Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De vergoedingen bij beëindiging van de dienstbetrekking

De vergoedingen die aan de werknemer betaald worden in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst of de aanstelling, worden aangegeven met de codes 130 en 131 voor een contractueel personeelslid en met de code 132 voor een vastbenoemd personeelslid.

Met de bezoldigingscode 130 worden de vergoedingen aangeduid die uitgedrukt worden in arbeidstijd. Het gaat uitsluitend om de vergoedingen, die toegekend worden aan contractuele personeelsleden en waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn ingevolge artikel 19, § 2 van het Koninklijk Besluit van 28-11-1969. Het gaat hier dus niet om het loon voor de opzeggingsperiode, maar om de vergoedingen die betaald moeten worden bij de verbreking van de arbeidsovereenkomst met inbegrip van de vergoedingen voor ontslag in gemeenschappelijk akkoord. Wettelijk gezien gaat het om loon waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.

Met de bezoldigingscode 132 worden de vergoedingen aangegeven die uitgedrukt worden in arbeidstijd en die toegekend worden aan een vastbenoemd personeelslid. Het betreft eveneens de verbrekingsvergoeding, uitbetaald naar aanleiding van een ambtshalve beëindiging van de betrekking als vastbenoemd ambtenaar door de werkgever.

Het is uitsluitend voor de met de looncodes 130 en 132 te vermelden loon gegevens dat de begin- en einddatum van de erdoor gedekte periode moeten worden vermeld. Voor de toepassing van de sociale zekerheid worden deze vergoedingen immers geacht een periode te dekken die aanvangt de dag na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Met de bezoldigingscode 131 worden de vergoedingen aangegeven die toegekend worden aan de contractuele personeelsleden en die NIET uitgedrukt worden in arbeidstijd. Het gaat hier om bedragen:

  • betaald naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst (bij-voorbeeld afscheidspremies);
  • waarop socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn;
  • die niet door de bezoldigingscode 130 beoogd worden.

De berekeningswijze speelt daarbij geen rol. Dit betekent dat ook afscheidspremies berekend in de vorm van een loon voor een aantal maanden onder deze code vallen.