Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Statuut

Eén van de onderstaande codes moet enkel worden gebruikt indien de werknemer tot één van de genoemde categorieën (zie bijlage 21 van het glossarium) behoort:

B = vrijwillige brandweerlieden van een hulpverleningszone. De vrijwillige ambulancier van een hulpverleningszone die ook het brevet van vrijwillige brandweerman bezit, wordt beschouwd als vrijwillige brandweerman.

C = conciërges. Het betreft de huisbewaarder of toezichthouder in een gebouw waarin hij/zij inwonend is.

D1 = thuiswerkende onthaalouders Vlaamse Gemeenschap met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld door bepaalde organisatoren met een vergunning voor gezinsopvang en, voor de privésector, die ressorteren onder het PC 331.00.10.

D2 = thuiswerkende onthaalouders Franse Gemeenschap met een arbeidsovereenkomst tewerkgesteld door bepaalde organisatoren met een vergunning voor gezinsopvang en, voor de privésector, die ressorteren onder het paritair comité 332.00.10.  

E = personeel van de onderwijsinstellingen (= niet enkel het onderwijzend personeel, maar ook het administratief en technisch personeel) dat door een provinciaal of plaatselijk bestuur aangegeven is in Dimona. Het zijn de personeelsleden die van het lokaal bestuur niet-gesubsidieerde vergoedingen ontvangen, met uitzondering van deze die onder de code O en ET vermeld worden.

ET = tijdelijk statutair onderwijzend personeel. Het betreft het onderwijzend personeel dat niet gebonden is door een arbeidsovereenkomst, als tijdelijke aangesteld is in het provinciaal of gemeentelijk onderwijs en van het lokaal bestuur niet-gesubsidieerde vergoedingen ontvangt.  

LP = werknemer met gelimiteerde prestaties. Het zijn de werknemers die verbonden zijn met de werkgever met een contract van korte duur (minder dan een week) en voor een tewerkstelling die per dag niet de gewoonlijke dagduur bereikt, zodat zij met uren kunnen worden aangegeven. Het betreft hier bijvoorbeeld extra’s in de cafetaria van een zwembad, (niet vrijgestelde) monitoren in de socioculturele sector, … die voor slechts enkele uren worden aangeworven.

M = geneesheren;

O = personeel van de onderwijsinstellingen (= niet enkel het onderwijzend personeel, maar ook het administratief en technisch personeel) dat niet door een provinciaal of plaatselijk bestuur aangegeven is in Dimona (maar bijvoorbeeld aangegeven is in Dimona door de subsidiërende Gemeenschap). Het zijn de personeelsleden van de onderwijsinstellingen die van het lokaal bestuur:

  • uitsluitend niet-gesubsidieerde vergoedingen ontvangen zonder bijkomende prestaties te verrichten en/of
  • uitsluitend niet-gesubsidieerde vergoedingen ontvangen voor middagtoezicht en busbegeleiding die als bijkomende prestatie worden verricht.

P = politiepersoneel;

PC = burgerpersoneel van de politie;

S = seizoenarbeider. Het zijn de werknemers die periodes van arbeid verrichten waarvan de duur beperkt is, hetzij wegens de seizoengebonden aard van het werk, hetzij omdat de besturen die hen in dienst nemen, op bepaalde tijden van het jaar ertoe genoodzaakt zijn hulppersoneel aan te werven.

SA = technisch en administratief beroepspersoneel van de hulpverleningszone.

SP = operationeel beroepspersoneel van de hulpverleningszone. De beroepsambulanciers die geen beroepsbrandweerlieden zijn, worden niet aangeduid met de code SP.

T = tijdelijke werknemer in de zin van de wet van 24-7-1987 (=arbeider bij tussenpozen, andere dan thuiswerkers en werknemers die door een erkend uitzendbureau ter beschikking van een gebruiker worden gesteld). Deze werknemers zijn aangeworven “met een arbeidsovereenkomst voor de uitvoering van tijdelijke arbeid” om te voorzien in de vervanging van een vaste werknemer of om te beantwoorden aan een tijdelijke toename van het werk, of om de uitvoering van een uitzonderlijk werk te verzekeren. Deze overeenkomst moet onderscheiden worden van een gewoon contract van bepaalde duur dat niet aan de specifieke voorwaarden van een arbeidsovereenkomst voor de uitvoering van tijdelijke arbeid moet voldoen. Derhalve moet de code T ook niet ingevuld worden voor een vervangingsovereenkomst afgesloten in toepassing van artikel 11ter van de wet van 3 -7-1978 op de arbeidsovereenkomsten.

VA = vrijwillige ambulancier of vrijwilliger van de Civiele Bescherming. Het zijn de vrijwillige ambulanciers (die geen vrijwillige brandweerman zijn) bij een hulpverleningszone, de gebrevetteerde vrijwillige hulpverleners-ambulanciers bij een erkende ambulancedienst en de vrijwilligers van de Civiele Bescherming.   

V = verzorgend, verplegend en paramedisch personeel dat ni et behoort tot de federale gezondheidssectoren. Het gaat om het verplegend en verzorgend personeel (verplegers, vroedvrouwen, verzorg(st)ers), en het paramedisch personeel.

VF = verzorgend, verplegend en paramedisch personeel dat behoort tot de federale gezondheidssectoren. Het gaat om het verplegend en verzorgend personeel (verplegers, vroedvrouwen, verzorg(st)ers), en het paramedisch personeel.

WF = personeel dat behoort tot de federale gezondheidssectoren en dat geen verplegend, verzorgend en paramedisch personeel is.

Indien een werknemer beantwoordt aan de omschrijving van S of T, en tevens aan LP, wordt u verzocht de aangifte van S en T te vermelden. De aanduiding LP gebruikt u dus alleen indien het noch om een tijdelijke werknemer in de zin van 24 juli 1987 gaat, noch om een seizoenarbeider. Deze werknemers zijn immers verplicht reeds aangegeven met uren.