Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Gewone codes

CODE 1

 • normale werkelijke arbeid (ook aangepaste arbeid met loonverlies);
 • meerprestaties zonder inhaalrust;
 • inhaalrust (recuperatiedag betaald op het ogenblik dat hij opgenomen wordt);
 • wettelijke vakantiedagen;
 • feestdagen tijdens de arbeidsovereenkomst, feestdagen na beëindiging van de arbeidsovereenkomst en vervangingsdagen van een feestdag;
 • dagen van arbeidsongeschiktheid (ingevolge ziekte, arbeidsongeval…) met gewaarborgd loon 1ste week of met gewaarborgd maandloon van contractanten;
 • dagen van arbeidsongeschiktheid (ingevolge ziekte, arbeidsongeval…) met gewaarborgd loon van vastbenoemden;
 • dagen van afwezigheid met gewaarborgd dagloon wegens een andere reden dan arbeidsongeschiktheid;
 • periode van opzegtermijn of periode gedekt door verbrekingsvergoeding;
 • verlof om dwingende reden met behoud van loon;
 • bezoldigde afwezigheid wegens familiegebeurtenissen of wegens het vervullen van een staatsburgerlijke verplichting of een burgerlijke opdracht (artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en KB van 28 augustus 1963);
 • andere afwezigheid met behoud van normaal loon met socialezekerheidsbijdra-gen (b.v. toegestane afwezigheid met behoud van loon, opleidingsverlof, politiek verlof, verlof voorafgaand aan de pensionering van een vastbenoemd personeelslid, kort verzuim, technische stoornis;...

Deze code bevat alle prestaties waarvoor er een loon wordt betaald waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, en die niet apart moeten worden opgegeven. Elke prestatie waarvoor u een loon heeft betaald en die u niet onder een andere code kan plaatsten, wordt in deze code gegroepeerd.

Ook de periode waarin het gaat om de verbreking van de arbeidsovereenkomst met betaling van een verbrekingsvergoeding wordt onder deze code aangegeven. De huidige regels inzake koppeling van die vergoeding aan periodes en dagen bl ijven daarbij behouden.

Concreet betekent dit dat deze dagen als volgt vermeld worden:

 • op de eerste tewerkstellingslijn de dagen die overeenstemmen met de periode van tewerkstelling;
 • op een tweede tewerkstellingslijn de dagen die overeenstemmen met het gedeelte van de verbrekingsvergoeding m.b.t. het kwartaal van de verbreking;
 • op een volgende tewerkstellingslijn de dagen die overeenstemmen met het gedeelte van de vergoeding m.b.t. de overige kwartalen van het lopende kalenderjaar;
 • enz. voor elk der latere kalenderjaren.

De aanduiding van de periode waarop de vergoeding betrekking heeft (d.w.z. de begin- en einddatum van iedere tewerkstellingslijn), gebeurt dus altijd op het moment waarop de vergoeding zelf wordt aangegeven.

In de DmfAPPL moeten de arbeidstijdgegevens voor een zaterdag of een zondag noch met de code 1, noch met een andere code vermeld worden. Zoals reeds gezegd wordt een feestdag die de werkgever moet betalen en die valt na het einde van de arbeidsovereenkomst, steeds vermeld op de aangifte van het kwartaal waarin de arbeidsovereenkomst eindigt, zelfs als die feestdag in het daaropvolgende kwartaal valt.

Wat betreft de afwezigheden met gewaarborgd loon is het belangrijk te noteren dat bij herval na een werkhervatting in geval van een ziekte van gemeen recht of een ongeval dat geen arbeidsongeval is, er slechts opnieuw gewaarborgd loon verschuldigd is indien de herneming ten minste veertien dagen duurt. Bij een arbeidsongeval en bij beroepsziekte daarentegen is er bij herval na een werkhervatting steeds opnieuw gewaarborgd loon verschuldigd.

De wettelijke vakantiedagen in de vakantieregeling van de privésector die een bediende niet heeft kunnen opnemen omwille van arbeidsongeschiktheid, mogen niet onder deze code worden aangegeven. U moet ze aangeven met de indicatieve code voor de arbeidsongeschiktheid.

De wettelijke vakantiedagen, gedekt door een enkelvoudig vertrekvakantiegeld in de vakantieregeling van de privébedienden (bezoldigingscode 315 of 318), worden bij de nieuwe werkgever in aanmerking genomen als arbeidsdagen en moeten aangegeven worden met de code 1.

CODE 2

 • wettelijke vakantie voor arbeiders (enkel te gebruiken bij kunstenaars).

Met deze code vermeldt u de dagen wettelijke vakantie die een kunstenaar tijdens het kwartaal opnam. Het zijn de dagen gedekt door een vakantiecheque van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.

CODE 10

 • gewaarborgd loon tweede week ziekte;
 • feestdagen en vervangingsdagen tijdens periode van tijdelijke werkloosheid;
 • functie van rechter sociale zaken (afwezigheid wegens het uitoefenen van de functie van rechter of raadsheer in sociale zaken in arbeidsgerechten en arbeidshoven of wegens het zetelen in commissies opgericht met het oog op de toepassing van de sociale wetgeving – artikel 28, 3° van de wet van 3 juli 978 betreffende de arbeidsovereenkomsten).

De dagen tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid ingevolge een arbeidsongeval of een beroepsziekte die recht geven op schadeloosstelling zijn niet in deze code vervat, maar worden aangegeven onder een specifieke indicatieve code.

CODE 11

 • arbeidsongeschiktheid met aanvulling naar analogie met C.A.O. nr. 12bis/13bis.

Hier gaat het om:

 • de dagen na de tweede week ziekte of ongeval van gemeen recht, waarvoor de werkgever een supplement betaalt bovenop de uitkering van de ziekteverzekering;

de dagen na de eerste week arbeidsongeval waarvoor de werkgever een supplement betaalt bovenop de uitkering in het kader van de arbeidsongevallenregeling van de privésector.

De zeven dagen die volgen op de eerste zeven dagen arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte of ongeval van gemeen recht worden niet vermeld onder deze code, maar onder de code 10. Het gaat dan namelijk over dagen 'arbeidsongeschiktheid met gewaarborgd loon tweede week'.

CODE 13

 • sociale promotie (de dagen waarop wordt deelgenomen aan vervolmakingscursussen zoals bedoeld in artikel 1, 1° van de wet van 1 juli 1963 houdende toekenning van een vergoeding voor sociale promotie; de dagen waarop wordt deelgenomen aan stages of studievergaderingen gewijd aan de arbeidersopvoeding of aan de syndicale vorming, ingericht door de representatieve werknemersorganisaties of door gespecialiseerde instellingen die door de bevoegde Minister erkend zijn).

CODE 14

 • de aanvullende vakantiedagen bij activiteitsaanvang of –hervatting (de dagen aanvullende vakantie waarop een aanvullend vakantiegeld uitbetaald wordt zoals bepaald in de artikelen 62bis tot 62 septies van het koninklijk besluit van 30 maart 1967).

CODE 21

 • de dagen staking (op voorwaarde dat deze staking gehouden wordt met het akkoord of de steun van één der interprofessionele syndicale organisaties, vertegenwoordigd in de Nationale ArbeidsRaad);
 • lock-out.

Onder deze code plaatst u de dagen van staking waaraan de werknemer heeft deelgenomen en de dagen waarop de werknemer van het werk afwezig was ingevolge een lock-out.
Indien er sprake is van tijdelijke werkloosheid voor volledige dagen ingevolge een staking waaraan de werknemers niet hebben deelgenomen, worden die dagen aangegeven onder de indicatieve code voor tijdelijke werkloosheid.

CODE 22

 • syndicale opdracht (als afgevaardigde in een syndicale afvaardiging, een nationaal of regionaal syndicaal comité of een nationaal syndicaal congres).

Onder deze code plaatst u de dagen van syndicale opdracht, waarvoor u geen loon heeft uitbetaald. Heeft u voor deze periode wel een loon betaald, dan plaatst u ze onder code 1.

CODE 24

 • verlof om dwingende redenen zonder behoud van loon.

Het gaat hier om afwezigheid op het werk ingevolge de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst in toepassing van artikel 30bis van de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, wegens een niet voorziene gebeurtenis die losstaat van het werk.

De werkgevers van onthaalouders moeten deze code gebruiken voor de maximum 20 onbezoldigde vakantiedagen en voor de wettelijke feestdagen zonder opvang van kinderen (art. 3, 9° en art. 27bis van het KB van 28 november 1969).

CODE 25

 • burgerplichten zonder behoud van loon;
 • openbaar mandaat.

Ook hier gaat het uitsluitend om de dagen waarvoor u geen loon uitbetaalt.

CODE 26

 • militieverplichtingen.

Het gaat hier om een schorsing van de arbeidsovereenkomst wegens militieverplichtingen.

CODE 30 (voor niet statutair personeel)

 • verlof zonder wedde;
 • alle andere arbeidstijdgegevens waarvoor de werkgever geen loon of vergoeding betaalt, met uitzondering van deze die onder een andere code vermeld worden.

Deze code is een restcategorie. Zij groepeert alle dagen waarop de werknemer niet gewerkt heeft en waarvoor u geen loon heeft betaald en die niet ten laste kunnen worden genomen van de sociale zekerheid. U plaatst dus enkel dagen onder deze code indien ze niet onder een andere (gewone of indicatieve) code kunnen worden geplaatst.

De code 30 moet niet vermeld worden voor de werknemers in loopbaanonderbreking waarvoor de werknemer een vergoeding ontvangt van de RVA. Er worden geen prestaties vermeld voor de afwezigheden in het kader van:

 • volledige loopbaanonderbreking;
 • gedeeltelijke loopbaanonderbreking;
 • loopbaanonderbreking of vermindering van prestaties voor het verstrekken van palliatieve zorgen;
 • loopbaanonderbreking in het kader van ouderschapsverlof;
 • loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

De afwezigheidsdagen in het kader van de vrijwillige vierdagenweek en de vervroegde halftijdse uittreding worden evenmin aangeduid met een code 30.

Voor de werknemers in loopbaanonderbreking moet een nieuwe tewerkstellingslijn gecreëerd worden. Hun afwezigheden komen tot uiting in het verminderd aantal uren in de zone “gemiddeld aantal uren per week van de werknemer”.

CODE 31 (enkel voor statutair personeel)

 • dagen van onbezoldigde volledige afwezigheid, gelijkgesteld met dienstactiviteit, eventueel opsplitsbaar.

Bedoeld worden hier voornamelijk het verlof wegens dringende redenen van familiaal belang, het gecontingenteerd verlof (naar analogie met de Vlaamse Gemeenschap) en de dagen staking na 6 maart 1992. Niet bedoeld zijn de dagen van onbezoldigde volledige afwezigheid voor het uitoefenen van een politiek mandaat.

Indien de afwezigheidsduur een periode (meer dan vijf opeenvolgende kalenderdagen) vormt, dan moet de code 502 (of 505) in de zone maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd gebruikt worden.

CODE 32 (enkel voor statutair personeel)

 • dagen van onbezoldigde volledige afwezigheid in de stand van non activiteit of van terbeschikkingstelling zonder wachtwedde.

Bedoeld worden hier voornamelijk de dagen van verlof zonder wedde of de dagen van ongewettigde afwezigheid die geen periode vormen.

Indien de afwezigheidsduur een periode (meer dan vijf opeenvolgende kalenderdagen) vormt, dan moet de code 510 (of 512) in de zone maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd gebruikt worden.

CODE 33 (enkel voor statutair personeel)

 • dagen van volledige afwezigheid voor onbezoldigd politiek verlof gelijkgesteld met dienstactiviteit.

Bedoeld worden voornamelijk de dagen van onbezoldigde afwezigheid voor het uitoefenen van een politiek mandaat.

Indien de afwezigheidsduur een periode (meer dan vijf opeenvolgende kalenderdagen) vormt, dan moet de code 505 in de zone maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd gebruikt worden.

Gezien de gevolgen die het gebruik van de codes 30, 31, 32 en 33 kan hebben op de rechten inzake sociale zekerheid, moeten zij met omzichtigheid ingevuld worden. In geen geval mogen zij gebruikt worden voor werknemers waarvan een voltijdse arbeidsovereenkomst of aanstelling omgezet werd in een deeltijdse arbeidsovereenkomst of aanstelling. In dat geval (zelfs al gaat het om een vrij korte periode) moet men een nieuwe tewerkstellingslijn beginnen, en de werknemer aangeven als een deeltijdse werknemer.

CODE 41 (enkel voor statutair personeel)

 • dagen van bezoldigde volledige afwezigheid in de stand van non activiteit.

Bedoeld worden hier voornamelijk de dagen van non-activiteit waarvoor het personeelslid een andere bezoldiging geniet dan zijn activiteitswedde (= uitbetaald loon in het kader van een tuchtprocedure).

Indien de afwezigheidsduur een periode (meer dan vijf opeenvolgende kalenderdagen) vormt, dan moet de code 511 in de zone maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd gebruikt worden.

CODE 42 (enkel voor statutair personeel)

 • dagen van volledige terbeschikkingstelling met wachtwedde en met het behoud van het recht op weddenverhoging.

Bedoeld worden hier voornamelijk de dagen van terbeschikkingstelling die gespreid zijn over een kwartaal zonder een periode te vormen (bijv. X dagen van terbeschikkingstelling wegens ziekte).

Indien de afwezigheidsduur een periode (meer dan vijf opeenvolgende kalender dagen) vormt, dan moet de code 507 in de zone maatregel tot reorgan isatie van de arbeidstijd gebruikt worden.

CODE 301

 • alle arbeidstijdgegevens, gedekt door een vergoeding en vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen, met uitzondering van deze die onder een andere code vermeld worden.

De waarde wordt gebruikt voor de prestaties gedekt door een vergoeding die no g niet vermeld wordt met een andere prestatiecode. Het betreft de prestaties die corresponderen met:

 • de vergoedingen voor de vrijgestelde overuren van de vastbenoemden (looncode 401);
 • de vrijgestelde bijkomende vergoedingen van het onderwijzend personeel (looncodes 501 en 502);
 • de vrijgestelde vergoedingen van de vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers (looncodes 541 en 542);
 • de rente voor blijvende arbeidsongeschiktheid wegens beroepsziekte of arbe idsongeval (looncode 490).

De code 301 wordt niet vermeld voor de prestaties waarvan de vergoeding wordt aangegeven met een andere prestatiecode, en waarvan een supplement (met een ander onderwerpingregime) wordt uitgekeerd. Bijvoorbeeld: voor de nachtprestaties ontvangt het verplegend en verzorgend personeel een supplement van 0,81 EUR per uur dat vrijgesteld is van socialezekerheidsbijdragen; de nachtprestaties zijn reeds vermeld met de prestatiecode 1 en worden geen tweede maal aangegeven met de code 301.