Vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers - vrijgestelde vergoedingen

(05/09/2018)

De vergoedingen voor ‘niet-uitzonderlijke’ prestaties van de vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen voor zover zij een maximumbedrag per kwartaal niet overschrijden. Door een aanpassing voortvloeiend uit de indexoverschrijding is het maximumbedrag vanaf 1 oktober 2018 gelijk aan 1.100,49 EUR per kwartaal.

top

Aanpassing van loonplafonds verminderingen

(03/09/2018)

Als gevolg van een overschrijding van de spilindex in de loop van de maand augustus 2018, wijzigen aan aantal loonplafonds voor de berekening van bijdrageverminderingen. Dit kan ook een impact hebben op sommige overgangsmaatregelen van de geregionaliseerde verminderingen vanaf 1 oktober 2018.


Structurele vermindering

Aanpassing van de bovenste loongrens van de lagelonencomponent (S0) en aanpassing van de ondergrens van de hogelonencomponent (S1) van de structurele vermindering

   S0   1/2018
 S0   4/2018
 S1   1/2018
 S1   4/2018
 R catg 1
 8.850,00  9.027,00  0,00  0,00
 R catg 2
 7.400,00  7.548,00  12.990,00  13.249,80
 R catg 3 met loonmatiging       
 9.450,00  9.639,00  0,00  0,00
 R catg 3 zonder loonmatiging
 8.850,00  9.027,00  0,00  0,00
 

Doelgroepvermindering oudere werknemers

 • Duitstalige gemeenschap:  13.942,47 EUR (vast bedrag)
 • Brussel: 10.710,00 EUR (geïndexeerd)
 • Vlaanderen: 13.400,00 EUR (vast bedrag)
 • Wallonië: 14.221,32 EUR (geïndexeerd)

Doelgroepvermindering jongeren

 • Algemene regeling/overgangsmaatregelen: 9.000,00 EUR (vast bedrag)
 • Vlaanderen: 7.500,00 / 8.100,00 EUR (vast bedrag)

Doelgroepvermindering herstructurering

 • Duitstalige gemeenschap:
  • <30 jaar: 7.178,76 (vast bedrag)
  • >= 30 jaar: 13.942,47 (vast bedrag)
 • Brussel en Vlaanderen:
  • <30 jaar: niet meer van toepassing
  • >= 30 jaar: 13.942,47 (vast bedrag)
 • Overgangsmaatregelen Wallonië:
  • < 30 jaar: niet meer van toepassing
  • >= 30 jaar: 14.221,32 (geïndexeerd)

Doelgroepvermindering kunstenaars

 • Algemene regeling/overgangsmaatregelen: 4.781,43 (geïndexeerd)

Werknemersbijdragevermindering herstructurering

 • S0 = 3.009,00 (geïndexeerd)
 • S1 = 4.416,60 (geïndexeerd)

top

Werkbonus - grensbedragen

(03/09/2018)

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er een aanpassing van de loongrenzen voor de berekening van de werkbonus. Vier coëfficiënten die u bij de berekening nodig hebt, ondergaan eveneens een wijziging. Hieronder vindt u in tabelvorm de nieuwe bedragen vanaf 1 september 2018.

Bedienden (*)

S (refertemaandloon aan 100% in EUR)

R (basisbedrag in EUR)

1.641,62
1.641,62 en ≤ 2.560,57
> 2.560,57

201,62
201,62 - ( 0,2194 x (S - 1.641,62))
0,00

Arbeiders (**)

S (refertemaandloon aan 100% in EUR)

R (basisbedrag in EUR)

1.641,62
> 1.641,62 en ≤ 2.560,57
> 2.560,57

217,75
217,75 - (0,2370 x (S - 1.641,62))
0,00

(*) Onder 'Bedienden' moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 100 %, dus ook bijvoorbeeld arbeiders in de openbare sector.
(**) Onder 'Arbeiders' moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 108 %, dus ook bijvoorbeeld kunstenaars.

top

Decava - loonplafonds inhoudingen

(03/09/2018)

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er met ingang van 1 september 2018 een aanpassing van de grensbedragen voor de berekening van de maximale inhouding op de aanvullende vergoedingen:

Grensbedragen na indexering en met toepassing van de herwaarderingscoëfficiënt:

(in EUR)

voltijds, met gezinslast

voltijds, zonder gezinslast

halftijds, met gezinslast

halftijds, zonder gezinslast

basisbedrag

1.130,44

938,50

565,22

469,25

vanaf 01-06-2017 1.705,91 1.416,26 852,95 708,13
vanaf 01-01-2018 1.712,05 1.421,35 856,02 710,68
vanaf 01-09-2018 1.746,22 1.449,73 873,11 724,86

top