Info

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal, wordt een nieuwe versie van de instructies gepubliceerd. Bij elke versie hoort een "Nieuw dit kwartaal ". Hier vindt u een overzicht van wat er inhoudelijk nieuw is ten opzichte van het vorige kwartaal, en kunt u rechtstreeks doorklikken naar de gewijzigde passages in de instructies.

 

De rubriek "Tussentijdse instructies" dient om informatie mee te delen die nog niet bekend was bij het publiceren van de kwartaalbijwerking. Als u in de instructies een tekst leest, waarover nadien een tussentijdse instructie werd gepubliceerd, dan merkt u daarvan een aanduiding boven  de tekst. Deze rubriek wordt aangevuld telkens er nieuws is, dus niet op vaste tijdstippen. Meestal wordt deze informatie hernomen in de volgende kwartaalbijwerking.

Algemeenheden

Convergentie instructies DMFA - DMFAPPL

Omdat in de structuur en de onderliggende wetgeving van de aangiften DMFA en DMFAPPL heel wat gemeenschappelijke elementen zijn, zullen geleidelijk de pagina's in beide instructies op elkaar afgestemd worden. Er zullen aanpassingen gebeuren zonder dat er een wettelijke of administratieve wijziging aan de basis ligt. Er verandert inhoudelijk dus niets.

Voor dit kwartaal zijn er wijzigingen aangebracht aan de pagina's over

  • personen (geneesheren in opleiding, geneesheren, socio-culturele sector, vrijwilligers)
  • socialezekerheidsbijdragen (1,60 %)
  • bijzondere bijdragen (dubbel vakantiegeld privé, vakantiegeld openbare sector, pensioenbijdrage statutairen)
  • doelgroepverminderingen (sine, art. 60 § 7, jongeren, jongeren - Vlaanderen, mentors, herstructurering, gesco's, vervangers)
  • invullen DmfA (bijdrageverminderingen). 

 

Nieuwigheden

De personen

Algemene regels

Actualisering.

 

Studenten

Verduidelijking.

 

 

Het loonbegrip

Maaltijdcheques - alternatieve telling

Verduidelijking.

 

Mobiliteitsvergoeding - cash-for-cars

Een nieuwe maatregel is vanaf 1 januari 2018 in voege waarbij een werknemer een bedrijfswagen kan inruilen tegen een niet-onderworpen 'mobiliteitsvergoeding' (wet van 30 maart 2018 - BS van 7 mei 2018).

 

 


De verplichtingen

De socialezekerhedsregelingen - jaarlijkse vakantie

Voor de werknemers, tewerkgesteld op basis van artikel 60, §7, van de OCMW-wet van 8 juli 1976 in het Vlaams Gewest, is sinds 1 januari 2017 de vakantieregeling van de contractuele werknemers van toepassing, en niet langer de specifieke vakantieregeling van de gesubsidieerde contractuelen (artikel 12 van het Vlaams decreet van 9 december 2016 - BS van 17 januari 2017). 

 


De bijzondere bijdragen

Solidariteitsbijdrage studenten

Ook studenten aangegeven met een solidariteitsbijdrage, kunnen gebruik maken van de overurenregeling horeca (standpuntswijziging).

 

Solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuigen

Een nieuwe maatregel is vanaf 1 januari 2018 in voege waarbij een werknemer een bedrijfswagen kan inruilen tegen een niet-onderworpen 'mobiliteitsvergoeding' Een solidariteitsbijdrage blijft verschuldigd. (wet van 30 maart 2018 - BS van 7 mei 2018).

 

Decava

Verduidelijking - voor het vaststellen van de periode (en de ermee overeenstemmende bijdragepercentages) die in beschouwing moeten worden genomen, kunnen sommige ondernemingen erkend als in herstructurering gelijkgesteld worden met een onderneming in moeilijkheden. Het invullen van de DmfAPPL

Het werknemerskengetal bijdragen

Het werknemerskengetal bijdragen 860 wordt in de DmfAPPL ingevoerd vanaf 2018.1 voor de aangifte van de solidariteitsbijdrage op de mobiliteitsvergoeding.


De looncodes voor bijkomende vergoedingen

De (vrijgestelde) vergoeding in het kader van een zachte landingsbaan wordt in de DmfAPPL aangegeven met de looncode 452.

 

De looncodes voor de vergoedingen waarop een bijzondere bijdrage verschuldigd is

Een nieuwe maatregel is vanaf 1 januari 2018 in voege waarbij een werknemer een bedrijfswagen kan inruilen tegen een niet-onderworpen 'mobiliteitsvergoeding'. Het fiscaal voordeel moet onder looncode 770 worden aangegeven (wet van 30 maart 2018 - BS van 7 mei 2018).  


De looncodes voor het vakantiegeld

Het enkelvoudig vertrekvakantiegeld, uitbetaald aan een op basis van artikel 60, §7, van de OCMW-wet tewerkgestelde werknemer in het Vlaams Gewest op wie de vakantieregeling privésector van toepassing is, wordt onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen en wordt in de DmfAPPL aangegeven met de looncode 317.

 

 

Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector

Bedrag van de financiële tussenkomst

Het bedrag van de financiële tussenkomst werd voor het jaar 2018 verhoogd met 600 EUR.

 

 

Verduidelijking

De bijdragen

De werkgeversbijdrage voor de werkloosheid

De werkgeversbijdrage van 1,69% verschuldigd door de werkgevers die de vakantieregeling privésector toepassen op hun contractuelen, wordt niet geïnd voor de OCMW tewerkgestelden artikel 60, de gesubsidieerde contractuelen en de vervangers in het kader van de vierdagenweek.Gepubliceerde wetgeving

Terugbetaling van kosten

De fietsvergoeding voor woon-werk- en beroepsverplaatsingen is gelijk aan 0,23 EUR/km en wordt uitgebreid tot elk rijwiel, elektrisch aangedreven gemotoriseerd rijwiel of elektrisch aangedreven speed pedelec (koninklijk besluit van 7 februari 2018 - BS van 27 februari 2018).

In tegenstelling tot wat in de nieuwigheden van het 1ste kwartaal 2018 vermeld staat, gaat dit niet in vanaf 1 januari 2018 maar vanaf 1 januari 2017, zoals ook meedeeld in het tussentijds bericht van 19 december 2017 in de instructies van het 4de kwartaal 2017.

 

Werknemersbijdragevermindering herstructurering

De loongrens voor de persoonlijke vermindering herstructurering wordt vastgelegd als 1/3de van de S1 van categorie 2 voor werknemers van minstens 30 jaar die vanaf 1 januari 2018 in dienst komen.Voor werknemers van minstens 30 jaar die reeds in dienst waren vóór 1 januari 2018, blijft de loongrens van het 4de kwartaal 2017 gelden (koninklijk besluit van 1 maart 2018 - BS van 9 maart 2018).

 

De bijdrage pensioen statutaire ambtenaren

De responsabiliseringsbijdrage die een bij het gesolidariseerde pensioenfonds aangesloten provinciaal of plaatselijk bestuur verschuldigd is, moet betaald worden onder de vorm van maandelijkse termijnen vanaf juni 2018.

De RSZ deelt het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage voor het jaar X mee in de maand september van het jaar X + 1. In de maanden januari tot oktober van het jaar X + 1 moet een bestuur dat in het jaar X - 1 een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd was, tien gelijke maandelijkse termijnen betalen die gelijk zijn aan één twaalfde van een percentage van de responsabiliseringsbijdrage van het jaar X- 1. (artikelen 24-27 van de wet van 30 maart 2018 - BS van 17 april 2018)

In de maanden juni tot oktober 2018 (jaar X + 1) moet een bestuur dat in 2016 (jaar X -1) een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd was, vijf maandelijkse termijnen betalen die gelijk zijn aan één twaalfde van 118% van het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage van het jaar 2016 (jaar X - 1) (koninklijk besluit van 4 mei 2018 - BS van 8 mei 2018).