Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Private sector

Een aantal personen vallen niet onder alle regelingen die in de sociale zekerheid zijn opgenomen. De aangifte houdt rekening met de correcte bijdragepercentages.

Private sector uitgezonderd onderwijs en PMS-centra

 

Type werknemer (*)

Pensioenen

Werkloosheid

ZIV, geneeskundige verzorging en uitkeringen

Jaarlijkse vakantie  privésector arbeiders (***)

Leerlingen - overeenkomst alternerend leren (**)

/

/

/

Ja

Minderjarigen - arbeidsovereenkomst (**)
/
Ja
 Ja
Ja

Geneesheren in opleiding

/

/

Ja

/

Sportlui

Ja

Ja

Ja

/

Gelegenheidsarbeider land- en tuinbouw

Ja

Ja

Ja

/

Onthaalouders

Ja

Ja

Ja

/

Sommige buitenlandse bursalen

/

/

Ja

Ja

(*) Alle types: arbeidsongevallen en beroepsziekten.

(**) De beperking tot de aangeduide regelingen geldt slechts tot 31 december van het kalenderjaar waarin de leerlingen, stagiairs of jongeren 18 jaar worden. Vanaf 1 januari van het volgende jaar (het jaar waarin zij 19 jaar worden) vallen zij onder alle regelingen.   

(***) Voor de bedienden is er geen bijdrage jaarlijkse vakantie verschuldigd omdat de werkgever het vakantiegeld zelf betaalt.

Vrij niet-universitair onderwijs

Voor personeelsleden die een weddetoelage ten laste van een Gemeenschap of van een andere publiekrechtelijke persoon ontvangen is de wet beperkt tot:

  • ZIV (geneeskundige verzorging en uitkeringen)
  • werkloosheid
  • pensioenen.

De wet is beperkt tot de regeling ZIV-geneeskundige verzorging indien deze weddetoelage aanspraak doet ontstaan op een pensioen ten laste van de Schatkist of indien het personen betreft die inzake pensioen op dezelfde wijze worden behandeld als stagiairs van het Gemeenschaps-, provinciaal of gemeentelijk onderwijs.

De hierboven vermelde personeelsleden worden niet aangegeven door de inrichtende macht, maar door de openbare dienst die hen bezoldigt. Nochtans, personeelsleden die prestaties verrichten waarvoor zij rechtstreeks van de inrichtende macht een bezoldiging ontvangen, zijn voor deze prestaties onderworpen aan alle regelingen opgenomen in de sociale zekerheid. De inrichtende macht geeft hen voor deze prestaties aan bij de RSZ. 

Vrij universitair onderwijs

Voor het academisch personeel is de wet beperkt tot de sector ZIV-geneeskundige verzorging, arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Onder academisch personeel moet worden verstaan:

  • het vastbenoemd zelfstandig academisch personeel van de vrije universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap;
  • het vastbenoemd academisch en wetenschappelijk personeel van de vrije universiteiten van de Franse Gemeenschap.

Voor de gerechtigden op een doctoraatsbeurs of een postdoctoraatsbeurs die niet onder de toepassing vallen van een door België afgesloten internationale overeenkomst inzake sociale zekerheid, is de wet beperkt tot de regelingen van de ziekteverzekering (uitkeringen en geneeskundige verzorging), de jaarlijkse vakantie, arbeidsongevallen en beroepsziekten.

Vrije PMS-centra (of CLB's)

Voor personeelsleden van private personen die een dienst voor school- en beroepsoriëntering of een psycho-medisch-sociaal centrum inrichten, en die een weddetoelage van een Gemeenschap ontvangen, is de wet beperkt tot de volgende sectoren:

  • ZIV (geneeskundige verzorging en uitkeringen)
  • werkloosheid
  • pensioenen.

De wet is echter beperkt tot de regeling ZIV-geneeskundige verzorging indien deze personeelsleden aanspraak maken op het pensioen ingesteld bij de wet van 31 juli 1963 betreffende het pensioen van het personeel van diensten voor school- en beroepsoriëntering en van psycho-medisch-sociale centra, die een weddetoelage van een Gemeenschap ontvangen.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfAPPL - Aangifte van jongeren

Alle jongeren genieten de beperkte onderwerping tot 31 december van het jaar waarin ze 18 worden. Ze zijn de loonmatigingsbijdrage niet verschuldigd. 

Om hen van de gewone werknemers te kunnen onderscheiden, moet men in het blok 90012 "werknemerslijn" specifieke codes gebruiken om deze jongeren aan te geven tot 31 december van het jaar waarin ze 18 jaar worden. 

  • 131 voor de minderjarige handarbeiders met een arbeidsovereenkomst
  • 231 voor de minderjarige hoofdarbeiders met een arbeidsovereenkomst.