Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Contact met de RSZ

Algemeen

Het algemeen postadres is “Rijksdienst voor Sociale Zekerheid , Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel".

Naargelang het type van de inlichtingen moet u zich richten tot een ander aanspreekpunt.

De inhoudelijke vragen worden bij de RSZ beantwoord door de dienst "Front Office" van de RSZ. Het telefoonnummer van deze dienst is "02.509.59.59" en het e-mail adres is "contact@rsz.fgov.be".

De technische vragen worden bij de RSZ beantwoord door Eranova. Het telefoonnummer van deze dienst is "02.511.51.51" en een schriftelijke vraag kan gesteld worden via het contactformulier op de portaalsite van de sociale zekerheid.

De vragen in verband met de aangiften van een specifiek provinciaal of plaatselijk bestuur worden bij de RSZ beantwoord door de dienst publieke sector. Deze dienst is bereikbaar via het mailadres K12@rsz.fgov.be.   

De vragen aan de dossierbeheerder kunnen betrekking hebben op:

  • de toekenning of schrapping van een ondernemingsnummer (KBO) of een vestigingsnummer, en de aanvraag tot aansluiting bij de RSZ (het werkgeversrepetorium);
  • algemene inlichtingen over de aangiften (DmfAPPL en Dimona), of concrete informatie over de anomalieën, de bijdragebon of de attesten over de lonen en de prestaties;
  • de financiële opvolging (de berekening en de inning van de voorschotten, de opvolging van de saldi), de sancties wegens de laattijdige aangifte of betaling, en de werkgeversattesten (stand van de rekening en indiening van een aangifte);
  • de betaling van de premies Sociale Maribel (toetreding, betaling en voorwaarden);
  • cijfergegevens in verband met de verzekeringsplichtige werkgevers of werk nemers, lonen, prestaties, bijdragen, bijdrageverminderingen.

Volgende richtlijnen kunnen de telefonische en schriftelijke contacten met de RSZ vereenvoudigen:

  • Vermeld steeds het ondernemingsnummer (KBO) van het bestuur.
  • Opzoekingen over een bepaalde werknemer verlopen het snelst op basis van het INSZ-nummer (identificatienummer van de sociale zekerheid, vroeger het rijksregisternummer).

Klachtenbehandeling

Om u beter van dienst te zijn heeft de RSZ vanaf 1 maart 2006 een klachtenmeldpunt opgestart. Een klacht kan in principe elk bezwaar zijn dat u naar voren brengt tegen het functioneren van de RSZ of één (of meer) van de medewerkers. Een klacht moet ten minste de naam en het adres van de indiener, de datum en een omschrijving van de klacht bevatten. Anonieme klachten worden dus niet verwerkt.

U kunt het klachtenmeldpunt bereiken:

  • per e-mail: kwaliteit@rsz.fgov.be
  • per gewone brief: RSZ-Kwaliteit, Victor Hortaplein 11 te 1060 Brussel

Zodra uw klacht bij de RSZ toekomt krijgt u een ontvangstmelding. Binnen de 15 werkdagen ontvangt u per brief of e-mail de bevindingen van het onderzoek naar uw klacht en de eventuele conclusies die daaraan verbonden zijn. Als het niet mogelijk is uw klacht op korte termijn op te lossen, ontvangt u een mededeling met de stappen die de RSZ zal zetten om tot een oplossing te komen.

Meer uitleg kunt u lezen op de website van de RSZ.

Internet

Sedert augustus 1998 is de RSZ bereikbaar op het internet.

Het internetadres is http://www.rsz.fgov.be

Provinciale kantoren

De inspectiediensten RSZ beschikken over een uitgebreid netwerk van provinciale hoofdkantoren waar u terecht kunt voor hulp of advies bij al uw vragen over de sociale zekerheid of uw verplichtingen ten aanzien van de RSZ. U kunt er ook, onder begeleiding van een van onze medewerkers, uw elektronische aangiften invullen.

Daarnaast beschikt de inspectiedienst over een netwerk van provinciale bijkantoren, waar u terecht kunt als u een afspraak maakt via het hoofdkantoor.

Alle briefwisseling dient verder gericht te worden aan de RSZ, Victor Hortaplein 11 te 1060 Brussel, behalve als de bestemmeling een sociaal inspecteur of controleur is verbonden aan één van die provinciale kantoren.

De contactgegevens van de hoofdkantoren en de adresgegevens van de hoofd- en bijkantoren vindt u terug op de website van de RSZ.