Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Algemeenheden

De wet houdende diverse bepalingen (I) van 27 december 2006, titel XI, hoofdstuk VI: sociale zekerheidsbijdragen en inhoudingen verschuldigd op brugpensioenen, op aanvullende vergoedingen bij sommige sociale zekerheidsuitkeringen en op uitkeringen voor invaliditeit, en zijn uitvoeringsbesluit, coördineren een aantal wetten en koninklijke besluiten die voorheen gepubliceerd waren en al dan niet in werking waren getreden.

De rode draad in de uitwerking ervan was een begin te maken van een systeem om enerzijds het opnieuw inschakelen van bruggepensioneerden in de arbeidsmarkt te motiveren en anderzijds praktijken van vroegtijdige inactiviteit op kosten van de sociale zekerheid te ontmoedigen. Dit kadert in een vrijwaring van het systeem van wederzijdse solidariteit dat eigen is aan het socialezekerheidsstelsel van de loontrekkenden.

Een wijziging van de wet vanaf 1 april 2010 van toepassing op nieuwere (pseudo-) brugpensioenen versterkt dit opzet nog door een verhoging van de verschuldigde bijdragepercentages afhankelijk van de leeftijd van de bruggepensioneerde bij het ingaan van het brugpensioen. Hierbij werden ook de aangifte en betaling van bijzondere bijdragen en inhoudingen aan de RSZ gewijzigd met betrekking tot:

  • de bijzondere bijdrage conventioneel brugpensioen (die in tegenstelling tot vroeger procentueel zal zijn en een combinatie is van de werkgeversbijdragen RSZ en FPD)
  • de bijzondere compenserende bijdrage conventioneel brugpensioen voor bruggepensioneerden waarvan de opzegging of verbreking van de arbeidsovereenkomst betekend werd vóór 16 oktober 2009 of waarvan vóór 1 april 2010 het brugpensioen ingegaan is
  • de bijzondere werkgeversbijdrage pseudo-brugpensioen
  • de inhouding conventioneel brugpensioen
  • de inhouding pseudo-brugpensioen.

Vanaf 1 januari 2012 verandert het brugpensioen van naam. Het heet dan ‘Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag’, afgekort ‘SWT’.
Naar analogie verandert het ‘pseudo-brugpensioen’ in ‘Stelsel van werkloosheid met aanvullende vergoedingen bij oudere werknemers’, afgekort ‘SWAV’.

Om de leesbaarheid te bevorderen zijn in deze instructies de termen ‘brugpensioen’ en ‘pseudo-brugpensioen’ zoveel mogelijk vervangen door de afkortingen 'SWT' of 'SWAV'.

Vanaf 1 april 2012, respectievelijk 1 januari 2016 en 1 januari 2017, wordt een nieuwe (3de, respectievelijk 4de en 5de) groep SWT's en SWAV's met hogere bijzondere werkgeversbijdragen gecreëerd.

Het SWT is in principe enkel mogelijk voor een werkgever van de privésector, maar een werkgever van de openbare sector waarvoor de Ministerraad of de Executieve een saneringsplan goedgekeurd heeft en die als een onderneming in herstructurering of een onderneming in moeilijkheden erkend werd, kan op zijn contractuele werknemers de regeling SWT toepassen. De aangifte van het SWT bij de RSZ kan zowel in de DmfA als in de DmfAPPL.

Het SWAV is mogelijk voor een werkgever van de privésector en voor sommige werkgevers uit de openbare sector. De aangifte van het SWAV bij de RSZ kan enkel in de DmfA, niet in de DmfAPPL.