Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Algemene principes

De lijn van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector is een belangrijke notie voor de pensioenstelsels van de overheidssector.
In dit verband gaat u gegevens vermelden die een weerslag hebben op de toekenning en op de berekening van het pensioen van de werknemer in één van de stelsels van de overheidssector, met name de tantièmes, die als noemers van de loopbaanbreuken aangewend worden.

Zoals de naam aangeeft, hangt de lijn die deze gegevens bevat, af van de tewerkstellingslijn. Dit betekent dat u, telkens u een nieuwe tewerkstellingslijn aanmaakt, een lijn van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector moet aanmaken. Bijgevolg moet elke tewerkstellingsperiode zonder onderbreking door gegevens met betrekking tot de overheidssector worden gedekt.

Deze gegevens hebben echter hun eigen begin- en einddata. Ze zijn dus niet gebonden aan het kwartaal van de aangifte. Bovendien zijn ze onafhankelijk ten opzichte van de data van de tewerkstellingslijn.

Concreet gezien betekent dit dat u, in tegenstelling tot de loongegevens en arbeidstijdgegevens, binnen eenzelfde kwartaal de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector niet per tewerkstellingslijn hoeft te spreiden. Met andere woorden: als u om een reden die eigen is aan de wijze van aangifte van de tewerkstellingslijn, een nieuwe tewerkstellingslijn moet aanmaken, maar als de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector niet veranderen, dient u onder de nieuwe tewerkstellingslijn een lijn van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector aan te maken die identiek is met die welke u onder de vorige tewerkstellingslijn aangegeven heeft.

Deze situatie zal zich regelmatig voordoen. Voor de meeste betrokken werknemers zullen de gegevens met betrekking tot de overheidssector immers minder vaak evolueren dan de tewerkstellingsgegevens.

Het is echter mogelijk dat de gegevens met betrekking tot de overheidssector veranderen zonder dat de tewerkstelling waar ze betrekking op hebben, gewijzigd wordt. In dit geval hoeft u geen nieuwe tewerkstellingslijn aan te maken, maar dient u gewoonweg onder dezelfde tewerkstellingslijn, een nieuwe lijn van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector aan te maken.

Illustraties

Om bovenstaande principes te illustreren, gaan we vier situaties bespreken die we in een aangifte voor het vierde kwartaal van een bepaald jaar opnemen.
Uitleg bij deze voorbeelden:

  • Kwartaal AAAA/4 geeft aan dat het gaat om het 4de kwartaal van gelijk welk kalenderjaar;
  • TW betekent « tewerkstellingslijn »;
  • LGBOS betekent « lijn van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector »

Voorbeeld 1: de tewerkstelling is ongewijzigd gebleven vanaf een datum die aan de aanvang van het kwartaal voorafgaat. Op 16 november treedt er een wijziging op.
De gegevens met betrekking tot de overheidssector zijn ongewijzigd gebleven vanaf een datum die aan de aanvang van het kwartaal voorafgaat en ze blijven ongewijzigd gedurende het ganse kwartaal.

Een nieuwe tewerkstellingslijn (TW2) is aangemaakt omdat de gegevens in de loop van het kwartaal veranderen. Aangezien er een nieuwe tewerkstellingslijn is, moet er een nieuwe lijn van de gegevens met betrekking tot de overheidssector worden aangemaakt. Aangezien de gegevens van deze lijn niet veranderen, is de nieuwe lijn (LGBOS) echter identiek met die welke zich onder de vroegere tewerkstelling (TW1) bevindt.

Voorbeeld 2 : de tewerkstelling is ongewijzigd gebleven vanaf een datum die aan de aanvang van het kwartaal voorafgaat en ze blijft ongewijzigd gedurende het ganse kwartaal.

De gegevens met betrekking tot de overheidssector zijn ongewijzigd gebleven vanaf een datum die aan de aanvang van het kwartaal voorafgaat. Op 16 november treedt er in deze gegevens een wijziging op.

Een nieuwe lijn van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector is aangemaakt omdat er in de loop van het kwartaal een verandering in deze gegevens optreedt. Daar de tewerkstelling niet verandert, hoeft men geen nieuwe tewerkstellingslijn aan te maken. Onder dezelfde tewerkstellingslijn (TW1) zijn er dus twee lijnen van de gegevens met betrekking tot de overheidssector (LGBOS 1 en LGBOS 2).

Voorbeeld 3 :zowel de tewerkstelling als de gegevens met betrekking tot de overheidssector zijn ongewijzigd gebleven vanaf een datum die aan de aanvang van het kwartaal voorafgaat.

Op 16 november treedt er een wijziging in de tewerkstelling op.

Deze wijziging veroorzaakt een wijziging van de gegevens met betrekking tot de overheidssector.

Een nieuwe tewerkstellingslijn (TW2) EN een nieuwe lijn van de gegevens met betrekking tot de overheidssector (LGBOS2) zijn aangemaakt omdat de gegevens van deze twee lijnen veranderen. Aangezien ze op dezelfde dag veranderen, is er per tewerkstellingslijn echter slechts één enkele lijn van de gegevens met betrekking tot de overheidssector.

Voorbeeld 4 : zowel de tewerkstelling als de gegevens met betrekking tot de overheidssector zijn ongewijzigd gebleven vanaf een datum die aan de aanvang van het kwartaal voorafgaat.

Op 1 november treedt er een wijziging in de tewerkstelling op. Deze wijziging heeft geen weerslag op de gegevens met betrekking tot de overheidssector.

Op 1 december treedt er een wijziging op in de gegevens met betrekking tot de overheidssector.

Deze situatie vereist de aanmaak van twee tewerkstellingslijnen (TW 1 en 2) en van drie lijnen van de gegevens met betrekking tot de overheidssector (LGBOS1, 2 en 3).

Onder TW1 hoeven de gegevens met betrekking tot de overheidssector (LGBOS1) niet te worden afgesloten. Ze blijven immers ongewijzigd tot een latere datum dan die waarop de tewerkstelling beëindigd wordt.

Onder TW2 hebben de gegevens met betrekking tot de overheidssector eerst en vooral dezelfde kenmerken als onder TW1 (LGBOS2).

Aangezien deze gegevens vervolgens gewijzigd worden, is het echter nodig een nieuwe lijn van de gegevens met betrekking tot de overheidssector (LGBOS3) onder TW2 aan te maken.

De lijnen van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector zijn chronologisch. Ze volgen elkaar strikt op, zonder onderbreking ten opzichte van de tewerkstelling waarvan ze afhankelijk zijn, en mogen in geen geval overlappen.

Aangezien een werknemer zich tegelijkertijd in twee tewerkstellingen kan bevinden, zal elk van deze tewerkstellingen zijn eigen lijn van de gegevens met betrekking tot de overheidssector hebben.

In elke tewerkstellingsperiode is er noodzakelijkerwijs een situatie van gegevens met betrekking tot de overheidssector. Dit impliceert dat, wanneer een tewerkstelling definitief afgesloten wordt (bijvoorbeeld wanneer de overeenkomst of het statuut van de werknemer bij de werkgever beëindigd wordt), de lijn van de gegevens met betrekking tot de overheidssector op dezelfde dag als de tewerkstelling beëindigd moet worden.

De lijn van de gegevens van de tewerkstelling met betrekking tot de overheidssector bevat negen verschillende gegevens. Sommige ervan zijn « onontbeerlijk ». Ze moeten dus in elke lijn worden opgenomen. Andere zijn « in bepaalde omstandigheden verplicht ». Ze moeten namelijk slechts worden aangeduid als het geval zich voordoet.

Behoudens in het zeer uitzonderlijke geval waarin men een « reden voor het einde van de statutaire relatie » moet opgeven, wordt een nieuwe lijn van de gegevens met betrekking tot de overheidssector aangevat zodra één van de volgende gegevens verandert.