;
 • het aantal dagen van een onvolledige maand;
 • de toepassing van het drempelbedrag voor de persoonlijke inhouding;
 • het bedrag van de bijdrage
 • de periodecode.

Het werknemerskengetal bijdragen dat in de DmfAPPL vermeld moet worden, verschilt naargelang de sector, de periode van aanvang van het SWT en het soort bijzondere werkgeversbijdrage of persoonlijke inhouding, en is terug te vinden in onderstaande tabel. 


Soort van de werkgeversbijdrage of de inhouding

Profitsector

Overgang SWT

Profitsector

Nieuwe SWT

Profitsector

Start SWT vanaf 1/4/2012

Non-profit sector

Overgang SWT

Non-profitsector

Nieuwe SWT

Non-profit
sector

Start SWT vanaf 1/4/2012

Bijzondere werkgeversbijdrage

879

881

873

880

880

872

Bijzondere werkgeversbijdrage tijdens periode van erkenning als onderneming in moeilijkheden

882

882

882

/

/

/

Bijzondere werkgeversbijdrage tijdens periode van erkenning als onderneming in herstructurering

/

884

874

/

/

/

Inhoudingen (werknemersbijdrage)

886

886

886

886

886

886

Het type bijdragen bepaalt mee de bijdragevoet van de bijzondere werkgeversbijdrage en verschilt naargelang van de leeftijd van de betrokkene bij de aanvang van het SWT. Het type bijdragen kan de volgende waarden aannemen:

 • 0 = jonger dan 52 jaar
 • 1 = minstens 52 jaar en jonger dan 55 jaar
 • 2 = minstens 55 jaar en jonger dan 58 jaar
 • 3 = minstens 58 jaar en jonger dan 60 jaar
 • 4 = minstens 60 jaar en jonger dan 62 jaar
 • 5 = minstens 62 jaar. 

De periodecode (zone 01129) duidt de periode aan waarin het SWT aanvangt, en determineert samen met het bijdragekengetal en het type bijdragen de bijdragevoet. De periodecode is verplicht voor de werknemerskengetal bijdragen 872, 873, 874, 881, 882 en 884 en is facultatief voor de andere bijdragekengetallen.

 - 1 = Aanvang SWT vóór 01/04/2010
OF, voor de SWT, betekening van de opzegging of einde arbeidsovereenkomst vóór 16/10/2009
OF, voor de SWT die aanvangen tijdens de erkenningsperiode als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, ministeriële erkenningsbeslissing vóór 15/10/2009
OF, in geval van herstructurering, aankondiging collectief ontslag vóór 15/10/2009

- 2 = Aanvang SWT vanaf 01/04/2010
EN, voor de SWT betekening van de opzegging of einde arbeidsovereenkomst vanaf 16/10/2009
EN, voor de SWT die aanvangen tijdens de erkenningsperiode als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, ministeriële erkenningsbeslissing vanaf 15/10/2009
EN, in geval van herstructurering, aankondiging collectief ontslag vanaf 15/10/2009

- 3 = Aanvang SWT vanaf 01/04/2012
EN, voor de SWT betekening van de opzegging of einde arbeidsovereenkomst vanaf 29/11/2011
EN, voor de SWT die aanvangen tijdens de erkenningsperiode als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, ministeriële erkenningsbeslissing vanaf 01/04/2012
EN, in geval van herstructurering, aankondiging collectief ontslag vanaf 01/04/2012

- 4 = Aanvang SWT vanaf 01/01/2016
EN, voor de SWT betekening van de opzegging of einde arbeidsovereenkomst vanaf 11/10/2015
EN, voor de SWT die aanvangen tijdens de erkenningsperiode als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, ministeriële erkenningsbeslissing vanaf 11/10/2015
EN, in geval van herstructurering, aankondiging collectief ontslag vanaf 11/10/2015

- 5 = Aanvang SWT vanaf 01/01/2017
EN, voor de SWT betekening van de opzegging of einde arbeidsovereenkomst vanaf 01/11/2016
EN, voor de SWT die aanvangen tijdens de erkenningsperiode als onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, ministeriële erkenningsbeslissing vanaf 01/11/2016
EN, in geval van herstructurering, aankondiging collectief ontslag vanaf 01/11/2016.

 

Een Excel-tabel geeft een gedetailleerd overzicht van de verschuldigde werkgeversbijdragen en de persoonlijke inhoudingen die voor elk van deze vijf periodes van toepassing zijn in de DmfAPPL.