Info

Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal, wordt een nieuwe versie van de instructies gepubliceerd. Bij elke versie hoort een "Nieuw dit kwartaal ". Hier vindt u een overzicht van wat er inhoudelijk nieuw is ten opzichte van het vorige kwartaal, en kunt u rechtstreeks doorklikken naar de gewijzigde passages in de instructies.

 

De rubriek "Tussentijdse instructies" dient om informatie mee te delen die nog niet bekend was bij het publiceren van de kwartaalbijwerking. Als u in de instructies een tekst leest, waarover nadien een tussentijdse instructie werd gepubliceerd, dan merkt u daarvan een aanduiding boven  de tekst. Deze rubriek wordt aangevuld telkens er nieuws is, dus niet op vaste tijdstippen. Meestal wordt deze informatie hernomen in de volgende kwartaalbijwerking.


Algemeenheden

Responsabiliseringsbijdrage deeltijdse tewerkstelling

De programmawet van 25 december 2017 (BS van 29 december 2017) voorziet in een nieuwe bijzondere bijdrage die de werkgevers moet aanmoedigen om hun verplichting om aan onvrijwillig deeltijdse werknemers bijkomende uren aan te bieden, na te leven. Deze bijdrage is evenwel niet verschuldigd als gedurende een jaar vanaf het moment dat de werknemer een inkomensgarantie-uitkering heeft aangevraagd, geen uren beschikbaar waren in dezelfde functie.

Deze bepaling is van toepassing vanaf 1 januari 2018 maar de bijdrage zal pas geïnd worden vanaf 1 januari 2019. Meer informatie volgt in de instructies DmfA later op het jaar.


Convergentie instructies DMFA - DMFAPPL

Omdat in de structuur en de onderliggende wetgeving van de aangiften DMFA en DMFAPPL heel wat gemeenschappelijke elementen zijn, zullen geleidelijk de pagina's in beide instructies op elkaar afgestemd worden. Er zullen dus aanpassingen gebeuren zonder dat er een wettelijke of administratieve wijziging aan de basis ligt. Er verandert inhoudelijk dus niets. 

Voor dit kwartaal zijn er wijzigingen aangebracht aan de pagina's over

  • het personeel (algemene regels, vrijwilligers brandweer en ambulance, leerlingen, stagiairs, jongeren, statutairen openbare sector)
  • het loonbegrip (verbrekingvergoeding, voordelen in natura, kostenvergoedingen, vrijgevigheden, prijsverminderingen)
  • doelgroepverminderingen langdurig werkzoekenden doorstromingsprogramma's.

 


Wijzigingen

Werkgevers

Omschrijving en toelichting verschillende bijdragestelsels

Verduidelijking van het begrip werkgever, de bijdragestelsels en een overzicht van de instructies voor de verschillende bij de RSZ aangesloten werkgevers.

 


Personen

Niet-beschermde lokale mandatarissen

Jaarbedrag 2018 voor de mandatarissen, werkzaam als werknemer of ambtenaar. 

 

Kunstenaars

Kleine vergoedingen: dag- en jaarbedrag voor 2018.

De socialezekerheidsbijdragen voor de kunstenaar worden vanaf het eerste kwartaal van 2018 verlaagd van 59,03% naar 58,99%.

 

Vrijwilligers

Het dag- en jaarbedrag voor 2018.

 

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers

Met ingang van 1 januari 2018 zijn voor de vrijwillige ambulanciers de vergoedingen voor "uitzonderlijke" prestaties altijd vrijgesteld van de socialezekerheidsbijdragen en de vergoedingen voor "niet-uitzonderlijke" prestaties voor zover het bedrag van 1.078,95 EUR per kwartaal (geïndexeerd) niet overschreden wordt (koninklijk besluit van 17 december 2017 - BS van 28 december 2017).Loonbegrip

Voordelen in natura

Aanpassingen voor het inkomstenjaar 2018 van de forfaitaire raming voor gratis voordeel van onroerende en roerende goederen (bericht FOD Financiën - BS van 26 januari 2018). 

Vanaf 1 januari 2018 zijn de forfaitair geraamde bedragen voor PC, telefoon, tablet, internetaansluiting en telefoonabonnement gewijzigd. NIeuwe wetgeving (nog niet gepubliceerd).

 

Terugbetaling van kosten 

De fietsvergoeding voor woon-werk- en beroepsverplaatsingen is in 2018 gelijk aan 0,23 EUR/km en wordt vanaf 1 januari 2018 uitgebreid tot elk rijwiel, elektrisch aangedreven gemotoriseerd rijwiel of elektrisch aangedreven speed pedelec. Nieuwe wetgeving (nog niet gepubliceerd).    

 

Winstpremies

Hervorming van de werknemersparticipatie en invoering van winstpremies (wet van 25 december 2017 - BS van 29 december 2017).

 

Tussenkomst werkgever in de aanschaffing van een PC

Geïndexeerd minimumbedrag voor het inkomstenjaar 2018 (bericht FOD Financiën - BS van 26 januari 2018).

 

Zachte landingsbanen

Oudere werknemers die een minder belastende functie opnemen of overgaan van een voltijdse betrekking naar een 4/5de betrekking kunnen ter compensatie van het ermee gepaard gaande loonsverlies een bijdragevrije premie 'zachte landingsbaan' ontvangen (koninklijk besluit van 9 januari 2018 - BS van 25 januari 2018).

 

Uitsluitingen

Een ter beschikking gestelde fiets (al of niet elektrisch aangedreven) of speed pedelec, inclusief de fietstoebehoren, wordt vanaf 1 januari 2018 uitgesloten uit het loonbegrip voor zover de fiets of de speed pedelec daadwerkelijk gebruikt wordt voor het woon-werkverkeer. Nieuwe wetgeving (nog niet gepubliceerd).


 

Verplichtingen

Dimona  

Voor de vrijwillige ambulanciers van een hulpverleningszone moet een Dimona verricht worden bij het begin en het einde van de arbeidsrelatie. Zij worden in Dimona aangegeven met het 'type werknemer' OTH.

 


Verschuldigde bijdragen

De effectieve basispensioenbijdrage

De effectieve basispensioenbijdrage op het loon van de statutairen is voor het jaar 2020 gelijk aan 41,50% voor de besturen die aangesloten zijn bij het gesolidariseerde pensioenfonds (koninklijk besluit van 18 januari 2018 - BS van 24 januari 2018).

 


Bijzondere bijdragen

Decava - plafondbedragen inhouding

Aanpassing van de grensbedragen als gevolg van het toepassen van een herwaarderingscoëfficiënt vanaf 1 januari 2018.

 

Extra-legale pensioenen - 3%

Aanpassing van het bedrag 'Y' aan de evolutie van het indexcijfer.

Verdubbeling van het verschuldigd bijdragepercentage (wet van 25 december 2017 - BS van 29 december 2017).

 

Solidariteitsbijdrage winstpremies

Hervorming van de werknemersparticipatie en invoering van winstpremies (wet van 25 december 2017 - BS van 29 december 2017).

 

Bedrijfswagens CO2

Aanpassing van de indexatiecoëfficiënt voor 2018.

 

Solidariteitsbijdrage voor Dimona

Aanpassing van de minimum solidariteitsbijdrage aan de evolutie van het indexcijfer.


 

Bijdrageverminderingen

Cumulaties geharmoniseerde verminderingen

Aanpassing forfaits sociale maribel (koninklijk besluit van 1 juni 2016 - BS van17 juni 2016).

 

Structurele vermindering

Aanpassing van de forfaits 'F', de coëfficiënten en de bovengrens van de lagelonencomponent 'S0' als gevolg van de Taxshift periode 2018 (wet van 26 december 2015 - BS van 30 december 2015; wet van 16 mei 2016 - BS van 23 mei 2016; koninklijk besluit van 31 mei 2016 - BS van 9 juni 2016).

Aanpassing van de bovengrens van de lagelonencomponent S0 en de ondergrens van de hogelonencomponent S1 voor categorie 2 van de structurele vermindering (nog niet gepubliceerd).

 

Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden - algemene categorie

Correctie kolomtitels.

De FOREM levert geen werkkaarten meer af (Waals decreet van 2 februari 2017 - BS van 16 maart 2017, besluit van de Waalse regering van 22 juni 2017 - BS van 26 juli 2017).

 

Doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden - activa preventie- en veiligheidsplan

Vanaf 1 januari 2018 worden de gemeenten gefinancierd voor deze tewerkstellingen door de Minister van Binnenlandse Zaken (koninklijk besluit van 25 december 2017 - BS van 18 januari 2018).

Schrappen van de doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden - activa PVP voor een tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2017 - BS van 21 september 2017).

Schrappen van de doelgroepvermindering langdurig werkzoekenden - activa PVP voor een tewerkstelling in het Duitstalige landsgedeelte (besluit van de regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 september 2017 - BS van 8 november 2017).

 

Doelgroepvermindering voor jongeren

De FOREM levert geen werkkaarten meer af (Waals decreet van 2 februari 2017 - BS van 16 maart 2017, besluit van de Waalse regering van 22 juni 2017 - BS van 26 juli 2017).

 

Doelgroepvermindering herstructurering

Impact taxshift op de grensbedragen.

Vanaf 1 januari 2018 worden de loonplafonds voor de <30-jarigen en >=30-jarigen van het referteloon absoluut vastgelegd voor een tewerkstelling in het Duitstalige landsgedeelte (Decreet van 20 februari 2017 - BS van 15 maart 2017; Besluit van de regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 september 2017 - BS van 8 november 2017).

 

Doelgroepvermindering gesubsidieerde contractuelen

Vanaf 1 januari 2018 wordt voor werknemers in het Duitstalige landsgedeelte de doelgroepvermindering gesubsidieerde contractuelen zonder overgangsmaatregelen afgeschaft (besluit van de regering van de Duitstalige Gemeenschap van 28 september 2017 - BS van 8 november 2017).

 

Werknemersbijdragevermindering herstructurering

De loongrens voor de persoonlijke vermindering herstructurering wordt vastgelegd als 1/3de van de S1 van categorie 2 voor werknemers van minstens 30 jaar die vanaf 1 januari 2018 in dienst komen. Voor werknemers van minstens 30 jaar die reeds in dienst waren vóór 1 januari 2018, blijft de loongrens van het 4de kwartaal 2017 gelden. Nieuwe wetgeving (nog niet gepubliceerd).


 

Invullen van de DmfAPPL

Tewerkstellingslijn - code statuut

Vanaf het eerste kwartaal van 2018 moeten de vrijwillige ambulanciers in de zone "statuut" aangeduid worden met de code VA.

 

Tewerkstellingslijn - maatregel tot reorganisatie van de arbeidstijd 

Aanvulling omschrijving code '502' (Niet bezoldigde afwezigheid gelijkgesteld met dienstactiviteit) voor tijdelijk statutairen en statutaire stagiairs die niet onder de regeling overheidspensioen vallen.

 

Looncodes - bijkomende vergoedingen voor specifieke personeelscategorieën

De looncode 940 (vergoedingen prestaties dienst 100) wordt vanaf het eerste kwartaal van 2018 afgeschaft. De vergoedingen van de vrijwillige ambulanciers worden aangegeven met de looncodes 541, 542 en 942.


Looncodes - vergoedingen waarop een bijzondere bijdrage verschuldigd is

Aanpassen van de referte-CO2-uitstoot voor het berekenen van het voordeel. Het minimumvoordeel verhoogt tot 1.310,00 EUR (koninklijk besluit van 13 december 2017 - BS van 19 december 2017) (bericht FOD Financiën - BS van 26 januari 2018).

 

Tewerkstelling inlichtingen - loopbaanmaatregel

In deze nieuwe zone wordt aangeduid of de werknemer een looncompensatie gekregen heeft in het kader van een zachte landingsbaan.

 

 

Fonds Sociale Maribel

Betrokken werkgevers 

Aanvulling voor de openbare diensten en instellingen die bij de RSZ aangegeven worden via de DmfA (en niet via de DmfAPPL).

 

Bedrag van het forfait Sociale Maribel

Aanpassing forfaits Sociale Maribel (koninklijk besluit van 1 juni 2016 - BS van 17 juni 2016).


Procedure - beperking van de financiering van de middelen Sociale Maribel

De gesubsidieerde maximale loonkost voor een bijkomende tewerkstelling is voor het jaar 2018 gelijk aan 84.003,59 EUR.

 

Andere opdrachten van het Fonds Sociale Maribel 

Verduidelijking voor de maatregel 'statutarisering' in de openbare ziekenhuizen.