Het portaal van de sociale zekerheid gebruikt cookies om de site gebruiksvriendelijker te maken.

Meer weten × Doorgaan

Vers le contenu de cette page

Eerste aanwervingen

Deze doelgroepvermindering wordt toegekend aan nieuwe werkgevers gedurende een aantal kwartalen voor maximaal 6 werknemers.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de doelgroepvermindering uitgebreid en versterkt:

 • de indiensttreding van een 1ste werknemer opent het recht op een vermindering G7 (onbeperkt in de tijd); dit wil zeggen dat na het in mindering brengen van de doelgroepvermindering eerste aanwerving voor een 1ste werknemer er geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd meer zijn van het resterende deel van de werkgeversbijdrage bekomen na afhouding van het forfait sociale maribel en na toepassing van de structurele vermindering,
 • een doelgroepvermindering voor een 6de werknemer wordt voorzien,
 • de forfaits en het aantal kwartalen waarin ze konden worden toegepast voor de 1ste tot de 5de werknemer, worden integraal doorgeschoven naar de 2de tot de 6de werknemer.

Vanaf 1 januari 2017 worden de verminderingsforfaits en het aantal kwartalen waarvoor ze kunnen worden toegepast verhoogd. Dit geldt enkel voor de opening van het recht vanaf 1 januari 2017. Naargelang de periode waarin het recht geopend werd kan het verminderingsforfait dus verschillen evenals het aantal kwartalen dat de vermindering kan worden toegepast.

 

Vanaf 1 januari 2022 voorziet de programmawet van 27 december 2021 en  het koninklijk besluit van 27 januari 2022 een aantal wijzigingen voor de toepassing van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen. Het gaat zowel om verduidelijkingen om de rechtszekerheid te verhogen als om aanpassingen om meer terug te komen tot de essentie van de maatregel. Het gaat om volgende wijzigingen:

 • aangepaste definitie van 'nieuwe werkgever'
 • het gebruik van '12 maanden' als referteperiode en niet meer 'de 4 voorafgaande kwartalen'
 • gelegenheidswerknemers in de horeca en flexi-werknemers worden niet meer in rekening genomen bij de telling en voor de vermindering
 • beperking van de ongelimiteerde vermindering G7 tot maximaal het forfait G18 van 4000,00 EUR, maar nog altijd onbeperkt in de tijd
 • beperking tot het slechts 1 x toepassen van elke rang binnen 1 juridische entiteit
 • invoeren van het begrip 'vervanger van een nde werknemer' binnen een kwartaal voor opeenvolgende tewerkstellingen
 • expliciete definitie 'technische bedrijfseenheid' (TBE)
 • differentiëring in 'simultane' en 'historische' TBE
 • nieuwe regels voor het bepalen van de ranginname binnen een TBE
 • invoeren van een zekere tolerantie bij de telling binnen een TBE

 

 

 

 

Betrokken werkgevers

 

Een werkgever die de 12 maanden voorafgaand aan de indienstname geen werknemer in dienst heeft gehad kan beschouwd worden als een nieuwe werkgever. Als de werknemer voldoet aan de voorwaarden komt hij in aanmerking voor de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor een 1ste werknemer. Kan niet in aanmerking komen voor de vermindering voor een 1ste werknemer:

 • de werknemer in dienst genomen door een werkgever die deel uitmaakt van een simultane TBE waar al een werknemer in dienst is
 • de werknemer in dienst genomen door een werkgever die deel uitmaakt van een historische TBE waarbij in de TBE bij de andere werkgever(s) het aantal werknemers afneemt (omdat bijvoorbeeld één of meerdere werknemers mee werden overgenomen); het gaat met andere woorden over een meertewerkstelling bij de TBE die echter kleiner is dan het aantal in dienst getreden werknemers bij de werkgever.

De werkgever die 12 opeenvolgende maanden geen werknemers in dienst heeft gehad, moet terug aan de voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor een 1ste werknemer.

De werkgever die de 12 maanden voorafgaand aan de indienstname geen 'n' werknemers gelijktijdig in dienst heeft gehad ('n' = 2 tem 6), kan in aanmerking komen voor de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor een nde werknemer. Binnen een TBE mag het evenmin gaan om een vervanging. De regels betreffende de meertewerkstelling zijn onveranderd. Komt niet in aanmerking voor de vermindering voor een nde werknemer:

 • de werknemer in de simultane TBE waarin reeds n werknemers tewerkgesteld zijn

 

Enkel werkgevers uit de privésector die werknemers tewerkstellen die onderworpen zijn aan de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, komen in aanmerking.

In de bespreking die volgt wordt voor de kwalificatie ‘nieuwe werkgever’ en voor het toekennen van de vermindering, nooit rekening gehouden met:

 • jongeren tot 31 december van het jaar dat zij 18 worden;
 • leerlingen in het kader van het alternerend leren zoals bepaald in artikel 1bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969;
 • dienstboden;
 • gelegenheidsarbeiders in de land- en tuinbouwsector;
 • gelegenheidswerknemers in de horeca
 • flexi-jobwerknemers
 • verenigingswerkers - socioculturele sector en sport - artikel 17
 • alle andere werknemers die niet onder de socialezekerheidswet van 27 juni 1969 vallen (jobstudenten, IBO'ers, vrijwilligers, bepaalde stagiairs,  …).

Voor de doelgroepvermindering eerste aanwervingen is het dus alsof werknemers die tot een van deze categorieën behoren niet bestaan.

 

 

Technische bedrijfseenheid (TBE)

Omdat het begrip 'nieuwe werkgever voor een 1ste werknemer' en het bepalen van de rang voor de daarop volgende in dienst genomen werknemers, afhangen van het al dan niet behoren tot een 'simultane' TBE en ook om het begrip 'vervanging' te kunnen plaatsen, is het concept 'TBE' zeer belangrijk. Een omschrijving werd dan ook geïntroduceerd in de regelgeving zelf van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen.

Als onderdeel van een TBE worden de juridische entiteiten beschouwd die

 • gemeenschappelijke personen hebben (sociale band)
  • werknemers die van de ene juridische entiteit overstappen naar een andere
  • werknemers die zelfstandig beginnen met dezelfde of een gelijkaardige activiteit
  • voortgezette ondernemingen met een andere eigenaar maar met (gedeeltelijk) hetzelfde personeel
   • na faillissement overgenomen werknemers in toepassing van hoofdstuk III van CAO 32bis worden niet mee in rekening genomen om te besluiten dat er een sociale band is; als op een andere manier een sociale band aanwezig is, worden ze wel mee in rekening gebracht bij de tellingen
 • en gelijkaardige of aanvullende activiteiten hebben, zoals bijvoorbeeld (socio-economische verwevenheid)
  • bankfilialen die opsplitsen in verschillende filialen – juridische entiteiten
  • verzelfstandigde informaticadiensten binnen eenzelfde groep
  • .... .

Het kan gaan over juridische entiteiten die gelijktijdig bestaan of juridische entiteiten die elkaar opvolgen.

Mogelijke elementen die ook kunnen wijzen op een socio-economische verwevenheid zijn:

 • plaats: wanneer de gebouwen waar de activiteiten worden uitgeoefend op dezelfde plaats of in elkaars nabijheid liggen;
 • bedrijfsmateriaal: geheel of gedeeltelijk hetzelfde
 • klandizie
 • administratieve organisatie en/of personeelsbeheer.

Om  een onderscheid te maken én een aparte telling voor de ‘rang’ in te voeren werden 2 definities ingevoerd:

 • simultane technische bedrijfseenheid
  • deze functioneert grotendeels als één geheel (nauw samenwerkende entiteiten), maar bestaat formeel uit verschillende juridische entiteiten
  • het bepalen van de rang gebeurt op het niveau van de technische bedrijfseenheid
  • het niveau om de vermindering toe te passen blijft nog steeds de juridische entiteit
  • eenmaal de rang bepaald, blijft deze vastgeklikt aan de juridische entiteit en kan de vermindering toegepast worden met respect voor de algemene voorwaarden die eraan gekoppeld zijn wat betreft het aantal in dienst zijnde werknemers bij die entiteit
  • omdat de technische bedrijfseenheid quasi als één werkgever gezien wordt wat betreft de telling, zal wanneer binnen de technische bedrijfseenheid 6 werknemers tegelijkertijd werkzaam zijn (of waren tewerkgesteld in de 12 voorafgaande maanden), er geen mogelijkheid meer zijn om nog een bijkomend recht te openen (gaat maar tot rang 6)
  • elke vermindering (1ste, 2de, 3de tem 6de ) kan maar één maal toegepast worden binnen een TBE
  • om de vermindering voor een 4de te kunnen toepassen bij één van de juridische entiteiten binnen de TBE, moeten er in die juridische entiteit in de loop van het kwartaal minstens 4 werknemers tegelijkertijd tewerkgesteld zijn
 • historische technische bedrijfseenheid
  • het gaat om juridische entiteiten die elkaar chronologisch opvolgen en/of die het gevolg zijn van afsplitsingen maar waarbij op het moment van indienstname van een nieuwe werknemer, de beide juridische entiteiten niets meer met elkaar te maken hebben
  • het principe van de meertewerkstelling ten opzichte van de situatie juist voor de indienstname van de nieuwe werknemer blijft behouden (totaal aantal werknemers / koppen in de TBE op de dag van indienstname ten opzichte van het maximum aantal werknemers / koppen dat gelijktijdig in de TBE tewerkgesteld was in de loop van de 12 maanden die de indienstname voorafgaan)
  • het bepalen van de rang gebeurt nog steeds op het niveau van de juridische entiteit
  • elke vermindering (1ste, 2de, 3de tem 6de ) kan maar één maal toegepast worden binnen dezelfde juridische entiteit (maar eventueel meermaals binnen de technische bedrijfseenheid).

 

 

Aanwerving van een 1ste werknemer

Op het moment van indienstneming mag de werkgever nooit onderworpen zijn geweest aan de wet van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders of, sedert ten minste 12 opeenvolgende maanden die de indienstneming voorafgaan (van dag op dag), hieraan niet meer onderworpen geweest zijn (nieuwe werkgever).

Is deze voorwaarde vervuld, dan moet men nagaan of de werkgever samen met andere werkgevers geen zelfde technische bedrijfseenheid uitmaakt.

 

 • Indien hij deel uitmaakt van een simultane TBE waar al een werknemer in dienst is, is de vermindering voor een 1ste werknemer immers niet mogelijk.
 • Indien hij deel uitmaakt van een historische TBE, mag hij geen werknemer vervangen die in de loop van de 12 maanden (dag op dag) voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam geweest is.

De indienstname van de 1ste werknemer opent het recht van de werkgever op deze doelgroepvermindering voor één werknemer voor onbepaalde tijd. Als echter, gedurende 12 openeenvolgende maanden er geen werknemers in dienst zijn die in aanmerking komen, vervalt het recht en moet terug aan de beginvoorwaarden voldaan zijn. In sommige gevallen is het dus mogelijk dat het recht niet opnieuw kan worden geopend.

 

 

Aanwerving van een nde werknemer (met n = 2, ..., 6)

Op het moment van indienstneming mag de werkgever sedert ten minste 12 opeenvolgende maanden die de indienstneming voorafgaan (van dag op dag), nooit meer dan (n - 1) werknemers onderworpen aan de wet van 27 juni 1969 tegelijkertijd in dienst hebben gehad. De nde werknemer mag tevens geen werknemer vervangen die in de loop van de 12 maanden (dag op dag) voorafgaand aan de indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam geweest is.

De indienstname van de nde werknemer opent voor een periode van 20 kwartalen met ingang van het kwartaal van indienstneming, het recht van de werkgever op de doelgroepvermindering voor een nde werknemer, in zoverre tijdens het betreffende kwartaal minstens n werknemers  tegelijkertijd bij de werkgever tewerkgesteld zijn of zijn geweest. Een volgende periode van 20 kwartalen kan enkel beginnen na een periode van 12 opeenvolgende maanden gedurende welke niet meer dan (n - 1) werknemers tegelijkertijd in dienst zijn geweest.

 

Ook als gedurende langer dan 12 maanden het recht voor een vermindering voor een nde werknemer niet kan worden ingevuld (geen n werknemers gelijktijdig in dienst), kan dat recht in tegenstelling tot het recht op de vermindering voor een 1ste, terug worden opgenomen na afloop van deze 12 maanden zolang de periode van 20 kwartalen niet verstreken zijn en er nog een saldo rechtopenende kwartalen beschikbaar is. Het is na 12 maanden echter ook mogelijk om indien aan de voorwaarden voldaan wordt, opnieuw een periode van 20 kwartalen op te starten met een nieuw saldo.

 

 

Voorwaarde vervanging:

Om het recht op de vermindering te openen mag de nieuwe werknemer geen werknemer vervangen binnen een TBE. Het moet dus gaan om een meertewerkstelling.

Dit geldt zowel voor de doelgroepvermindering eerste aanwerving van een 1ste werknemer als voor de daarop volgende verminderingen (2de tot en met 6de werknemer).

Om na te gaan of er geen 'vervanging' is binnen een TBE, gaat men als volgt te werk:

 • eerst bepaalt men het maximum aantal werknemers (koppen) dat gelijktijdig binnen de TBE tewerkgesteld was in de loop van de 12 maanden (dag op dag) die de indienstname voorafgaan (A);
 • er wordt een tolerantie ingevoerd van maximaal 5 kalenderdagen waarop een tijdelijke verhoging van het aantal werknemers in de referteperiode van 12 maanden niet in rekening wordt gebracht; er zijn geen extra voorwaarden gekoppeld aan deze 'tolerantiedagen'; in de telberekening worden de 5 dagen met het hoogste aantal werknemers niet langer meegeteld om de maximumtewerkstelling te bepalen in de referteperiode van 12 maanden
 • vervolgens neemt men het totaal aantal werknemers dat op de eerste dag door de nieuwe werkgever in dienst genomen wordt, verhoogd met het aantal werknemers dat eventueel nog tewerkgesteld is door andere werkgevers in de TBE (B).

Indien (B) ten minste één meer bedraagt dan (A), wordt het recht op de doelgroepvermindering eerste aanwerving van een 1ste (2de, 3de, 4de, 5de of 6de) werknemer geopend.

Voorbeeld

Werkgever A neemt in februari 2022 zijn 1ste en 2de werknemer in dienst die het recht openen op de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor een 1ste en 2de werknemer. Op 15 januari 2023 start werkgever B die met werkgever A een historische TBE vormt, met één van de twee werknemers van werkgever A. Werkgever A heeft dus nog maar één werknemer in dienst waarvoor hij verder de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor een 1ste werknemer blijft genieten (saldo van de nog niet opgenomen kwartalen, maar dan met het forfait G18).

Werkgever B daarentegen kan niet genieten van de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor een 1ste werknemer, omdat zijn werknemer een werknemer van werkgever A vervangt die daar werkzaam was gedurende de 12 maanden voorafgaand aan zijn indiensttreding (namelijk zichzelf). Werkgever B kan evenmin de doelgroepvermindering eerste aanwervingen voor een 2de werknemer verkrijgen, want hij heeft slechts één werknemer tegelijkertijd in dienst in de loop van het 1ste kwartaal 2023.

 

Betrokken werknemers

Voorwaarden toekenning:

Het betreft alle werknemers die onderworpen zijn aan de wet van 27 juni 1969 behalve de reeds opgesomde werknemers. De werknemer moet dus vóór zijn aanwerving aan geen enkele specifieke voorwaarde voldoen. Om voor de doelgroepvermindering in aanmerking te komen moet de werknemer uiteraard wel voldoen aan de algemene voorwaarden om van een doelgroepvermindering gebruik te kunnen maken, in het bijzonder wat betreft de prestaties, die, als de werknemer niet verbonden is door een minstens halftijdse arbeidsovereenkomst, 27,5% moeten bedragen van voltijdse prestaties tijdens het ganse kwartaal (µ(glob) ten minste gelijk aan 0,275).

De vermindering is niet gebonden aan een bepaalde werknemer. De werkgever kan dus elk kwartaal opnieuw kiezen voor welke werknemer hij de vermindering toepast. Het is dus best mogelijk dat de werknemer die oorspronkelijk het recht opende, niet meer in dienst is.

 

Wanneer een werknemer uit dienst treedt en vervangen wordt door een andere werknemer, kan vanaf 1 januari 2022 de nieuwe werknemer de vermindering die toegepast kon worden op de uit dienst getreden werknemer, verderzetten. In algemene zin kan een vermindering voor een bepaalde rang in de loop van een kwartaal bij meerdere werknemers worden toegepast, zolang hun tewerkstelling niet overlapt. Dit geldt ook voor een werknemer die deeltijds gaat werken en dus een andere tewerkstellingslijn moet opstarten omdat de Q/S wijzigt.

 

 

 

Tellingen

Geen deel uitmakend van een TBE:

 • voor juridische entiteiten die geen deel uitmaken van een TBE, verandert er niets. Er wordt gekeken naar de voorwaarde waaraan de werknemer moet voldoen en naar de rang die kan ingenomen worden bij de werkgever.

Deel uitmakend van een TBE:

 • voor juridische entiteiten die wel deel uitmaken van een TBE, wijzigt de bepaling voor de ranginname
  • zoals gezegd, wordt bij simultane TBE's de rang bepaald binnen de TBE, dus niet binnen de juridische entiteit
  • wanneer er een meertewerkstelling is, kan de indiensttreding van een werknemer binnen een historische TBE het recht op de eerste aanwervingen openen, maar steeds met een rang rekening houdend met eventueel overgenomen werknemers
 • er wordt een tolerantie ingevoerd van maximaal 5 kalenderdagen waarop een tijdelijke verhoging van het aantal werknemers in de referteperiode van 12 maanden niet in rekening wordt gebracht
  • er zijn geen extra voorwaarden gekoppeld aan deze 'tolerantiedagen'; in de telberekening worden de 5 dagen met het hoogste aantal werknemers niet langer meegeteld om de maximumtewerkstelling te bepalen in de referteperiode van 12 maanden
  • wanneer bijvoorbeeld tijdens de referteperiode een evenement heeft plaatsgehad en er uitzonderlijk voor een zeer beperkte periode personeel werd aangetrokken, zal er met deze dagen geen rekening worden gehouden bij het nagaan of er een meertewerkstelling was
 • om te verzekeren dat de bijkomende tewerkstelling(en) op het moment van indienstname effectief een meer duurzame extra tewerkstelling is (zijn), wordt de voorwaarde toegevoegd dat deze meertewerkstelling 1 maand aangehouden moet worden ná datum van indienstname; het gaat om het aantal werknemers binnen de gehele TBE

De ranginname bij een simultane TBE wordt gekoppeld aan de juridische entiteit waar de rang initieel wordt ingenomen en kan nadien niet meer bij een andere juridische entiteit van de TBE worden ingevuld. Er is dus geen keuze binnen de simultane TBE bij welke werknemer de vermindering in rekening wordt gebracht, enkel binnen de juridische entiteit.

 

 

Bij de ranginname wordt steeds rekening gehouden met de werknemers die reeds voorheen in de TBE tewerkgesteld waren.

 

 

Dat wil zeggen dat als het aantal werknemers bij een (nieuwe) juridische entiteit dat geen deel uitmaakt van de meertewerkstelling binnen de TBE, groter is dan 6, de werknemer geen rang kan innemen die het recht opent op de vermindering ondanks een meertewerkstelling.

Voorbeeld

Een nieuwe werkgever B die deel uitmaakt van een historische TBE neemt 2 werknemers in dienst en bij werkgever A met initieel 14 werknemers vertrekt 1 werknemer. Het gaat dus om een meertewerkstelling van 1 werknemer, die rang 2 zal innemen (en niet zoals vóór 1 januari 2022 rang 1). De vermindering eerste aanwervingen voor een 2de werknemer kan dus bij werkgever B worden toegepast.

Een nieuwe werkgever B die deel uitmaakt van een historische TBE neemt 11 werknemers in dienst en bij werkgever A met initieel 10 werknemers vertrekken 9 werknemers. Het gaat dus om een meertewerkstelling van 1 werknemer, die echter geen rang opent die recht geeft op de vermindering (rang 1 tot en met 6 wordt reeds ingenomen door werknemers die geen deel uitmaken van de meertewerkstelling. De vermindering eerste aanwervingen kan dus bij werkgever B niet worden toegepast.

 

 

 

Regels voor de toepassing van de vermindering

Het recht op de vermindering wordt nagegaan op het moment dat een werknemer in dienst treedt. Dat wil zeggen dat:

 • een werknemer die in dienst treedt na 31 december 2021, voor de telling en de ranginname de nieuwe regels met betrekking tot simultane en historische TBE's volgt
 • wanneer werknemers opeenvolgend in de loop van het kwartaal in dienst treden, zij de vermindering voor een 1ste of een nde werknemer binnen eenzelfde kwartaal kunnen verderzetten zolang hun tewerkstellingsperiodes niet overlappen
  • zo kan in de loop van een kwartaal de doelgroepvermindering voor een 1ste werknemer toegepast worden op elkaar opvolgende werknemers
  • de werkgever kan zelf kiezen op wie hij de vermindering toepast, zelfs op tewerkstellingslijnen binnen het kwartaal die de opening van het recht voorafgaan maar met de beperking dat er geen overlap is voor de toepassing van een bepaalde rang tussen de periodes gedekt door de tewerkstellingslijnen
 • de vermindering voor een nde werknemer gekoppeld blijft aan de juridische entiteit bij wie de rechtopenende werknemer in dienst is getreden.
 • in tegenstelling tot de vermindering 1ste werknemer, de vermindering wel verder uitgeput kan worden binnen de periode van 20 kwartalen te rekenen vanaf het kwartaal van indienstname van de nde werknemer, ook wanneer meer dan 12 maanden geen n werknemers tegelijkertijd in dienst waren
 • met gelegenheidswerknemers in de horeca en flexi-werknemers geen rekening meer wordt gehouden (zij komen dus niet meer in aanmerking om een vermindering te openen, maar tellen ook niet mee om de rang te bepalen of om te beoordelen of er sprake is van meertewerkstelling).

Een exacte datum 'opening recht' is noodzakelijk om de verminderingen correct te kunnen uitvoeren.

 

Voorbeelden

 

Ranginname simultane TBE bijkomende juridische entiteit

WG

2022-1

2022-2

2022-3

2022-4

2023-1

A

2

2

2

3

2

B

 

1

4

2

4

opening
recht

 

 

4de

 

 

 • 2de kwartaal 2022
  • B: 4de kan niet toegepast worden want in de loop van het kwartaal nooit 4 tegelijkertijd in dienst bij de juridische entiteit
  • B: er wordt geen recht geopend omdat de mogelijke rang 1 en 2 al ingenomen zijn in de TBE en rang 3 nog niet; er wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat er minstens 3 werknemers tegelijkertijd bij de juridische entiteit werkzaam moeten zijn om het recht op de eerste aanwerving voor een 3de werknemer te kunnen openen.
 • 3de kwartaal 2022
  • B: neemt 3 extra werknemers op hetzelfde moment in dienst
  • B: rang 4 mogelijk
  • B: omdat de werkgever op dat moment ook 4 werknemers tegelijkertijd in dienst heeft, wordt het recht op de eerste aanwerving voor een 4de werknemer geopend
  • B: geen recht op vermindering voor 2de en 3de werknemer want reeds 3 werknemers in dienst in de simultane TBE.
 • 4de kwartaal 2022
  • A en B: de 6 rangen zijn reeds ingenomen, er kan geen nieuw recht meer worden geopend.
 • 1ste kwartaal 2023
  • B: 4de kan verder toegepast worden.

ranginname historische TBE bijkomende juridische entiteit (splitsing) 1

WG

2022-1

2022-2

2022-3

2022-4

2023-1

A

2

2

2

3

2

B

 

1

4

2

4

opening
recht

 

1ste

2de, 3de en 4de

   
 • 2de kwartaal 2022
  • B: er wordt recht geopend op de 1ste , rang 1 mogelijk en geen verschuivingen (louter mathematisch gezien)
 • 3de kwartaal 2022
  • B: neemt 3 extra werknemers op hetzelfde moment in dienst
  • B: rang 2, 3 en 4 bij B mogelijk en recht geopend wegens meertewerkstelling
 • 4de kwartaal 2022
  • A: geen recht op de 3de, rang 3 is mogelijk maar geen meertewerkstelling
  • B: 2 werknemers gelijktijdig in dienst, 1ste en 2de kunnen verder toegepast worden.
 • 1ste kwartaal 2023
  • B: 2de, 3de en 4de kunnen verder toegepast worden.

ranginname historische TBE bijkomende juridische entiteit (splitsing) 2 - impact aangehouden tewerkstelling en tolerantiedagen

WG

2022-1

2022-2

2022-3

2022-4

2023-1

A

2

2

2

3

2

B

 

1 + 1 voor 1 dag

4

2

4

opening
recht

 

1ste

3de en 4de

   
 • 2de kwartaal 2022
  • B: er komt 1 werknemer in dienst met een contract voor langere duur en 1 werknemer voor slechts 1 dag
  • B: er wordt recht geopend op de 1ste , rang 1 mogelijk en geen verschuivingen (louter mathematisch gezien)
  • B: rang 2 is niet mogelijk want geen bestendige tewerkstelling
 • 3de kwartaal 2022
  • B: neemt 3 extra werknemers op hetzelfde moment in dienst
  • B: rang 2 is niet meer mogelijk, de tolerantiedagen spelen enkel voor het bepalen van een meertewerkstelling
  • B: rang 3 en 4 mogelijk en recht geopend wegens meertewerkstelling
 • 4de kwartaal 2022
  • A: geen recht op de 3de, rang 3 is mogelijk maar geen meertewerkstelling
  • B: 1ste kan verder toegepast worden.
 • 1ste kwartaal 2023
  • B: 3de en 4de kunnen verder toegepast worden.

ranginname historische TBE bijkomende juridische entiteit (splitsing) 3 - impact aangehouden tewerkstelling en tolerantiedagen

WG

2022-1

2022-2

2022-3

2022-4

2023-1

A

2

2

2

2

2

B

 

1 + 3 voor 1 dag

1

4

4

opening
recht

 

1ste

 

   
 • 2de kwartaal 2022
  • B: er komt 1 werknemer in dienst met een contract voor langere duur en 3 werknemers voor slechts 1 dag
  • B: er wordt recht geopend op de 1ste , rang 1 mogelijk en geen verschuivingen (louter mathematisch gezien)
  • B: rang 2, 3 en 4 is niet mogelijk want geen bestendige tewerkstelling
 • 3de kwartaal 2022
  • B: de 1ste kan verder toegepast worden
 • 4de kwartaal 2022
  • B: neemt 3 extra werknemers op hetzelfde moment in dienst
  • B: rang 2, 3 en 4  is niet meer mogelijk, In het 2de kwartaal 2022 waren er immers al 4 werknemers tegelijk in dienst bij B. De tolerantiedagen spelen nl. enkel voor het bepalen van een meertewerkstelling, niet voor het bepalen van een rang bij de werkgever zelf.
  • B: 1ste kan verder toegepast worden.

ranginname historische TBE bijkomende juridische entiteit (splitsing) 4 - impact aangehouden tewerkstelling en tolerantiedagen

WG

2022-1

2022-2

2022-3

2022-4

2023-1

A

2

2 + 3 voor 1 dag

2

2

2

B

 

1

1

4

4

opening
recht

 

1ste

 

2de, 3de en 4de

 
 • 2de kwartaal 2022
  • A: er komen 3 werknemer bijkomend in dienst voor slechts 1 dag
  • B: er komt 1 werknemer in dienst met een contract voor langere duur
  • B: er wordt recht geopend op de 1ste , rang 1 mogelijk en geen verschuivingen (louter mathematisch gezien)
 • 3de kwartaal 2022
  • B: de 1ste kan verder toegepast worden
 • 4de kwartaal 2022
  • B: neemt 3 extra werknemers op hetzelfde moment in dienst
  • B: rang 2, 3 en 4  is mogelijk
  • B: het recht op de 2de, 3de en 4de wordt geopend; de tolerantiedagen spelen, de dag met een tewerkstelling van 5 werknemers bij A telt niet mee zodat het maximum aantal werknemers in de 12 maanden voordien binnen de TBE slechts 3 is, en dus niet 6.
  • B: 1ste kan verder toegepast worden.

Ranginname historische TBE voortzetting 1

WG

2022-1

2022-2

2022-3

2022-4

2023-1

A

2

       

B

 

1

4

2

4

opening
recht

 

/

3de en 4de

   
 • 2de kwartaal 2022
  • B: er wordt geen recht geopend op de 1ste , rang 1 mogelijk maar geen meertewerkstelling
 • 3de kwartaal 2022
  • B: neemt 3 extra werknemers op hetzelfde moment in dienst
  • B: rang 2, 3 en 4 bij B mogelijk, slechts meertewerkstelling voor 2 werknemers dus het recht wordt geopend voor een 4de en een 3de werknemer
 • 4de kwartaal 2022
  • B: 2 werknemers gelijktijdig in dienst, 3de en 4de kunnen dit kwartaal niet toegepast worden.
 • 1ste kwartaal 2023
  • B: 3de en 4de kunnen verder toegepast worden.

Ranginname historische TBE voortzetting 2

WG

2022-1

2022-2

2022-3

2022-4

2023-1

A

10

       

B

 

11

10

16

13

opening
recht

 

/

/

/

/

 • 2de kwartaal 2022
  • B: er wordt geen recht geopend, rang 1 tem 6 is niet meer mogelijk omdat de 10 eerste werknemers rang 1 tem 10 invullen; hier zou het dus gaan om de 11de rang
  • B: het gaat om de louter mathematische verschuiving van het aantal werknemers van A naar B.

Ranginname historische TBE voortzetting 3

WG

2022-1

2022-2

2022-3

2022-4

2023-1

A

5

       

B

 

11

10

16

13

 opening
recht

 

6de

     
 • 2de kwartaal 2022
  • B: er wordt recht geopend op de 6de , rang 6 mogelijk omdat er een meertewerkstelling is en slechts rang 1 tem 5 worden ingevuld door de mathematische verschuiving van 5 werknemers van A naar B.
 • volgende kwartalen kan de 6de verder worden toegepast

 

Overgang

 • het recht als gevolg van een indienstname vóór 1 januari 2022, blijft behouden
  • behalve in het geval meerdere 1ste of nde verminderingen bij 1 werkgever toegepast werden; dit was echter reeds uitzonderlijk
  • de werkgever zal dan moeten kiezen voor wie hij een bepaalde vermindering toepast
  • de nieuwe regels met betrekking tot de ranginname bij een simultane TBE gelden niet voor het verleden
  • de toepassing binnen een simultane TBE van de eerste aanwervingen voor eenzelfde rang, blijft mogelijk wanneer binnen een juridische entiteit het recht geopend was vóór 1 januari 2022 en dit bij verschillende juridische entiteiten
 • het recht op de eerste aanwervingen dat geopend werd vóór 1 januari 2022, door een indienstname die volgens de nieuwe regels niet meer in aanmerking zou komen, blijft behouden
  • wanneer vóór 1 januari 2022 het recht geopend werd door een flexi-jobwerknemer, kan dat recht na 31 december 2021 worden verdergezet door een gewone werknemer, maar omdat de flexi-jobwerknemer niet meer in rekening wordt gebracht om na te gaan of er een tewerkstelling was voor die bepaalde rang in de loop van de 12 voorafgaande maanden, kan het recht ook opnieuw worden geopend als aan alle voorwaarden wordt voldaan.

 

 

Bedrag van de vermindering

Forfaits en absolute bedragen bij maximale verminderingen en bij volledige prestaties(in EUR):

telling forfaits absolute bedragen in EUR
1ste G18 4000,00, onbeperkt in de tijd
2de 5 x G14 4 x G15  4 x G16 5 x 1.550,00 4 x 1.050,00 4 x 450,00
3de 5 x G15 4 x G15 4 x G16 5 x 1.050,00 4 x 1.050,00 4 x 450,00
4de 5 x G15 4 x G15 4 x G16 5 x 1.050,00 4 x 1.050,00 4 x 450,00
5de 5 x G15 4 x G15 4 x G16 5 x 1.050,00 4 x 1.050,00 4 x 450,00
6de 5 x G15 4 x G15 4 x G16 5 x 1.050,00 4 x 1.050,00 4 x 450,00

1ste werknemer

De werkgever geniet voor één fysieke persoon een forfaitaire vermindering G18. Dit geldt zowel voor het recht dat geopend werd vóór 1 januari 2022 als voor de indiensttredingen vanaf 1 januari 2022. Indien de werkgever aangesloten is bij een sociaal secretariaat, heeft hij recht op een tussenkomst in de aansluitingskosten van 36,45 EUR voor de kwartalen waarin hij een doelgroepvermindering voor de aanwerving van een 1ste werknemer aanvraagt (deze tussenkomst wordt niet geproratiseerd).

2de werknemer

De werkgever geniet voor één fysieke persoon een forfaitaire vermindering G14 voor maximaal 5 kwartalen, vervolgens G15 voor maximaal 4 kwartalen en daarna een forfaitaire vermindering G16 voor maximaal 4 kwartalen op te nemen binnen de 20 kwartalen te rekenen vanaf het kwartaal waarin de werkgever voor het eerst recht had op deze doelgroepvermindering. De werkgever bepaalt zelf de kwartalen waarin hij de vermindering wenst aan te rekenen, voor zover hij voor het gekozen kwartaal aan alle voorwaarden voldoet. Deze vermindering kan slechts toegepast worden als in de loop van het kwartaal minstens 2 werknemers tegelijkertijd werkzaam geweest zijn.

3de, 4de, 5de en 6de werknemer

De werkgever geniet voor één fysieke persoon een forfaitaire vermindering G15 voor maximaal 9 kwartalen en G16 voor maximaal 4 kwartalen op te nemen binnen de 20 kwartalen te rekenen vanaf het kwartaal waarin de werkgever voor het eerst recht had op deze doelgroepvermindering. De werkgever bepaalt zelf de kwartalen waarin hij de vermindering wenst aan te rekenen, voor zover hij voor het gekozen kwartaal aan alle voorwaarden voldoet. Deze vermindering kan slechts toegepast worden als in de loop van het kwartaal minstens 3, respectievelijk 4, 5 en 6, werknemers tegelijkertijd werkzaam geweest zijn .

 

Te vervullen formaliteiten

Geen bijzondere formaliteiten.

Bijkomende informatie 1

Bijkomende informatie DmfA - aangifte van de vermindering voor eerste aanwervingen

De doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen wordt aangegeven in blok 90109 "vermindering tewerkstelling" met volgende gegevens:

Doelgroep-
vermindering

Indienst-neming

Forfait/
bedrag

Duur

Verminderings-
code

Berekenings-
basis

Bedrag van
de vermindering

Begindatum recht

1ste werknemer

Vanaf 2016

G18 (4000€)

 

onbeperkt in de tijd

3315

/

ja

Datum van aanwerving van de 1ste werknemer die het recht op de vermindering heeft geopend

Tussenkomst in de administratiekosten
voor een ESS

 

36,45 €

kwartalen waarin de vermindering eerste aanwerving werd gevraagd

20011

/

/
Wordt berekend door RSZ
(buiten DMFA)

/

2de werknemer

Vanaf 2016

G14 (1550 €)

 

5 kwartalen*

3324

/

ja

Datum van aanwerving van de 2de werknemer die het recht op de vermindering heeft geopend

G15 (1050 €)

4 kwartalen*

3325

/

ja

idem

G16 (450 €)

4 kwartalen*

3326

/

ja

idem

3de werknemer

In 2016

G15 (1050 €)

5 kwartalen*

3333

/

ja

Datum van aanwerving van de 3de werknemer die het recht op de vermindering heeft geopend

G16 (450 €)

8 kwartalen*

3334

/

ja

idem

Vanaf 2017 G15 (1050€) 9 kwartalen* 3333 / ja idem

G16 (450 €)

4 kwartalen*

3334

/

ja

idem

4de werknemer

In 2016

G15 (1050 €)

5 kwartalen*

3342

/

ja

Datum van aanwerving van de 4de werknemer die het recht op de vermindering heeft geopend

G16 (450 €)

4 kwartalen*

3343

/

ja

idem

Vanaf 2017 G15 (1050€) 9 kwartalen* 3342 / ja idem

G16 (450 €)

4 kwartalen*

3343

/

ja

idem

5de werknemer

In 2016

G1 (1000 €)

5 kwartalen*

3352

/

ja

Datum van aanwerving van de 5de werknemer die het recht op de vermindering heeft geopend

G2 (400 €)

4 kwartalen*

3353

/

ja

idem


Vanaf 2017

G15 (1050€)

9 kwartalen*

3352

/

ja

idem

G16 (450 €)

4 kwartalen*

3353

/

ja

idem

6de werknemer

In 2016

G1 (1000 €)

5 kwartalen*

3360

/

ja

Datum van aanwerving van de 6de werknemer die het recht op de vermindering heeft geopend

G2 (400 €)

4 kwartalen*

3361

/

ja

idem


Vanaf 2017

G15 (1050€)

9 kwartalen*

3360

/

ja

idem

G16 (450 €)

4 kwartalen*

3361

/

ja

idem

* te kiezen uit 20 kwartalen vanaf de aanwerving van de werknemer die het recht op de vermindering geopend heeft.

1 in blok 90110 "vermindering werknemerslijn"

Bij aangifte via de webtoepassing worden de verminderingen automatisch berekend als ze worden aangeduid.