Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Tussentijdse instructies - 2022/3

Inhoud

Kilometervergoeding woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen - correctie

(28/11/2022)

Het koninklijk besluit van 10 november 2022 (BS van 16 november 2022) voorziet vanaf 1 oktober 2022 elk kwartaal een nieuw berekende kilometervergoeding voor de federale overheidsdiensten en legt de modaliteiten hiervoor vast. Dit bedrag geldt ook als maximumbedrag dat aanvaard wordt als onkostenvergoeding vrij van RSZ  voor woon-werkverplaatsingen en beroepsverplaatsingen met een eigen voertuig.

Tevens voorziet het koninklijk besluit ook retroactief een verhoging van de kilometervergoeding naar 0,4020 EUR/km voor de periode 1 maart tot en met 30 juni 2022. Dit wil zeggen dat wanneer een kilometervergoeding wordt voorzien overeenkomend met de maximale vrijgestelde tussenkomst, de toegekende kilometervergoedingen mogen worden verhoogd tot dit bedrag zonder impact op de niet-onderwerping ervan.

Het bedrag vermeld in de op 23 november 2022 gepubliceerde tussentijdse mededeling zou niet het bedrag zijn dat in de omzendbrief wordt opgenomen. Het bedrag van de kilometervergoeding vanaf 1 oktober 2022 zal worden meegedeeld van zodra de omzendbrief gepubliceerd is.

Samengevat bedraagt de kilometervergoeding voor het gebruik van de eigen wagen in 2022 dus:

 • van 1 januari 2022 tot en met 28 februari 2022 : 0,3707 EUR/km
 • van 1 maart 2022 tot en met 30 juni 2022 : 0,4020 EUR/km
 • van 1 juli 2022 tot en met 30 september 2022 : 0,4170 EUR/km
 • van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2022 : nog te publiceren bedrag.

Minnelijk afbetalingsplan Energie

(09/11/2022)

De ondernemingen waarop de energiecrisis een economische weerslag heeft en zo moeilijkheden veroorzaakt voor het betalen van de socialezekerheidsbijdragen, kunnen een minnelijk afbetalingsplan vragen aan de RSZ op basis van de problematiek rond de energiecrisis .

In het kader van de  energiecrisis zijn er dus 2 benaderingen om tegemoet te komen aan de betalingsmoeilijkheden van ondernemingen.

Enerzijds is er het klassieke minnelijk afbetalingsplan dat geldt voor alle kwartalen en rechtzettingen. Het maximale uitstel loopt over 24 mensualiteiten met toepassing van sancties voor het laattijdig betalen van bijdragen. Deze sancties zijn begrepen in de betalingsmodaliteiten, met mogelijke kwijtschelding a posteriori wanneer alle vervallen bijdragen betaald zijn.

Anderzijds  worden bijzondere afbetalingsplannen zonder toepassing van sancties voorzien voor sommige bijdragen. Het uitstel loopt over maximaal 24 mensualiteiten. Enkel indien de afbetalingsmodaliteiten niet worden gerespecteerd, worden sancties voor de laattijdige betaling van bijdragen in rekening gebracht.

Deze bijzondere afbetalingsplannen zijn bestemd voor werkgevers die, als gevolg van de energiecrisis,  betalingsmoeilijkheden hebben voor:

 • de bijdrage jaarlijkse vakantie voor het dienstjaar 2022
 • de sociale bijdragen voor het 3de en 4de kwartaal 2022 en het 1ste kwartaal 2023 
 • rechtzettingen van sommige bijdragen, die vervallen op uiterlijk 30 juni 2023.

De bijdragen mogen geen voorwerp hebben uitgemaakt van en voorafgaandelijk afbetalingsplan en evenmin van een gerechtelijke vervolging.

Praktisch gezien, moet de werkgever naar de pagina 'minnelijk afbetalingsplan' op de portaalsite gaan en het vragenformulier invullen. Bij het puntje 'uw motivatie', moet hij uitleggen hoe zijn onderneming financieel  getroffen werd door de energiecrisis. Aanvullende bewijsstukken kunnen worden gevraagd.

Huisarbeiders - aantal arbeidsdagen

(03/11/2022)

De RSZ aanvaardt dat het aantal arbeidsdagen voor huisarbeiders berekend wordt op basis van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen. Als gevolg van de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, bedraagt het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 1.916,70 EUR met ingang van 1 november 2022.

Decava - loonplafonds inhoudingen

(03/11/2022)

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er met ingang van 1 november 2022 een aanpassing van de grensbedragen voor de berekening van de maximale inhouding op de aanvullende vergoedingen:

Grensbedragen na indexering en met toepassing van de herwaarderingscoëfficiënt:

(in EUR)

voltijds, met gezinslast

voltijds, zonder gezinslast

halftijds, met gezinslast

halftijds, zonder gezinslast

basisbedrag 1.130,44 938,50 565,22 469,25
vanaf 01-03-2022 1.925,58 1.598,63 962,79 799,31
vanaf 01-05-2022 1.964,07 1.630,59 982,04 815,29
vanaf 01-08-2022 2.003,33 1.663,18 1.001,67 831,59
vanaf 01-11-2022 2.043,35 1.696,40 1.021,67 848,20

Flexi-loon

(03/11/2022)

In het kader van een flexi-job heeft de werknemer recht op een loon (bruto is netto aangezien er geen inhoudingen zijn) dat niet lager mag zijn dan 8,82 EUR per uur (niet-geïndexeerd). Eveneens wordt, samen met ieder loon, een flexi-vakantiegeld uitbetaald van 0,68 EUR per uur (niet-geïndexeerd, totaal dus 9,50 EUR per uur). Door een aanpassing voortvloeiend uit een indexoverschrijding, bedraagt  vanaf 1 november 2022 het minimumbedrag van het flexi-uurloon 10,75 EUR en het flexi-vakantiegeld 0,82 EUR per uur (totaal dus 11,57 EUR).

Werkbonus - grensbedragen

(03/11/2022)

Ingevolge de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen, is er een aanpassing van de loongrenzen en van de maximale verminderingsbedragen voor de berekening van de werkbonus. Hieronder vindt u in tabelvorm de nieuwe bedragen vanaf 1 november 2022.

Bedienden (*)

S (refertemaandloon aan 100% in EUR)

R (basisbedrag in EUR)

≤ 1.974,20
1.974,20 en ≤ 3.022,28
3.022,28

242,46
242,46 - ( 0,2313 x (S - 1.974,20))
0,00

Arbeiders (**)

S (refertemaandloon aan 100% in EUR)

R (basisbedrag in EUR)

≤ 1.974,20
1.974,20 en ≤ 3.022,28
3.022,28

261,86
261,86 - (0,2498 x (S - 1.974,20))
0,00

(*) Onder 'Bedienden' moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 100 %, dus ook bijvoorbeeld arbeiders in de openbare sector.
(**) Onder 'Arbeiders' moet worden verstaan: de werknemers die moeten worden aangegeven aan 108 %, dus ook bijvoorbeeld kunstenaars.

Studenten en gepensioneerden in de zorg

(28/10/2022)

De wettelijke basis voor de maatregelen voor de zorg aangehaald in de tussentijdse berichten bij de instructies van het 2de kwartaal 2022 van 29 juli 2022 en van 10 augustus 2022, zijn op 27 oktober 2022 goedgekeurd door het parlement.

Het gaat onder andere om:

 • de neutralisering van de studentenuren voor het contingent van 475 uren om studenten te stimuleren om in de zorgsector aan de slag te gaan
  • Dimona en student@work werden technische aangepast zodat de gepresteerde uren vanaf 28 oktober 2022 worden geneutraliseerd. De reeds gepresteerde uren in de zorgsector sinds 1 juli 2022, zullen zeer binnenkort automatisch van de individuele tellers worden afgetrokken
 • de aanmoediging om als gepensioneerde te werken in de zorg
  • een vermindering van de werknemersbijdrage wordt voorzien bovenop de eventuele werkbonus voor gepensioneerden actief in de sector, overeenkomend met het saldo van de 13,07 % werknemersbijdrage; zij zijn dus geen werknemersbijdragen meer verschuldigd
  • de vrijstelling van de persoonlijke bijdragen gebeurt na toepassing van de eventuele werkbonus
  • de vrijstelling geldt voor alle werknemersbijdragen die betaald moeten worden gedurende het 3de en het 4de kwartaal 2022, zowel op de gewone lonen als op uitbetaalde premies, enkel vertrekvakantiegeld bedienden en/of verbrekingsvergoedingen verschuldigd gedurende deze periode
  • de werkgever geeft de vermindering aan met de verminderingscode 0611
  • daarnaast wordt voorzien dat het loon van deze gepensioneerden voor hun activiteiten in de zorg fiscaal afzonderlijk wordt belast
  • zij kunnen flexibeler ingezet worden door een afwijking op de termijn van het aankondiging van het uurrooster en door een afwijking op de regels omtrent de minimale wekelijkse arbeidsduur
  • ter herinnering, als gepensioneerden worden beschouwd
   • een effectief gerechtigde op een rust- of overlevingspensioen op datum van 1 juli 2022
   • of een effectief gerechtigde op een rust- of overlevingspensioen die de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt voorafgaand aan de eerste dag van de betrokken maand

Aangife van 'tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken' energie

(19/10/2022)

De RVA heeft een procedure voorzien voor de aangifte van 'tijdelijke economische werkloosheid' energie.

Energie-intensieve bedrijven kunnen gebruik maken van een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor energie-intensieve bedrijven, dat soepeler is dan de bestaande regelingen van tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken. Meer informatie over de te volgen procedure is terug te vinden op de website van de RVA.

Voor het 4de kwartaal 2022 moet men de algemene prestatiecode 71 'economische werkloosheid' en prestatiecode 76 'schorsingsdagen bedienden wegens werkgebrek', gebruiken voor de periodes van 'tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor energie-intensieve bedrijven', al naar gelang het arbeiders of bedienden betreft.

Bijkomende informatie vindt u op de website van de RVA.

Aanpassing forfaits gelegenheidsarbeid en met fooien betaalden

(06/10/2022)

Als gevolg van het overschrijden van de spilindex tijdens de maand juli (met fooien betaalden, gelegenheidswerknemers horeca, land- en tuinbouw) en juli en september (zeevissers) wijzigen de forfaitaire daglonen.

De tabel bevat de dagforfaits die gelden vanaf 1 oktober 2022, variërend naargelang de sector, de uitgeoefende functie en de leeftijd van de werknemer op de laatste dag van het kwartaal.

De forfaitaire bedragen voor de aangestelden toiletten buiten de horeca ondergaan geen wijzigingen ten opzichte van het 3de kwartaal 2022.

Federale openbare gezondheidssectoren - bijkomend verlof in 2022

(03/10/2022)

Deze tussentijdse instructie is enkel van toepassing op de werkgevers die tot de federale gezondheidssectoren van de openbare sector behoren.

Het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector is belast met de financiering van een aantal maatregelen voorzien in het sociaal akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren 2005-2010. Deze maatregelen houden op geen enkele wijze verband met de toekenning en financiering van de bijkomende tewerkstelling in het kader van de Sociale Maribel.

Dit akkoord is van toepassing op de instellingen van de openbare sector die behoren tot de federale gezondheidssectoren:

 • Ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen en beschut wonen;
 • ROB/RVT en de dagverzorgingscentra;
 • Diensten voor thuisverpleging;
 • Revalidatiecentra;
 • Wijkgezondheidscentra.

In uitvoering van voormeld sociaal akkoord kunnen de personeelsleden van minstens 52 jaar, die in de federale gezondheidssectoren tewerkgesteld zijn en die niet kunnen genieten van de maatregelen inzake eindeloopbaan van het meerjarenplan voor de gezondheidssector, een aantal bijkomende verlofdagen toegekend krijgen in het kader van de maatregel van bijkomend verlof.

De toekenning van het aantal bijkomende verlofdagen is vastgesteld als volgt:

 • 52 jaar: 5 dagen
 • 53 jaar: 8 dagen
 • 54 jaar: 10 dagen
 • 55 jaar: 13 dagen
 • 56 jaar: 15 dagen
 • 57 jaar: 18 dagen
 • 58 jaar: 20 dagen.

De leeftijd die in beschouwing genomen wordt, is die bereikt op 1 januari van het jaar waarin de bijkomende verlofdagen zijn voorzien.

De financiële middelen die het Fonds Sociale Maribel ter beschikking van de werkgever stelt, moeten aangewend worden voor de aanwerving van bijkomende werknemers of voor de verhoging van de arbeidstijd van werknemers die reeds in dienst zijn bij uw instelling, om een (gedeeltelijke) vervanging toe te laten van de werknemers die het voordeel van het bijkomend verlof toegekend krijgen.

Het bedrag van de financiële tussenkomst is vastgelegd op maximaal € 36.430,84 op jaarbasis per voltijds equivalent doch is beperkt tot de reële loonkost.

Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van een financiering is dat de werkgever het sociaal akkoord betreffende de federale gezondheidssectoren toepast.

Werkgevers aan wie reeds bijkomende arbeidsplaatsen werden toegekend in 2021 of op een vroegere datum, dienen eveneens het formulier in bijlage bij deze tussentijdse instructie in te vullen indien zij verder wensen te genieten van de financiering.

Voor het jaar 2022 zal het Fonds Sociale Maribel de financiële middelen voor de vervangende tewerkstelling verdelen op basis van de gegevens betreffende het totaal aantal bijkomende verlofdagen van de werknemers die het voordeel van de maatregel van bijkomend verlof toegekend krijgen.

De werkgever die onder toepassing van dit sociaal akkoord valt, en de maatregel van bijkomend verlof reeds effectief toepast of de maatregel een eerste keer in het jaar 2021 toepast, en die in aanmerking wenst te komen voor de verdere financiering van de reeds toegekende arbeidsplaatsen of voor de toekenning van (een) bijkomende arbeidsplaats(en), moet het daartoe bestemde antwoordformulier invullen en terug bezorgen per post tegen uiterlijk 10 november 2022 of bij voorkeur per e-mail op volgend adres:

RSZ
AD VII/ Sociale Maribel  
Victor Hortaplein 11
1060 Brussel    

E-mail: maribel@rsz.fgov.be

Het ingevulde antwoordformulier dient ondertekend te worden door de drie representatieve vakorganisaties.

Indien de werkgever niet reageert binnen de vooropgestelde termijn, gaat het Fonds Sociale Maribel ervan uit dat de werkgever afstand doet van zijn recht op een eventuele tussenkomst tot financiering van  de vervangende tewerkstelling in het kader van het bijkomend verlof ten voordele van bepaalde categorieën personeelsleden voor het jaar 2022.

 

Aanpassing van loonplafonds verminderingen

(30/09/2022)

Als gevolg van een overschrijding van de spilindex in de loop van de maand juli 2022, wijzigen een aantal loonplafonds voor de berekening van bijdrageverminderingen. Dit kan ook een impact hebben op sommige overgangsmaatregelen van de geregionaliseerde verminderingen vanaf 1 oktober 2022.

Het grensbedrag voor de doelgroepvermindering kunstenaars is ook aangepast.

 

Structurele vermindering

Aanpassing van de bovenste loongrens van de lagelonencomponent (S0) en de zeerlagelonencomponent (S2) en aanpassing van de ondergrens van de hogelonencomponent (S1) van de structurele vermindering:

Rcategorie 1 = 0,1400 x ( 10.174,88 – S) + 0,4000 x (6.127,64 - S); (algemene categorie)
Rcategorie 2 = 79,00 + 0,2557 x ( 8.547,57 – S) 0,4000 x (6.293,27 - S) + 0,0600 x (W – 14.921,44); (categorie sociale maribel)
Rcategorie 3 met loonmatiging = 0,1400 x ( 11.025,13  S) + 0,4000 x (6.127,64 - S); (categorie erkende beschutte werkplaats, werknemers met loonmatiging)
Rcategorie 3 zonder loonmatiging = 495,00 + 0,1785 x ( 10.467,68  S) + 0,4000 x (6.127,64 - S). (categorie erkende beschutte werkplaats, werknemers zonder loonmatiging)

Doelgroepvermindering oudere werknemers

 • Brussel: 12.061,19 EUR
 • Wallonië: 16.015,53 EUR

Doelgroepvermindering kunstenaars

 • Algemene regeling/overgangsmaatregelen: 5.637,39 EUR

Werknemersbijdragevermindering herstructurering

 • S0 = 3.391,63 EUR
 • S1 = 4.973,81 EUR

Maatregelen zorgsector - Verhoging jaarlijks kostenplafond vrijwilligers

(30/09/2022)

Een koninklijk besluit van 31 augustus 2022 (BS van 12 september 2022) verhoogt het jaarlijkse kostenplafond voor de vrijwilligers die effectief ingezet werden in de zorgsector zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 8 mei 2022 houdende verlenging van diverse arbeidsrechtelijke maatregelen ten behoeve van de zorgsector en het onderwijs in het raam van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Dit betekent dat wanneer zij als vrijwilliger actief zijn in de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 in de gezondheidszorg zoals bedoeld in de wet, voor 2022 het verhoogde jaarbedrag van 3.683,55 EUR op hen van toepassing is.

Vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers - vrijgestelde vergoedingen

(30/09/2022)

De vergoedingen voor ‘niet-uitzonderlijke’ prestaties van de vrijwillige brandweerlieden en ambulanciers zijn vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen voor zover zij een maximumbedrag per kwartaal niet overschrijden. Door een aanpassing voortvloeiend uit de indexoverschrijding is het maximumbedrag vanaf 1 oktober 2022 gelijk aan 1.239,36 EUR per kwartaal.

 

Maatregelen zorgsector - werknemersbijdragevermindering gepensioneerden

(23/09/2022)

Er wordt momenteel gewerkt aan de invoering van een maatregel die gepensioneerden de mogelijkheid biedt om in de zorgsector te werken zonder persoonlijke bijdragen te betalen.

Om de toekenning van dit voordeel tijdig mogelijk te maken, werden de technische aanpassingen hiertoe reeds voorzien in de DmfA van het derde kwartaal 2022.

Van zodra de wettelijke basis definitief zal zijn, wordt er een nieuwe specifieke mededeling hierover gepubliceerd.

Meer informatie over deze maatregel is terug te vinden in de tussentijdse berichten bij de instructies van het 2de kwartaal 2022 van 29 juli 2022 en van 10 augustus 2022.