Sociale Maribel - wijzigingen in DmfAPPL

(11/10/2018)

In DmfAPPL worden vanaf het 4e kwartaal 2018 een aantal nieuwe gegevens opgevraagd in functie van het correct uitbetalen van de financiële tegemoetkoming voor het creëren van bijkomende tewerkstelling door de Fondsen Sociale Maribel.

De zone ‘gemiddeld aantal gesubsidieerde uren per week van de werknemer’ wordt op het niveau van de tewerkstellingslijn ingevoerd voor de werknemers, tewerkgesteld in het kader van de Sociale Maribel. In de zone vermeldt men het aantal uren per week waarvan het brutoloon gefinancierd wordt met middelen Sociale Maribel.

Een bezoldigingscode 26 wordt ingevoerd voor de aangifte van het totale bedrag van de ‘premies en subsidies andere dan Sociale Maribel’. Het bedrag vermindert de brutoloonkost van de werknemer en wordt door het Fonds Sociale Maribel in mindering gebracht van de toegekende financiële tegemoetkoming. Bedoeld zijn onder andere de premies en subsidies in het kader van het activaplan en in het kader van het plan impulsion (met uitzondering van impulsion 55+).

Het bedrag, aangegeven met de code 26, heeft geen impact op de bijdrageberekening. De structurele vermindering en de doelgroepverminderingen worden niet aangegeven met de code 26, maar worden door de RSZ automatisch verrekend.

Voor de provinciale en plaatselijke besturen blijft het invullen van de zones ‘maatregelen non profit’ en ‘datum toekenning nieuwe post Sociale Maribel‘ verplicht.

top

Fonds Sociale Maribel - toekenning van bijkomend verlof aan bepaalde personeelscategorieën - jaar 2018

(28/09/2018)

Deze mededeling is enkel van toepassing op de werkgevers die tot de federale gezondheidssectoren behoren.

Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector is belast met de financiering van een aantal maatregelen voorzien in het sociaal akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren 2005-2010.

Dit akkoord is van toepassing op de instellingen van de openbare sector die behoren tot de federale gezondheidssectoren:

 • Ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen en beschut wonen;
 • ROB/RVT en de dagverzorgingscentra;
 • Diensten voor thuisverpleging;
 • Revalidatiecentra;
 • Wijkgezondheidscentra.

In uitvoering van het sociaal akkoord kunnen de personeelsleden van minstens 52 jaar, die in de federale gezondheidssectoren tewerkgesteld zijn en die niet kunnen genieten van de maatregelen inzake eindeloopbaan van het meerjarenplan voor de gezondheidssector, een aantal bijkomende verlofdagen toegekend krijgen in het kader van de maatregel van bijkomend verlof.

De toekenning van het aantal bijkomende verlofdagen is vastgesteld als volgt:

 • 52 jaar: 5 dagen
 • 53 jaar: 8 dagen
 • 54 jaar: 10 dagen
 • 55 jaar: 13 dagen
 • 56 jaar: 15 dagen
 • 57 jaar: 18 dagen
 • 58 jaar: 20 dagen.

De leeftijd die in beschouwing genomen wordt, is die bereikt op 1 januari van het jaar waarin de bijkomende verlofdagen zijn voorzien.

De financiële middelen die het Fonds Sociale Maribel ter beschikking van de werkgever stelt, moeten aangewend worden voor de aanwerving van bijkomende werknemers of voor de verhoging van de arbeidstijd van werknemers die reeds in dienst zijn bij uw instelling, om een (gedeeltelijke) vervanging toe te laten van de werknemers die het voordeel van het bijkomend verlof toegekend krijgen.

Het bedrag van de financiële tussenkomst is vastgelegd op maximaal € 36.430,84 op jaarbasis per voltijds equivalent doch is beperkt tot de reële loonkost.

Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een financiering is dat de werkgever het sociaal akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren toepast.

Werkgevers aan wie reeds bijkomende arbeidsplaatsen werden toegekend in 2017 of op een vroegere datum, dienen eveneens het formulier in bijlage bij deze mededeling in te vullen.

Voor het jaar 2018 zal het Fonds Sociale Maribel de financiële middelen voor de vervangende tewerkstelling verdelen op basis van de gegevens betreffende het totaal aantal bijkomende verlofdagen van de werknemers die het voordeel van de maatregel van bijkomend verlof toegekend krijgen.

Als uw bestuur als werkgever onder toepassing van dit sociaal akkoord valt, het de maatregel van bijkomend verlof reeds effectief toepast of de maatregel een eerste keer in het jaar 2018 toepast, en het in aanmerking wenst te komen voor de  verdere financiering van de reeds toegekende arbeidsplaatsen of voor de toekenning van (een) bijkomende arbeidsplaats(en), verzoek ik u het daartoe bestemde antwoordformulier in te vullen en terug te bezorgen per post tegen uiterlijk 31 oktober 2018 of per e-mail op volgend adres:

RSZ
AD VII/ Sociale Maribel  
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel  
E-mail: maribel@rsz.fgov.be

Het ingevulde antwoordformulier dient ondertekend te worden door de drie representatieve vakorganisaties. Indien een vakorganisatie niet bij uw bestuur vertegenwoordigd is, dient het zich tot het provinciale of nationale niveau te wenden voor het bekomen van de vereiste visa.

Indien uw bestuur niet reageert binnen de vooropgestelde termijn, gaat het Fonds Sociale Maribel ervan uit dat uw bestuur afstand doet van zijn recht op een eventuele tussenkomst tot financiering van  de vervangende tewerkstelling in het kader van het bijkomend verlof ten voordele van bepaalde categorieën personeelsleden voor het jaar 2018.

Ten slotte vestig ik er uw aandacht op dat deze tewerkstellingen op geen enkele wijze verband houden met de toekenning en financiering van de bijkomende tewerkstelling in het kader van de Sociale Maribel.

top

Vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers - vrijgestelde vergoedingen

(05/09/2018)

De vergoedingen voor ‘niet-uitzonderlijke’ prestaties van de vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen voor zover zij een maximumbedrag per kwartaal niet overschrijden. Door een aanpassing voortvloeiend uit de indexoverschrijding is het maximumbedrag vanaf 1 oktober 2018 gelijk aan 1.100,49 EUR per kwartaal.

top

Aanpassing van loonplafonds verminderingen

(03/09/2018)

Als gevolg van een overschrijding van de spilindex in de loop van de maand augustus 2018, wijzigen aan aantal loonplafonds voor de berekening van bijdrageverminderingen. Dit kan ook een impact hebben op sommige overgangsmaatregelen van de geregionaliseerde verminderingen vanaf 1 oktober 2018.


Structurele vermindering

Aanpassing van de bovenste loongrens van de lagelonencomponent (S0) en aanpassing van de ondergrens van de hogelonencomponent (S1) van de structurele vermindering

   S0   1/2018
 S0   4/2018
 S1   1/2018
 S1   4/2018
 R catg 1
 8.850,00  9.027,00  0,00  0,00
 R catg 2
 7.400,00  7.548,00  12.990,00  13.249,80
 R catg 3 met loonmatiging       
 9.450,00  9.639,00  0,00  0,00
 R catg 3 zonder loonmatiging
 8.850,00  9.027,00  0,00  0,00
 

Doelgroepvermindering oudere werknemers

 • Duitstalige gemeenschap:  13.942,47 EUR (vast bedrag)
 • Brussel: 10.710,00 EUR (geïndexeerd)
 • Vlaanderen: 13.400,00 EUR (vast bedrag)
 • Wallonië: 14.221,32 EUR (geïndexeerd)

Doelgroepvermindering jongeren

 • Algemene regeling/overgangsmaatregelen: 9.000,00 EUR (vast bedrag)
 • Vlaanderen: 7.500,00 / 8.100,00 EUR (vast bedrag)

Doelgroepvermindering herstructurering

 • Duitstalige gemeenschap:
  • <30 jaar: 7.178,76 (vast bedrag)
  • >= 30 jaar: 13.942,47 (vast bedrag)
 • Brussel en Vlaanderen:
  • <30 jaar: niet meer van toepassing
  • >= 30 jaar: 13.942,47 (vast bedrag)
 • Overgangsmaatregelen Wallonië:
  • < 30 jaar: niet meer van toepassing
  • >= 30 jaar: 14.221,32 (geïndexeerd)

Doelgroepvermindering kunstenaars

 • Algemene regeling/overgangsmaatregelen: 4.781,43 (geïndexeerd)

Werknemersbijdragevermindering herstructurering

 • S0 = 3.009,00 (geïndexeerd)
 • S1 = 4.416,60 (geïndexeerd)

top

Werkbonus - grensbedragen

(03/09/2018)

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er een aanpassing van de loongrenzen voor de berekening van de werkbonus. Vier coëfficiënten die u bij de berekening nodig hebt, ondergaan eveneens een wijziging. Hieronder vindt u in tabelvorm de nieuwe bedragen vanaf 1 september 2018.

Bedienden (*)

S (refertemaandloon aan 100% in EUR)

R (basisbedrag in EUR)

1.641,62
1.641,62 en ≤ 2.560,57
> 2.560,57

201,62
201,62 - ( 0,2194 x (S - 1.641,62))
0,00

Arbeiders (**)

S (refertemaandloon aan 100% in EUR)

R (basisbedrag in EUR)

1.641,62
> 1.641,62 en ≤ 2.560,57
> 2.560,57

217,75
217,75 - (0,2370 x (S - 1.641,62))
0,00

(*) Onder 'Bedienden' moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 100 %, dus ook bijvoorbeeld arbeiders in de openbare sector.
(**) Onder 'Arbeiders' moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 108 %, dus ook bijvoorbeeld kunstenaars.

top

Decava - loonplafonds inhoudingen

(03/09/2018)

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er met ingang van 1 september 2018 een aanpassing van de grensbedragen voor de berekening van de maximale inhouding op de aanvullende vergoedingen:

Grensbedragen na indexering en met toepassing van de herwaarderingscoëfficiënt:

(in EUR)

voltijds, met gezinslast

voltijds, zonder gezinslast

halftijds, met gezinslast

halftijds, zonder gezinslast

basisbedrag

1.130,44

938,50

565,22

469,25

vanaf 01-06-2017 1.705,91 1.416,26 852,95 708,13
vanaf 01-01-2018 1.712,05 1.421,35 856,02 710,68
vanaf 01-09-2018 1.746,22 1.449,73 873,11 724,86

top