Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Activeringsbijdrage

Vanaf 1 januari 2018 wordt een activeringsbijdrage als ontradende maatregel ingevoerd voor werkgevers die hun werknemers met een al dan niet verminderd loon, vrijstellen van prestaties om op deze manier de striktere voorwaarden van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) te omzeilen.

Betrokken werkgevers

 • de werkgevers op wie de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités van toepassing is;
 • de autonome overheidsbedrijven bedoeld in de wet van  21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven.

Betrokken werknemers

 • het gaat om alle werknemers die gedurende een volledig kalenderkwartaal vrijgesteld zijn van prestaties, behalve
  • in het geval van wettelijke volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst zoals
   • de schorsingen bepaald in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (ziekte en ongeval, ...)
   • bij volledige onderbreking in het kader van tijdskrediet
   • bij volledige onderbreking in het kader van een thematische verlof
  • in het geval van vrijstelling van prestaties tijdens de periode van opzegging zoals bedoeld bij artikel 37 van diezelfde wet
  • indien gedurende het kwartaal een periode van wettelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst aan de periode van vrijstelling voorafgaat
   • bijvoorbeeld, een werknemer was langdurig ziek en hervat het werk op 1 februari 2019; omdat hij op het einde van het jaar met pensioen zal gaan, beslist de werkgever hem vanaf 1 februari vrij te stellen van prestaties; de activeringsbijdrage is niet verschuldigd voor het 1ste kwartaal 2019 omdat het 1ste deel van het kwartaal een wettelijke schorsing volgens de arbeidsovereenkomstenwet is; vanaf het 2de kwartaal 2019 is hij de bijzondere bijdrage wél verschuldigd
  • indien gedurende het kwartaal de periode van vrijstelling gevolgd wordt door het ontslag, pensionering of een periode van vrijstelling van prestaties tijdens een opzegging zoals bedoeld bij artikel 37 van diezelfde wet
 • met uitzondering van de werknemers
  • die effectief in een systeem van volledige vrijstelling zijn gestapt vóór 28 september 2017
  • of die in een systeem van volledige vrijstelling zijn gestapt in toepassing van een CAO van bepaalde duur neergelegd vóór 28 september 2017
  • of die, in het geval van een autonoom overheidsbedrijf, in een systeem van volledige vrijstelling zijn gestapt in toepassing van een regeling afgesloten in het PC vóór 28 september 2017.

Percentage en minimumbedrag

 •  de bijdrage is afhankelijk van de leeftijd op het ogenblik dat de werkgever de werknemer vrijstelt van prestaties

leeftjd bij het begin

van de vrijstelling

percentage op het loon

(verhoogd tot 108 % voor de handarbeiders)

minimum per kwartaal

(EUR)

 < 55 jaar
 20 %
 300,00
 >= 55 < 58 jaar
18 %
 300,00
  >= 58 < 60 jaar 16 %
 300,00
  >= 60 < 62 jaar 15 %
 225,60
  >= 62 jaar 
 10 %
 225,60
 • de bijdrage is niet verschuldigd op een ontslagpremie of een gouden handdruk.

Uitsluitingen

 • de bijdrage is niet verschuldigd als de werknemer gedurende de eerste 4 kwartalen van vrijstelling van prestaties een opleiding verplicht heeft gevolgd georganiseerd door zijn werkgever en waarvan de kostprijs minstens 20 % bedraagt van het brutojaarloon waarop hij recht had vóór de vrijstelling
 • en evenmin voor de kwartalen gedurende welke hij een 'nieuwe' tewerkstelling heeft aangevat van minstens 1/3de VTE (voltijdsequivalent) op kwartaalbasis
  • bij één of meerdere werkgevers
  • of als zelfstandige.

Vermindering van het bijdragepercentage

 • als de werknemer tijdens de periode van vrijstelling van prestaties wordt verplicht om een opleiding georganiseerd door zijn werkgever te volgen, die ten minste 15 dagen omvat over een periode van 4 opeenvolgende kwartalen, wordt het bijdragepercentage met 40 % verminderd gedurende de 4 betrokken kwartalen.

DmfA

 • op het niveau van de werknemerslijn wordt een nieuw blok gecreëerd 'activering informatie'
 • op het niveau van de tewerkstellingslijn wordt in het blok 'tewerkstelling inlichtingen' een nieuwe zone gecreëerd 'notie vrijstelling prestaties'.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DMFA - aangifte van de activeringsbijdrage

In DmfA wordt de activeringsbijdrage aangegeven per werknemerslijn in het blok 90001 "bijdrage verschuldigd voor de werknemerslijn" onder werknemerskengetal 260 (normale bijdrage) of 261 (verlaagde bijdrage).

- het type bijdrage varieert naargelang de leeftijd van de werknemer bij het begin van de vrijstelling van prestaties: 

 Normale bijdrage
 Verlaagde bijdrage
 Leeftijd bij begin vrijstelling prestaties
 Type bijdrage
 WKNGT 260
 WKNGT 261
 < 55 jaar
 0
 WKNGT 260
 WKNGT 261
 < 58 jaar 1
 WKNGT 260
 WKNGT 261
 < 60 jaar 2
 WKNGT 260
 WKNGT 261
 < 62 jaar 3
 WKNGT 260
 WKNGT 261
 ≥ 62 jaar  4

 - In het blok 90313 "Tewerkstelling-Inlichtingen", moet de zone 00826 "Notie vrijstelling van prestaties" ingevuld worden met één van volgende waarden :

0 = geen vrijstelling prestaties
2 = vrijstelling van prestaties tijdens volledig kwartaal
3 = vrijstelling van prestaties  voorafgaand aan 28/09/2017
4 = vrijstelling van prestaties tijdens volledig kwartaal CAO afgesloten voorafgaand aan 28/09/2017
5 = vrijstelling van prestaties tijdens volledig kwartaal en opleiding met kost ≥ 20% brutojaarloon
6 = vrijstelling van prestaties tijdens volledig kwartaal en tewerkstelling van minstens 1/3 tijd tijdens het volledig kwartaal

! Geen recht op vermindering Ouderen - Vlaanderen of vermindering oudere werknemers - Wallonië (zonder de Duitstalige gemeenschap) als de notie vrijstelling prestaties de waarde 2, 3, 4, 5, 6 of blanco heeft.

- Als de waarde 2 is ingevuld in de zone "Notie vrijstelling van prestaties", moet een blok 90578 "Activering - Inlichtingen" gelinkt aan de werknemerslijn ingevuld worden met volgende informatie:

 • zone 01191 : datum van begin vrijstelling prestaties
 • zone 01192 : datum van begin status vorming
 • zone 01193 : status vorming