Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

DmfA voor provinciale en plaatselijke besturen

voor: provinciale en plaatselijke besturen
Info

03/08/2018: Vertraging in de verwerking van de DmfA-aangiften

Omwille van technische werkzaamheden op de DmfA-databases, blijven we vertraging ondervinden in de verwerking van de DmfA-aangiften.

Voor de batchverzenders kan er vertraging optreden bij de verzending van de notificaties na ontvangst van uw aangifte. Dit betreft zowel de originele alsook de wijzigende batch-aangiften van alle kwartalen.

Eventuele uitgevoerde Request/Answer alsook de PID- en DMNO-berichten die standaard volgen op de verwerkte en opgeladen DmfA-aangiften, kunnen eveneens met vertraging afgeleverd worden.

Voor webgebruikers worden de PDF-documenten binnen de gedefineerde termijnen afgeleverd. Echter kan het voorkomen dat bij ontvangst van een definitief PDF-document de verzonden gegevens nog niet in de DmfA-databank geladen zijn en bijgevolg nog niet beschikbaar zijn om een wijzigende aangifte op door te voeren.

Deze vertragingen hebben geen impact op de laattijdige ontvangst van de aangiften.

Wij brengen u op de hoogte zodra deze situatie hersteld is.
Gelieve ons te excuseren voor dit ongemak.

02/07/2018: Aangifte tweede kwartaal 2018

Momenteel is het mogelijk om uw originele DmfA-aangifte voor het 2de kwartaal 2018 door te sturen.

Via de DmfAPPL-aangifte deelt elk provinciaal of plaatselijk bestuur, elk kwartaal en elektronisch de loon- en arbeidstijdgegevens mee van de personeelsleden die in zijn organisatie tewerkgesteld zijn.

De gegevens die in de DmfAPPL-aangifte staan, worden eveneens gebruikt door de verschillende instellingen van de sociale zekerheid voor het toekennen van de sociale rechten.

De DmfAPPL-aangifte vormt het contactplatform tussen de werkgevers en de sociale zekerheid.

Meer informatie: zie de rubriek "Over DmfAPPL".

Technische informatie

Alle technische informatie (glossaria, schema's, gestructureerde bijlagen Db notes - Nieuw venster, bijdragevoeten en macro's) over de DmfAPPL-aangifte is gegroepeerd in de TechLib

Toegang tot de instructies aan de werkgevers van de kwartalen voorafgaand aan het derde kwartaal 2012.

Aangiftetermijnen 2018

Om binnen de termijnen te vallen moet de DmfAPPL-aangifte uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op het betreffende kwartaal ingediend zijn.

Opgelet : Indien u uw DmfAPPL-aangifte niet tijdig indient, worden er sancties geheven.

Kwartaal Aangiftetermijnen
2018/1 30 april 2018
2018/2 31 juli 2018
2018/3 31 oktober 2018
2018/4 31 januari 2019