Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De nieuwe "Arbeidstijdgegevens"

Algemene principes

Vanaf het 1ste kwartaal van 2011 worden 5 nieuwe codes toegevoegd voor de invoer van « arbeidstijdgegevens » (blok « prestatie van de tewerkstelling werknemerslijn »).

Deze nieuwe codes zullen uitsluitend worden gebruikt voor overheidspersoneel dat is onderworpen aan een van de pensioenstelsels van de overheidssector, m.a.w. vast benoemde of daarmee gelijkgestelde ambtenaren.

Ze mogen in geen geval worden gebruikt voor overheidspersoneel dat is onderworpen aan het pensioenstelsel van de privé sector (bijvoorbeeld contractuelen, uitzendkrachten of tijdelijk personeel in het onderwijs).

Deze vijf nieuwe codes betreffen vijf verschillende categorieën van volledige afwezigheid die betrekking hebben op dagen of delen van dagen gespreid in de tijd (bijvoorbeeld over een maand of kwartaal).

In dergelijk geval mogen deze dagen, uitsluitend voor die bepaalde afwezigheden, onder één code « arbeidstijdgegevens » worden ingevoerd, aan te geven in de prestatielijn.

Dit is enkel toegelaten wanneer de dagen van de afwezigheid geen periode - zoals gepreciseerd in het punt “Wanneer spreken we van een periode” hieronder - bestrijken. Bestrijken ze wel een periode, dan moet een nieuwe tewerkstellingslijn begonnen worden, met begin- en eventueel einddatum overeenkomstig de betrokken periode, de met die afwezigheid overeenstemmende code «maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd», en het aangepaste gemiddelde aantal uren per week dat het personeelslid effectief heeft gewerkt (in dit geval nul uur).

Het betreft dus slechts 5 volledige afwezigheden dat jullie EN in de “maatregelen tot reorganisatie van de arbeidstijd” EN in de “arbeidstijdgegevens” zullen terugvinden. Maar jullie mogen in geen enkel geval de twee simultaan gebruiken.

Als het een periode (zie hieronder voor de definitie van een periode) betreft moeten jullie de “maatregelen tot reorganisatie

van de arbeidstijd” kiezen.
Als het een afwezigheid die betrekking heeft op dagen of delen van dagen gespreid in de tijd betreft mogen jullie kiezen:

  • Ofwel de “maatregel tot reorganisatie”. In dit geval moeten jullie het aantal noodzakelijke tewerkstellingslijnen creëren.
  • Ofwel de “arbeidstijdgegevens”. In dit geval moeten jullie de dagen onder een prestatiecode verzamelen.

Jullie mogen dus nooit dezelfde afwezigheid EN met een “maatregelen tot reorganisatie van de arbeidstijd” EN met de “arbeidstijdgegevens” aangeven. Jullie moeten kiezen.

Wanneer spreken we van een 'periode'?

Om interpretatieverschillen te vermijden, wordt overeengekomen dat een periode een opeenvolging is van meer dan vijf achtereenvolgende kalenderdagen (Weekend inbegrepen).

Met andere woorden, wanneer een volledige afwezigheid waarvoor een nieuwe prestatiecode werd voorzien, minder dan 6 opeenvolgende kalenderdagen duurt, zonder onderbreking, dan kan deze afwezigheid in aantal dagen worden aangegeven via de nieuwe overeenkomstige prestatiecode.

Duurt de afwezigheid daarentegen langer dan 5 opeenvolgende kalenderdagen, dan moet de afwezigheid worden aangegeven op de tewerkstellingslijn via een nieuwe reorganisatiemaatregel.

Prestatiecodes voor alle statutair overheidspersoneel

De nieuwe prestatiecodes (“Arbeidstijdgegevens”) in de tabel hieronder mogen alleen worden gebruikt in de conditities beschreven hierboven en voor de situaties beschreven in de kolom “uitleg”.

De kolom “Gelijkstelling MR” aan de nieuwe ‘maatregel tot reorganisatie’ die met die nieuwe prestatiecode overeenstemt, met andere woorden de maatregel die moet gebruikt worden als de duur van de afwezigheid een periode vormt.

Prestatiecodes voor alle statutaire overheidspersoneel

Code

Beschrijving

Uitleg

Gelijkstelling MR

31

Dagen van onbezoldigde volledige afwezigheid, gelijkgesteld met dienstactiviteit, eventueel opsplitsbaar (vb. verlof wegens dwingende redenen van familiaal belang)

Worden hier voornamelijk bedoeld het verlof wegens dwingende redenen van familiaal belang, het gecontingenteerd verlof (Vlaamse Gemeenschap) en de dagen van staking na 06-03-1992.

502 (of 505)

32

Dagen van onbezoldigde volledige afwezigheid in de stand non-activiteit , van terbeschikkingstelling zonder wachtwedde of van onbezoldigde non-activiteit voor militairen

Worden hier voornamelijk bedoeld de dagen van verlof zonder wedde of de dagen van ongewettigde afwezigheid welke geen periode vormen

510 (of 512)

33

Dagen van volledige afwezigheid voor onbezoldigd politiek verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit.

Deze code wordt gebruikt voor punctueel politiek verlof.

505

41

Dagen van bezoldigde volledige afwezigheid in de stand non-activiteit

Worden hier bedoeld de dagen van non-activiteit waarvoor het personeelslid een andere bezoldiging geniet dan zijn activiteitswedde

511

42

Dagen van volledige terbeschikkingstelling met wachtwedde en met behoud van het recht op weddenverhoging

Worden hier voornamelijk bedoeld de dagen van terbeschikkingstelling die g espreid zijn over een trimester zonder een periode te vormen (vb. x dagen van terbeschikkingstelling wegens ziekte)

507

Prestatiecode uitsluitend voor militairen

Code

Beschrijving

Uitleg

Gelijkstelling MR

43

Dagen van tijdelijke ontstentenis van betrekking wegens gezondheidsredenen (militairen)

Worden hier bedoeld de dagen van afwezigheid wegens ziekte die niet te wijten is aan de dienst en welke geen periode vormen

542