Info

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal, wordt een nieuwe versie van de instructies gepubliceerd. Bij elke versie hoort een "Nieuw dit kwartaal ". Hier vindt u een overzicht van wat er inhoudelijk nieuw is ten opzichte van het vorige kwartaal, en kunt u rechtstreeks doorklikken naar de gewijzigde passages in de instructies.

 

De rubriek "Tussentijdse instructies" dient om informatie mee te delen die nog niet bekend was bij het publiceren van de kwartaalbijwerking. Als u in de instructies een tekst leest, waarover nadien een tussentijdse instructie werd gepubliceerd, dan merkt u daarvan een aanduiding boven  de tekst. Deze rubriek wordt aangevuld telkens er nieuws is, dus niet op vaste tijdstippen. Meestal wordt deze informatie hernomen in de volgende kwartaalbijwerking.


Algemeenheden

Activa preventie en veiligheidsbeleid (PVP) - Waals Gewest (zonder de Duitstalige Gemeenschap)

Vanaf 1 juli 2017 kan de werkgever voor werknemers die in dienst treden voor een tewerkstelling in Wallonië niet langer de 'doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden in het activaplan preventie en veiligheid' genieten. Evenwel konden, als overgangsmaatregel, werkgevers die werknemers hebben die in dienst getreden zijn vóór 1 juli 2017 en ononderbroken verder in dienst bleven (met een doorlopende of aansluitende arbeidsovereenkomst), voor deze werknemers voor de hen resterende kwartalen en onder dezelfde voorwaarden, de vermindering blijven genieten. Deze overgangsmaatregel zou definitief stoppen op 30 juni 2020.

In een nog niet gepubliceerd decreet worden deze overgangsmaatregelen echter retroactief vanaf 1 januari 2018 geschrapt. Deze wijziging zal retroactief opgenomen worden in de aangifte van het 4de kwartaal 2018.

 

Convergentie instructies DMFA - DMFAPPL

Omdat in de structuur en de onderliggende wetgeving van de aangiften DMFA en DMFAPPL heel wat gemeenschappelijke elementen zijn, zullen geleidelijk de pagina's in beide instructies op elkaar afgestemd worden. Er zullen aanpassingen gebeuren zonder dat er een wettelijke of administratieve wijziging aan de basis ligt. Er verandert inhoudelijk dus niets.

Voor dit kwartaal zijn er wijzigingen aangebracht aan de pagina's over

  • werkgever (kbo-nummer, aansluiting en schrapping, mandatarissen)
  • socialezekerheidsbijdragen
  • bijzondere bijdragen (bijz. bijdrage sociale zekerheid, asbestfonds, verkeersboetes, ontslag statutairen, arbeidsongevallen...)
  • vermindering sociale maribel
  • invullen van de DmfA (bijdrage ontslagen statutairen).

 

Wijzigingen

De personen

Niet-beschermde sociale mandatarissen - sociaal statuut

Actualisering.

 

Verenigingswerkers

Verenigingen en openbare instellingen krijgen vanaf 15 juli 2018 de mogelijkheid om ‘verenigingswerkers’ onder bepaalde voorwaarden betalend in te schakelen. Deze zijn niet onderworpen en moeten niet opgenomen worden in de DmfA (wet van 18 juli 2018 - BS van 26 juli 2018).

 

 

Het loonbegrip

Loon - omschrijving

Verduidelijking.

 

Voordelen in natura - forfaitaire raming van GSM - telefoonabonnement - internet

Verduidelijking in het geval van een persoonlijke tussenkomst bij het gebruik van een GSM en hoe om te gaan met een split-bill.

 

Terugbetaling van kosten - kilometervergoeding

Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding voor verplaatsingen die een werknemer aflegt met zijn eigen voertuig voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 (omzendbrief nr. 666 van 14 juni 2018 - BS van 27 juni 2018).

.

Terugbetaling van kosten - de buitenlandvergoeding

Nieuwe maximale bedragen (ministerieel besluit van 2 juli 2018 - BS van 6 juli 2018).

 

Geschenken/geschenkcheques

Verhoging van de maximumbedragen voor de geschenkcheques om vrijgesteld te zijn van socialezekerheidsbijdragen (koninklijk besluit van 3 juli 2018 - BS van 6 juli 2018).

 

Uitsluitingen - de syndicale premie en de huwelijkspremie

Verhoging van het maximumbedrag tot beloop waarvan de huwelijkspremie vrijgesteld is van socialezekerheidsbijdragen (koninklijk besluit van 3 juli 2018 - BS van 6 juli 2018).

Verhoging van het maximumbedrag tot beloop waarvan de syndicale premie vrijgesteld is van socialezekerheidsbijdragen (ministerieel besluit van 25 juni 2018 - BS van 6 juli 2018).

 

 

De bijzondere bijdragen

Regularisatie ontslag openbare sector

Verduidelijking - de laatste activiteitswedde is gelijk aan de baremieke wedde, vermeerderd met de aan socialezekerheidsbijdragen onderworpen premies, toelagen en vergoedingen.

 


De verminderingen

Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden

Actualisering codes

 

Doelgroepvermindering mentors

Vanaf 1 juli 2018 kan de doelgroepvermindering mentors niet meer toegepast worden voor een tewerkstelling in Brussel (besluit van de Brusselse regering van 7 juni 2018 - BS van 19 juni 2018).

 

Het Interdepartementaal Begrotingsfonds

De RSZ betaalt de tussenkomsten via het Interdepartementaal Begrotingsfonds ter bevordering van de werkgelegenheid niet meer uit vanaf 1 juli 2018 (artikelen 35-38 van de wet van 30 september 2017 - BS van 16 oktober 2017).

 

 

Het invullen van de DmfA

Tewerkstellingslijn - statuut 

Creatie van het statuut 'D2' voor onthaalouders onder arbeidsovereenkomst van de Franse Gemeenschap.

Verduidelijking statuut 'LP'.