Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

De inhouding op de vakantiegeld van de openbare sector - egalisatiebijdrage

Diverse wettelijke bepalingen voorzien in een inhouding van 13,07 % ten laste van de werknemer op vakantiegelden toegekend aan de personeelsleden van de overheidssector in de ruime zin van het woord. In tegenstelling tot de op de werknemers van de privé-sector toegepaste inhoudingen op het dubbel vakantiegeld, die doorgestort worden aan het globaal beheer van de sociale zekerheid, was er geen bestemming voorzien voor de inhoudingen op de vakantiegelden van de ambtenaren die onder de vakantieregeling van de openbare sector vallen.

De in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober verschenen wet van 17 september 2005 houdende de invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen, voorziet de doorstorting van deze 13,07% voor de personeelsleden van de openbare diensten.

Betrokken werkgevers

Het gaat om de volgende openbare diensten:

  • het federaal administratief openbaar ambt, de federale openbare instellingen, de regieën, de geïntegreerde politiediensten en het leger;
  • de federale autonome overheidsbedrijven;
  • de Hoven en rechtbanken;
  • de Raad van State, het Rekenhof en het Grondwettelijk Hof.

Betrokken werknemers

De bijdrage is verschuldigd voor zowel de contractuele als de statutaire ambtenaren.

Vóór 1 januari 2015 inde de RSZ enkel de bijdrage voor de contractuele ambtenaren. Dit hoofdstuk bespreekt enkel de egalisatiebijdrage verschuldigd voor deze contractuele werknemers. De toelichting van de egalisatiebijdrage voor statutaire ambtenaren bevindt zich bij de bespreking van de bijdrage statutair pensioen.

Bedrag van de inhouding

De door de RSZ geïnde bijdrage is vastgesteld op 13,07 %. Ze wordt berekend op:

  • het vakantiegeld toegekend aan de bij de RSZ aangegeven contractuele personeelsleden;
  • de Copernicuspremie toegekend aan sommige contractuele personeelsleden;
  • de herstructureringspremie toegekend aan sommige contractuele militairen.

Te vervullen formaliteiten

Deze inhouding dient aan de RSZ te worden gestort uiterlijk de laatste dag van de maand die volgt op het kwartaal waarin het vakantiegeld werd betaald. Het ingehouden bedrag voor het totaal van de betreffende openbare dienst vermeldt men globaal bij de aangifte en niet voor iedere werknemer afzonderlijk.

Voor 2005 worden de werkgevers verzocht de aangifte en de betalingen te doen tezamen met deze van het 3de kwartaal 2005. Het is dus niet nodig de aangifte van het 1ste of het 2de kwartaal 2005 te wijzigen wanneer deze reeds werd ingediend.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie - Bijdrage vakantiegeld in de openbare sector

In DMFA wordt de egalisatiebijdrage voor pensioenen verschuldigd op het vakantiegeld van de contractuele werknemers in de openbare sector, globaal aangegeven per werkgeverscategorie in blok 90002 “Bijdrage niet gebonden aan een natuurlijk persoon” met werknemerskengetal 870.

De berekeningsbasis, die overeenstemt met het totaal aan dubbel vakantiegeld dat gestort werd in de onderneming, moet vermeld worden

Als DMFA wordt ingediend via web moet de berekeningsbasis vermeld worden bij de bijdragen verschuldigd voor het geheel van de onderneming en de bijdrage wordt automatisch berekend.