Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Overzichtstabel

Omschrijving

DmfAPPL

alle arbeidstijdgegevens gedekt door loon met RSZ-bijdragen

1

wettelijke vakantie voor arbeiders

2

gewaarborgd loon tweede week, feestdagen en vervangingsdagen in periode van tijdelijke werkloosheid, functie van rechter in sociale zaken

10

arbeidsongeschiktheid met aanvulling

11

sociale promotie

13

aanvullende vakantiedagen bij activiteitsaanvang of –hervatting

14

dagen staking/lock-out

21

syndicale opdracht

22

carensdag

23

verlof om dwingende redenen zonder behoud van loon

24

burgerplichten zonder behoud van loon, openbaar mandaat

25

Militieverplichtingen

26

arbeidstijdgegevens waarvoor werkgever geen loon of vergoeding uitbetaalt met uitzondering van deze onder andere code

30

arbeidstijdgegevens gedekt door een vergoeding met vrijstelling van bijdragen, tenzij vermeld onder een andere code

301

dagen van onbezoldigde afwezigheid, gelijkgesteld met dienstactiviteit

31

dagen van onbezoldigde afwezigheid in de stand van non-activiteit

32

dagen van onbezoldigde afwezigheid voor politiek verlof, gelijkgesteld met dienstactiviteit33

dagen van bezoldigde volledige afwezigheid in de stand van non-activiteit

41

dagen van volledige ter beschikkingstelling met wachtwedde

42

ziekte (ziekte of ongeval van gemeen recht )

50

Moederschapsbescherming

51

vaderschapsverlof of adoptieverlof

52

ziekte (profylactisch verlof)
53

arbeidsongeval

60

Beroepsziekte

61

tijdelijke werkloosheid andere dan de codes 71 of 72

70

economische werkloosheid

71

tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer

72

jeugdvakantie/seniorvakantie

73

niet geleverde prestaties van erkende onthaalouder ten gevolge van afwezigheid ingevolge omstandigheden buiten wil van de ouders

74

verlof voor pleegzorg

75