Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De bijdrage voor de toekenning en betaling van de vakbondspremie (DmfAPPL)

De provinciale en plaatselijke besturen zijn aan de RSZ een jaarlijkse forfaitaire werkgeversbijdrage verschuldigd voor elk personeelslid dat op 31 maart van het referentiejaar tot het personeelsbestand behoort.

Het bedrag van de bijdrage beloopt 46,55 EUR per jaar en per personeelslid. 

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfAPPL - Formaliteiten vakbondspremiebijdrage

De RSZ verstuurt via de e-box van de werkgever ten laatste in de loop van de maand augustus van het referentiejaar ter informatie een eerste lijst met het aantal personeelsleden die aangegeven werden op 31 maart van hetzelfde jaar en die in aanmerking genomen worden voor de berekening van de vakbondspremiebijdrage.

De werkgever die vaststelt dat het aantal personeelsleden in de lijst van de RSZ niet correct is wegens de foutieve aangifte van één of meerdere personeelsleden, kan zijn socialezekerheidsaangifte van het eerste kwartaal alsnog corrigeren.

De RSZ zendt in de maand november een tweede lijst aan de werkgever met de definitieve berekening van de vakbondspremiebijdrage.

Na de definitieve berekening van de bijdrage kan het bedrag van de bijdrage niet meer gewijzigd worden.

De verschuldigde vakbondspremiebijdrage wordt geïnd via de maandelijkse factuur van de maand december van het referentiejaar, en moet betaald worden tegen 5 januari van het daaropvolgende jaar.