Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Bursalen

Het betreft:

 • gerechtigden op een doctoraatsbeurs die in toepassing van de fiscale wetgeving vrijgesteld is van belasting, en de gerechtigden op een postdoctoraatsbeurs, voor zover die beurzen toegekend worden hetzij door een universitaire instelling ingericht door private personen, hetzij door een universitaire instelling van een Gemeenschap. Voor beide types instellingen geldt dat zij bedoeld moeten zijn bij artikel 1 van het Decreet van de Franse Gemeenschap van 5 september 1994 tot regeling van universitaire studies en de academische graden of bij artikel 3 van het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap;
 • gerechtigden op een doctoraatsbeurs of een postdoctoraatsbeurs toegekend door het Interuniversitair College voor Doctorale Studiën in de Managementswetenschappen;
 • navorsingsstagiairs en aspiranten van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek en gerechtigden op een bijzondere doctoraatsbeurs of een postdoctoraatsbeurs toegekend door dit Fonds;
 • gerechtigden op een onderzoeksmandaat toegekend door het Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie;
 • gerechtigden op een specialisatiebeurs, onderzoeksbeurs of reisbeurs toegekend door het Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Nijverheid en de Landbouw of zijn rechtsopvolgers. Voor deze categorie is de onderwerping niet vereist indien zij omwille van een andere beroepsactiviteit als loontrekkende onder de wet vallen (In 1994 heeft het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen de activiteiten van het IWONL overgenomen);
 • gerechtigden op een doctoraatsbeurs of een postdoctoraatsbeurs die in toepassing van de fiscale wetgeving vrijgesteld is van belasting en die toegekend wordt door:
 • het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de provinciën;
 • de Koninklijke Bibliotheek van België;
 • het Belgisch Instituut voor Ruimteaëronomie;
 • het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen;
 • het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium;
 • het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België;
 • het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika;
 • de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis;
 • het Navorsings- en Studiecentrum voor de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog;
 • de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België;
 • de Koninklijke Sterrenwacht van België;
 • de Belgische Geologische Dienst;
 • het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gembloux;
 • het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek van Gent;
 • het Centrum voor Landbouweconomie;
 • de Nationale Plantentuin van België;
 • het Centrum voor Onderzoek in de Diergeneeskunde en Agrochemie;
 • het Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie;
 • het Koninklijk Museum van het Leger en van de Krijgsgeschiedenis;
 • het Nationaal Instituut voor Criminalistiek.

Voor elk van deze categorieën geldt dat het genoemde instituut of de genoemde instelling werkgever is. Personen die gerechtigd zijn op andere beurzen worden slechts bij de RSZ aangegeven indien zij voor hun prestaties verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie - Buitenlandse bursalen

Buitenlandse bursalen

De gerechtigden op een doctoraatsbeurs of een postdoctoraatsbeurs die niet onder toepassing vallen van de Verordening van de Raad van de Europese Unie of van een verdrag inzake sociale zekerheid afgesloten door België en een derde land, genieten een beperkte onderwerping.

Hun onderwerping is beperkt tot volgende stelsels:

 • Verzekering ziekte en invaliditeit (sector geneeskundige verzorging en uitkeringen)
 • Jaarlijkse vakantie
 • Arbeidsongevallen
 • Beroepsziekten

Hun werkgevers zijn de loonmatigingsbijdrage verschuldigd, voor de categorieën waar ze verschuldigd is.

Deze buitenlandse bursalen worden aangegeven in het blok 90012 “Werknemerslijn” met specifiek werknemerskengetal 498 type 0.