Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Inlichtingen die de werkgever tijdens de periode van identificatie aan de RSZ moet meedelen

1. Algemene identificatiegegevens van de werkgever

 • Iedere natuurlijke of rechtspersoon die geïdentificeerd is als werkgever, kan de RSZ schriftelijk het volgende meedelen:
  • alle wijzigingen aan de benaming of aan de rechtsvorm van de onderneming;
  • alle adreswijzigingen van de sociale zetel of van de vestigingseenheden.

De Kruispuntbank van Ondernemingen moet wettelijk op de hoogte gebracht worden en zal vervolgens de RSZ verwittigen.

 • Iedere Belgische werkgever die geen enkele juridische persoonlijkheid heeft en die de hoedanigheid van onderneming alleen heeft omdat hij de hoedanigheid van werkgever heeft (bv een feitelijke vereniging en een vereniging van mede-eigenaars) moet de RSZ schriftelijk het volgende meedelen:
  • alle wijzigingen aan de benaming of aan de vennoten van de onderneming;
  • alle adreswijzigingen van de sociale zetel of van de vestigingseenheden.
 • Iedere buitenlandse werkgever, natuurlijke of rechtspersoon, die geen Belgisch filiaal heeft, moet de RSZ schriftelijk het volgende meedelen:
  • alle wijzigingen aan de benaming of aan de rechtsvorm van de buitenlandse onderneming;
  • alle adreswijzigingen van de sociale zetel in het buitenland of van de vestigingseenheden gelegen in België.

2. Professionele gegevens van de werkgever

Iedere geïdentificeerde werkgever moet de Directie Identificatie van de RSZ schriftelijk het volgende meedelen:

 • verandering van beroepsbedrijvigheid; de werkgevers die een wijziging aanvragen van hun handelsbedrijvigheid zoals vermeld in het handelsregister, moeten deze wijziging aan de RSZ meedelen en gebruik maken van de termen vermeld in de lijst die gevoegd is bij het koninklijk besluit van 16 oktober 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1964 tot vaststelling van de lijst van de in het handelsregister te vermelden handelsbedrijvigheden;
 • het behoren tot de bevoegdheid van een ander paritair comité dan aanvankelijk aan de RSZ meegedeeld;
 • verandering van aansluiting bij een kinderbijslagfonds voor werknemers;
 • het aanwerven van personeel dat tot een speciale categorie behoort en waarvoor bijzondere modaliteiten van aangifte gelden;
 • alle andere veranderingen in de onderneming die een wijziging aanbrengen aan de antwoorden die de werkgever heeft gegeven in de vragenlijst die hij heeft ingevuld bij zijn identificatie als werkgever (of de reactivering van zijn hoedanigheid van werkgever). De RSZ bezorgde deze vragenlijst aan de werkgever in twee exemplaren, één om terug te sturen en één om te bewaren; zo kan de werkgever steeds nagaan of de gegeven antwoorden nog steeds overeenstemmen met de werkelijkheid.

In zijn briefwisseling met de RSZ vermeldt de werkgever liefst:

 1. zijn correct ondernemingsnummer;
 2. zijn intern identificatienummer bij de RSZ (bijkomend).