Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Bijdrage pensioen statutaire ambtenaren

Vanaf 2015 int de RSZ de bijdragen bestemd voor de financiering van het pensioen van statutaire ambtenaren.

Betrokken werkgevers

Alle werkgevers die statutaire ambtenaren tewerkstellen en die bijdragen betalen bestemd voor een overheidspensioen.

Betrokken werknemers

Het betreft alle statutaire ambtenaren m.u.v. de bedienaars van de rooms-katholieke eredienst.
We merken wel op dat ambtenaren die hun administratieve standplaats in het buitenland hebben (bv. diplomaten, bepaalde militairen, …) momenteel niet bij de RSZ worden aangegeven omdat er voor hen geen gewone sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn. Voor deze ambtenaren zijn echter wel de pensioenbijdragen verschuldigd. Voor hen moet deze bijdragen vanaf 2015 ook aan de RSZ betaald worden.

Bedrag van de bijdrage

Het gaat om volgende bijdragen:

 • de 7,5% persoonlijke bijdrage statutaire ambtenaren
 • de 1,5% persoonlijke bijdrage managers
 • de patronale bijdrage statutaire ambtenaren
 • de patronale bijdrage managers
 • de 13,07% op het vakantiegeld (het betreft enkel de statutairen van de bij de egalisatiebijdrage opgesomde openbare diensten)

Vanaf 2015 verricht de RSZ de inning.

Dit betekent alleen een verandering van de bestemming van de bijdrage, er wijzigt niets aan de berekeningswijze van deze bijdrage.

Bijdragen m.b.t. de periode voorafgaand aan 2015

Er verandert niets voor de bijdragen met betrekking tot periode die eindigt met de lonen van december 2014. Deze moeten rechtstreeks aan FPD betaald worden. Dit geldt ook voor bijkomende betalingen die in 2015 en later zullen gebeuren, en betrekking hebben op die periode. Ook rechtzettingen van te veel betaalde bijdragen voor die periode moeten rechtstreeks met FPD geregeld worden.

Bijdragen m.b.t. de periode vanaf 2015.

 Deze bijdragen moeten zoals gezegd aan de RSZ betaald worden. De storting van deze bijdragen moet apart gebeuren van de storting van de gewone sociale zekerheidsbijdragen.

De basis waarop de pensioenbijdragen berekend worden kan lichtjes verschillen van de gewone sociale bijdragen. Daarom moet de berekeningsbasis van de pensioenbijdrage apart vermeld worden in de aangifte. Meestal zal de berekeningsbasis van deze bijdrage wat lager zijn dan die van de gewone bijdragen omdat op een aantal voordelen de pensioenbijdragen niet verschuldigd zijn (bv. de eindejaarspremie).  Meer uitleg over de weddesupplementen en –bijslagen die wel in aanmerking komen voor het pensioen leest u op de website van FPD

In een aantal gevallen zal de berekeningsbasis van deze bijdrage hoger zijn dan die van de gewone sociale zekerheidsbijdragen. Dat is met name het geval voor de werknemers die in het kader van een eindeloopbaanregeling 4/5 of halftijdse prestaties verrichten. Voor hen zijn de pensioenbijdragen verschuldigd op het loon dat zij zouden gehad hebben indien ze voltijds waren blijven werken (en moet de werkgever het bedrag van de persoonlijke bijdrage van 7,5% op het verschil tussen het werkelijk betaalde loon en het fictieve voltijdse loon zelf ten laste nemen).

Informatie betreffende de egalisatiebijdrage voor de statutaire ambtenaren kan worden bekomen bij Koen Saeys, dienst begroting, boekhouding & statistiek, Federale Pensioendienst (FPD) Victor Hortaplein 40 bus 30, 1060 Brussel, tel.: 02.558.63.59, koen.saeys@pdos.fgov.be.

Ter vervullen formaliteiten

De basisregel is dat deze bijdragen betaald moeten worden uiterlijk de 5e dag van de maand die volgt op de maand waarop ze betrekking hebben.

Vanaf het eerste kwartaal 2016 wordt de betaling van deze bijdragen mee opgenomen in de voorschotfacturen.

Wie meer uitleg wenst over de manier van storten van deze bijdragen kan terecht bij de RSZ via mail ilse.selderslaghs@rsz.fgov.be of telefoon 02 509 36 18.

Bijkomende informatie 2

Bijkomende informatie - Bijdrage op het vakantiegeld voor de statutaire ambtenaren

 In DMFA wordt vanaf het eerste kwartaal 2015 de egalisatiebijdrage voor de pensioenen verschuldigd op het  vakantiegeld van de statutaire ambtenaren in de openbare sector globaal aangegeven in het blok 90002 "bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon" onder werknemerskengetal 817.

De berekeningsbasis moet vermeld worden. Die stemt overeen met het totaal van het vakantiegeld gestort voor het geheel van de statutairen.

Als de aangifte wordt ingediend via de webtoepassing moet de berekeningsbasis vermeld worden en de bijdrage wordt automatisch berekend.

Bijkomende informatie - Pensioenbijdrage voor de statutaire ambtenaren

In DMFA wordt de bijdrage voor het pensioen van de statutaire ambtenaren aangegeven per werknemerslijn in het blok 90001 "Bijdrage verschuldigd voor de werknemerslijn"
- voor de statutairen aangegeven met kengetal 675 of 676 (statutairen met standplaats in het buitenland) : onder werknemerskengetal 815

 • met type 0 voor de persoonlijke bijdrage van 7,5% alleen
      (voor kengetal 676 is het altijd type 0)
 • met type 1 voor de persoonlijke bijdrage en de gewone werkgeversbijdrage
 • met type 2,4,5,6 voor de persoonlijke bijdrage en de afwijkende werkgeversbijdrage
 • met type 3 of 7 voor de afwijkende werkgeversbijdrage alleen als de berekeningsbasis verschillend is van deze van de persoonlijke bijdrage (in combinatie met het type 0)

- voor gewestelijk ontvangers aangegeven met kengetal CT 675 in de categorie 050 : onder werknemerskengetal 818

 • met type 0 voor de persoonlijke bijdrage en de werkgeversbijdrage

- voor de managers van de openbare sector aangegeven met kengetal 673: onder werknemerskengetal 816

 • met type 0 voor de persoonlijke bijdrage van 1,5% alleen
 • met type 1 voor de persoonlijke bijdrage en de gewone werkgeversbijdrage

Voor elke betrokken werkgever wordt het toepasbare type bijdrage door FPD meegedeeld  aan de RSZ.

De berekeningsbasis moet vermeld worden. Deze berekeningsbasis kan licht afwijken van de berekeningsbasis van de gewone bijdragen.

Als de aangifte wordt ingediend via de webtoepassing moet de berekeningsbasis vermeld worden bij de verschuldigde bijdragen voor een betrokken persoon.

Vanaf 1/2017 moet, indien de berekening van de bijdrage gebeurt op een afwijkende berekeningsbasis, de zone 01176 "Bijdrage overheidspensioen voor statutaire werknemers - afwijkende berekeningsbasis" in blok 90313 "Tewerkstelling - Inlichtingen" ingevuld worden met waarde "1".