Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Jonge werknemers - Vlaanderen

Vanaf 1 juli 2016 introduceert Vlaanderen een nieuwe doelgroepvermindering voor jonge werknemers ter vervanging van de doelgroepvermindering erg laaggeschoolde, laaggeschoolde en middenschoolde jongeren en jonge werknemers - min 19 jaar. Dit geldt enkel voor de werknemers die werkzaam zijn in of afhangen van een vestigingseenheid in Vlaanderen.

Zij bestaat in feite uit 2 afzonderlijke verminderingen:

 • de doelgroepvermindering jonge werknemers – middengeschoolden en laaggeschoolden
 • de doelgroepvermindering jonge werknemers – leerlingen alternerend leren en DBSO-jongeren (deeltijds beroepssecundair onderwijs) met een deeltijdse arbeidsovereenkomst.

 

 

Betrokken werkgevers

Zowel de werkgevers uit de openbare als uit de private sector komen voor de doelgroepvermindering in aanmerking, ongeacht het aantal werknemers dat zij tewerkstellen.

Het is niet langer een verplichting om voor het verkrijgen van de doelgroepvermindering 'jonge werknemers - Vlaanderen' te voldoen aan de jongerenverplichting. De verplichting op zich blijft wel bestaan en de jongeren die in Vlaanderen werken, komen in aanmerking als dusdanig. In de andere regio's kan er nog wel een koppeling zijn tussen het verkrijgen van de doelgroepvermindering jongeren en het voldoen aan de jongerenverplichting.

 

Betrokken werknemers

Doelgroepvermindering leerlingen - alternerende opleidingen 

 • Voor indienstnames vanaf 1 juli 2016.
 • Het gaat om
  • leerlingen alternerend leren zoals bedoeld in art. 1bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969
  • jongeren in het deeltijds beroepssecundair onderwijs die in uitvoering van bepaalde alternerende opleidingen verbonden zijn met een deeltijdse arbeidsovereenkomst  (DBSO-jongeren met een deeltijdse arbeidsovereenkomst). Jongeren met een deeltijdse arbeidsovereenkomst tewerkgesteld bij een werkgever die valt onder het toepassingsgebied van de sociale maribel, komen niet in aanmerking. Om in aanmerking te komen moet de jongere beschikken over een elektronisch dossier (portfolio) bij de VDAB op de laatste dag van het kwartaal van indienstname.

Doelgroepvermindering laag- en middengeschoold

 • Voor indienstnames onder arbeidsovereenkomst vanaf 1 juli 2016.
 • Voor jongeren die op het einde van het kwartaal van indienstname jonger zijn dan 25 jaar.
 • Laaggeschoolde jongeren mogen geen diploma of getuigschrift secundair onderwijs, 2de leerjaar 3de graad, of gelijkwaardig hebben. Een vollediger overzicht  bevindt zich op de website van WSE Vlaanderen. De VDAB attesteert en bepaalt wie in aanmerking komt. Via een elektronische flux geeft de VDAB het studieniveau door aan de RSZ.
 • Middengeschoolde jongeren mogen hoogstens een diploma of getuigschrift secundair onderwijs, 2de leerjaar 3de graad, of gelijkwaardig hebben. Wanneer voorzien is dat de jongere binnen de 4 maanden te rekenen vanaf de dag van zijn indiensttreding een diploma Hoger Onderwijs behaalt, komt hij niet in aanmerking. De VDAB attesteert en bepaalt wie in aanmerking komt. Via een elektronische flux geeft de VDAB het studieniveau door aan de RSZ. 
 • Om in aanmerking te komen moet de jongere beschikken over een elektronisch dossier (portfolio) bij de VDAB op de laatste dag van het kwartaal van indienstname; indien de jongere hierover niet beschikt voor het kwartaal van indienstname en de daarop volgende kwartalen, wordt het overeenkomstig aantal kwartalen in mindering gebracht (flux VDAB).
 • Het refertekwartaalloon moet lager zijn dan 7.500,00 EUR voor de eerste 4 kwartalen en lager dan 8.100,00 EUR  voor de volgende 4 kwartalen.

 

 

 

Bedrag van de vermindering

Doelgroepvermindering leerlingen - alternerende opleidingen en DBSO-jongeren met een deeltijdse arbeidsovereenkomst

 • De jongere opent gedurende zijn tewerkstelling in het systeem alternerend leren en alternerende opleiding het recht op een vermindering G1 (1.000,00 EUR).
 • De kwartalen dat deze vermindering genoten wordt, tellen niet mee voor de verminderingsperiode laag- en middengeschoold.

Doelgroepvermindering laag- en middengeschoold

 • De laaggeschoolde jongere opent een vermindering G7 (saldo) voor het kwartaal van indienstname en de 7 daarop volgende kwartalen. Het forfait G7 geldt vanaf het 1ste kwartaal 2019 voor nieuwe indiensttredingen en voor de resterende kwartalen van degenen die het recht reeds geopend hadden.
 • De middengeschoolde jongere opent een vermindering G1 (1.000,00 EUR) voor het kwartaal van indienstname en de 7 daarop volgende kwartalen.
 • Bij een hertewerkstelling binnen de 4 kwartalen na de beëindiging van een vorige tewerkstelling wordt de oorspronkelijke tewerkstelling en de hertewerkstelling beschouwd als één tewerkstelling waarbij de telling van het aantal kwartalen doorloopt.

 

Overgangsmaatregelen

 • Verminderingen voor indienstnames vóór 1 juli 2016 in het systeem erg laag-, laag- en middengeschoold en min 19 jaar blijven doorlopen tot uiterlijk 31 december 2018 bij een ononderbroken tewerkstelling.
 • Vanaf 1 juli 2016 gelden ook voor de overgangsmaatregelen de nieuwe Vlaamse verminderingscodes en mogen de oude codes niet meer gebruikt worden voor een tewerkstelling in Vlaanderen.
 • De overgang van het oude systeem van min 19-jarige jongere naar het systeem van laag- en middengeschoolde, wordt als een nieuwe indienstname beschouwd voor de toepassing van de doelgroepvermindering jongere. De nieuwe Vlaamse regels zijn van toepassing (vermindering alternerend leren of opleiding, laag of middengeschoold met samenstellen van een portfolio bij de VDAB).
 • De aansluitende tewerkstelling bij dezelfde werkgever na een tewerkstelling 1bis alternerend leren vanaf 1 juli 2016 wordt ook beschouwd als een nieuwe indienstname.
 • Een hertewerkstelling na 1 juli 2016 bij dezelfde werkgever na een onderbreking is een nieuwe indienstname voor de toepassing van de nieuwe Vlaamse vermindering, ook als dit gebeurt zonder 4 tussenliggende kwartalen.
 • Voor de overgangsmaatregelen wordt niet meer gekeken naar de jongerenverplichting.

 

Te vervullen formaliteiten

 • De laag- en middengeschoolde jongere, evenals de DBSO-jongere, moet een elektronisch dossier (portfolio) bij de VDAB samenstellen.
 • Het aanmaken vaan een elektronisch dossier bij de VDAB is verplicht ongeacht de domicilie van de jongere.
 • De jongerenverplichting blijft federaal, dus de gegevens moeten verder in de Dmfa ingevuld worden (zoals 'gehandicapt' of van 'buitenlandse afkomst' zoals gedefinieerd in de desbetreffende wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid, art. 23). 
 • Het voldoen aan de jongerenverplichting is geen vereiste meer voor de Vlaamse doelgroepvermindering, maar kan wel leiden tot een eventuele sanctionering FOD WASO.
 • Wanneer de werkgever de doelgroepvermindering jongeren vraagt voor de tewerkstelling in een andere regio, moet nog wel voldaan worden aan de jongerenverplichting over heel België (federaal).
 • Voor Vlaanderen zal de RVA niets meer attesteren, wel voor een eventuele tewerkstelling in een andere regio.

 

Meer info

Bijkomende informatie vindt u op de website van Vlaanderen (departement Werk en Sociale Economie): http://www.werk.be/online-diensten/doelgroepverminderingen/jongeren.

 

 

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfAPPL - Aangifte van verminderingen voor jonge werknemers - Vlaanderen

 Vlaanderen

Vanaf 3/2016 worden de regionale doelgroepverminderingen voor jonge werknemers tewergesteld in een vestigingseenheid in Vlaanderen of die er van afhangen aangegeven in het blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende vermeldingen:


 Vermindering

 Forfait

 Duur  Code

 Berekeningsbasis

 Datum begin recht 1

 Bedrag van de vermindering

Maatregel ter bevordering van de werkgelegenheid (zone 00052)

Attestatie
afgeleverd door

Vanaf 1/1/2017

 Jongeren met alternerende opleiding die niet binnen het toepassingsgebied van de Sociale Maribel vallen
 
 G1 (1000€)
 Kwartalen betrokken bij de opleiding 6311
 /   /  optioneel  neen  VDAB

 In dienst vanaf 1/7/2016

 Jongeren laaggeschoold
 
 G6 (1150€)
G7 (saldo)
 Kwartaal van aanwerving + 7 volgende kwartalen  6300
 /   ja optioneel  ja  VDAB
 Jongeren middengeschoold
 
 G1 (1000€)
  Kwartaal van aanwerving 2 + 7 volgende kwartalen  6301
 /   ja optioneel
 ja  VDAB
 Jongeren leerlingen  / alternerende opleiding
 
 G1 (1000€)
 Kwartalen betrokken bij de opleiding
 6310
 /   / optioneel
 ja  /

In dienst voor 1/7/2016   

 Jongeren met startbaanovereenkomst en laaggeschoold
 
 G8 (1500€)
  Kwartaal van aanwerving+ 7 volgende kwartalen 3  /   ja optioneel
 ja  RVA / FOREM
 G2 (400€)
 4 volgende kwartalen 3
 Jongeren met startbaanovereenkomst en zeer laaggeschoold of gehandicapte of van buitenlandse afkomst laaggeschoolde jongere met startbaanovereenkomst
 
 G8 (1500€)
  Kwartaal van aanwerving+ 11 volgende kwartalen 3  6031
 /
 
 ja optioneel
 ja  RVA/FOREM
 G2 (400€)
 4 volgende kwartalen 3
 Jongeren met startbaanovereenkomst en middengeschoold
 
 G1 (1000€)
  Kwartaal van aanwerving+ 3  volgende kwartalen 3
 6032
 /   ja optioneel
 ja  RVA/FOREM
 G2 (400€)
 8 volgende kwartalen 3
 Jongere tot  31/12 van het jaar waarin hij 18 wordt
 G1 (1000€)
Alle betrokken kwartalen
 6033  /  / optioneel
neen  /

1  De datum begin recht is de datum van de eerste aanwerving van de jongere bij de werkgever behalve
      - voor de verminderingen 6300 of 6301 : datum van aanwerving als gewone werknemer als er een tewerkstelling geweest is als jongere in opleiding of alternerend leren
      - voor de verminderingen 6300 of 6301 : datum van de nieuwe aanwerving als er een onderbreking geweest is van het contract gedurende minstens 4 kwartalen vanaf 1/7/2016
      - voor de verminderingen 6030, 6031 of 6032 : datum van de allereerste tewerkstelling bij de werkgever, zelfs voor 18 jaar.

De tewerkstellingen geleverd bij dezelfde werkgever na de aanwerving in een vestigingseenheid buiten Vlaanderen geven geen recht op de bovenvermelde verminderingen, maar de betrokken kwartalen tellen mee voor de duur van de vermindering.

2 Minder dan 25 jaar op de laatste dag van het kwartaal van aanwerving

3 Beperkt tot en met het kwartaal dat ze 26 jaar worden en maximum tot 31/12/2018
 

In de DmfAPPL worden de verminderingen 6030, 6031, 6032, 6033, 6300, 6301, 6310 en 6311 automatisch berekend als ze worden aangeduid.